Karmasin, Franz

     
Příjmení:
Surname:
Karmasin Karmasin
Jméno:
Given Name:
Franz -
Jméno v originále:
Original Name:
Franz Karmasin
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
SS sturmbannführer SS Sturmbannführer
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing. M.Eng.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.09.1901 Olomouc /
02.09.1901 Olomouc /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
25.06.1970 Steinebach am Wörthsee /
25.06.1970 Steinebach am Wörthsee /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- štátny sekretár pre nemeckú národnostnú menšinu na Slovensku
- člen Štátnej rady
- predseda Deutsche Partei
- State Secretary for the German National Minority in Slovakia
- Member of the Council of State
- President of the Deutsche Partei
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- vedúci Freiwillige Schutzstaffel
- vydavateľ týždenníku Deutsche Stimmen a denníka Grenzbote
- blízky spolupracovník Konrada Henleina
- Head of the Freiwillige Schutzstaffel
- publisher of the weekly Deutsche Stimmen and the daily Grenzbote
- close associate of Konrad Henlein
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Malíř, Jan a kol.: Politické strany, Nakladatelství Doplňek, Brno 2005
Buchvaldek, Miroslav a kol.: Československé dejiny v datech, Nakladatelství Svoboda, 1986
Novák, Otto: Henleinovci proti Československu, Naše vojsko, 1987
URL : https://www.valka.cz/Karmasin-Franz-t33554#650797 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Karmasin Karmasin
Jméno:
Given Name:
Franz -
Jméno v originále:
Original Name:
Franz Karmasin
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Gymnázium, Olomouc /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vysoká škola zemědělská, Děčín-Libverda /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Grammar School, Olomouc /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR University of Agriculture,, Decin-Libverda /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1941 SA brigadeführer
DD.MM.1943 SS hauptsturmführer
DD.MM.1944 SS sturmbannführer
DD.MM.1941 SA Brigadeführer
DD.MM.1943 SS Hauptsturmführer
DD.MM.1944 SS Sturmbannführer
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Malíř, Jan a kol.: Politické strany, Nakladatelství Doplňek, Brno 2005
Buchvaldek, Miroslav a kol.: Československé dejiny v datech, Nakladatelství Svoboda, 1986
Novák, Otto: Henleinovci proti Československu, Naše vojsko, 1987
Tobias Weger: „Volkstumskampf“ ohne Ende? Sudetendeutsche Organisationen, 1945–1955. Lang, Frankfurt am Main u. a. 2008, ISBN 3-63157-104-6, S. 605
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franz_Karmasin
URL : https://www.valka.cz/Karmasin-Franz-t33554#650805 Verze : 0
Volksgruppenführer in der Slowakei Ing. Franz Karmasin


Po úspešnom ukončení štúdia na gymnáziu v Olomouci v roku 1919, pokračuje Franz Karmasin v ďalšom štúdiu na poľnohospodárskej fakulte pri nemeckej technike v Libverde, kde získava titul inžiniera. Po krátkom období pôsobenia v úradníckej funkcii na Morave odchádza v roku 1926 na Slovensko, kde dňa 5.10.1927 stojí pri vzniku Karpatskonemeckého národného spoločenstva (Karpathendeutschen Volksgemeinschaft), predchodcu Karpatskonemeckej strany.

Keď v roku 1930 vzniká národný spolok Kamaradschaftsbund, Bund für gesamtgesellschaftliche Bildung presadzujúci stavovské učenie viedenského profesora Othmara Spanna, je medzi jeho zakladajúcimi členmi i Franz Karmasin (spoločne s ním sem patria i ďalší význační sudetonemeckí vodcovia a agitátori ako napr. Walter Brand, Heinrich Rutha, Wilhelm Sebekowsky, Fritz Köllner, Karl Hermann Frank, Kurt Oberdorffer, Viktor Aschenbrenner, Konrad Henlein, Walter Heinrich a Walter Becher).

Pred parlamentnými voľbami sa Karmasinova KdP neúspešne pokúša o spoluprácu so Spišskou nemeckou stranou (Zipscher Deutsche Partei - ZdP) v dôsledku čoho počet získaných hlasov nepostačuje ani na jeden poslanecký mandát. Poučená týmto neúspechom uzatvára KdP bezprostredne pred voľbami v roku 1935 volebný zväzok s Henleinovou Sudetonemeckou stranou (Sudetendeutsche Partei - SdP), ktorá sa na volebnom boji na Slovensku podieľa finančne i personálne. Výsledok spolupráce sa pre stranu prejavuje ziskom dvoch poslaneckých mandátov, z ktorých jeden získava Franz Karmasin, a dvoch senátorských kresiel.

V roku 1935 príjma KdP nové stanovy, v súlade s ktorými je za predsedu strany menovaný Konrad Henlein. Dňa 15.10.1937 je za Henleinovho zástupcu pre územie Slovenska vymenovaný Franz Karmasin. O pol roka na to, 30.4.1938 uverejňuje KdP vyhlásenie, ktorým sa otvorene prihlasuje k ideám národného socializmu a postupne dochádza i k zmenám ideológie a štruktúry strany podľa vzoru NSDAP. Bezprostredne po Mníchovskej dohode je činnosť KdP i SdP zakázaná.

Dňa 6.10.1937 sa Karpatskonemecké národné spoločenstvo transformuje na Karpatskonemeckú stranu (Karpatendeutsche Partei - KdP), pričom do jej vedenia sa dostáva práve Karmasin, ktorý za podpory priateľov z Kameradschaftsbund je súčasne presadený do vedúcej pozície Nemeckého kultúrneho zväzu (Sekretär des Deutschen Kulturverbandes - DKV).

Dňa 8.10.1938 povoľuje slovenská vláda karpatským Nemcom samosprávu a prihlásenie sa k nacionálnemu socializmu, ktorý dátum možno považovať i za deň vzniku Deutsche Partei /in der Slowakei/ (DP), nástupkyne KdP. DP zakladá "vodca nemeckej národnej skupiny" (Volksgruppenführer) Karmasin, ktorý je 10.10.1938, kedy je zriadený Nemecký sekretariát, vymenovaný za štátneho sekretára. Od 30.10.1938 smeli karpatskí Nemci oficiálne používať ako svoj symbol hákový kríž (Hakenkreuz) a bolo povolené vytváranie polovojenských Dobrovoľníckych ochranných zborov (Freiwillige Schutzstaffel). Zemským veliteľom Freiwillige Schutzstaffel (FS-Landesführer) bol Walter Donath. V roku 1939 mali FS v stave približne 5.500 mužov, členených do šiestich Sturmbanne.

V slovenských parlamentných voľbách 18.12.1938 získava DP dve poslanecké miesta, z ktorých jedno je určené Karmasinovi. Deutsche Partei podporuje a podnecuje to krídlo HSĽS, ktoré má za cieľ osamostatnenie Slovenska a snaží sa v nej presadiť nacistické záujmy.

Po vyhlásení samostatného Slovenska (14.3.1939), na čom nesie aktívny podiel aj DP, ktorá sa zbavila Henleinovho tútorstva, pokračuje táto v protičeskoslovenskej politike podľa pokynov z Berlína. Hlavným cieľom Karmasinovej DP je nacifikácia všetkého nemeckého obyvateľstva na Slovensku. Tento proces relatívne bez problémov prebieha v Bratislave a na strednom Slovensku, avšak na Spiši sa Karmasinovmu vedeniu darí likvidovať vplyv konkurenčnej Spišskej nemeckej strany (ZdP) len za použitia vyhrážok a v určitých prípadoch aj otvoreného násilia. Proces nacifikácie nemeckej komunity výrazne uľahčujú medzinárodnopolitické a vojenské úspechy Nemecka. V atmosfére eufórie spôsobenej rýchlymi víťazstvami nemeckých armád sa vedeniu DP darí zjednotiť takmer všetkých príslušníkov nemeckej menšiny na Slovensku vo svojich radoch. Na začiatku roku 1940 má DP už 60 000 registrovaných členov, čo znamená, že prakticky všetci dospelí príslušníci nemeckej menšiny sú politicky organizovaní v tejto strane. DP zároveň získava privilegovaný status jediného politického reprezentanta slovenských Nemcov a získava tiež úplnú a výlučnú kontrolu nad všetkými organizáciami, či už hospodárskeho, kultúrneho alebo športového charakteru, ktoré združujú nemecké obyvateľstvo. Financovanie DP a jej zložiek je zabezpečované, okrem členských príspevkov, najmä príspevkami z Ústredia nemeckých národných skupín (Volksdeutsche Mittelstelle - VoMi). Orgánmi DP sú Karmasinom založený a vydávaný denník Grenzbote a týždenník Deutsche Stimmen založený Karmasinom v roku 1934, avšak v tom v tom čase už pod vedením Dr. Karla Hauskrechta.

Po vypuknutí Slovenského národného povstania buduje Karmasin ozbrojenú zložku DP pod názvom Domobrana (Heimatschutz), ktorá sa aktívne podieľa na potláčaní povstania ale i na neskorších represáliách proti civilnému obyvateľstvu. V apríli/dubnu 1945 Karmasin odchádza, resp. uteká s členmi slovenskej vlády do Rakúska, kde sa skrýva pod menom Franz (Paul?) Dibak (Ing. Dibak). Po vojne je bratislavským Národným súdom v neprítomnosti odsúdený na trest smrti. Darí sa mu však uniknúť a v roku 1949 sa z Rakúska dostáva do Spolkovej republiky Nemecko.

V SRN sa opätovne politicky angažuje a stojí na čele jedného z krajanských spolkov, konkrétne Landsmanschaft der Karpathendeutschen aus der Slowakei a patrí tiež k zakladateľom Sudetendeutsche Landsmannschaft v Nemecku.

Zomiera v nemeckom Steinachu vo veku 68 rokov.

Malíř, Jan a kol.: Politické strany, Nakladatelství Doplňek, Brno 2005
Buchvaldek, Miroslav a kol.: Československé dejiny v datech, Nakladatelství Svoboda, 1986
Novák, Otto: Henleinovci proti Československu, Naše vojsko, 1987
internet:
www.vloe.at
https://www.dejiny.sk/eknihy/hrad1.htm
https://www.bohemistik.de/sudetistikdatenmain.html
https://www.geocities.com/ycrtmr/history.htm
https://www.saske.sk/cas/3-2004/21gabzdilova.html
URL : https://www.valka.cz/Karmasin-Franz-t33554#121961 Verze : 5
Franz Karmasin, rok 1939. Všimnite si netradične hrubý hákový kríž na rukávovom návleku.


www.akpool.de

URL : https://www.valka.cz/Karmasin-Franz-t33554#650798 Verze : 2
Deň nemeckých frontových vojakov zorganizovaný stranou nemeckej menšiny na Slovensku (Deutsche Partei) - Franz Karmasin pri prejave za rečníckym pultom, rok 1940. Hákové kríže na rukávových návlekoch Karmasina a vlajkonosiča v pozadí sú už zjavne tenšie, než na fotke vyššie.

https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:TMP.204

URL : https://www.valka.cz/Karmasin-Franz-t33554#650799 Verze : 1
Zaujímavá momentka z poľského Sanoku vyfotená krátko po napadnutí Poľska armádami nacistického Nemecka a Slovenska v septembri 1939.


Generál 1. triedy František Čatloš (vľavo) spýtavo hľadí na Franza Karmasina (uprostred) v armádnej uniforme. Z pózy a sebavedomého výrazu tváre Karmasina sa javí, ako by tomu ansámblu velil on a nie Čatloš. Hodnosť Karmasina nedokážem na fotografii rozpoznať, ale vyzerá ako plukovnícka. Prekvapuje ma, že má ako nevojak oblečenú armádnu uniformu s dohodovým opaskom a na hlave pilotku.


eurozpravy.cz

URL : https://www.valka.cz/Karmasin-Franz-t33554#650800 Verze : 12
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více