Main Menu
User Menu
Reklama

Karlův vojenský kříž (1916)

Karl Troop Cross

Karl-Truppenkreuz

     
Název:
Name:
Karlův vojenský kříž
Název v originále:
Original Name:
Karl-Truppenkreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
13.12.1916
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Struktura:
Structure:
jedna třída
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch. Bd. 1-4. München 1980


URL : https://www.valka.cz/Karluv-vojensky-kriz-1916-t25902#405987Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Karlův vojenský kříž
Název v originále:
Original Name:
Karl-Truppenkreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
13.12.1916
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Karluv-vojensky-kriz-1916-t25902#405990Verze : 0
MOD
KARL - TRUPPEN - KREUZ ,
Das Kreuz wurde von Kaiser Karl am 13. Dezember 1916 als Auszeichnung für alle Frontsoldaten ohne Rücksicht auf
den Rang gestiftet, wenn sie wenigstens drei Monate in irgendeiner Frontformation eingesetzt waren, die niedriger
als eine Brigade war.


Karlův vojskový kříž. Kříž byl založel císařem Karlem 13. prosince 1916 jako vyznamenání pro frontové vojáky bez ohledu na hodnost, kteří sloužili minimálně 3 měsíce u libovolné frontové formace s nižší organizační strukturou než Brigada.
URL : https://www.valka.cz/Karluv-vojensky-kriz-1916-t25902#22593Verze : 0
MOD
Pridám foto z oboch strán.


Mám k tomu malý odznak,ktorý vyzerá,ako zmenšenina veľkého vyznamenania.O čo presne ide ?
URL : https://www.valka.cz/Karluv-vojensky-kriz-1916-t25902#127577Verze : 0
MOD
Musím nesúhlasiť, myslím že tá zmenšenina je miniatúra Karolovho kríža, resp. odznak...
O civilnú verziu nejde určite, pretože už samotný názov vyznamenania (Karls Truppenkreuz - Karolov vojenský kríž) a aj podmienky udeľovania (pre frontových vojakov) vylučuje udelenie civilistovi...
URL : https://www.valka.cz/Karluv-vojensky-kriz-1916-t25902#216098Verze : 0
Ta klopová miniaturka kříže je zajímavá, je to poválečný výrobek. Jinak ten kříž je možno považovat za čestné vyznamenání našich dědů. Na řádových sponách je mají i čeští nositelé MMTO jako byl Wanke, Vojáček, Fousek nebo poručík Emil Poppr(Maďar) a další. Kříže se opět po válce razí, zde jsou většinou v dobré kvalitě z bronzu a patinované. DSice je tento kříž označován jako běžný,ale dle mého názoru jde o krásné vyznamenání a svým významem se rovná EK II.Kl. 1914,které se také udělovalo za vzorné plnění úkolů v poli. Mezi generalitou moc oblíbený nebyl z jediného důvodu, oni jej dostat nemohli.
URL : https://www.valka.cz/Karluv-vojensky-kriz-1916-t25902#292156Verze : 0
Karlův vojenský kříž 1916 řadí mnoho faleristů mezi běžné a dostupné dekorace.Originální znění Das Karl-Truppen-Kreuz překládají někteří jazykoví puristé také jako Karlův jednotkový kříž nebo Karlův oddílový kříž.Geneze vzniku této prosté a ve své jednoduchosti elagantní dekorace je všem sběratelům dostatečně známá.
Rakouský císař Karel I. mohl na vlastní oči poznat válečné útrapy. Mládí prožil na frontě ve vysokých štábních a velitelských funkcích,ale s válečným běsněním bytostně nesouhlasil. I když válku zastavit nedokázal, jako výraz poděkování nejstatečnějším vojákům, nesoucím tíhu bojů, založil kříž jako ocenění a viditelnou odměnu.Kříž byl určen mužům,kteří ač podvyživeni, špinaví, špatně vystrojeni, bojovali udatně a neohroženě prokazovali věrnost monarchii.Především po roce 1915 chápaly i tak zvané "české"pluky na italské frontě válku jako obranu vlasti, spojenou sice s císařstvím,ale vedenou právě zde na jižní frontě s neobyčejným hrdinství a morální převahou nad vojsky Dohody.
Císař Karel, snad pod vlivem služby na nejvyšších armádních postech, sám určil pro koho výhradně je tento kříž zřizován.Nikoliv pro vysoké důstojníky,jenž se zajisté podíleli na strategickém řízení armády,ale samotný život v zákopech neznali a mnohdy ho ani nedokázali pochopit.Nebyl určen ani vojákům nazývaným dnes modním slovem logistické zabezpečení armády( dříve týlové)Naopak. tímto čestným vyznamenáním mohl být dekorován například polní kaplan,který u svého regimentu s vojáky žil a poskytoval jim nejen náboženskou útěchu a pomoc,ale i poslední pomazání.
Podobný princip udělování kritizovali již v době založení vojáci a vysocí vojenští funkcionáři nesplňující podmínky pro udělení kříže.Právě tady hledejme počátek nedocenění tohoto prostého, leč skvostného kříže nošeného na výrazné červené stuze s kombinaci s válečnou šrafovanou stuhou jak ji známe u medaile Za statečnost.
Tvarem navazuje Karlův vojenský kříž na slavný Armádní kříž z let 1813-1814. Vojáci rakousko.uherské armády tento kříž nosili společně s dalšími řády a medailemi se skutečnou hrdostí. I když nástupnické státy oficielně nepovolily nosit císařské dekorace, frontová vojáci měli na tento problematický zákon vlastní názor. V bývalé ČSR,která si navenek na dekorování svých občanů nepotrpěla, mohli řády a medaile nosit pouze legionáři .Ti ,ale z počtu mobilizovaných mužů tvořili necelých 9% všech vojáků. Zbývajících 91% vojáků,kteří měli to štěstí a vrátili se zbídačeni a podvyživeni domů, si tyto prosté dekorace uschovali jako připomínku na utrpení Velké války 1914-18. Ke spálení či zničení dekorací nenáviděného mocnářství tedy nedošlo, naopak naši dědové si jasně uvědomovali, za co vyznamenání dostali a chovali k nim patřičniou úctu. Díky této pietnosti jsme je z pozůstalosti našich dědů získali a zařadili do svých sbírek.
Krlův vojenský kříž 1916 byl udělen i celé řadě důstojníků, nositelů Vojenského řádu Marie Terezie. Dovolím si představit alespoň několik bývalých důstojníků rakousko-uherské armády,kteří pokračovali ve služební karieře i po roce 1918 jako důstojníci nově vzniklé armády ČSR. Zdůrazňuji,že jde o důstojníky nové armády a není rozhodující,zda se hlásili k české, německé či jiné národnosti. Podobné rozlišení je dnes mezi sběrately modní,ale myslím,že bezpředmětné.
Český důstojník Johan Fousek má na své řádové sponě kromě Karlova kříže 1916 i tak zvaný čs. kříž "V těžkých dobách 1918-19",ale rovněž také srbský Řád Bílého orla. Budoucí generál čs. armády Franz Schobl nosil na uniformě kromě vysokých řádů i Karlův Vojenský kříž a Železný kříž II.třídy 1914Připoměnmě ještě jméno G.Vojáček a jihlavský rodák Theodor Wanke,který sloužil v čs. armádě až do roku 1938, byl převzat do německého Wehrmachtu a padl v roce 1944 v Chorvatsku. Z námořních důstojníků nesmím zapomenout například na Rudolfa Singuleho nositele Vojenského řád Marie Terezie a Železného kříž I. a II.třídy 1914.Zmínil jsem se o dekorování kaplanů.Příklad. Známý Dr. Langhammer je dekorován Řádem Železné koruny III.třídy s válečniu dekorací a s meči na stuze.Řádem Františka Josefa I. na válečné stuze s meči. Křížem Piss Meritis II.třídy na stuze s meči. Záslužnou vojenskou medailí Karla I. ( Signum Laudis) opět na válečné stuze s meči, Karlovým vojenským kříže a Křížem II.třídy Červeného kříže s válečnou dekorací.Tento úctyhodný výčet řádu a dekorací polního kaplana jasně dokazuje,že tento muž se svými vojáky a farníky žil a bojoval.
Dnes tento tvarově prostý kříž zažívá renezanci i v nástupnických státech bývalé monarchie. Zejména v Maďarsku se často objevuje na odznacích veteránských spolků a fandů vojenské historie.Symbol tohoto kříže je v Rakousku dokonce použit na odznacích vojenských škol. Jen v českých zemích jako by kříž neexistoval,zapomění a překrucování historie jsou pro nás stále přiznačné. Kluby vojenské historie využívají jiné,dle jejich názoru lépe vypadající dekorace. Již proto chápejte prosím moje zamyšlení jako pokus upozornit zejména mladé faleristy,že sbírku nemusíme budovat jen z vysokjých řádů a vyznamenání,ale že kouzlo spočívá v prosté dekoraci obdaření tradici a historiiPrameny a Literatura:
Carl Freiherr von Bardolft:Der Militar-Maria Theresien Orden
Walter A.Schwarz: Das Karl-Truppen-Kreuz 1916,
Ivan Koláčný: Řády a vyznamenání (Pod císařským praporem)
Jorg C.Steiner: Die Trager des EK 1914-18
Časopis SIGNUM Brno č. lo. z roku 2005
Archiv autora.
URL : https://www.valka.cz/Karluv-vojensky-kriz-1916-t25902#292963Verze : 0
Obrázek č. 1. Karlův vojenský kříž 1916 + malá stužka na polní uniformu.
Obrázek č. 2. Rekonstrukce dekorací polního kaplana Dr. Langhammera , červen 1918.
Obrázek č. 3 Rekonstrukce spony poddůstojníka, Italská fronta rok 1917
Obrázek č.4 Spona z Velké války, sestavená po anšlusu Rakouska, tedy z období let 1938-44. Zde na tyto spony si staří vojáci přidávali i Válčnou medaili 1873, a tímto mírným protestem se hlásili k ideálu starého mocnářství.


Dekorace ze sbírky autorů


Na posledním obrázku je malá polní stužka "feldkuráta,který obdržel Kříž Piss Meritis II. třídy s meči, medailie Signum Lauds a Karlův vojenský kříž 1916. Polní stužka jasně dokumetuje nošení ještě v období do konce války.. Další snínmek kříže Karla I. je typ po roce 1938 upraven dle německého vzoru a s malou stužkou,která je nepředpisově doplněna mini odznakem Za zranění.Samotný kříž je bronzový a patinován do barvy starého stříbra.
URL : https://www.valka.cz/Karluv-vojensky-kriz-1916-t25902#292985Verze : 0
Je pravda,že tento křížek je běžný,ale nesmí chybět v žádné sbírce. O to více vzácný je vždy písemný doklad o udělení kříže tohoto typu. Laskavostí kolegy Faleristika zde prezentujeme krásný udělovací dekret na Karlův vojenský(vojskový) kříž 1916
URL : https://www.valka.cz/Karluv-vojensky-kriz-1916-t25902#308865Verze : 0
Ukázka výroby kříže je velmi zajímavá. Vidíme pásku z které jsou kříže raženy a další následné kroky od č. 1 až do dokončení, stříbření a patinování kříže.


Za zajímavost považujeme to, že i takové prosté vyznamenání má svoje pracovní postupy, které jsou přísně dodržovány.


Děkuji pánům Vorlíčkovi a Urbanovi za tuto informaci.
Karlův vojenský kříž (1916) - Technologie výroby  Karlova  kříže  1916

Technologie výroby Karlova kříže 1916
URL : https://www.valka.cz/Karluv-vojensky-kriz-1916-t25902#373163Verze : 0
Miniatura Karlova vojenského kříže


Zdroj:
www.vyslouzilci.cz
URL : https://www.valka.cz/Karluv-vojensky-kriz-1916-t25902#401687Verze : 0
Název
Name
Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Karluv-vojensky-kriz-1916-t25902#415111Verze : 0
MOD
Diskuse
Dobrý den,


nedávno mě napadla otázka, od kterého datumu se měřily ony tři měsíce na frontě? Od založení kříže, nebo od nástupu vojáka do služby?
URL : https://www.valka.cz/Karluv-vojensky-kriz-1916-t25902#523037Verze : 0