CZE - RACCOS (automatizovaný systém velení a řízení palby)

RACCOS

     
Název:
Name:
RACCOSRACCOS
Originální název:
Original Name:
RACCOS
Kategorie:
Category:
automatizovaný systém velení a řízení palbyautomated command and control fire distribution system
Výrobce:
Producer:
RETIA, Pardubice
Období výroby:
Production Period:

DD.MM.2005-DD.MM.2006
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
6
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2001 prototyp elektronické části / prototype of electronical system
Obsluha:
Crew:
3
Složení:
Composition:
místo bojového velení baterie (oddílu) / battery (battalion) command and control post
- Tatra 815-26WR45 17 255 4x4/11T NKSSK s kontejnerovou karoserií KSSK-B / with KSSK-B container shelter
- EC 16 kW [Č–EDM 16–T400/230–2VP-A]


terminál palebného prvku TePP / ReWET weapon terminal
aparatura vzdušného pozorovatele AVzP / ReTOB air observer apparatus
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
-
-
Zdroje:
Sources:

URL : https://www.valka.cz/CZE-RACCOS-automatizovany-system-veleni-a-rizeni-palby-t35777#336439 Verze : 3

RACCOS


RACCOS je mobilní automatizovaný systém velení a řízení palby umožňující přijímat, zpracovávat a nepřetržitě vyhodnocovat informace o vzdušné a taktické situaci. Systém je plně digitalizován, značně automatizován, množství operací probíhá na pozadí, tj. bez zobrazení a s minimalizovanými požadavky na obsluhu. Informace o vzdušné situaci a povely jsou předávány v reálném čase. RACCOS zobrazuje sloučenou vzdušnou situaci, predikuje polohy cílů, poskytuje v nezbytném rozsahu přehled o vzdušné situaci vzhledem k rozmístění bráněných objektů a navrhuje optimální přidělení cíle podřízeným palebným prvkům dle jejich pozice a taktických parametrů. Systém dále slouží ke shromažďování, vyhodnocování a přípravě podkladů pro velení a řízení bojové činnosti protiletadlového vojska.

Ideový záměr systému RACCOS vznikl v roce 1998. O rok později proběhl předběžný projekt. V roce 2001 byl realizován prototyp elektronické části, po čemž v dalším roce došlo ke schválení definitivního projektu. Systém byl původně vyvíjen jako součást operačně taktického systému pozemních sil pro protiletadlové oddíly 2. mechanizované brigády a 7. mechanizované brigády. Vzhledem k permanentním reorganizacím AČR byl prostředek modifikován na univerzální, otevřený a modulární systém umožňující připojit jakýkoli akční prostředek protiletadlového vojska, ať již současně zavedený ve výzbroji nebo perspektivně nakupovaný, vybavený odpovídajícím terminálem. V květnu 2004 byla mezi výrobcem a Ministerstvem obrany ČR podepsána smlouva, na jejímž základě se společnost Retia zavázala dodat celý systém do konce roku 2006.
První exemplář byl AČR předán na konci listopadu 2005. Slavnostní uvedení systému RACCOS do výzbroje 25. protiletadlové raketové brigády proběhlo ve Strakonicích 11. ledna 2007.

Ve dnech 20. 10. až 29. 10. 2008 se v rámci cvičení ELITE na střelnici Todendorf v Německu uskutečnil úspěšný test interoperability systému RACCOS s obdobnými systémy německé a nizozemské armády. Vlastní propojení systému RACCOS proběhlo pouze se systémem Německa, nizozemský prostředek se posléze spojil s německým systémem. Propojením obou párů vzniklo interoperabilní propojení tří armádních systémů s přenosem reálných cílů.

Systém RACCOS je v české armádě využíván 251. a 252. protiletadlovým raketovým oddílem ze sestavy 25. protiletadlové raketové brigády (resp. 25. protiletadlového raketového pluku) ze Strakonic. Pro potřeby Armády České republiky byl systém RACCOS dodán v následujícím rozsahu za částku 503 372 380 Kč (součástí dodávky byly náhradní díly pro opravy a údržbu):
- 2 místa bojového velení protiletadlového raketového oddílu (plro)
- 4 místa bojového velení protiletadlové raketové baterie (plrbat)
- 6 souprav aparatur vzdušného pozorovatele
- 20 souprav terminálů palebného prvku
- 1 souprava trenažéru


Základní prvky systému RACCOS:
MBV (Místo Bojového Velení)
TePP (Terminál Palebného Prvku)
AVzP (Aparatura Vzdušného Pozorovatele)


Místo bojového velení protiletadlového oddílu a baterie


Místa bojového velení protiletadlového oddílu a baterie jsou projektována na základě společné systémové a technické architektury a jsou schopna vzájemně se zastoupit. Místo bojového velení protiletadlové baterie může být variantně navíc vybaveno prostředky průzkumu. Místa bojového velení tvoří z hlediska elektronické části následující funkční celky:
- Konzola zobrazení sloučené vzdušné situace
- Konzola taktického zobrazení
- Jednotka komunikace
- Jednotka interkom
- Jednotka navigace, ovládání a diagnostika
- Jednotka záznam a simulátor


Konzola zobrazení sloučené vzdušné situace

Konzola sloučená vzdušná situace zobrazená volitelně na pozadí digitální mapy terénu s vyznačeným rozmístěním a prostory účinné působnosti podřízených jednotek je zobrazena na jednotce Konzola sloučené vzdušné situace. V automatickém režimu Konzola sloučené vzdušné situace provádí selekci cílů a navrhuje přidělení cílů podřízeným jednotkám, operátor sloučené vzdušné situace potvrzuje tato přidělení nebo je mění. Součástí programového vybavení je systém automatického vyhodnocování vzdušné situace. Komunikační prostředky umožňují operátorovi sloučené vzdušné situace získat podstatné doplňkové informace o sledovaných cílech, a tím snížit na minimum pravděpodobnost chybného rozhodnutí k ničení vlastního letounu (zásadní význam má informace o příslušnosti cíle). Jednotka konzola sloučené vzdušné situace může pracovat i v režimu jednotky Konzoly taktického zobrazení.


Konzola taktického zobrazení

Jednotka Konzola taktického zobrazení připravuje operátorovi taktického zobrazení podklady pro rozhodnutí o rozmístění vlastního stanoviště a podřízených jednotek, o volbě stanoviště radiolokátoru včasné výstrahy a pozorovatele, o nejvhodnějším způsobu komunikace, atd. Jednotka Konzola taktického zobrazení může pracovat i v režimu jednotky Konzola sloučené vzdušné situace.


Jednotka komunikace

Jednotka komunikace zajišťuje obousměrný přenos hlasových a datových informací ve vertikálním i horizontálním směru. Komunikace je chráněna proti odposlechu a aktivnímu rušení, spolehlivost je zajištěna dílčím zálohováním. Formáty dat odpovídají standardům, které se používají v AČR a NATO. Distribuce informací podřízeným je adresná. Hlasová informace vnější komunikační sítě je zavedena adresně do systému vnitřní komunikace. Radiová datová i hlasová komunikace je zabezpečena pomocí VKV hoppingových radiostanic.


Jednotka navigace, ovládání a diagnostiky

Jednotka navigace, ovládání a diagnostiky obsahuje kombinovaný inerciální/družicový navigační systém.


Jednotka záznam a simulátor

Jednotka záznam a simulátor provádí nepřetržitý záznam vzdušné a taktické situace, polohy a diagnostiky a veškeré hlasové komunikace. Záznamy jsou archivovány pro případnou analýzu nebo výcvikové účely. Kapacita záznamu je 8 hodin.

Místo bojového velení je zabudováno do typizované kontejnerové střední skříňové karosérie typu B se zvýšeným útlumem (KSSK-B) přepravované na upraveném vozidle Tatra 815-26WR45 17 255 4x4.1/11T ve variantě nosič kontejnerové střední skříňové karosérie (NKSSK). Vozidlo táhne elektrocentrálu EC 16 kW [Č-EDM 16-T400/230-2VP-A].

Místa bojového velení používaná AČR (k 12/2009):


Terminál palebného prvku


Jedná se o přenosný počítač vážící 1,9 kg o rozměrech 250 na 190 mm, který s MBV komunikuje prostřednictvím VKV hoppingové radiostanice nebo metalickým spojením. TePP předává veliteli palebného družstva požadované informace o cíli v grafické nebo textové formě a na jejich základě velitel družstva řídí operátora vlastního zbraňového systému.


Aparatura vzdušného pozorovatele


Jedná se o výnosný prvek sloužící ke zjišťování cílů v oblasti, kterou nelze pokrýt radiolokátory, a získané 3D informace předávat do MBV prostřednictvím hoppingové VKV radiostanice nebo klasickým metalickým spojením.


Technicko-taktická data


Celková hmotnost: 18 500 kg

Obsluha: 3
- velitel - operátor vzdušné situace
- operátor taktického zobrazení
- řidič - strojník

Rozměry soupravy:
- délka: 12 100 mm
- šířka: 2 550 mm
- výška přepravní: 3 800 mm
- výška v bojové poloze na místě: 14 000 mm

Kapacita sledování cílů: minimálně 200
Rozsahy zobrazení: minimálně 60 km a 150 km
Kapacita záznamu: minimálně 8 hodin

Doba přechodu z pochodové do bojové polohy na místě:
- pro vnější teplotu 0°C až +25°C: maximálně 16 minut

Doba přechodu z bojové do pochodové polohy na místě:
- pro vnější teplotu 0°C až +25°C: maximálně 13 minut

Zdroje:
1) Zdobinský, M.: Česká novinka pro českou armádu, A-report, 8/2005
2) Infodeska, IDET 2007
3) Infodeska, IDET 2009
4) Firemní materiály Retia a.s.
5) Internetové stránky 25.plrb

CZE - RACCOS (automatizovaný systém velení a řízení palby) - (Retia)

(Retia)
CZE - RACCOS (automatizovaný systém velení a řízení palby) - (Retia)

(Retia)
CZE - RACCOS (automatizovaný systém velení a řízení palby) - (Retia)

(Retia)
URL : https://www.valka.cz/CZE-RACCOS-automatizovany-system-veleni-a-rizeni-palby-t35777#132511 Verze : 8
IDET 2007. Interiér a vozidlo. V popredí PLRK RBS-70.


URL : https://www.valka.cz/CZE-RACCOS-automatizovany-system-veleni-a-rizeni-palby-t35777#226150 Verze : 0
RACCOS (místo bojového velení VPZ 024 51-44, elektrocentrála EC 16 kW VPZ 024 51-37) z výzbroje baterie velení a řízení z 252. plro podřízeného 25. plrb s domovskou základnou ve Strakonicích, červen 2007.
CZE - RACCOS (automatizovaný systém velení a řízení palby) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-RACCOS-automatizovany-system-veleni-a-rizeni-palby-t35777#226190 Verze : 1
RACCOS (místo bojového velení VPZ 035 55-75, elektrocentrála EC 16 kW VPZ 043 40-69) z výzbroje Baterie velení a řízení 252. protiletadlového raketového oddílu, květen 2009. Vozidlo na snímku je úplně prvním vyrobeným MBV.
CZE - RACCOS (automatizovaný systém velení a řízení palby) -


CZE - RACCOS (automatizovaný systém velení a řízení palby) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-RACCOS-automatizovany-system-veleni-a-rizeni-palby-t35777#311953 Verze : 0
RACCOS (místo bojového velení VPZ 035 55-75, elektrocentrála EC 16 kW VPZ 043 40-69) z výzbroje baterie velení a řízení 252. protiletadlového raketového oddílu, Open Day 2009, Čáslav 23. 5. 2009.
CZE - RACCOS (automatizovaný systém velení a řízení palby) - vlastní foto

vlastní foto
CZE - RACCOS (automatizovaný systém velení a řízení palby) - vlastní foto

vlastní foto
CZE - RACCOS (automatizovaný systém velení a řízení palby) - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/CZE-RACCOS-automatizovany-system-veleni-a-rizeni-palby-t35777#314156 Verze : 1
Aparatura vzdušného pozorovatele


Součást systému RACCOS.
Výnosný prvek sloužící ke zjišťování cílů v oblasti, kterou nelze pokrýt radiolokátory, a získané 3D informace předávat do MBV.


Prvky soupravy:
Goniometr včetně příslušenstvíViking 2000
Laserový dálkoměr Halem II
Termovizní kamera Matis HH
Přijímač GPS Garmin GPSMAP76
Radiostanice včetně příslušenství TRC 9210-3
Počítač terminálu TETRALight XXS-R


Zdroj: popiska u exponátu
CZE - RACCOS (automatizovaný systém velení a řízení palby) - vlastní foto

vlastní foto
CZE - RACCOS (automatizovaný systém velení a řízení palby) - vlastní foto

vlastní foto
CZE - RACCOS (automatizovaný systém velení a řízení palby) - vlastní foto

vlastní foto
CZE - RACCOS (automatizovaný systém velení a řízení palby) - vlastní foto

vlastní foto
CZE - RACCOS (automatizovaný systém velení a řízení palby) - vlastní foto

vlastní foto
CZE - RACCOS (automatizovaný systém velení a řízení palby) - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/CZE-RACCOS-automatizovany-system-veleni-a-rizeni-palby-t35777#314157 Verze : 0
RACCOS (MBV VPZ 023 92-86) z výzbroje Baterie velení a řízení 251. protiletadlového raketového oddílu na cvičení ELITE 2008, střelnice Todendorf v SRN, říjen 2008
CZE - RACCOS (automatizovaný systém velení a řízení palby) - (MO ČR - www.army.cz)

(MO ČR - www.army.cz)
CZE - RACCOS (automatizovaný systém velení a řízení palby) - (MO ČR - www.army.cz)

(MO ČR - www.army.cz)
CZE - RACCOS (automatizovaný systém velení a řízení palby) - (MO ČR - www.army.cz)

(MO ČR - www.army.cz)
CZE - RACCOS (automatizovaný systém velení a řízení palby) - (MO ČR - www.army.cz)

(MO ČR - www.army.cz)
URL : https://www.valka.cz/CZE-RACCOS-automatizovany-system-veleni-a-rizeni-palby-t35777#336487 Verze : 0
RACCOS ze sestavy 251. protiletadlového raketového oddílu při ostrých střelbách Balt 2009, které proběhly v červnu 2009 v přímořském výcvikovém prostoru Ustka v Polsku. Cvičení Balt 2009 se zúčastnily dva RACCOSy.


Fotografie: 25. plrb

CZE - RACCOS (automatizovaný systém velení a řízení palby) - (25. plrb - www.25plrb.army.cz)

(25. plrb - www.25plrb.army.cz)
URL : https://www.valka.cz/CZE-RACCOS-automatizovany-system-veleni-a-rizeni-palby-t35777#336488 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více