Main Menu
User Menu

Ladislav IV.

Král Ladislav (László) IV., zvaný Kumánský


- vládl v letech 1272 - 1290
URL : https://www.valka.cz/Ladislav-IV-t29289#103830Verze : 0
Ladislav sa narodil v roku 1262. Jeho otec bol uhorský kráľ Štefan V. Jeho matka bola Alžbeta dcéra kumánskeho náčelníka Sejhana.


V júni 1272 budúceho kráľa Ladislava a jeho matku Alžbetu zajal bán Joachim z rodu Gutkeledovcov. Uväznil ich na svojom hrade Koprivnica (Slovinsko), Štefan vyslal vojsko, aby oslobodil svojho syna. To sa mu však nepodarilo. Joachimovi sa podarilo svoj hrad ubrániť. Zakrátko nato Štefan V. zomrel. Ladislavov väzniteľ budúceho kráľa okamžite dopravil do Stoličného Belehradu, kde Ladislava korunovali za uhorského kráľa. Stalo sa tak 3.septembra 1272, teda 28 dní po smrti jeho otca. Za desaťročného kráľa mala, až do času jeho dospelosti, vládnuť jeho matka Alžbeta. Lenže skutočnosť bola iná. O vládu nad Uhorskom sa podelili najmocnejšie uhorské rody. Do popredia sa dostali rody Abovcov, Čákovcov, Gutkeledovcov a rod pánov z Kyseku. Uhorskí oligarchovi si medzi sebou rozdelili Uhorsko a na svojich panstvách sa správali ako suverénni vládcovia. Dokonca Henrich z Kyseku a Joachim z rodu Gutkeledovcov v roku 1274 uväznili Ladislava IV a kráľovnú Alžbetu na Znievskom hrade. Po ich prepustení sa Ladislav IV čoraz viac obklopoval Kumánmi (Kumáni boli polokočovní pohanskí národ, ktorí do Uhorska ušiel pred Mongolmi). Kráľ bol vychovávaný v skôr v pohanskej viere ako v kresťanskej. Toto všetko malo vplyv na jeho budúcu vládu.


Joachim z rodu Gutkeledovcov sa počas Ladislavovej nedospelosti staral aj o zahraničnú politiku. Spojil sa s Rudolfom I. Habsburským proti českému kráľovi Přemyslovi II. Otakarovi. V máji 1276 na sneme na Rákošskom poli (Rákosmezo – dnes časť Budapešti) uznali Ladislava za plnoletého a Ladislav sa ujal vlády. Pokračoval v zahraničnej politike svojho bývalého väzniteľa, teraz najbližšieho poradcu Joachima, a 12. júla 1277 vo Viedni podpísal Ladislav IV. a Rudolf I. spojeneckú dohodu. Ladislav prevažne s kumánskym vojskom bojoval aj na Moravskom poli 26. augusta 1278. Po smrti Přemysla II. Otakara, Ladislav nariadil sa táto udalosť oslavovala, pretože „ťaživé české jarmo bolo sňaté z uhorskej šije“. Čo skôr bola propaganda, ako skutočnosť.


Vnútropolitická situácia začala byť neprijateľnou aj pre pápeža. Tŕňom v pápežovom oku boli hlavne pohanskí Kumáni. Preto pápež Mikuláš III. poslal do Uhorska svojho legáta fermského biskupa Filipa. Filip pricestoval do Uhorska na jar roku 1270. Okamžite zvolal do Budína cirkevnú synodu, na ktorú prizval aj Ladislava. Ten sa musel zaviazať, že dá Kumánov pokrstiť a ak by sa Kumáni vzpierali, donúti ich k tomu zbraňou. Ďalej sa zaviazal, že usadí Kumánov v pevných domoch a tým Kumáni opustia kočovný život. Lenže po odchode Filipa z Uhorska Ladislav veľmi rýchlo zabudol na svoje sľuby a naďalej sa zdržiaval v kumánskych táboroch. Keď Filip videl, že Ladislav nehodlá svoje záväzky splniť, začiatkom októbra 1279 vyobcoval Ladislava z cirkvi a nad Uhorskom vyhlásil interdikt. Ladislav napriek tomu pokračoval vo svojom pohanskom živote. Dokonca zajal Filipa a vydal ho Kumánom. Nato zasa sedmohradský vojvoda zajal kráľa, no po krátkych vyjednávaniach si obe strany navzájom vydali zajatcov. V roku 1281 Filip definitívne opustil Uhorsko.


So spôsobom vládnutia neboli spokojní aj uhorskí magnáti. Otvorene sa postavili proti kráľovi. Keďže vojenská sila Kumánov by nepostačovala v otvorenom boji proti magnátom, Ladislav sa obrátil zo žiadosťou o pomoc na tatárskeho (mongolského) chána Nogaja. Tatári v januári 1285 vtrhli na východné Slovensko, ale zakrátko boli vytlačení vojskom Omodeja Abu. V priebehu roka 1287 sa opäť zhoršili vzťahy medzi pápežom Honorom IV. a Ladislavom. No na rozdiel od svojich predchodcov Honor neostal len pri napomínaniach, ale dokonca požiadal českého a nemeckého kráľa, rakúskeho vojvodu a poľské knieža, aby vojensky zasiahli proti Ladislavovi a jeho Kumánom. Lenže jeho výzva sa nestrela s ohlasom. Začiatkom roku 1288 znova vtrhlo do Uhorska tatárske vojsko. Uhorskí veľmoži však rýchlym spoločným postupom zabránili spojeniu Ladislavovho a tatárskeho vojska. A obe vojská porazili. V auguste 1288 pápež vyzval Ladislava, aby sa zriekol pohanských zvykov, inak proti Uhorsku vyhlási krížovú výpravu. Ale ani túto vyhrážku nabral Ladislav vážne. Preto pápež vyslal v roku 1290 do Uhorska svojho legáta. Ale už zbytočne. 10. júla 1290 kráľa Ladislava IV. zavraždili traja Kumáni. Pochovali ho v biskupskom sídle v Čanáde.


Ladislav IV. so svojou manželkou Izabelou (Alžbetou) dcérou sicílskeho a neapolského kráľa Karola I. z Anjou nesplodil žiadneho potomka. Aj keď je viac ako pravdepodobné, že so svojimi kumánskymi konkubínami ich mal mnoho.
URL : https://www.valka.cz/Ladislav-IV-t29289#168440Verze : 0
.
Ladislav IV. - Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.

Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.
URL : https://www.valka.cz/Ladislav-IV-t29289#427178Verze : 0