Main Menu
User Menu
Reklama

Hannó Starší

Hanno the Elder

Kartáginský velitel Hannó Starší (???-??? př. n. l.)
O Hannónovi Starším toho, ostatně jako o značné části kartáginských velitelů účastnících se první punské války, mnoho nevíme. Byl synem Hannibala Gisco a na jeviště první punské války vstupuje hned na jejím počátku (v létě roku 264 př. n. l.). Buď byl na Sicílii, když válka začala, a v Akregantu (kartáginském spojeneckém městě) převzal velení armády vyslané z Afriky poté, co Římané vypudili kartáginskou posádku z Messany a sami se zmocnili města, a nebo na Sicílii dorazil až s touto armádou. V každém případě uzavřel spojenectví s tradičním kartáginským nepřítelem (a římským spojencem) Hieronem Syrakúským a společně se Syrakúsany vytáhl k Messaně, aby ji opět obsadil. Když odmítl římské ultimatum, římský konsul Appius Claudius Caudex vyhlásil Kartágu válku - tím oficiálně začala první punská válka.


Hannó byl Římany na podzim roku 264 př. n. l. od Messany vytlačen, stejně jako jeho spojenec Hiero. V první polovině roku 263 př. n. l. byl donucen ustoupit až do Akreganta, zatímco Hiero prozíravě přešel na římskou stranu - ačkoliv syrakúské pozemní síly se války s Kartágem přímo neúčastnily. Hannó tedy opustil Akreganto, které se nyní stalo kartáginskou pevností, a pravděpodobně se vydal do Afriky pro posily. Posádce zanechané v Akregantu mezitím velel jeho otec Hannibal Gisco. Než byly však nové jednotky shromážděny a odeslány na Sicílii, Římané v létě 262 př. n. l. Akreganto oblehli. Hannibal útoku odolal a Hannó spěšně přeplavil svých (podle různých zdrojů) 30 000-60 000 mužů na jižní pobřeží Sicílie a vydal se obleženému městu na pomoc.


V několika potyčkách jízdy (Římané tradičně stavěli sílu své armády na pěšákovi) se mu podařilo získat strategickou výhodu, obsadit římský zásobovací tábor a vybudovat vlastní tábor nedaleko města. Přerušil tím římské zásobovací trasy a dostal tak Římany do podobné pozice jako obléhané Akreganto. Po šesti měsících římští velitelé (oba konsulové pro tento rok) neviděli jinou možnost, než postavit se Kartágincům v pravidelné bitvě (na přelomu let 262 a 261 př. n. l.). Hannó Starší nemohl však přes římský obléhací prstenec bitvu dostatečně koordinovat se svým otcem v Akregantu.


Různé popisy bitvy pod Akregantem si vzájemně odporují. Proti Hannónovi Staršímu zřejmě vytáhla část římské armády pod velením L. Postumia Megalla, zatímco druhá část musela bránit obléhaným provést výpad z města (což se jim pro tuto chvíli podařilo). Některé prameny se zmiňují o tom, že Římané na počátku bitvy zahnali Hannónovy slony, kteří pak způsobili zmatek ve vlastních řadách. To by mohlo vysvětlovat i skutečnost, že ačkoliv Římané v bitvě zvítězili, kartáginské ztráty byly s největší pravděpodobností relativně nízké. Každopádně Římané zvítězili a Kartágince přešla chuť utkávat se s nimi v pravidelných bitvách. Hannónovy síly se stáhly do západosicilských pevností, sám Hannó v lednu 261 př. n. l. opouští Sicílii a vrací se do Kartága.


Za svůj neúspěch v bitvě byl potrestán vysokou pokutou 6 000 talentů zlata, nicméně mohl hovořit o štěstí, že nebyl ukřižován, což se přihodilo jiným neúspěšným kartáginským velitelům (včetně jeho otce o pár let později). Navíc získal znovu důveru kartáginského vedení a už roku 258 př. n. l. se opět účastnil bojů na Sardinii, kam se Římané mezitím pokusili přenést boje (což se jim sice podařilo, nicméně rozhodujícího vítězství ani tady nedosáhli). Roku 256 př. n. l. se tedy římská flotila vydala k africkým břehům, aby tam vylodila římské vojsko a rozhodla válku přímo v kartáginské domovině. Cestou se v gigantické námořní bitvě u mysu Ecnomus střetla s kartáginskou flotilou (na každé straně se jí účastnilo více než 300 lodí), které velel právě Hannó společně s Hamilkarem. Ani tentokrát se Kartágincům nepodařilo zvítězit, naopak byli poraženi, když přišli o 80 lodí (30 bylo Římany potopeno, 50 zajato). Hannó ani Hamilkar nebyli za tento neúspěch nijak obviňováni.


Hannó byl snad vyslán vyjednat s Římany mír, ti ale kladli tak tvrdé podmínky, že je Kartáginci nebyli ochotni přijmout. Mezitím se vylodili v Africe a dosáhli několika úspěchů, a tak byl Hannó povolán zpět, aby se stal jedním z vyšších velitelů kartáginské armády v Africe (ta nakonec v poslední možné chvíli Římany skutečně porazila). Hannónova stopa v historii pro nás tímto okamžikem mizí.Prameny:
Polybios (online verze např. penelope.uchicago.edu )
www.kleio.cz
www.roman-empire.net
http://www.barca.fsnet.co.uk/

Hannó Starší - Římské útoky 250-249 př. n. l.
Lazenby, John Francis (1996). The First Punic War: A Military History. Stanford, California: Stanford University Press. ISBN 0-8047-2673-6., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87433062

Římské útoky 250-249 př. n. l.
Lazenby, John Francis (1996). The First Punic War: A Military History. Stanford, California: Stanford University Press. ISBN 0-8047-2673-6., CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Hannó Starší - Římské útoky 253-251 př. n. l.
Lazenby, John Francis (1996). The First Punic War: A Military History. Stanford, California: Stanford University Press. ISBN 0-8047-2673-6., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87433076

Římské útoky 253-251 př. n. l.
Lazenby, John Francis (1996). The First Punic War: A Military History. Stanford, California: Stanford University Press. ISBN 0-8047-2673-6., CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Hannó Starší - Pokračující římský postup 260-256 př. n. l.
Lazenby, John Francis (1996). The First Punic War: A Military History. Stanford, California: Stanford University Press. ISBN 0-8047-2673-6., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86982825

Pokračující římský postup 260-256 př. n. l.
Lazenby, John Francis (1996). The First Punic War: A Military History. Stanford, California: Stanford University Press. ISBN 0-8047-2673-6., CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Hannó Starší - Mapa západního Středomoří v roce 264 př. n. l. se zaměřením na země zapojené do první punské války.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93911131

Mapa západního Středomoří v roce 264 př. n. l. se zaměřením na země zapojené do první punské války.
commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Hanno-Starsi-t34899#126579Verze : 3
Reklama