Main Menu
User Menu

Karmasin, Franz

Volksgruppenführer in der Slowakei Ing. Franz Karmasin* 02.09.1901, Olomouc
+ 25.06.1970, Steinach, Nemecko
- štátny sekretár pre nemeckú národnostnú menšinu na Slovensku, poslanec Slovenského snemu, člen Štátnej rady, predseda Deutsche Partei, vedúci Freiwillige Schutztaffel (FS), sekretár Nemeckého kultúrneho zväzu, vydavateľ týždenníku Deutsche Stimmen a denníka Grenzbote; blízky spolupracovník Konrada Henleina.
Po úspešnom ukončení štúdia na gymnáziu v Olomouci v roku 1919, pokračuje Franz Karmasin v ďalšom štúdiu na poľnohospodárskej fakulte pri nemeckej technike v Libverde, kde získava titul inžiniera. Po krátkom období pôsobenia v úradníckej funkcii na Morave odchádza v roku 1926 na Slovensko, kde dňa 5.10.1927 stojí pri vzniku Karpatskonemeckého národného spoločenstva (Karpathendeutschen Volksgemeinschaft), predchodcu Karpatskonemeckej strany.


Keď v roku 1930 vzniká národný spolok Kamaradschaftsbund, Bund für gesamtgesellschaftliche Bildung presadzujúci stavovské učenie viedenského profesora Othmara Spanna, je medzi jeho zakladajúcimi členmi i Franz Karmasin (spoločne s ním sem patria i ďalší význační sudetonemeckí vodcovia a agitátori ako napr. Walter Brand, Heinrich Rutha, Wilhelm Sebekowsky, Fritz Köllner, Karl Hermann Frank, Kurt Oberdorffer, Viktor Aschenbrenner, Konrad Henlein, Walter Heinrich a Walter Becher).


Pred parlamentnými voľbami sa Karmasinova KdP neúspešne pokúša o spoluprácu so Spišskou nemeckou stranou (Zipscher Deutsche Partei - ZdP) v dôsledku čoho počet získaných hlasov nepostačuje ani na jeden poslanecký mandát. Poučená týmto neúspechom uzatvára KdP bezprostredne pred voľbami v roku 1935 volebný zväzok s Henleinovou Sudetonemeckou stranou (Sudetendeutsche Partei - SdP), ktorá sa na volebnom boji na Slovensku podieľa finančne i personálne. Výsledok spolupráce sa pre stranu prejavuje ziskom dvoch poslaneckých mandátov, z ktorých jeden získava Franz Karmasin, a dvoch senátorských kresiel.


V roku 1935 príjma KdP nové stanovy, v súlade s ktorými je za predsedu strany menovaný Konrad Henlein. Dňa 15.10.1937 je za Henleinovho zástupcu pre územie Slovenska vymenovaný Franz Karmasin. O pol roka na to, 30.4.1938 uverejňuje KdP vyhlásenie, ktorým sa otvorene prihlasuje k ideám národného socializmu a postupne dochádza i k zmenám ideológie a štruktúry strany podľa vzoru NSDAP. Bezprostredne po Mníchovskej dohode je činnosť KdP i SdP zakázaná.


Dňa 6.10.1937 sa Karpatskonemecké národné spoločenstvo transformuje na Karpatskonemeckú stranu (Karpatendeutsche Partei - KdP), pričom do jej vedenia sa dostáva práve Karmasin, ktorý za podpory priateľov z Kameradschaftsbund je súčasne presadený do vedúcej pozície Nemeckého kultúrneho zväzu (Sekretär des Deutschen Kulturverbandes - DKV).


Dňa 8.10.1938 povoľuje slovenská vláda karpatským Nemcom samosprávu a prihlásenie sa k nacionálnemu socializmu, ktorý dátum možno považovať i za deň vzniku Deutsche Partei /in der Slowakei/ (DP), nástupkyne KdP. DP zakladá "vodca nemeckej národnej skupiny" (Volksgruppenführer) Karmasin, ktorý je 10.10.1938, kedy je zriadený Nemecký sekretariát, vymenovaný za štátneho sekretára. Od 30.10.1938 smeli karpatskí Nemci oficiálne používať ako svoj symbol hákový kríž (Hakenkreuz) a bolo povolené vytváranie polovojenských Dobrovoľníckych ochranných zborov (Freiwillige Schutzstaffel). Zemským veliteľom Freiwillige Schutzstaffel (FS-Landesführer) bol Walter Donath. V roku 1939 mali FS v stave približne 5.500 mužov, členených do šiestich Sturmbanne.


V slovenských parlamentných voľbách 18.12.1938 získava DP dve poslanecké miesta, z ktorých jedno je určené Karmasinovi. Deutsche Partei podporuje a podnecuje to krídlo HSĽS, ktoré má za cieľ osamostatnenie Slovenska a snaží sa v nej presadiť nacistické záujmy.


Po vyhlásení samostatného Slovenska (14.3.1939), na čom nesie aktívny podiel aj DP, ktorá sa zbavila Henleinovho tútorstva, pokračuje táto v protičeskoslovenskej politike podľa pokynov z Berlína. Hlavným cieľom Karmasinovej DP je nacifikácia všetkého nemeckého obyvateľstva na Slovensku. Tento proces relatívne bez problémov prebieha v Bratislave a na strednom Slovensku, avšak na Spiši sa Karmasinovmu vedeniu darí likvidovať vplyv konkurenčnej Spišskej nemeckej strany (ZdP) len za použitia vyhrážok a v určitých prípadoch aj otvoreného násilia. Proces nacifikácie nemeckej komunity výrazne uľahčujú medzinárodnopolitické a vojenské úspechy Nemecka. V atmosfére eufórie spôsobenej rýchlymi víťazstvami nemeckých armád sa vedeniu DP darí zjednotiť takmer všetkých príslušníkov nemeckej menšiny na Slovensku vo svojich radoch. Na začiatku roku 1940 má DP už 60 000 registrovaných členov, čo znamená, že prakticky všetci dospelí príslušníci nemeckej menšiny sú politicky organizovaní v tejto strane. DP zároveň získava privilegovaný status jediného politického reprezentanta slovenských Nemcov a získava tiež úplnú a výlučnú kontrolu nad všetkými organizáciami, či už hospodárskeho, kultúrneho alebo športového charakteru, ktoré združujú nemecké obyvateľstvo. Financovanie DP a jej zložiek je zabezpečované, okrem členských príspevkov, najmä príspevkami z Ústredia nemeckých národných skupín (Volksdeutsche Mittelstelle - VoMi). Orgánmi DP sú Karmasinom založený a vydávaný denník Grenzbote a týždenník Deutsche Stimmen založený Karmasinom v roku 1934, avšak v tom v tom čase už pod vedením Dr. Karla Hauskrechta.


Po vypuknutí Slovenského národného povstania buduje Karmasin ozbrojenú zložku DP pod názvom Domobrana (Heimatschutz), ktorá sa aktívne podieľa na potláčaní povstania ale i na neskorších represáliách proti civilnému obyvateľstvu. V apríli/dubnu 1945 Karmasin odchádza, resp. uteká s členmi slovenskej vlády do Rakúska, kde sa skrýva pod menom Franz (Paul?) Dibak (Ing. Dibak). Po vojne je bratislavským Národným súdom v neprítomnosti odsúdený na trest smrti. Darí sa mu však uniknúť a v roku 1949 sa z Rakúska dostáva do Spolkovej republiky Nemecka.


V SRN sa opätovne politicky angažuje a stojí na čele jedného z krajanských spolkov, konkrétne Landsmanschaft der Karpathendeutschen aus der Slowakei a patrí tiež k zakladateľom Sudetendeutsche Landsmannschaft v Nemecku.


Zomiera v nemeckom Steinachu vo veku 68 rokov.Zdroje:
Malíř, Jan a kol.: Politické strany, Nakladatelství Doplňek, Brno 2005
Buchvaldek, Miroslav a kol.: Československé dejiny v datech, Nakladatelství Svoboda, 1986
Novák, Otto: Henleinovci proti Československu, Naše vojsko, 1987
internet:
www.vloe.at
https://www.dejiny.sk/eknihy/hrad1.htm
https://www.bohemistik.de/sudetistikdatenmain.html
https://www.geocities.com/ycrtmr/history.htm
https://www.saske.sk/cas/3-2004/21gabzdilova.html
URL : https://www.valka.cz/Karmasin-Franz-t33554#121961Verze : 0
MOD
Franz Karmasin vyznamenáva členov Freiwillige Schutzstaffel.
Karmasin, Franz - zdroj: Historická revue 9/2007, str. 46

zdroj: Historická revue 9/2007, str. 46
URL : https://www.valka.cz/Karmasin-Franz-t33554#251133Verze : 0
MOD
Franz Karmasin v uniformě, foto datované 03.04.1940.


Zdroj: www.europeana.eu
URL : https://www.valka.cz/Karmasin-Franz-t33554#428115Verze : 0