Main Menu
User Menu

Kreysing, Hans

generál horských jednotek

     
Příjmení:
Surname:
Kreysing
Jméno:
Given Name:
Hans
Jméno v originále:
Original Name:
Hans Kreysing
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál horských jednotek
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
17.08.1890 Göttingen /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.04.1969 Oldenburg /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 3. horskej divízie
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža k Železnému krížu s dubovými ratolesťami a mečmi.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Kreysing
URL : https://www.valka.cz/Kreysing-Hans-t25989#404556Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kreysing
Jméno:
Given Name:
Hans
Jméno v originále:
Original Name:
Hans Kreysing
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
22.09.1910 Leutnant
25.02.1915 Oberleutnant
27.01.1919 Hauptmann
01.02.1931 Major
01.07.1934 Oberstleutnant
01.08.1936 Oberst
01.07.1940 Generálmajor
01.07.1942 Generálporučík
01.11.1943 Generál horských jednotek
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
23.10.1940-08.08.1943 Velitel : 3. horská divize
01.11.1943-27.04.1944 Velitel : XVII. armádní sbor
25.05.1944-28.12.1944 Velitel : XVII. armádní sbor
28.12.1944-08.05.1945 Velitel : 8. armáda

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

24.10.1939

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 1. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 1st Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 1. Klasse
-

24.10.1939

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
-

29.05.1940

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

20.01.1943

Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolesti
Knight's Cross with Oak Leaves
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub
183. držiteľ Dubových ratolestí.

13.04.1944

Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolesti a s meči
Knight's Cross with Oak Leaves and Swords
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertern
63. držiteľ Mečov.

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 2. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Kreysing
URL : https://www.valka.cz/Kreysing-Hans-t25989#422221Verze : 0
MOD
General der Gebirgstruppe Hans Kreysing

Narodený :17.08.1890, Göttingen
Zomrel: 14.04.1969,Heidelberg

18 ročný Hans Kreysing po absolvovaní maturity dňa 23.02.1909 nastupuje vojenskú službu v hodnosti Fahnenjunker u Jäger-Bataillon 10 v severonemeckom meste Goslar, po 8 mesiacoch služby je povýšený do hodnosti Fähnrich(18.10.1909). Vo veku 20 rokov je povýšený do dôstojníckej hodnosti, dňa 22.09.1910 získava hodnosť Leutnant (poručík) .

I. svetová vojna
Kreysing slúži počas I. svetovej vojny u horských jednotiek, takmer na všetkých frontoch. 1.apríla 1915 je vymenovaný zástupcom veliteľa roty Jäger-Bataillon 10, v hodnosti Oberleutnant (nadporučík). Túto hodnosť získal 25.02.1915. Zo svojou jednotkou operuje postupne na talianskom fronte v Južnom Tirólsku, neskôr v Srbsku a na hranici s Gréckom. V roku 1916 je mladý nadporučík Kreysing so svojím práporom prevelený na západnú frontu. Zúčastňuje sa krvavých bojov u Verdunu a je ťažko zranený. Za svoje služby počas I.svetovej vojny je niekoľkokrát vyznamenaný nemeckými, ale aj rakúskymi vyznamenaniami.

Weimarská republika a Reichswehr
Zakrátko po kapitulácii Nemeckého cisárstva je ešte Kreysing dňa 27.01.1919 povýšený do hodnosti Hauptmann (kapitán).V októbri 1919 vstupuje do Freikorps Kirchheim, kde velí rote, ale už po dvoch týždňoch vstupuje do novo tvoriaceho sa Reichswehru, a je menovaný veliteľom roty u 10.Jäger-Bataillon k 1.11.1919. Začiatkom októbra 1920 je prevelený do funkcie veliteľa III. práporu 17. pešieho pluku.
Od apríla roku 1929 kapitán Kreysing pôsobí v štábnych funkciách u vyššieho veliteľstva Wehrbezirkskommando Oppeln, v jeho službách je k 01.02.1931 povýšený do hodnosti Major .

Nemecká ríša
Začiatok roka 1934 je aj začiatkom 6-ročnej služby majora Kreysinga u 16. pešieho pluku Oldenburg, 22. pešej divízie, u ktorého začína ako veliteľ III. práporu. Zakrátko je povýšený do hodnosti Oberstleutnant (podplukovník od 01.07.1934) a o rok neskôr preberá velenie I.práporu.
Veliteľom 16. pešieho pluku Oldenburg, 22. pešej divízie sa stáva 06.10.1936 v hodnosti Oberst (01.08.1936 bol povýšený do hodnosti plukovník).

II. svetová vojna
18.08.1939 pluk sa premiestňuje do priestoru Sagan-Sorau, kde sa pripravuje na napadnutie Poľska - Fall Weiß. Kreysingov pluk je posílený o batériu divízneho delostrelectva, ženijnú, zdravotnícku rotu a rotu materálno-technického zabezpečenia
12.09.1939 Luftwafe lietadlami typu Ju-52 prepravuje 16.pluk na Lodžske letisko. Mesto bolo už v rukách nemeckých pozemných jednotiek, takže na zemi nedošlo k stretom s poľskými obrancami.
15.09.1939 pluk je podriadený dočasne 10. pešej divízii, podieľa sa na násilnom prechode rieky Bzura a vytvorí na jej protiľahlom brehu predmostie. Kreysing dostáva rozkaz držať predmostie do príchodu posíl, následne sa vydať do priestoru severne od Budy - Star a tým dokončiť obkľúčenie poľských obrancov
19.09.1939 velenie pluku hlási zajatie 3000 poľských vojakov a zisk veľkého množstva vojenského materiálu
xx.10.1939 pluk je presunutý na Západný val, kde si zostatok 22.pešej divízie plní úlohy od augusta 1939.
08.05.1940 plukovník Kreysing dostáva od veliteľa divízie generál poručíka von Sponeck rozkazy pre 16. peší
pluk k útoku na Holandsku - Fall Gelb . Pluk je podriadený 7. výsadkovej divízii pod velením generál Studenta
má za úlohu zabezpečiť mosty cez rieky Waal a Maas u Rotterdamu a Dordrechtu.
10.05.1940 jednotky pluku narážajú na nečakaný odpor zo strany holandských obrancov, dosiahnutie vztýčených cieľov vyžaduje maximálne nasadenie. III. prápor pluku prišiel v bojoch o letisko Waalhaven o 50% svojich mužov.
29.05.1940 vyznamenaný Ritterkreuz des Eisernes Kreuzes (niektoré zdroje uvádzajú, že Rytiersky kríž Kreysing obdržal 25.05. resp. už 18.05.1940)
01.07.1940 povýšený do hodnosti generálmajor
23.10.1940 veliteľ 3.horskej divízie, ako súčasť horského zboru Norwegen, divízia je dislokovaná v severnom Nórsku a Fínsku, kde pôsobí až do leta 1942
01.07.1942 povýšený do hodnosti generálporučík
xx.09.1942 divízia si plní úlohy u Leningradu, podriadená XXX. armádnemu zboru, 11.amády, Skupina armád Sever
xx.11.1942 divízia je preložená do priestoru Velikije Luki, podriadená LIX. armádnemu zboru, Skupiny armád Stred
xx.12.1942 3.horská divízia je pridelená Skupine armád Don. Po obkľúčení 6.armády v Stalingrade, je podriadená Hollidtovej armádnej skupine a sústreďuje sa na doľnom toku rieky Čir.
xx.01.1943 vrámci Millerovej-Picovej zborovej skupiny (XXX.armádny zbor, 3.horská divízia,304.pešia divízia) bráni sovietom v prekročení rieky Severný Donec v oblasti Kameňsk-Šachtinskij, čo by im otvorilo cestu na Rostov na Done
20.01.1943 vyznamenaný Eichenlaub zum Ritterkreuz, za svoje bojové činy u Stalingradu
xx.02.1943 podriadená armádnemu zboru pre zvlášne účely
01.11.1943 Kreysing je povýšený do hodnosti generál horských vojsk a preberá velenie XVII. Armádneho zboru, jeho zbor sa zúčastňuje na úporných bojoch v Karpatoch, v Rumunsku a Maďarsku.
18.02.1944 generál horkých jednotiek Kreysing je spomenutý v rozkaze Wehrmachtu
13.04.1944 vyznamenaný Schwerter zum Ritterkreuz za úspešnú evakuáciu záporožského predmostia
28.12.1944 veliteľ 8.armády pôsobiacej v Maďarsku
01.06.1945 zajatý Britmi až do roku 1948
14.04.1969 zomrel v Heidelbergu, pochovaný v Oldenburgu

Vyznamenania :
Ritterkreuz des Eisernes Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertern / Rytiersky kríž rádu Železného kríža s dubovými ratolesťami a mečmi
Ritterkreuz des Kgl. Preuss. Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern
1914 Eisernes Kreuz I. und II. Klasse /1914 Železný kríž I.aII. triedy
Spange zum Eiseren Kreuz I. Und II. Klasse / Spona k železnému krížu I. a II. 24.10.1939
Finnisches Freiheitskreuz I. Klasse mit Schwertern - 26.10.1941
Kgl. Bayer. Militär-Verdienstorden IV. Klasse mit Schwertern
Hamburgisches Hanseatenkreuz
k.u.k. Österr. Militär-Verdienstkreuz III. Klasse mit der Kriegsdekoration
Verwundetenabzeichen, 1918 in Schwarz

Ehrenkreuz für Frontkämpfer / Čestný kríž frontového vojaka
Wehrmacht-Dienstauszeichnung IV. bis I. Klasse


Zdroje :
1.https://www.historic.de/Home/home.html

2.Erich von Manstein, Ztracená vítězství, Vydavateľstvo JOTA, 1.vydanie, 2006, ISBN 80-7217-443-6
URL : https://www.valka.cz/Kreysing-Hans-t25989#211296Verze : 0