Main Menu
User Menu

SVK - PMHEL (poľné mobilné hygienicko-epidemiologické laboratórium)

     
Název:
Name:
PMHEL
Originální název:
Original Name:
PMHEL
Kategorie:
Category:
pojízdná hygienicko-epidemiologická laboratoř
Výrobce:
Producer:
CHIROSAN, Vrbové
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2001-DD.MM.2004 ?
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
? (méně než 5 / less than 5)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2001 ?
Obsluha:
Crew:
5
Složení:
Composition:
AKTIS 4x4.1R IS s kontejnerovou karoserií / with container shelter
skříňový přívěs / shelter trailer
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz níže / see below
URL : https://www.valka.cz/SVK-PMHEL-polne-mobilne-hygienicko-epidemiologicke-laboratorium-t38437#534057Verze : 2
MOD
PMHEL - Poľné Mobilné Hygienicko-Epidemiologické Laboratórium


Poľné mobilné hygienicko-epidemiologické laboratórium (PMHEL), umožňuje vykonávať väčšinu činností zabezpečovaných v stacionárnych laboratóriách (Vojenského ústavu hygieny a epidemiológie v Bratislave) - základné laboratórne vyšetrenia pre hygienické a protiepidemické zabezpečenie vojsk, rýchle laboratórne vyšetrenie vzoriek potravín, vody, ovzdušia, vonkajšieho prostredia a biologického materiálu, vrátane zamorenia otravnými látkami. umožňuje aj identifikovať pôvodcov zvlášť nebezpečných prenosných nákaz, ktoré by potenciálne mohli použiť ako biologická zbraň.


Súprava PMHEL je zabudovaná v strednom terénnom automobile AKTIS 4x4. 1R IS (nosič kontajnera ISO) so snímateľnou skriňovou nadstavbou vybavenou klimatizáciou a kúrením a v dvojnápravovom prívese s elektrocentrálou 2 x 4,5 kW diesel a transportným priestorom pre zdravotnícky materiál. Súpravu dopĺňa príslušenstvo (súprava pre odber vzoriek vonkajšieho prostredia, klimatizovaný stan s hygienickým filtrom a vozidlo na prepravu osôb, odber a prepravu vzoriek).


Súprava je určená predovšetkým na činnosť v teréne, pričom z epidemiologických dôvodov je schopná pracovať samostatne, izolovane od ďalších podporných prostriedkov vojskovej zdravotníckej služby. Môže však pracovať aj ako súčasť zdravotníckeho zariadenia - napríklad začlenená do infekčnej poľnej pohyblivej nemocnice (IPPN).


Obsluha PMHEL sa skladá z vodiča - strojníka elektrocentrály, dvoch lekárov (prípadne vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov) a dvoch stredných zdravotníckych pracovníkov.


Materiálno-technické vybavenie pozostáva zo základnej výbavy a systému modulov. Pretože vnútorný pracovný priestor laboratória je limitovaný, jednotlivé moduly sa využívajú podľa druhu vyšetrovaného materiálu a zvolených diagnostických postupov. Na prepravu a uloženie modulov, ktoré sa v konkrétnom čase v závislosti na druhu laboratórnych vyšetrení nepoužívajú, slúži automobilový príves. Jednotlivé moduly obsahujú vysokošpecializované diagnostické prístroje a zodpovedajúce príslušenstvo. Názvy modulov zodpovedajú druhu laboratórnej
diagnostiky, pre ktorú sú určené (modul základný, mikroskopovací, bakteriologický, virologicko-sérologický, parazitologický, hygienický, transportný, na prípravu pôd a roztokov, energetický, informačný).
Diagnostické prístroje, ktoré sú súčasťou jednotlivých modulov umožňujú využívať najmodernejšie diagnostické postupy zaručujúce rýchlosť, kvalitu a presnosť výsledkov vyšetrení na súčasnej svetovej úrovni. Srdcom celého systému je prenosný prístroj R.A.P.I.D. spoločnosti Idahotech (USA) na rýchlu diagnostiku B-agens metódou real-time PCR. Vycvičená obsluha dokáže pomocou neho do 30 minút diagnostikovať z vyšetrovaných vzoriek pôvodcov zvlášť nebezpečných nákaz ako sú antrax, brucelóza, tularémia alebo mor.


Zdroj: ZBRANE HROMADNÉHO NIČENIA - AKTUÁLNA BEZPEČNOSTNÁ HROZBA, MO SR 2005, ISBN 80-88842-76-X
URL : https://www.valka.cz/SVK-PMHEL-polne-mobilne-hygienicko-epidemiologicke-laboratorium-t38437#243005Verze : 0
MOD
Určenie:
1. zabezpečenie základných laboratórnych vyšetrení pre hygienické a protiepidemické zabezpečenie vojsk v stálych posádkach a v poľ ných podmienkach,
2. rýchle laboratórne vyšetrenie vzoriek potravín, vody, ovzdušia a vonkajšieho prostredia, biologického materiálu, vrátane zamorenia otravnými látkami,
3. identifikácia pôvodcov zvlášť nebezpečných prenosných nákaz (B - agens)
4. podpora zdravotníckych zariadení rozvíjaných v krízových situáciách a pri mierových operáciách


Základné takticko-technické dáta
Prevádzkové podmienky - 30 až + 50 °C
Doba rozvinutia do 180 minút
Doba samostatnej činnosti 48 hodín
Plocha na rozvinutie 25 x 10 metrov
Jazdný dosah min. 700 km
Rýchlosť presunu po pevných komunikáciách max. 100 km/h


Zloženie súpravy:
• stredný terénny automobil AKTIS 4x4. 1R IS so snímateľnou skriňovou nadstavbou vybavenou klimatizáciou a kúrením,
• dvojnápravový príves s elektrocentrálou a transportným priestorom pre zdravotnícky materiál,
• príslušenstvo:
- súprava pre odber vzoriek vonkajšieho prostredia
- klimatizovaný stan s hygienickým filtrom
- vozidlo pre prepravu osôb, odber a prepravu vzoriek


Systém modulov:
• Základný
• Mikroskopovací
• Bakteriologický
• Virologicko – sérologický
• Hygienický
• Transportný
• Pre prípravu pôd a roztokov
• Informačný systém
• Energetický


Základný modul:
• Bezpečnostný pracovný box triedy 2
• Termostat biologický
• Termostat CO2
• Horú covzdušný sterilizátor
• Chladnička s mrazničkou
• Centrifú ga s chladením
• Autoklávy
• Ochranné odevy (6 ks, z toho 2 ventilované)
• Vodné hospodárstvo:
- výrobník deionizovanej vody
- výrobník destilovanej vody
- nádrže na pitnú vodu
- nádrže na odpadovú vodu
• Plynové hospodárstvo:
- propán-bután:
- CO2


Mikroskopovací modul: multifunkčný mikroskop s kompletnou výbavou a doplnkami pre svetelnú a imunofluorescenčnú mikroskopiu


Bakteriologický modul:
- prenosný prístroj na rýchlu diagnostiku B-agens metódou realtime PCR (R.A.P.I.D.) - identifikačný systém bakteriálnych a kvasinkových mikroorganizmov, vrátane stanovenia citlivosti na ATB + stripy na B-agens (MINI API SYSTÉM BIO MERIEUX)


Virologicko – sérologický modul:
- ELISA Reader s premývačkou a inkubátorom na sérologickú
diagnostiku vírusových infekčných ochorení
- trepačky na sérologické metódy
- vodný kúpeľ do 95 °C


Hygienický modul:
- homogenizátor na homogenizáciu vzoriek potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu s príslušenstvom (STOMACHER) laboratórne váhy s presnosť ou na 0,0001 g (EXPLORER OHAUS-MERCK )
- prístroje na meranie chemických škodlivín v ovzduší (prístroj CMS, senzorový prístroj Multiwarn II SD, ručná detekčná pumpa Accuro 2000)
- mobilná analytika na rýchlu diagnostiku chemických ukazovateľov kvality pitnej vody (Spektroqant SQ NOVA 60 BAT)
- presávací systém na mikrobiologické vyšetrovanie vôd (MILLIPORE)


Transportný modul: transportné chladiace boxy (KALLTECH SF 21)


Modul na prípravu pôd a roztokov:
- pH meter
- laboratórne váhy do 500g s presnosť ou na 0,01 g (SARTORIUS)
- autokláv na prípravu diagnostických médií a roztokov
- sterilizátor teplovzdušný (BMT- STERICEL 55 l)


Informačný modul:
- prenosné PC – IBM ThinkPad s grafickým výstupom
- software M-Lab


Energetický modul: el. zdrojové agregáty Vanda 5 AB0, každý s výkonom 4,4 kWZdroj: ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE, Zborník vedeckých prác, Štátny zdravotný ústav SR, Slovenská spoločnosť hygienikov SLS, Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK Bratislava 2003, k dispozícii na stránke www.fmed.uniba.sk - POĽNÉ MOBILNÉ HYGIENICKO – EPIDEMIOLOGICKÉ LABORATÓRIUM OZBROJENÝ CH SÍL SR (PMHEL), I. Šavrda, D. Rybárik
Vojenský ústav hygieny a epidemiológie, Bratislava, riaditeľ : plk. MUDr. I. ŠavrdaPozn.: text som len mierne upravil (formátovanie, niekoľko štylizácií, všetko postatné som ponechal bez zmeny)
URL : https://www.valka.cz/SVK-PMHEL-polne-mobilne-hygienicko-epidemiologicke-laboratorium-t38437#243040Verze : 0
MOD
AKTIS 4x4 PMHEL
SVK - PMHEL (poľné mobilné hygienicko-epidemiologické laboratórium) -


URL : https://www.valka.cz/SVK-PMHEL-polne-mobilne-hygienicko-epidemiologicke-laboratorium-t38437#127980Verze : 0
vybavenie...
SVK - PMHEL (poľné mobilné hygienicko-epidemiologické laboratórium) -


URL : https://www.valka.cz/SVK-PMHEL-polne-mobilne-hygienicko-epidemiologicke-laboratorium-t38437#145669Verze : 0
PMHEL - vozidlo AKTIS a príves (IDEB 2008, 29.04.2008)PHMEL - vozidloVnútrajšok nástavbyPredná časť prívesu (s priestorm EC, v pozadí vozidlo PHMEL)Vnútrajšok prívesu
URL : https://www.valka.cz/SVK-PMHEL-polne-mobilne-hygienicko-epidemiologicke-laboratorium-t38437#253380Verze : 0
MOD
PMHEL (VPZ 54-39944 [laboratoř] a 58-8455 [přívěs]), Oddelenie epidemiológie, hygieny, veterinárneho zabezpečenia a laboratórnej diagnostiky, Vojenská nemocnica Ružomberok, cvičení Vigorous Warrior 2015, Nová Kasárna, Hradec Králové, červen 2015. Mezinárodní cvičení Vigorous Warrior 2015 se uskutečnilo ve dnech 1. až 12. června 2015, jednalo se přitom o dosud historicky největší cvičení Vojenské zdravotnické služby AČR. Cílem cvičení bylo prověřit schopnosti zdravotnického personálu aliančních partnerů v rámci fiktivního nasazení mezinárodní polní nemocnice a dalších zdravotnických prvků v prostředí s vysokým rizikem biologického ohrožení obyvatelstva, včetně úniku nebezpečné biologické látky. Námět byl ovlivněn situací v západní Africe spojené s výskytem eboly a dalších vysoce nebezpečných nákaz. Vigorous Warrior 2015 vyvrcholilo ve středu 10. června vyhlášením hromadného příjmu raněných po simulované nehodě autobusu. Z celkem zhruba 350 cvičících jich 150 pocházelo ze zahraničí. Cvičení se zúčastnilo 15 aliančních států ze zemí NATO a Partnerství pro mír (Švédsko), jejichž zdravotnické týmy si v rámci cvičení přivezly své vybavení a specializované laboratoře. Některé z nich pak byly napojeny na nemocniční koridor 7. polní nemocnice, který v rámci scénáře plnil roli mnohonárodní polní nemocnice se schopností ROLE 2 - Enhanced. Nemocnici tvořily stany a kontejnery, které zaujímaly plochu téměř dvou fotbalových hřišť, doplněné o vozidlovou techniku. Tou byla mj. slovenská pojízdná laboratoř PMHEL plnící úlohu v rámci slovensko-polského RDOIT (Rapidly Deployable Outbreak Investigation Team - Rychle rozvinutelná skupina pro vyšetření epidemie při podezření na použití bojových biologických látek).
SVK - PMHEL (poľné mobilné hygienicko-epidemiologické laboratórium) -


URL : https://www.valka.cz/SVK-PMHEL-polne-mobilne-hygienicko-epidemiologicke-laboratorium-t38437#534059Verze : 3
MOD