Main Menu
User Menu

Ambrož Hradecký

kněz Ambrož Hradecký* ?
+ 1439)
O původu a počátcích kariéry kněze Ambrože nevíme zhola nic. Na scénu dějin vstupuje jako farář Hradce Králové (nevíme odkdy jím byl), který byl na podzim 1419 (možná i o něco dříve) ze svého úřadu vyhnán královnou Žofií (Hardec Králové byl věnným městem českých královen). Důvodem byla téměř jistě jeho radikální orientace - kněz Ambrož byl radikálním stoupencem myšlenek nápravy církve, duchovně blízko měl ke knězi Želivskému působícímu ve stejně radikálním duchu v Praze.


Když se v českých zemích začínalo rozvíjet husitské hnutí, byly jeho nejvýraznějším projevem shromáždění lidu na různých horách ke kázání. K takovým shromážděním docházelo například na místě pozdějšího Tábora či v severních Čechách na Orebu, kde je vedl právě kněz Ambrož. Ve své agitaci pokračoval i poté co byl zbaven úřadu a po vypuknutí revoluce v Praze (defenestrace konšelů staroměstských) a smrti krále Václava se dostává do čela sílícího husitského hnutí na severu Čech.


Poté co se česká šlechta rozhodla nepřijmout za českého krále Zikmunda, Václavova bratra, vtrhl tento na jaře 1420 do českých zemí, aby si své právo na korunu obhájil. Pražané, proti nimž Zikmund se svou početnou armádou směřoval, svolali na pomoc všechny síly z celých Čech - včetně radikálních Táborů z jižních Čech pod vedením Jana Žižky a Orebských ze severních Čech pod duchovním vedením kněze Ambrože (vojensky velel Aleš z Vřešťova). Výprava, která vyrazila ze severních Čech v dubnu, nezůstala nic dlužna svému radikálnímu programu, když cestou vypálila cisterciácký klášter v Mnichově Hradišti. V květnu pak Ambrož se zdviženou svátostí oltářní v čele svých stoupenců vstoupil do Prahy; zhruba v té době dorazil Zikmund z Moravy do východních Čech a obsadil Hradec Králové.


Zanedlouho stála Zikmundova vojska před Prahou a hlavní město zemí koruny české bylo obleženo obrovskou přesilou. Přesto nepodlehlo (vyznamenal se především Žižka v bitvě na hoře Vítkově) a Zikmund, který ve skutečnosti nechtěl Prahu dobýt vojenskou silou, ale jen přinutit ke smíru, s nepořízenou odtáhl. Ve velkém okruhu prošel Čechami a získával jedno po druhém města dosud patřící ke straně kališné. Kněz Ambrož se svými lidmi se mezitím vrátil zpět do svého kraje a na Kunětické Hoře shromáždil nevelký houf svých stoupenců. Tomu se pak, pod vojenským velením Aleše z Vřešťova, podařilo překvapivým vpádem do Hradce Králové město Zikmundovi vyrvat. Ambrož se tak v červnu 1420 stává vládcem Hradce Králové. Prosazuje svou radikální politickou linii, nedbaje toho že husitství nemá v severních Čechách krom nyní jeho Hradce prakticky žádnou podporu, nedbaje hněvu Zikmundova, který okamžitě přitrhl k Hradci a jal se ho obléhat. Hradec se však ubránil.


V říjnu 1420, když už Zikmund svou početnou armádu rozpustil a sám opustil zemi, přitáhli orebští pod vedením Ambrože Praze podruhé na pomoc, tentokrát při dobývání královské pevnosti Vyšehrad. Během bojů se orebští vyznamenali. Na jaře 1421 se pak orebští pod duchovním vedením Ambrožovým zúčastnili společně s Pražany výpravy do severních a východních Čech, kde dosud husitství nenalezlo příliš zastánců. Výprava byla velice úspěšná - byla dobyta významná města Jaroměř, Dvůr Králové a Trutnov. Kněz Amrbož následně využívá svého obrovského vlivu na masy a poštve svůj lid i proti vlastním vojenským vůdcům, kteří jsou vyhnáni a Ambrož se stává i vojenským velitelem orebských. Krom toho se spolupodílí na politických třenicích mezi zastánci radikálních a umírněných husitů v Praze.


Když byl roku 1422 v Praze zbaven moci a popraven kazatel Jan Želivský, nejvlivnější zastánce radikálů, který se minulého roku stal prakticky neomezeným pánem města, vyvolalo to pobouření u jeho stoupenců, k nimž patřil většinou prostý lid. Umírnění Pražané (včetně některých universitních mistrů) odpovědní za jeho svržení byli rozhodnutím jeho straníků, kteří se nakrátko opět chopili moci, posláni "k nápravě" právě do Ambrožova Hradce, což výmluvně svědčí o jeho radikální orientaci.


Kněz Ambrož byl stejně jako většina radikálních husitů proti Zikmundu Korybutoviči, synu litevského velkoknížete Vitolda, požádaného českého krále, který na jaře 1421 dorazil do Čech aby v zastoupení svého otce převzal vládu nad zemí. Přesto ale - poté co byl Korybut, jak ho Češi nazývali, uznán Pražany a dokonce oficiálně i Tábory - zvítězila i v Hradci umírněná strana, která mu město vydala. Korybut zajímá konšely, dosazuje nové, Ambrože zbavuje jeho moci a v čelo města určuje pana Diviše Bořka z Miletínka, který byl Ambrožovým dlouholetým spolupracovníkem a sám se na vítězství kalicha v Hradci značně podílel.


Kněz Ambrož byl vždy stoupencem a podporovatelem Žižky, který se mezitím rozešel se svým Táborem a během tažení spojených husitských vojsk do východních Čech a na Moravu v červnu 1423 mu otevřel brány svého města, které se tak v zádech českého vojska stalo novým, tzv. Malým Táborem. Ambrož od této doby stojí pevně po boku Žižkově, který z Hradce rychle opanoval Čáslav, Jaroměř a Dvůr Králové, čímž si zajistil novou pevnou základnu své moci. Po boku Žižkově účastní se od nynějška všech jeho tažení orebští.


Když Žižka 11. října umírá v čele nyní opět nakrátko sjednocených husitských sil české země během obležení Přibyslavi, je to právě kněz Ambrož, který dopravil jeho tělo do Hradec Králové a nechal ho tam pohřbít. Bývalí Žižkovi bojovníci se na jeho počest od nynějška zvou sirotky (je docela možné, že autorem tohoto nápadu je kněz Ambrož sám) a tvoří nadále významnou sílu v bojích mezi jednotlivými husitskými stranami i v bojích s katolíky. Zatímco v Táboře se k moci nakonec dostáva Prokop Holý, na táborské poměru umírněný husita, Sirotci si svůj radikalismus pod Ambrožovým vedením zachovávají až do konce.


Roku 1433 byl sice i Ambrož přinucen pod tlakem okolností za stranu Sirotků uznat kompaktáta a dohodu s císařem, ale podvolit se ochoten nebyl. Zůstával jako jeden z posledních fanatiků radikálního husitství nezlomný i poté, co roku 1434 došlo k bitvě u Lipan, kde byli radikálové poraženi, navíc v čele vojsk panské jednoty stál Diviš Bořek z Miletínka a v čele vlády Aleš z Vřešťova, který z Ambrožem roku 1420 jako vojenský vůdce dobyl Hradec.


V roce 1436, kdy téměř celá země uznala Zikmunda za svého krále, zůstala pouze dvě významná ohniska odporu - hora Sion Jana Roháče a Ambrožův Hradec. Tu část obce, která s jeho postupem nesouhlasila, Ambrož z města prostě vyhnal. Nato byl Hradec obležen královskými vojsky, jimž velel opět Diviš Bořek z Miletínka, kterému už Hradec jednou za Korybuta patřil. Posla s návrhem míru neváhal Ambrož dát zajmout a uvrhnout do vězení, město se přesile odhodlaně bránilo a dokonce provedlo několik nebezpečných výpadů. Na přelomu února a března 1437 však konečně došlo k rozkolu mezi jeho nejvyššími představiteli, kteří už neviděli smysl v Ambrožově fanatickém počínání. Sám vojenský velitel měste se proti němu vzbouřil a v obleženém městě doško k boji, v němž byla Ambrožova strana poražena. Ambrož sám si při útěku přes městské hradby zlomil nohu a byl zajat. Od krále však dostal milost a byl propuštěn. Hradec uzavřel s císařem dohodu a armáda odtáhla. Město se poté stalo například útočištěm Jana Rokycany, budoucího pražského arcibiskupa.


Kněz Ambrož však nebyl ve svém fanatismu ochoten uznat nový stav a v říjnu 1437, kdy byl oběšen Jan Roháč, využil nespokojenosti části orebských k tomu, aby se ještě jednou pokusil opanovat Hradec. Tento útok však skončil neúspěchem. Následně bylo z Hradce odvezeno i tělo Žižkovo a uloženo v Čáslavi, aby město přišlo o symbol své radikální minulosti. Ambrož sám byl nucen se uchýlit do Kolína, kde u pána města, Bedřicha ze Strážnice, hledal útočiště před pronásledováním. Zde také pravděpodobně v říjnu roku 1439 umírá.
URL : https://www.valka.cz/Ambroz-Hradecky-t37888#143222Verze : 0