Main Menu
User Menu

Řád hvězdného kříže

Sternkreuzorden

     
Název:
Name:
Řád hvězdného kříže
Název v originále:
Original Name:
Sternkreuzorden
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.09.1668
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch, München 1974
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdneho-krize-t25900#412052Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád hvězdného kříže
Název v originále:
Original Name:
Sternkreuzorden
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.09.1668
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch, München 1974
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdneho-krize-t25900#412053Verze : 0
MOD
Rád hviezdového kríža - Vysoký dámsky šľachtický rád hviezdokrížový


Ordo Crucis stellatae


Hoher Adelsdamenorden des Sternkreuzes


Rád bol založený dňa 18. septembra 1668 cisárovnou Eleonórou, manželkou cisára Ferdinanda III., z rodu mantovských vojvodov.
Podmienkou pre prijatie bolo preukázanie pôvodu, a to doložením 16 šľachtických predkov.
Hlavou rádu (Najvyššou ochrankyňou) bola (aj je) cisárovná alebo arcivojvodkyňa rakúska.
Rádový odznak je oválny s zlato-čierne smaltovaným orlom v zlatej zbroji.Na ňom položený červený, azúrovo a zlato smaltovaný kríž s predĺženými zvislými ramenami. Oválny rám klenotu vytvárajú zlaté, čiastočne modro a bielo smaltované ornamentálne rozoklané lišty alebo stuhy. V hornej časti biela stuha s heslom SALUS ET GLORIA (spása a sláva).
Rád má jedinú triedu. Nosí sa na ľavej strane hrude na čiernej stuhe zloženej do mašli.
V súčastnosti sa rád udeľuje ako domáci dámsky rád rodu Habsburg - Lothringen.


Použitá literatúra:


Koláčný Ivan: Řády a vyznamenání Habsburské monarchie, Elka Press, Praha, 2006
Lobkowicz, František: Encyklopedie řádů a vyznamenání, Libri, Praha, 1999
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdneho-krize-t25900#213562Verze : 0
Řád Hvězdového kříže
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdneho-krize-t25900#51708Verze : 0
Vzhledem k tomu,že kolega představil tento řád v moderní verzi, tedy tak jak se vyráběl po roce 1880, dovolíme si předatavit starší exemplář, nepuncovaný, zlatý, vyrobený před rokem 1867.Řádové dekorace určené k vyznamenání dam z řad šlechty museli splňovat i nároky na vkus a modnost dané doby. Při zkoumání staršího typu a v porovnání s moderní verzi vidíme,že i vkus a estetické cítění hraje svoji roli. neb řád musel splňovat i podmíku,že se líbí, že je krásný a že můžeme mluvit o klenotu a to doslova.
Řád hvězdného kříže - Původní dámská stuha

Původní dámská stuha
Řád hvězdného kříže - Řád musí vypadat vkusně a je i ozdobou

Řád musí vypadat vkusně a je i ozdobou
Řád hvězdného kříže - detail přední strany řádu

detail přední strany řádu
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdneho-krize-t25900#296671Verze : 0
Řád Hvězdového kříže- Sternkreuzorden- Ordro Stellatae Crucis.


Tento vznešený a nejvyšší řád pro dámy založila vdova po císaři Ferdinandovi III. Elenora Gonzaga ( 1630-1686) a to dne 18. září 1668. Historie řádu je bohatá a zajímavá. V roce 1662 založila Eleonora řád Otrokyň ctnosti ( l´Ordre des Dames Esclaves de la Vartu), který byl mimo arcivévodkyně určen jen pro třicet dvorních dam. Vlastní dekorace tohoto unikátního řádu je tvořena zlatou medailí s obrazem slunce, které je obklopeno vavřínovým věncem s heslem řádu :


SOL UBIQUE TRIUMPHAT ( Slunce kdekoliv slavně vítězí). Přesný smysl tedy je: Ona sama, ta ctnost všude vítězí. (Poznámka: Řád je znám i pod názvem řád Ctnostných panen).


Kdy byl řád založen tedy víme, ale kdy řád ukončil činnost nevíme, neb o tom žádné historické prameny nehovoří. Jisté je snad jen to,že řád zanikl se smrtí císařovny v roce 1686. Celkový počet udělených řádových dekorací je uváděn číslem 71.


K vlastnímu založení řádu Hvězdového kříže posloužil zázrak či náhoda? Podle tradice to byl požár, který vznikl v noci 06.února 1668 v komnatách císařovny na vídeňském Hradu. Prudký, nekontrolovatelný požár zničil celé vnitřní zařízení komnat s jedinou výjimkou a to byla právě relikvie Kristova kříže, která pět dní po požáru byla objevena naprosto a zcela neporušena.


V souvislosti s touto události se rozhodla Eleonora využít tuto zvláštní příležitost a založit společnost v podobě sdružení katolických šlechtičen. Členství dam z nejvyšších šlechtických kruhů pak mělo dámy zavazovat k náboženským a charitativním povinnostem. Eleonora své řádové organizaci přikládala takový význam, že o schválení statutu řádu požádala samotného papeže Klementa IX. Ten založení řádu povolil a schválil svoji bulou ze dne 28. července 1668 a již 9.září tohoto roku existenci řádu konfirmoval vídeňský biskup.


Prvními nositelkami řádu, mimo Eleonoru se tak stávají císařovna Markéta Terezie ( 1651-1672), manželka císaře Leopolda I. a dále obě její dcery Eleonora (1653-1697) a Marie Anna (1654-1689).
Hlavou řádu byla vždy panující císařovna či nejvýše postavená arcivévodkyně. Členkou řádu se mohla stát a do dnešních dnů se může stát jen šlechtična ze starobylého rodu, která je vdaná nebo žije v dočasném celibátu. Mluvíme o dvorních dámách, nebo o dámách ústavu šlechtičen. Do řádu však mohou být přijaté i mladé svobodné ženy, ale jen pokud jsou výjimečné a mají jiné přednosti (náboženské, charitativní, společenské). Dámy musí být starší 18.let. a co je důležité musí doložit průkaz svého původu a to nejméně osmi šlechtických předků ze strany otce a nejméně čtyř ze strany matky. Starší doba a starší prameny hovoří o nutnosti doložit 16. šlechtických předků. Taková dáma musí uzavřít sňatek na své úrovni, manžel musí být c.a k. komořím, nebo osobou,která je pro výkon takové funkce způsobilá jak svým původem, tak také svoji kvalifikaci a vzděláním. Pokud se členka řádu provdala za muže, který dané podmínka nesplňoval, byla z řádu vyloučena.


V roce 1909, při příležitosti oslav panování císaře Františka Josefa, bylo registrováno nejvyšší číslo příslušnic řádu. Bylo to:
78 žen z vládnoucího panovnického rodu a domu Habsburského a nejvyšších vládnoucích rodů v Evropě.
Dále 834 šlechtičen rakousko-uherských i zahraničních rodů, tedy z řad nejvyšší šlechty Evropy.


Do řádu je možno přijímat nejzasloužilejší šlechtičny dvakráte v roce. Jde o svátek Nalezení svatého kříže 3. května a dále na Povýšení svatého kříže 14. září.
Dekorace je vyrobena ze zlata, vlastní řád je popsán v úvodní části článku. Moderní dekorace jsou zhotoveny ze zlaceného stříbra. Oproti pozdějším zvyklostem je avers i revers řádového klenotu stejný. Řád se nosí na levé straně prsou na černé stuze, složené do ozdobné mašle. Statuta ale i společenské zvyklosti určovali detailně, co ještě lze a co již je prohřešení řádových stanov. Např. v případě,že dáma chtěla na plese tančit, nesměla mít řád na prsou., neb šlo o řád katolický duchovního charakteru.


Hvězdový řád se stal důstojným protějškem řádu Zlatého rouna. I on je udělován do dnešních dnů. Současnou hlavou a představenou řádu je Regina Sasko-Meiningenská, narozená v roce 1925. Řád se po smrti své majitelky vracel řádové kapituly.Literatura:
Ivan Koláčný: Řády a vyznamenání habsburské monarchie
Václav Měřička: Orden und Auszeichnungen. Praha 1966
František Lobkowicz : Encyklopedie řádů a vyznamenání
Jan Županič : Nová šlechta rakouského císařství. Praha 2006
Roman Freiherr von Procházka: Österreichisches Ordenshandbuch
I.G. Spasskij : Cizí a ruské řády do roku 1917. Leningrad 1963
Herman Dikowitsch: Der Orden der Sklavinnen der Tugend
Herman Dikowitsch: Der Hochadelinge Sternkreuzorden


Poznámka:
František Lobkowicz ve své Encyklopedii řádů uvádí, jako zakladatelku Elenoru Falcko-Neuburskou (1655-1720), manželku císaře Leopolda I.. Této dámě však v roce 1668 bylo třináct let a za Leopolda byla provdaná až v roce 1676 (prosinec)


Problematiku řádu velmi dobře řeší a vysvětluje ve své práci Dr. Ivan Koláčný.


Obrazová dokumentace:
Archiv. Ing. Klábník
Archiv: Alt
Archiv: Faleristika


Obrázek řádu Ctnostných panen je převzat z prodejního katalogu Firmy Graf Klenau z roku 1976. Pod položkou č. 540 byl řád nabízen ve vyvolávací ceně 10000 DM.
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdneho-krize-t25900#321681Verze : 0