Main Menu
User Menu

Jindřich IV.

Císař římský Jindřich IV.


(Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Heinrich IV.)


narozen: 1050
král od 1056
císař od 1083 do 1105/1106 (reálně/formálně)
zemřel: 1106
URL : https://www.valka.cz/Jindrich-IV-t29168#103267Verze : 0
MOD
Narodil se 11. listopadu 1050 jako syn císaře Jidřicha III. ze sálské dynastie. Ještě za otcova života byl v roce 1053 zvolen a o rok později též korunován za římského krále. V době Jindřichovi nezletilosti se vlády v říši ujala jeho matka Agnes, opírajíce se o podporu vysoké šlechty a církevních hodnostářů. Jejich moc tak oproti době vlády předchozích panovníků značně posílila. Poté, co roku 1065 ujal vlády, stala se obnova autority římského krále jeho prvním úkolem.


V roce 1076 potlačil s podporou českého knížete Vratislava II. povstání saských knížat. Téhož roku však vypuklo povstání další, tentokrát severoitalských měst, podporovaných novým papežem Řehořem VII. Jeho příčinou se stala investitura milánského biskupa králem bez souhlasu papeže. Jindřich IV. byl nucen čelit klatbě a hrozilo mu sesazení z trůnu, pokud by nedosáhl do roka a dne její odvolání. Proto se roku 1077 vydal pěšky a bos na hrad Canossa v severní Itálii, kde pokáním dosáhl na papeži zrušení klatby. Opozice v říši však přesto zvolila za protikrále Rudolfa Švábského.


Jindřich IV. se nemínil práva na investituru vzdát a v roce 1180 byl opět uvržen do klatby. Poté co porazil své protivníky v říši a získal podporu německých biskupů, rozhodl se v roce 1081 podniknout tažení do Itálie a Řehoře VII. sesadit. S pomocí českých vojsk nejprve dobyl severoitalská města a na jaře 1084 vstoupil do Říma. Na papežský stolec dosadil svého chráněnce Wiberta z Ravenny, který přijal jméno Klement III. Ten pak následně o Velikonocích posadil Jindřichovi IV. na hlavu císařskou korunu. Krátce poté však museli novopečený císař se vzdoropapežem město opustit, když na pomoc papežovi přispěchal normanský vévoda Robert Guiscard. Boj o investituru pak pokračoval i za Řehořových nástupců, kteří zákaz světské investitury ještě zpřísnili. Poté co Urban II. na koncilu v Cleremontu v roce 1095 ohlásil první křížovou výpravu, bylo stále více zřejmé, že papež se stává vůdcem křesťanského světa na úkor římského císaře.


V roce 1102 byla klatba nad Jindřichem IV. obnovena a ten přislíbil vedení další křížové výpravy do Svaté země, pokud jí bude zbaven. Již zahájil přípravy, ale situace se změnila poté, kdy proti císaři roku 1104 vystoupil jeho syn a donutil ho odstoupit z trůnu. Jindřichovi se počátkem roku 1106 podařilo uprchnout z Ingelheimu, kde byl vězněn, a začal shromažďovat vojsko. Když se již zdálo, že se mu podaří znovu usednout na trůn, zemřel 7. srpna 1106 ve vojenském ležení. Boj o investituru byl poté definitivně ukončen za vlády jeho syna Jindřicha V.
URL : https://www.valka.cz/Jindrich-IV-t29168#161632Verze : 0