Main Menu
User Menu
Ručný granát 4 (RG4)
Je granát útočný a nárazový.
Ručný granát 4 je pomerne citlivý, ktorý bezpečne vybuchuje aj pri dopade do vody, snehu, slamy, sena a kríkov.
K výbuchu granátu dochádza po náraze na prekážku. Pri výbuchu sa granát trhá na veľké množstvo malých črepín so smrtiacim účinkom v okruhu 5 až 10 metrov a so zraňujúcim účinkom až do okruhu 200 metrov.
Ručný granát 4 možno hádzať z akejkoľvek polohy (v stoji, v ľahu, v kľaku).


Výška............................................84 mm
Priemer.........................................53 mm
Hmotnosť.......................................322 g
Hmotnosť trhacej náplne.................110 g
Smrtiaci účinok..............................5 – 10 m
Zranenie.......................................200 m
Počet granátov v debni...................25 ks
URL : https://www.valka.cz/CZK-RG-4-t27277#97445Verze : 0
MOD
Na obrázku je cvičná varianta RG-Cv-5, která se dá poznat podle šroubovacího víka. Je bez náplně TNT a dá se do něj vložit cvičná kouřová kapsle. Bojové RG-4 měly víko zapertlované.
URL : https://www.valka.cz/CZK-RG-4-t27277#97836Verze : 0
MOD
moje troška do mlýna....
URL : https://www.valka.cz/CZK-RG-4-t27277#99421Verze : 0
MOD
RG 4
Charakteristika :


útočný (se zesilovacím pouzdrem - obranný)
nárazový
Konstrukce :


tělo granátu
zapalovač
trhací náplň
pojistky
zesilovací pouzdro
Činnost :


Poloha součástek zapalovače zajištěného granátu


Zástrčka vrhové pojistky je zasunuta v plášti granátu. Prochází výřezem ve válcovém plášti jehlové úderky, výřezy v opěrném můstku a svou plochou se dotýká víka rozbuškové úderky. Tím, že zakrývá rozbušku, znemožňuje její napíchnutí jehlou. Pásek vrhové pojistky je několikrát ovinut kolem pláště granátu a proti odvinutí je zajištěn závlačkou dopravní pojistky.


Vidlice dopravní pojistky je zasunuta ve vodítku tak, že její přední konec vyčnívá z protilehlého výřezu v plášti granátu. Vidlice prochází výřezy ve vodícím plášti jehlové úderky a výřezy v opěrném můstku. Proti samovolnému vypadnutí je zajištěna závlačkou dopravní pojistky, jejíž dřík je zasunut do opěrky vodítka na plášti granátu a zajištěn třmenem na opěrce vodítka. Závlačka se nemůže samovolně z vodítka vysunout. Hrot jehly je ve výřezu vidlice dopravní pojistky, v malé vzdálenosti od zástrčky vrhové pojistky.


Vidlice dopravní pojistky znemožňuje pohyb dvou úderek (jehlové i rozbuškové) v jakémkoliv směru, zejména zabraňuje přiblížení dvou úderek k sobě. Dopravní pojistka také chrání jehlu proti ohnutí a tím granát proti umrtvení.


Závlačka dopravní pojistky je zaklesnutá a uchycena ve vodítku a v opěrce, čímž je znemožněno samovolné vypadnutí dopravní pojistky a také odvinutí kovového pásku vrhové pojistky a její vypadnutí z granátu. Granát je bezpečně zajištěn nejen proti nežádoucímu výbuchu, ale i proti umrtvení.


Opěrný můstek se opírá o víko pouzdra rozbuškové úderky, ke kterému je přitlačován zespodu pružinou, opírající se o jeho hrdlo.


Stlačená pružina se opírá jedním koncem o hrdlo opěrného můstku a druhým koncem o lůžko v horní části jehlové úderky. Pružinou jsou obě úderky od sebe odtlačovány.


Poloha součástek zapalovače po vytažení dopravní pojistky


Aby bylo možno dopravní pojistku z granátu vytáhnout, je třeba granát uchopit do pravé nebo levé ruky tak, že prsty objímají tělo granátu a přitlačují pásek vrhové pojistky. Prstem opačné ruky (levé nebo pravé) je nutno uchopit kroužek dopravní pojistky a otočit závlačkou přibližně o 90° na libovolnou stranu. Otáčením závlačky se přetrhne plombovací drátek. Třmen závlačky se tahem ve směru podélné osy granátu sesmekne z opěrky vodítka na plášti a současně se vysune nákružek z vybrání ve vodítku. Teprve potom je možno lehce vytáhnout dřík závlačky z otvoru v opěrce a dalším pohybem vytáhnout z granátu vidlici dopravní pojistky.


Po vytažení vidlice dopravní pojistky z těla granátu se poloha ostatních součástek granátu nemění.


Po vytažení vidlice dopravní pojistky zabraňuje pružina pohybu obou úderek proti sobě, pokud se s granátem neudeří. Síla předepnuté pružiny může být přemožena pouze nárazem, kdy se obě úderky k sobě přiblíží. K výbuchu granátu však zatím nemůže dojít, protože nápichu rozbušky jehlou dosud brání zástrčka vrhové pojistky. Jehla v tomto případě narazí na zástrčku vrhové pojistky a při silnějším úderu se ohne. Tím se granát umrtví.


Po vytažení vidlice dopravní pojistky již nic nebrání odvinutí pásku a vytažení zástrčky vrhové pojistky. Samovolnému odvinutí pásku vrhové pojistky a vypadnutí zástrčky však brání držení granátu v ruce, při kterém prsty přitlačují navinutý pásek k tělu granátu.


Násilným vytržením závlačky dopravní pojistky se může protáhnout vyhnutí dříku otvorem ve vidlici pojistky, takže vidlice zůstane v těle granátu a granát tím zůstává zajištěn. Proto se nesmí dopravní pojistka násilně vytrhávat, nýbrž se musí postupovat tak, jak bylo již vpředu uvedeno.


Dopravní pojistka se odjišťuje těsně před hodem granátu. Takto odjištěný granát musí být vždy hozen. Přísně se zakazuje zajišťovat zpětně granát vidlicí dopravní pojistky.


Poloha součástek zapalovače a jejich činnost po hození a dopadu granátu


Ruční granát je možno házet pravou i levou rukou libovolným způsobem. Ihned po hození se začne odvinovat pásek vrhové pojistky, úplné odvinutí nastává ve vzdálenosti 5 až 15 m. Hmotností kovového pásku a odporem vzduchu působícího na odvinutý pásek je vytažená zástrčka vrhové pojistky z granátu, čímž je granát úplně odjištěn. Poloha ostatních součástek zapalovače se však nemění. Pružina, která je mezi oběma úderkami, zabraňuje jejich samovolnému přiblížení do okamžiku nárazu granátu na překážku. Protože je pružina slabá, stačí jen nepatrný náraz nebo náhlá změna rychlosti pohybu, aby jedna nebo druhá úderka, nebo obě současně, přemohly odpor pružiny a posunuly se proti sobě.


Při dopadu granátu na zem nebo při nárazu na překážku nastane výbuch granátu.


Po dopadu na zem – v jakékoli poloze – přemůže setrvačná síla jedné z úderek odpor pružiny, úderky se k sobě přiblíží, jehla napíchne rozbušku. Vzniklá detonační vlna rozbušky se zesílí zesilovací pentritovou náplní, ze které se přenese na trhací náplň ručního granátu a granát vybuchne.


Při dopadu na dno se posune setrvačnosti rozbušková úderka směrem proti jehle a po překonání odporu pružiny nastane nápich rozbušky.


Při dopadu na víko se posune setrvačností jehlová úderka proti rozbuškové úderce, překoná odpor pružiny a opět nastane nápich rozbušky.


Při dopadu na bok se vychýlí obě úderky z osové polohy, tím se k sobě přiblíží a jehla opět napíchne rozbušku.


Byl-li granát hozen a pásek vrhové pojistky se neodvinul, takže zástrčka nebyla páskem vytažena z těla granátu, granát nevybuchne. Dochází k selhání a k tzv. umrtvení granátu.


Umrtvení granátu nastane jen tehdy, jestliže nedošlo k odvinutí a vytažení pojistky z granátu, například :


vypadne-li granát nedopatřením z ruky nebo urazil-li před dopadem kratší dráhu než 3 až 4m;


narazí-li házející rukou, v níž drží granát, na nějakou překážku (např. na stěnu zákopu apod.) a granát při tom nevypadne z ruky;


narazí-li hozený granát na překážku v malé blízkosti (např. na přední násyp zákopu apod.);


je-li granát prudce hozen přímo na blízký cíl (4 až 15m)


Jestliže je nutné v boji hodit granát na kratší vzdálenost než 15m nebo jestliže je nutné vpustit granát do sklepa apod., je třeba odvinout část pásku nebo celý pásek vrhové pojistky. Zástrčka vrhové pojistky však v každém případě musí zůstat v granátu, při odvíjení i po odvinutí je nutno ji pevně přidržovat zasunutou v granátu palcem ruky.


Odvinutý pásek vrhové pojistky je nutno v tomto případě ponechat složený nebo zmačkaný v dlani házející ruky a hodit jej (nebo vypustit z dlaně) společně s granátem. V každém případě se nesmí pásek vrhové pojistky nebo kování vrhové pojistky při házení zasouvat mezi prsty nebo nějakým jiným způsobem zadržovat, ani nesmí uváznout za okolní předměty nebo výstroj. Zadrží-li se totiž pásek vrhové pojistky jakýmkoli způsobem při hození, granát ve většině případů vybuchne ve vzdálenosti rovnající se délce napnutého odvinutého pásku (tj. 80 cm) od ruky házejícího, protože se vzpříčí částečně povytažená zástrčka vrhové pojistky v granátu a dojde k zbrzdění granátu. Nastane buď předčasný výbuch (většinou), nebo umrtvení granátu.


Úplným nebo částečným odvinutím pásku vrhové pojistky se podstatně snižuje bezpečnost při hození ručního granátu. Zástrčka vrhové pojistky totiž ve většině případů vypadne z granátu ihned po vypuštění granátu z ruky a granát je proto již v bezprostřední blízkosti házejícího plně odjištěn. Z těchto důvodů je nutno při manipulaci s takto upraveným granátem zvlášť opatrně zacházet.


Při mírovém výcviku je odvíjení třeba i části pásku vrhové pojistky zakázáno.


Jakákoli manipulace s pojistkami granátu, dříve než má dojít k házení, není dovolena, neboť snižuje bezpečnost granátu.


Granát není dovoleno nosit nebo zavěšovat za kroužek dopravní pojistky. Při těchto manipulacích může dojít k deformování dopravní pojistky.


Granát s deformovanou dopravní pojistkou, která nevyhovuje požadavku uvedenému v čl. 11, tj. nezajišťuje dokonale granát při dopravě a manipulaci, musí být prohlédnut pyrotechnikem.
URL : https://www.valka.cz/CZK-RG-4-t27277#99527Verze : 0
MOD
Foto: vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/CZK-RG-4-t27277#303863Verze : 0
MOD
Ručný granát RG-4.Zdroj : Del-27-2 Ručné granáty - predpis ČSĽA, Praha, 1989
CZK - RG 4 - RG-4 - popis.

RG-4 - popis.
CZK - RG 4 - RG-4 - rez.

RG-4 - rez.
URL : https://www.valka.cz/CZK-RG-4-t27277#371080Verze : 0