Main Menu
User Menu

Řád Ľudovíta Štúra [1994]

Rad Ľudovíta Štúra

     
Název:
Name:
Řád Ľudovíta Štúra
Název v originále:
Original Name:
Rad Ľudovíta Štúra
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.02.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Občiansky:
I. trieda
II. trieda
III. trieda


Vojenský:
I. trieda
II. trieda
III. trieda
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zákon č. 37/1994 Z.z.
Zákon č. 522/2008 Z.z.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Ludovita-Stura-1994-t29920#326173Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Ľudovíta Štúra I. třídy
Název v originále:
Original Name:
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.02.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
radový kríž, veľká radová stuha, radová hviezda a radová stužka
Klenot:
Badge:
Radový kríž má priemer 65 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Na lícnej strane v strede kríža je v červenom smaltovanom medailóne pozlátený plastický portrét Ľudovíta Štúra. Ramená kríža sa smerom od stredu rozširujú, vzájomne sú spojené dvojicou plastických lúčov. Na každom ramene kríža je plastický lipový list. Na rube kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis NASPÄŤ CESTA NEMOŽNÁ - NAPRED SA ÍSŤ MUSÍ, a matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese, ktorý má priemer 33 mm. Kríž občianskeho druhu má záves tvorený piatimi plastickými lipovými listami usporiadanými do polkruhu, uprostred ktorého je reliéf dvojitého kríža. Kríž vojenského druhu má záves tvorený štyrmi plastickými lipovými listami usporiadanými po obvode modro smaltovaného kruhu, v strede s dvoma prekríženými mečmi. Kríž sa upína závesom na veľkú radovú stuhu pod dvojitú ozdobnú mašľu
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
má priemer 90 mm, je razená zo striebra, pozlátená. Hviezdu tvorí šesťramenná hviezdica, ktorej ramená sa od stredu rozširujú. Na lícnej strane je na každom ramene hviezdy prečnievajúci plastický lipový list. V strede hviezdy je v červenom smaltovanom medailóne pozlátený plastický portrét Ľudovíta Štúra. Medailón je ohraničený modrým smaltovaným pruhom, v ktorom je do kruhu umiestnený nápis NASPÄŤ CESTA NEMOŽNÁ - NAPRED SA ÍSŤ MUSÍ. Z medailónu vychádzajú tri bielo smaltované dvojkríže. Celá hviezda je v priereze mierne oble profilovaná. Na rube hviezdy je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, matričné číslo a pripínacia ihlica.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
hodvábna, bielo-modro-červená, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je zo striebra razený pozlátený medailón s plastickým portrétom Ľudovíta Štúra s priemerom 40 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na rube s pripínacou ihlicou
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zákon č. 37/1994 Z.z.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Ludovita-Stura-1994-t29920#463792Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Ľudovíta Štúra II. třídy
Název v originále:
Original Name:
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.02.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
radový kríž s náhrdelníkovou stuhou, radová hviezda a radová stužka
Klenot:
Badge:
má priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž I. triedy. Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
má priemer 75 mm, heraldicky je stvárnená rovnako ako radová hviezda I. triedy
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
je hodvábna, bielo-modro-červená, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je zo striebra razený medailón s plastickým portrétom Ľudovíta Štúra s priemerom 40 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na rube s pripínacou ihlicou
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zákon č. 37/1994 Z.z.
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Ludovita-Stura-1994-t29920#463794Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Ľudovíta Štúra III. třídy
Název v originále:
Original Name:
Rad Ľudovíta Štúra III. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.02.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
radový kríž s náhrdelníkovou stuhou a radová stužka
Klenot:
Badge:
kríž má priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž II. triedy. Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
je hodvábna, bielo-modro-červená, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúra závesu kríža pre občiansky druh; je razená zo striebra, pozlátená, s priemerom 10 mm
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zákon č. 37/1994 Z.z.
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Ludovita-Stura-1994-t29920#463796Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Ľudovíta Štúra I. třídy
Order of Ludovit Stur 1st Class
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
02.03.1993 Kováč, Michal
30.08.1995 Golian, Ján
30.08.1995 Viest, Rudolf
31.08.1995 Dubček, Alexander
15.06.1999 Schuster, Rudolf
31.08.1999 Bella, Ivan
15.06.2004 Gašparovič, Ivan
01.09.2004 Brunovský, Jozef
15.07.2014 Kiska, Andrej
08.01.2019 Naďovič, Svetozár
15.06.2019 Čaputová, Zuzana
Celkem : 11
URL : https://www.valka.cz/Rad-Ludovita-Stura-1994-t29920#415274Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Ľudovíta Štúra II. třídy
Order of Ludovit Stur 2nd Class
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
31.08.1996 Bielik, Ernest
31.08.1996 Büchler, Karol
31.08.1996 Nálepka, Ján
31.08.1996 Petrák, Anton
31.08.1996 Šlajchart, Teodor
28.10.1998 Andrejčák, Imrich
31.08.1999 Paškan, Ján
02.09.2002 Blizman, Jozef
02.09.2002 Cerovský, Milan
30.08.2017 Píka, Milan
Celkem : 10
URL : https://www.valka.cz/Rad-Ludovita-Stura-1994-t29920#463836Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Ľudovíta Štúra III. třídy
Order of Ludovit Stur 3rd Class
Rad Ľudovíta Štúra III. triedy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
28.10.1998 Humaj, Július
03.09.2000 Husák, Ján
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-Ludovita-Stura-1994-t29920#463838Verze : 0
MOD
Rad Ľudovíta Štúra (SVK)


Ako pomoc pri popise si vezmem zákon, ktorým bol ustanovený a najviac vystihuje jeho podstatu.


Citácia zo zákona
37/1994 Z.z. ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 2. februára 1994 o štátnych vyznamenaniach Zmena: 151/1997 Z.z.


§ 5
(1) Rad Ľudovíta Štúra sa zapožičiava občanom Slovenskej republiky, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o demokraciu a ľudské práva, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky alebo za mimoriadne významné zásluhy v oblasti politiky, riadenia a správy štátu, rozvoja národného hospodárstva, vedy a techniky, kultúry, umenia, školstva, športu a za mimoriadne významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.


(2) Rad Ľudovíta Štúra sa zapožičiava občanom Slovenskej republiky a výnimočne aj vojenským útvarom, ktoré majú zástavu.


(3) Rad Ľudovíta Štúra má dva druhy - občiansky a vojenský; každý z nich má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda. Pri zapožičiavaní jednotlivých tried sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa rad zapožičiava.


(4) Vyznamenanie sa zapožičiava pri príležitosti výročia schválenia Ústavy Slovenskej republiky.


PRÍLOHA 3
RAD ĽUDOVÍTA ŠTÚRA


Čl. I
1. Insígnie občianskeho a vojenského druhu I. triedy radu tvorí: radový kríž, veľká radová stuha, radová hviezda a radová stužka (pozri ich zobrazenie).


2. Radový kríž má priemer 65 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Na lícnej strane v strede kríža je v červenom smaltovanom medailóne pozlátený plastický portrét Ľudovíta Štúra. Ramená kríža sa smerom od stredu rozširujú, vzájomne sú spojené dvojicou plastických lúčov. Na každom ramene kríža je plastický lipový list. Na rube kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis NASPÄŤ CESTA NEMOŽNÁ - NAPRED SA ÍSŤ MUSÍ, a matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese, ktorý má priemer 33 mm. Kríž občianskeho druhu má záves tvorený piatimi plastickými lipovými listami usporiadanými do polkruhu, uprostred ktorého je reliéf dvojitého kríža. Kríž vojenského druhu má záves tvorený štyrmi plastickými lipovými listami usporiadanými po obvode modro smaltovaného kruhu, v strede s dvoma prekríženými mečmi. Kríž sa upína závesom na veľkú radovú stuhu pod dvojitú ozdobnú mašľu.


3. Veľká radová stuha je hodvábna, bielo-modro-červená, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 180 cm, široká 90 mm. Veľká radová stuha sa nosí cez pravé plece k ľavému boku. V mieste, kde sa jej konce križujú na ľavom boku, je pripevnená dvojitá ozdobná mašľa.


4. Radová hviezda má priemer 90 mm, je razená zo striebra, pozlátená. Hviezdu tvorí šesťramenná hviezdica, ktorej ramená sa od stredu rozširujú. Na lícnej strane je na každom ramene hviezdy prečnievajúci plastický lipový list. V strede hviezdy je v červenom smaltovanom medailóne pozlátený plastický portrét Ľudovíta Štúra. Medailón je ohraničený modrým smaltovaným pruhom, v ktorom je do kruhu umiestnený nápis NASPÄŤ CESTA NEMOŽNÁ - NAPRED SA ÍSŤ MUSÍ. Z medailónu vychádzajú tri bielo smaltované dvojkríže. Celá hviezda je v priereze mierne oble profilovaná. Na rube hviezdy je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, matričné číslo a pripínacia ihlica.


5. Radová stužka je hodvábna, bielo-modro-červená, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je zo striebra razený pozlátený medailón s plastickým portrétom Ľudovíta Štúra s priemerom 40 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na rube s pripínacou ihlicou.


Čl. II
1. Insígnie občianskeho a vojenského druhu II. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou, radová hviezda a radová stužka.


2. Radový kríž má priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž I. triedy. Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe.


3. Náhrdelníková stuha je hodvábna, bielo-modro-červená, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 50 cm, široká 38 mm.


4. Radová hviezda má priemer 75 mm, heraldicky je stvárnená rovnako ako radová hviezda I. triedy.


5. Radová stužka je hodvábna, bielo-modro-červená, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je zo striebra razený medailón s plastickým portrétom Ľudovíta Štúra s priemerom 40 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na rube s pripínacou ihlicou.


Čl. III
1. Insígnie občianskeho a vojenského druhu III. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou a radová stužka (pozri ich zobrazenie).


2. Radový kríž má priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž II. triedy. Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe.


3. Náhrdelníková stuha je rovnaká ako náhrdelníková stuha II. triedy radu.


4. Radová stužka je hodvábna, bielo-modro-červená, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúra závesu kríža pre občiansky druh; je razená zo striebra, pozlátená, s priemerom 10 mm.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Ludovita-Stura-1994-t29920#107567Verze : 1
Rad Ľudovíta Štúra:


Dňom 01.01.2009 nadobudol platnosť Zákon č. 522/2008 Z. z. zo 6. novembra 2008 o vyznamenaniach Slovenskej republiky.


Tento zákon nahrádza:
Zákon č. 37/1994 Z.z. z 2. februára 1994 o štátnych vyznamenaniach
Zákon č. 151/1997 Z.z. z 13. mája 1997, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/1994 Z. z. o štátnych vyznamenaniach


Štátne vyznamenania sú:
c) Rad Ľudovíta Štúra,


Rad Ľudovíta Štúra sa udeľuje občanom Slovenskej republiky, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky, za mimoriadne zásluhy v oblasti politiky, riadenia a správy štátu, o rozvoj v oblasti hospodárstva Slovenskej republiky, územnej samosprávy, vedy a techniky, školstva, kultúry, umenia, športu a v sociálnej oblasti alebo za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.


Rad Ľudovíta Štúra má dva druhy – občiansky a vojenský; každý z nich má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda.


Rad Ľudovíta Štúra sa výnimočne udeľuje aj vojenským útvarom a vojenským zväzkom, ktoré majú bojovú zástavu.


Vyznamenanému sa odovzdáva spolu s vyznamenaním aj listina o udelení vyznamenania.


Ak sa udeľuje vyznamenanie in memoriam, odovzdá sa spolu s listinou o jeho udelení pozostalému manželovi, prípadne inej blízkej osobe.3) Medzi príbuznými rozhoduje stupeň príbuzenstva4) a pri rovnakom stupni príbuzenstva má prednosť vekovo staršia osoba.


Vyznamenanie udelené prezidentom môže odovzdať v jeho mene osoba písomne poverená prezidentom.


Vyznamenanie je oprávnený nosiť len vyznamenaný.


1. Insígnie občianskeho druhu a vojenského druhu I. triedy radu tvorí: radový kríž, veľká radová stuha, radová hviezda, radová stužka a radová rozeta.
2. Radový kríž má priemer 65 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Na lícnej strane v strede kríža je v červenom smaltovanom medailóne pozlátený plastický portrét Ľudovíta Štúra. Ramená kríža sa smerom od stredu rozširujú, vzájomne sú spojené dvojicou plastických lúčov. Na každom ramene kríža je plastický lipový list. Na rube kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis NASP– CESTA NEMOŽNÁ – NAPRED SA ÍS MUSÍ, a matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese, ktorý má priemer 33 mm.
Kríž občianskeho druhu má záves tvorený piatimi plastickými lipovými listami usporiadanými do polkruhu, uprostred ktorého je reliéf dvojitého kríža.
Kríž vojenského druhu má záves tvorený štyrmi plastickými lipovými listami usporiadanými po obvode modro smaltovaného kruhu, v strede s dvoma prekríženými mečmi.
Kríž sa upína závesom na veľkú radovú stuhu pod dvojitú ozdobnú mašľu.
3. Veľká radová stuha je hodvábna, bielo-modro-červená, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 180 cm, široká 90 mm. Veľká radová stuha sa nosí cez pravé plece k ľavému boku. V mieste, kde sa jej konce križujú na ľavom boku, je pripevnená dvojitá ozdobná mašľa.
4. Radová hviezda má priemer 90 mm, je razená zo striebra, pozlátená. Hviezdu tvorí šesťramenná hviezdica, ktorej ramená sa od stredu rozširujú. Na lícnej strane je na každom ramene hviezdy prečnievajúci plastický lipový list. V strede hviezdy je v červenom smaltovanom medailóne pozlátený plastický portrét Ľudovíta Štúra. Medailón je ohraničený modrým smaltovaným pruhom, v ktorom je do kruhu umiestnený nápis NASP– CESTA NEMOŽNÁ – NAPRED SA ÍS MUSÍ. Z medailónu vychádzajú tri bielo smaltované dvojkríže. Celá hviezda je v priereze mierne oble profilovaná. Na rube hviezdy je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, matričné číslo a pripínacia ihlica.
5. Radová stužka je hodvábna, bielo-modro-červená, s rovnakým pomerom farieb, dlhá 18 mm, široká 10 mm. V strede radovej stužky je zo striebra razený pozlátený medailón s plastickým portrétom Ľudovíta Štúra s priemerom 10 mm. Radová stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Radová rozeta má tvar kruhu s priemerom 15 mm, je hodvábna, bielo-modro-červená, s rovnakým pomerom farieb. V strede radovej rozety je zo striebra razený pozlátený medailón s plastickým portrétom Ľudovíta Štúra s priemerom 10 mm. Radová rozeta je vystužená, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.


1. Insígnie občianskeho druhu a vojenského druhu II. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou, radová hviezda, radová stužka a radová rozeta.
2. Radový kríž má priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho druhu a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž I. triedy. Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe.
3. Náhrdelníková stuha je hodvábna, bielo-modro-červená, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 50 cm, široká 38 mm.
4. Radová hviezda má priemer 75 mm, heraldicky je stvárnená rovnako ako radová hviezda I. triedy.
5. Radová stužka je hodvábna, bielo-modro-červená, s rovnakým pomerom farieb, dlhá 18 mm, široká 10 mm. V strede radovej stužky je zo striebra razený medailón s plastickým portrétom Ľudovíta Štúra s priemerom 10 mm. Radová stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Radová rozeta má tvar kruhu s priemerom 15 mm, je hodvábna, bielo-modro-červená, s rovnakým pomerom farieb. V strede radovej rozety je zo striebra razený medailón s plastickým portrétom Ľudovíta Štúra s priemerom 10 mm. Radová rozeta je vystužená, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.


1. Insígnie občianskeho druhu a vojenského druhu III. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou, radová stužka a radová rozeta.
2. Radový kríž má priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho druhu a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž II. triedy. Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe.
3. Náhrdelníková stuha je rovnaká ako náhrdelníková stuha II. triedy radu.
4. Radová stužka je hodvábna, bielo-modro-červená, s rovnakým pomerom farieb, dlhá 18 mm, široká 10 mm. V strede radovej stužky je miniatúra závesu kríža pre občiansky druh; je razená zo striebra, pozlátená, s priemerom 10 mm. Radová stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Radová rozeta má tvar kruhu s priemerom 15 mm, je hodvábna, bielo-modro-červená, s rovnakým pomerom farieb. V strede radovej rozety je miniatúra závesu kríža pre občiansky druh; je razená zo striebra, pozlátená, s priemerom 10 mm. Radová rozeta je vystužená, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.


Radová stužka sa nosí na ľavej strane vojenskej rovnošaty alebo inej rovnošaty, a to len vtedy, ak nahrádza nosenie iných radových insígnií. Radová rozeta sa nosí na ľavej strane občianskeho odevu, a to len vtedy, ak nahrádza nosenie iných radových insígnií; ak má občiansky odev chlopňu, nosí sa v gombíkovej dierke ľavej chlopne.


Zdroj:
- Zákon č. 522/2008 Z. z. zo 6. novembra 2008 o vyznamenaniach Slovenskej republiky,
- archív autora,


upravil 07.01.2009 slimo
URL : https://www.valka.cz/Rad-Ludovita-Stura-1994-t29920#292431Verze : 0
Rad Ľudovíta Štúra
Řád Ľudovíta Štúra [1994] - Rad Ľudovíta Štúra, I. trieda - vojenské

Rad Ľudovíta Štúra, I. trieda - vojenské
Řád Ľudovíta Štúra [1994] - Rad Ľudovíta Štúra, I. trieda

Rad Ľudovíta Štúra, I. trieda
URL : https://www.valka.cz/Rad-Ludovita-Stura-1994-t29920#140190Verze : 0
MOD
Rad Ľudovíta Štúra
URL : https://www.valka.cz/Rad-Ludovita-Stura-1994-t29920#140191Verze : 0
MOD
Rad Ľudovíta Štúra
Řád Ľudovíta Štúra [1994] - Rad Ľudovíta Štúra, III. trieda - vojenské

Rad Ľudovíta Štúra, III. trieda - vojenské
Řád Ľudovíta Štúra [1994] - Rad Ľudovíta Štúra, III. trieda

Rad Ľudovíta Štúra, III. trieda
URL : https://www.valka.cz/Rad-Ludovita-Stura-1994-t29920#140192Verze : 0
MOD
Nositelia Radu Ľudovíta Štúra, III. trieda (stav k 1. 4. 2006)


Dátum udelenia - meno


01. 09. 2005 - Tibor Biath, kameraman
01. 09. 2005 - Ing. Adrián Ďurček, podnikateľ, manažér
01. 09. 2004 - Ľudovít Bradáč, právnik
01. 09. 2004 - Prof. PhDr. Oskár Elschek, etnomuzikológ
01. 09. 2004 - Pavol Kalinaj, ochranca demokracie, v totalite popravený, I.m.
01. 09. 2004 - Bernard Jaško, ochranca demokracie, v totalite popravený, I.m.
01. 09. 2004 - Árpád Tözsér, básnik, literárny teoretik
02. 09. 2002 - Tibor Ág, folklorista, pedagóg
03. 09. 2000 - Judita Mayerová, prekladateľka
03. 09. 2000 - Elena Lacková, spisovateľka
03. 09. 2000 - Milan Sládek, umelec a pedagóg
03. 09. 2000 - Eva Siracká, vedec
03. 09. 2000 - Zoltán Agócs, vedec
28. 10. 1998 - Vladimír Zboja
28. 10. 1998 - Pavol Lazar
28. 10. 1998 - Natália Hejková
28. 10. 1998 - Michal Drobný
28. 10. 1998 - Dušan Magic


Nositelia Radu Ľudovíta Štúra, III. trieda - vojenské (stav k 1. 4. 2006)


Dátum udelenia - meno


02. 09. 2002 - plk. Ing. Ľubomír Orság, vyznamenaný „in memoriam“, príslušník Armády SR, ako pozorovateľ v misii EÚ zahynul pri výkone služby v Macedónsku
03. 09. 2000 - generál v.v. Ján Husák, predseda zväzu protifašistických bojovníkov
28. 10. 1998 - genpor. Július Humaj
31. 08. 1996 - kpt. vo výslužbe Štefan Droždiak
URL : https://www.valka.cz/Rad-Ludovita-Stura-1994-t29920#152796Verze : 0
MOD
Nositelia Radu Ľudovíta Štúra, II. trieda (stav k 1. 4. 2006)


Dátum udelenia - meno


01. 09. 2005 - Doc. Emil Horváth, ml., herec
01. 09. 2005 - Ing. Eugen Jurzyca, ekonóm
01. 09. 2005 - Prof. Milan Čorba, návrhár divadelných kostýmov
01. 09. 2005 - Doc. PhDr. Karol Kahoun, CsSc., historik výtvarného umenia
01. 09. 2005 - Prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc., pedagóg
01. 09. 2005 - Ing. Arch. Ferdinand Milučký, architekt
01. 09. 2005 - MUDr. Leo Spiššák, CSc., ortopéd
01. 09. 2005 - Ing. Vladimír Soták, st., manažér
01. 09. 2004 - Štefan Kvietik, herec
01. 09. 2004 - Miloslav Mečíř, tenista
01. 09. 2004 - Prof. Jozef Jankovič, sochár
01. 09. 2004 - Prof. RNDr. Milan Ružička DrSc., environmentalista
28. 08. 2003 - Ladislav Bielik, fotograf, I. m
28. 08. 2003 - Magdaléna Blahušiaková, operná speváčka
28. 08. 2003 - Ivan Kadlečík, spisovateľ
28. 08. 2003 - Anton Srholec, kňaz
28. 08. 2003 - Miroslav Stolina, environmentalista
28. 08. 2003 - Ján Starší, hokejový reprezentačný tréner
28. 08. 2003 - Ján Zachara, olympijský víťaz v boxe
02. 09. 2002 - Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., vedec v oblasti pedagogiky
02. 09. 2002 - Prof. PhDr. Martin Slivka, CSc., kinematograf
02. 09. 2002 - Vladimír Petrík, literárny vedec
02. 09. 2002 - Doc. JUDr. Štefan Ogurčák, CSc., zakladateľ ústavného súdnictva SR
02. 09. 2002 - Doc. PhDr. Ivan Laluha, CSc., vysokoškolský pedagóg
02. 09. 2002 - Ivan Ďuriš, vedec v oblasti medicíny
02. 09. 2002 - PhDr. Ján Milan Dubovský, vedec v oblasti archívnictva
02. 09. 2002 - Prof. PhDr. Andrej Červeňák, Drsc., literárny teoretik
02. 09. 2002 - Doc. PhDr. Martin Bútora, diplomat
03. 09. 2001 - Martina Moravcová, plavkyňa
03. 09. 2001 - Jozef Košnár, vedec
03. 09. 2001 - Jozef Baláž, odborník v oblasti známkovej tvorby
03. 09. 2000 - Miroslav Šatan, športovec
03. 09. 2000 - Ján Filc, športový tréner
03. 09. 2000 - Juraj Široký, športový funkcionár
03. 09. 2000 - Bohdan Warchal, umelec
03. 09. 2000 - Ľubomír Lipták, historik
03. 09. 2000 - Peter Jaroš, spisovateľ
31. 08. 1999 - Ján Tužinský, spisovateľ
31. 08. 1999 - Eva Brestenská, pedagóg
28. 10. 1998 - Baltazár Dubeň
28. 10. 1998 - Matúš Kučera
28. 10. 1998 - Vladimír Ondruš
28. 10. 1998 - Ondrej Zimka, akademický maliar
28. 10. 1998 - Peter Mečiar
28. 10. 1998 - Karol Feč
28. 10. 1998 - Milan Hvižďák
28. 10. 1998 - Emanuel Galo
28. 10. 1998 - Jozef Janovický
28. 10. 1998 - Dorota Pospíšilová
28. 10. 1998 - Karol Kabát
28. 10. 1998 - Ján Ivanič
28. 10. 1998 - Andrej Strýček
28. 10. 1998 - Erich Minárik
28. 10. 1998 - Pavol Števček
28. 10. 1998 - Peter Ondrovšek
28. 10. 1998 - Imrich Andrejčák
02. 09. 1997 - Ján Holý
02. 09. 1997 - Štefan Nosáľ
02. 09. 1997 - Alfréd Wetzler in memoriam
31. 08. 1996 - Vojtech Zamarovský


Nositelia Radu Ľudovíta Štúra, II. trieda - vojenské (stav k 1. 4. 2006)


Dátum udelenia - meno


02. 09. 2002 - genmjr. Ing. Jozef Blizman, veliteľ Pozemných síl
Ozbrojených síl SR
02. 09. 2002 - genpor. Ing. Milan Cerovský, náčelník Gen. štábu Ozbrojených síl SR
31. 08. 1999 - Ján Paškan, generál, I. m.
31. 08. 1996 - Ernest Bielik in memoriam, genmjr., za aktívnu účasť na protifašistickom odboji
31. 08. 1996 - Ján Nálepka in memoriam, kpt., za aktívnu účasť na protifašistickom odboji
31. 08. 1996 - Karol Bűchler in memoriam, plukovník vo výslužbe, za aktívnu účasť na protifašistickom odboji
31. 08. 1996 - Anton Petrák, genmjr. vo výslužbe
31. 08. 1996 - Teodor Šlajchart, genmjr. vo výslužbe
URL : https://www.valka.cz/Rad-Ludovita-Stura-1994-t29920#152798Verze : 0
MOD
Nositelia Radu Ľudovíta Štúra, I. trieda (stav k 1. 4. 2006)


Dátum udelenia - meno


01. 09. 2005 - Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík, CSc., dlhoročný šéf Volkswagenu Bratislava
01. 09. 2005 - Prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc., historik, spisovateľ
01. 09. 2005 - Prof. Ján Stanislav, slovakista, I. m.
01. 09. 2005 - Prof. MUDr. Irena Jakubcová, detská kardiologička, I. m.
01. 09. 2005- Prof. JUDr. Štefan Luby, DrSc., právnik, pedagóg, I. m.
01. 09. 2004 - Prof. MUDr. Jozef Černáček, DrSc., vedec, lekár
01. 09. 2004 - Prof. PhDr. Július Pašteka, DrSc., kulturológ
01. 09. 2004 - Jaroslav Filip, dramaturg, skladateľ, I. m.
01. 09. 2004 - Doc. Ing. Anton Vavro, CSc., ekonóm
01. 09. 2004 - Klára Jarunková, spisovateľka
28. 08. 2003 - Milan Hamada, literárny kritik
28. 08. 2003 - Dušan Jamrich, herec
28. 08. 2003 - Oľga Ovečková, odborníčka v oblasti právnej vedy
28. 08. 2003 - Jaroslav Siman, detský kardiochirurg
28 08. 2003 - Peter Šťastný, hokejový reprezentant
28. 08. 2003 - Ľubomíra Zlochová, právnička
02. 09. 2002 - J. E. Msgr. Štefan Vrablec, biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy
02. 09. 2002 - Emília Vášáryová, herečka
02. 09. 2002 - Prof. Ing. Alexander Sommer, DrSc., vedec v oblasti poľnohospodárstva
02. 09. 2002 - Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.,vysokoškolský pedagóg
02. 09. 2002 - Ján Popluhár, bývalý futbalový reprezentant
02. 09. 2002 - Hana Ponická, spisovateľka
02. 09. 2002 - Ester Šimerová - Martinčeková, výtvarníčka
02. 09. 2002 - Mária Kráľovičová, herečka
02. 09. 2002 - Prof. Dr.h.c. Ján Boor, DrSc., divadelný a literárny vedec
03. 09. 2001 - František Zvarík, herec
03. 09. 2001 - Štefan Šmelko, odborník v oblasti lesného hosp.
03. 09. 2001 - Miroslav Kusý, politológ
03. 09. 2001 - Juraj Hraško, akademik
03. 09. 2001 - Martin Hollý, odborník v oblasti filmovej tvorby
03. 09. 2001 - Miroslav Cipár, ilustrátor, maliar
03. 09. 2000 - Michal Kováč, exprezident SR
03. 09. 2000 - Karol Ježík, novinár, I. m.
26. 05. 1999 - Ladislav Chudík, herec
28. 10. 1998 - Vojtech Tkáč
28. 10. 1998 - Vladimír Mináč in memoriam, národný umelec
28. 10. 1998 - Vladimír Masár
28. 10. 1998 - Viliam Fischer
28. 10. 1998 - Štefan Rosina
28. 10. 1998 - Svetozár Korbel
28. 10. 1998 - Stanislav Klikáč
28. 10. 1998 - Slavomír Hatina
28. 10. 1998 - Sergej Kozlík
28. 10. 1998 - Peter Baco
28. 10. 1998 - Otto Tomeček
28. 10. 1998 - Ondrej Lenárd
28. 10. 1998 - Michal Ľach
28. 10. 1998 - Ladislav Švihel
28. 10. 1998 - Ladislav Chudík
28. 10. 1998 - Juraj Schenk
28. 10. 1998 - Jozef Zlocha
28. 10. 1998 - Jozef Kollár
28. 10. 1998 - Ján Zuštiak
28. 10. 1998 - Ján Smerek
28. 10. 1998 - Ivan Šesták
28. 10. 1998 - Ivan Plander
28. 10. 1998 - František Hirner
28. 10. 1998 - Anton Hlinka
28. 10. 1998 - Alojz Engliš
02. 09. 1997 - Teofil Rudolf Niederland, akademik SAV
02. 09. 1997 - Peter Danišovič
02. 09. 1997 - Milan Lazár, chemik
02. 09. 1997 - Ľudovít Rajter
02. 09. 1997 - Ľubor Kresák in memoriam, astronóm
31. 08. 1996 - Jozef Čabelka in memoriam, akademik SAV a ČSAV
31. 08. 1996 - Ján Kempný
31. 08. 1996 - Dominik Tatarka in memoriam, spisovateľ
31. 08. 1996 - Dominik Hrušovský, Jeho Excelencia, arcibiskup
31. 08. 1995 - Pavol Uhorskai, Jeho Excelencia, generálny biskup Evanjelickej cirkvi
31. 08. 1995 - Milan Rúfus, básnik
31. 08. 1995 - Július Binder
31. 08. 1995 - Ján Chryzostom Korec, Jeho Eminencia, kardinál, sídelný biskup nitrianskej diecézy
31. 08. 1995 - Imrich Kružliak
31. 08. 1995 - Alexander Dubček in memoriam


Nositelia Radu Ľudovíta Štúra, I. trieda - vojenské (stav k 1. 4. 2006)


Dátum udelenia - meno


01. 09. 2004 - genmjr. v. v. Jozef Brunovský
31. 08. 1999 - plk. Ivan Bella, letec, kozmonaut SR
31. 08. 1995 - armádny generál Rudolf Viest in memoriam
31. 08. 1995 - generál Ján Golian in memoriam
URL : https://www.valka.cz/Rad-Ludovita-Stura-1994-t29920#152801Verze : 0
MOD
Prikladám reverz kríža rádu Ľudovíta ŠTÚRA vojenského druhu a prikladám reverz hviezdy rádu Ľudovíta ŠTÚRA vojenského druhu.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Ludovita-Stura-1994-t29920#165824Verze : 0
Prikladám reverz kríža rádu Ľudovíta ŠTÚRA civilného druhu a prikladám reverz hviezdy rádu Ľudovíta ŠTÚRA civilného druhu.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Ludovita-Stura-1994-t29920#165826Verze : 0
K 1. 9. 2006 udelil prezident vyznamenania:


Rad Ľudovíta Štúra I. triedy :


Juraj Králik za mimoriadne významné zásluhy v oblasti zahraničnej politiky


František Makai za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy


Miloslav Mečíř za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja športu


Juraj Payer za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy


Ján Slezák za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy a za mimoriadne významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí


Vojtech Zamarovský – in memoriam - za mimoriadne významné zásluhy o rozvoj kultúry a za mimoriadne významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí


Rad Ľudovíta Štúra II. triedy :


Jozef Bob za mimoriadne významné zásluhy v oblasti kultúry


Milan Dado za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky a za mimoriadne významné šírenie dobrého mena SR v zahraničí


Božena Fuková za mimoriadny spôsob zásluh o demokraciu a ľudské práva


Ivan Klačanský za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja medicíny


Július Krempaský za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy a školstva


Karol Kučera za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja športu


Imrich Okenka za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy a školstva


Ján Podolák za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy a školstva


Soňa Valentová – Hasprová za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja kultúry


Dominik Hrbatý za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja športu


Rad Ľudovíta Štúra III. triedy :


Ján Riapoš za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja športu zdravotne postihnutých


Michalovi Mertiňákovi za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja športu
URL : https://www.valka.cz/Rad-Ludovita-Stura-1994-t29920#175869Verze : 0
Prezident SR Ivan Gašparovič udelil vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra I. triedy :


prof. Tibor Andrašovan, Dr.h.c.,I.m. hudobný skladateľ dňa 31. 08. 2007


prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. vedec dňa 31. 08. 2007


Michal Dočolomanský, herec dňa 31. 08. 2007


Gejza Dusík, I. m., hudobný skladateľ dňa 31. 08. 2007


Ing. Dominik Kocinger, vodohospodár dňa 31. 08. 2007


prof. PhDr. Branislav Varsik, DrSc. ,I.m., vedec, pedagóg dňa 31. 08. 2007


JUDr. Ing. Juraj Králik, CSc. diplomat dňa 31. 08. 2006


prof. MUDr. František Makai, DrSc., lekár dňa 31. 08. 2006


Miloslav Mečíř, tenista dňa 31. 08. 2006


Doc. MUDr. Juraj Payer, CSc., lekár dňa 31. 08. 2006


prof. MUDr. Ján Slezák, DrCc., lekár dňa 31. 08.
2006


Zdroj:
www.prezident.sk
URL : https://www.valka.cz/Rad-Ludovita-Stura-1994-t29920#240836Verze : 0
Prezident SR Ivan Gašparovič udelil vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra II. triedy :


Ľudmila Cvengrošová, akademická sochárka dňa 31. 08. 2007


Miroslav Iringh, I.m., bojovník proti fašizmu a za ľudské práva dňa 31. 08. 2007


Anton Malacký, bojovník za demokraciu a ľudské práva dňa 31. 08. 2007

Doc. Ing. Eduard Metke, CSc., vedec dňa 31. 08. 2007


Ján Mráz, športový funkcionár dňa 31. 08. 2007


Ing. Lýdia Rychlá, DrSc., vedecká pracovníčka dňa 31. 08. 2007


prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc., vedec dňa 31. 08. 2007


prof. Ľudovít Zanzotto, Dr.h.c. Ph.D. P.Eng., generálny honorárny konzul SR pre kanadské provincie dňa 31. 08. 2007


Zdroj:
www.prezident.sk
URL : https://www.valka.cz/Rad-Ludovita-Stura-1994-t29920#240838Verze : 0
Prezident SR Ivan Gašparovič udelil vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra III. triedy :


Ladislav Bolchazy, PhD., americký Slovák, vydavateľ dňa 31. 08. 2007


William Schiffer, akademický sochár, Dr.h.c., I.m. , výtvarník, medailér dňa 31. 08. 2007


Zdroj:
www.prezident.sk
URL : https://www.valka.cz/Rad-Ludovita-Stura-1994-t29920#240839Verze : 0
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil štátne vyznamenanieRad Ľudovíta Štúra, I. trieda:


Ján Jakubík, vedec, matematik dňa 01.09.2008,


Eva Kristínová, herečka dňa 01.09.2008,


Juraj Kubánka, folklorista, choreograf dňa 01.09.2008,


Igor Riečanský, kardiológ dňa 01.09.2008,


Eugen Suchoň, In memoriam hudobný skladateľ dňa 01.09.2008,


Emil Špaldon, vedec v oblasti pôdohospodárstva dňa 01.09.2008,


Ján Štefanovič, vedec v oblasti klinickej mikrobiológie a imunológie dňa 01.09.2008,Rad Ľudovíta Štúra, II. trieda:


Čestmír Altaner, vedec v oblasti onkovirológie dňa 01.09.2008


Anton Baláž, spisovateľ dňa 01.09.2008,


Jaroslav Chovanec, právnik dňa 01.09.2008,


Ferdinand Klinda, hudobník v oblasti organovej hudby dňa 01.09.2008,


Milan Melník, vedec v oblasti bioanorganickej chémie dňa 01.09.2008,Rad Ľudovíta Štúra, III. trieda:


Dušan Haruštiak, vedec v oblasti historických vied a jazykovedy dňa 01.09.2008,


Peter Kartous, vedec v oblasti archívnictva a historických vied dňa 01.09.2008,


Igor Kovačovič, folklorista dňa 01.09.2008,


Karol Noskovič, ochranca demokracie a ľudských práv dňa 01.09.2008,


Pavol Zelenay, organizátor hudobného života dňa 01.09.2008.


Zdroj:
www.prezident.sk
URL : https://www.valka.cz/Rad-Ludovita-Stura-1994-t29920#282370Verze : 0
Udelenie rádov 3.1.2010:


Rad Ľ. Štúra I. trieda


MUDr. Michal Valent
Elena Kaliská


Rad Ľ. Štúra I. trieda - in memoriam


Ján Cikker
JUDr. Milan Ferko
Svetozár Stračina


Rad Ľ. Štúra II. trieda


MUDr. Daniel Bartko
RNDr. Peter Biely
MUDr. Ján Breza
Ivan Galamboš
Ján Kačala
Milan Laluha, akad. maliar
RNDr. Branislav Sitár
Dominik Hrbatý (len prevzatie, rad udelený už v roku 2006)


Zdroj: www.prezident.sk
URL : https://www.valka.cz/Rad-Ludovita-Stura-1994-t29920#384045Verze : 0
MOD
03.01.2012 udelil prezident SR:


Rad Ľudovíta Štúra I. triedy:
- Ladislav Deák, historik, in memoriam - za mimoriadne zásluhy a celoživotný prínos k rozvoju kultúry, osobitne v oblasti historických vied
- Bohumil Golian, športovec - za mimoriadne zásluhy o rozvoj športu Slovenskej republiky
- Ladislav Macho, lekár - za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy, osobitne v oblasti experimentálnej endokrinológie.


Rad Ľudovíta Štúra II. triedy:
- Gejza Blaas, agrárny ekonóm - za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy, osobitne za celoživotné vedecké dielo v oblasti ekonomiky poľnohospodárstva
- Svetozár Dluholucký, lekár - za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy, osobitne o rozvoj zdravotnej starostlivosti o dieťa
- Libor Ebringer, vedec v oblasti mikrobiológie - mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti mikrobiológie a genetickej toxikológie a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
- Vojtech Hatala, právnik, in memoriam - za mimoriadne celoživotné zásluhy o rozvoj školstva, osobitne ústavného zákonodarstva
- Alexander Hirner, sociológ, kulturológ, in memoriam - za mimoriadne zásluhy a celoživotný prínos v oblasti sociológie a kulturológie a pozdvihnutie národného povedomia
- Ivan Matušík, architekt - za mimoriadne celoživotné zásluhy o rozvoj kultúry a umenia, osobitne v oblasti architektúry


Rad Ľudovíta Štúra III. triedy:
- Jozef Haris, starosta obce Nesvady, člen Predsedníctva ZMOS-u - za mimoriadne zásluhy o rozvoj územnej samosprávyZdroj: www.prezident.sk
URL : https://www.valka.cz/Rad-Ludovita-Stura-1994-t29920#421107Verze : 0
MOD