Main Menu
User Menu

Pravidelné obléhání bastionové pevnosti

Běžný postup při pravidelném obléhání bastionové pevnosti v době markýze Vaubana.


1. Rychlé obklíčení pevnosti, odříznutí od zásobování.


2. Výstavba kontrvalační, popř. i cirkumvalační linie.


3. Volba nejslabší části(-tí) opevnění, proti kterému(-ým) se povede útok.


4. Vybudování ženijních skladišť, příprava šancovních košů, plnění granátů .. atd.


5. Kopání první paralely ve vzdálenosti cca 400 m od kryté cesty. Paralela byla směrem k pevnosti opatřena předprsní a mohla být zesílena reduty. Zároveň s jejím budováním probíhalo kopání spojovacích zákopů směrem ke kontrvalační linii (veškeré práce probíhaly v noci).


6. Hloubení sap vycházejících z první paralely v kolmém směru na pevnost. Po několika dnech činnosti byla v prostoru před první paralelou vybudována postavení obléhacího dělostřelectva, která ihned započala s ostřelováním opevnění ve snaze vyřadit dělostřelecký park obránců.


7. Jakmile se čela sap, vycházejících z první paralely, dostala na vzdálenost cca 300 m od kryté cesty, bylo zahájeno budování druhé paralely, která sloužila (stejně jako paralela první) k propojení sap a jako postavení pěchoty. V blízkosti paralely jsou budována další dělostřelecká postavení.


8. Od druhé paralely jsou hloubeny cca 3 sapy tak, aby každá z nich směřovala k sailantu pevnostního objektu (nejčastěji ravelinu a sousedních bastionů). Ramena jednotlivých sap spolu svírají stále ostřejší úhly, aby znemožnila odstřelování kopáčů z kryté cesty.


9. Jakmile se čela sap dostala k úpatí glacis, byla vybudována třetí (poslední) paralela v jejíž bezprostřední blízkosti je umístěno lehké dělostřelectvo jehož cílem je umlčet poslední děla obránců.


10. Snaha o dobytí kryté cesty - Obléhatelé budují z třetí paralely úzké sapy (směrem k sailantům pevnostních objektů), které ve vzdálenosti několika desítek metrů od hrany glacis ukončují půlparalelami, před něž vrší vysokou předprseň, z které jsou schopni palbou zahnat obránce nejbližšího úseku kryté cesty. Poté co je prostor před předprsní vyčištěn, budují obléhatelé přibližovací zákopy až k samé hraně glacis, kde upevňují své pozice vykopáním zákopu rovnoběžného s krytou cestou. Tento zákop je veden na hraně glacis v takové délce, aby přesáhla kapitály pevnostních objektů na které se útočí. Účelem zákopu je dostat se k obranným prvkům (traverzy, blockhausy, shromaždiště) a vypudit jejich obránce. Krytá cesta je dobyta. V této chvíli někteři pevnostní velitelé začínají jednat o kapitulaci.


11. Dalším cílem obléhatelů je armování pevnostních objektů (ravelin, bastion). Útočníci se snaží dělostřelbou nebo pomocí sapérů v určitém místě poničit armování natolik, aby se sesulo do příkopu a vytvořilo nástupní rampu pro útok pěchoty do nitra pevnosti. Průlomové dělostřelectvo útočníků mohlo být umístěno v zákopech za hranou glacis, nebo na shromaždištích kryté cesty. Pokud byl zvolen útok sapérů, došlo k umístění a odpálení náloží pod armováním objektu (za pomoci chodby vykopané pod příkopem), nebo do dutiny vysekané přímo ve zdivu (např. pokud bylo dno příkopu těsně nad hladinou spodní vody). Zatímco se dělostřelectvo a minéři tuží, sapéři budují šachty vedoucí z glacis na dno příkopu, aby sem umožnili rychlý přesun pěchoty.
Pokud bylo armování úspěšně prolomeno a suť se zeminou vytvořila nástupní rampu, byl napříč pevnostním příkopem vykopán chráněný zákop, který vedl od chodeb proražených v kontreskarpě až k průlomu.


12. Útok pěchoty a dobytí pevnosti (za předpokladu, že se obráncům nepodařilo za průlomem vybudovat retranchement).Výše uvedený postup mohl být aplikován s různými obměnami (např. jiný počet paralel, přímý útok z poslední paralely na krytou cestu bez předchozího vybudování půlparalel, jiný způsob překonání pevnostního příkopu pokud byl naplněn vodou a podobně).Použitá literatura:
Duffy, Ch.: Kámen a Oheň, Bastionová pevnost, její zrod a vývoj v dějinách pevnostního válečnictví. Books, s.r.o, Brno 1998
Kupka, V. a kol.: Pevnosti a opevnění v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Libri, Praha 2002
URL : https://www.valka.cz/Pravidelne-oblehani-bastionove-pevnosti-t31354#113181Verze : 0