Main Menu
User Menu
Reklama

>> Nasadenie vojakov OS SR v misiách OBSE

Vojaci OS SR v misiách OBSE (OSCE)


OSCE - Organisation for Security and Cooperation in Europe
(OBSE - Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe)


prebiehajúce operácie
ukončené operácie
?
misia v Moldavsku
KVM / OMIK
misia v Gruzínsku

OBSE definovala svoju bezpečnostnú politiku na samite v Helsinkách v roku 1992 pod názvom „Včasné varovanie, predchádzanie konfliktom, riešenie kríz a mierové urovnanie sporov“ a tiež v dokumente „Charta pre Európsku bezpečnosť“, prijatom na Istanbulskom samite OBSE v roku 1999. Základnou charakteristikou činnosti OBSE je, že na rozdiel od medzinárodných bezpečnostných organizácií (OSN, NATO, EÚ) nedisponuje vlastnou medzinárodno-právnou subjektivitou ani mocenskými nástrojmi na sankcionovanie správania sa účastníckeho štátu, ktorý porušuje spoločne prijaté záväzky. OBSE sa preto nemôže efektívne podieľať na zastavení a riešení konfliktov, ktoré prekročili hranice ozbrojených stretov. Na druhej strane má pomerne široký vnútorný priestor pre aktivity, ktoré jednotlivé členské štáty nepovažujú za cudziu intervenciu, ohrozujúcu ich štátnu zvrchovanosť, suverenitu a vlastnú moc.
To dovoľuje OBSE vystupovať v úlohe sprostredkovateľa pri riešení sporných otázok medzi štátnou autoritou a zástupcami etnických menšín. Preto sa OBSE programovo zameriava na:
- preventívnu diplomaciu,
- na riešenie konfliktov v počiatočnom štádiu,
- kontrolu zbrojenia a odzbrojovania,
- posilňovanie ľudských práv a pravidiel trhového hospodárstva,
- monitorovanie dodržiavania bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv a dohôd,
- riešenie otázok etnických menšín a problémov medzietnického napätia,
- trvalú prítomnosť v krízovej oblasti.
Podieľať sa na jednotlivých operáciách sú oprávnené všetky účastnícke krajiny OBSE.


Výber do misií OBSE má isté špecifiká. Napríklad v tom, že jednotlivé krajiny v nich nemajú zaručenú účasť, organizácia robí prísny výber zo žiadateľov pochádzajúcich z členských krajín podľa ich schopností a skúseností.


Prameny:
www.mosr.sk
mesačník Obrana
magazín Slovak armed forces
kniha V službách mieru
kniha Vojenské misie
ročenky ministerstva obrany
www.bleskovky.sk
archív autora
www.osce.org
pplk. Adrián Melega
URL : https://www.valka.cz/Nasadenie-vojakov-OS-SR-v-misiach-OBSE-t37546#141544Verze : 0
MOD
     
názov misie: OSCE Mission to Moldova
(Misia OBSE v Moldavsku)
     
miesto pôsobenia: Moldavsko
typ jednotky: vojenský pozorovateľ
termín pôsobenia: 14.09.1998 - 21.11.2002
popis misie: Úlohou misie bolo vytvárať podmienky na rokovania konfliktných strán a podporovať ustálenie pomerov v snahe presadiť suverenitu Moldavskej republiky. Slovensko bolo v misii zastúpené vždy jedným dôstojníkom, ktorý ako člen štábu kontroloval plnenie mierových dohôd, pomáhal vytvárať podmienky na politické vyriešenie konfliktu a vykonával dohľad nad sťahovaním ruských vojsk z územia tohto štátu.
výzbroj:
veliteľ: 13.09.1998-30.09.1999 - plk. Alojz MIKUŠIAK
01.10.1999-27.09.2000 - pplk. Rastislav RABATIN
28.09.2000-26.03.2001 - pplk. Jozef KOTLÁR
27.03.2001-DD.09.2001 - pplk. Marian KAPITÁŇ
DD.MM.2001-21.11.2002 - pplk. Jozef GRIČ
fotografia: -
straty: -
fotogaléria: -
URL : https://www.valka.cz/Nasadenie-vojakov-OS-SR-v-misiach-OBSE-t37546#229738Verze : 0
MOD
     
názov misie: OSCE Kosovo Verification Mission
(Kontrolná misia OBSE v Kosove)
     
miesto pôsobenia: Kosovo
typ jednotky: vojenský pozorovateľ
termín pôsobenia: DD.MM.1999 - 08.06.1999
popis misie: Úlohou verifikačnej misii OBSE v Kosove bolo overovať dodržiavanie ľudských práv a prímeria po stiahnutí sa ozbrojených síl Juhoslávie z tejto juhosrbskej provincie. V misii pôsobili štyria príslušníci ASR, ktorí po rozpustení misie pokračovali v transformovanej misii OBSE v Kosove (OMIK).
výzbroj:
veliteľ: MM/1999 - 06/1999 - kpt. Ivana MIELCOVÁ
fotografia: -
straty: -
fotogaléria: -     
názov misie: OMIK - OSCE Mission in Kosovo
(Misia OBSE v Kosove)
     
miesto pôsobenia: Kosovo
typ jednotky: vojenský pozorovateľ
termín pôsobenia: 09.06.1999 - DD.06.2001
popis misie: Misia OBSE v Kosove nadviazala na misiu KVM a bola ustanovená pod vedením UNMIK1). V misii pôsobili v roku 1999 štyria príslušníci ASR a od júna 2000 dvaja príslušníci ASR, ktorých úlohou bolo, okrem iného, aj zabezpečenie demokratického a bezpečného priebehu miestnych volieb. Slovensko ukončilo svoje pôsobenie v misii v júni 2001.
výzbroj:
veliteľ: 06/1999 - MM/2000 - kpt. Ivana MIELCOVÁ
06/2000 - 06/2001 - kpt. Adrián MELEGA
fotografia:

straty: -
fotogaléria: -1) UNMIK - United Nations Interim Administration Mission in Kosovo - Dočasná správa OSN v Kosove
URL : https://www.valka.cz/Nasadenie-vojakov-OS-SR-v-misiach-OBSE-t37546#229737Verze : 0
MOD
     
názov misie: OSCE Mission to Georgia
(Misia OBSE v Gruzínsku)
     
miesto pôsobenia: Gruzínsko
typ jednotky: vojenský pozorovateľ
termín pôsobenia: 14.06.2000 - 01.02.2005
popis misie: Slovenská republika bola od júna 2000 zastúpená v misii jedným slovenským dôstojníkom. Ten plnil pozorovateľské úlohy na hraniciach medzi Gruzínskom, Čečenskom a Ingušskom. Jeho činnosť pozostávala v leteckom hliadkovaní, hliadkovaní na motorovných vozidlách a v pešom hliadkovaní v horskom teréne v nadmorskej výške 2000 až 4000 metrov nad morom. Náročný charakter činnosti si vyžadoval fyzicky disponovaných jednotlivcov najmä z hľadiska pôsobenia v horskom teréne v zimnom období. Slovenský vojenský pozorovateľ pôsobil v operácii do 1. februára 2005.
výzbroj:
veliteľ: 06/2000 - 06/2001 pplk. Anton FILLO
06/2001 - 11/2002 pplk. Svetozár BOHUŠ
03/2003 - 12/2004 mjr. Ladislav CINGEL
12/2004 - 02/2005 npor. Stanislav SIKEL
fotografia:

straty: -
fotogaléria: -
URL : https://www.valka.cz/Nasadenie-vojakov-OS-SR-v-misiach-OBSE-t37546#229739Verze : 0
MOD