Main Menu
User Menu
Reklama

Generálne kapitánie a vojenské regióny

General Capitacies and Military Regions of Spain

Capitanías Generales y Regiones Militares de España

Počiatok Generálnych kapitánii v zmysle vojenskej organizácie je možné nájsť počas vlády Felipe V v jeho nariadení z Nueva Planta 29.06.1707 na základe ktorého sa zrušili všetky inštitúcie a samostatné právomoci bývalých aragonských královstiev. Namiesto toho je zavedené nové územno správne členenie Španielska na 12 provincii podriadených tej istej jurisdikcii - Andalúzia, Aragón, Kastílie, Katalánsko, Extremadura, Galicia, Granada, Guipúzcoa, Navarra, Valencia, Mallorca a Kanárské ostrovy. Borbónsky Generál kapitán (do 1722 generálny velitel) vlastne v 1711 nahrádza funkciu habsburgského miestokrála a jeho fiigura vystupuje aj ako reprezentant štátnej politickej a výkonnej moci a predsedá Královskej audiencii.


Správu nad každou provinciou si delili medzi seba kapitán generál (vojenská správa a velenie nad jednotkami), audiencia (súdna a právna moc) a intendancia (správa nad ekonomickými záležitosťami). Práva a povinnosti kapitán generála boli upravené Královským rozkazom z 01.01.1714, polný maršál slúžil ako zástupca a hlavný velitel jednotiek na danom teritóriu a každá provincia mala na svojom území posádky a pevnosti ktorým velil brigadier al. plukovník. Generálny kapitán mal právomodc nad všetkými posádkami na jeho území, v prípade vojnového stavu a pohybe týchto jednotiek do pola al. do boja velenie nad týmito preberajú velitelia brigád al. armád respektíve.


Zvláštne postavenie mala posádka v Melilla ktorá v určitom obdoví bola súčasťou Granady y v inom období bola podriadená generálnemu velitelstvu Ceuta pod velením polného maršála. To isté sa aplikovalo na generálne velitelstvo Orán ktorý bol obsadený v 1708 turkami a znovuobsadený španielskom v 1732.


V 1714 sa vytvára kapiánia Nová Kastília a je rozpustená v 1773 a reorganizovaná v 1793.


V 1822 prichádza tzv. Liberálna trojročnica (Trienio Liberal), počas tohto obdobia sú generálne kapitánie reorganizované na 13 vojenských okresov a Navarské miestokrálovstvo je zrušné. Toto členenie nemá dlhú životnosť a končí sa aj s liberálnymi hnutiami v krajine a bývalé kapitánie sú obnovené.V 1824 sa provincia Albacete zaraďuje do okresu Valencia a v 1825 sa 5. okres delí na generálnu kapitániu Guipúzcoa a Generálnu kapitániu a Miestokrálovstvo Navarry.


V 1831 je vykonaná reforma v členení ktorá kopíruje pôvodnú štruktúru s výnimkou Navarra nahrádza Burgos a neni sú spomínané Kanárske ostrovy, pričom územie je rozčlené na 12 generálnych kapitánii.


Esparterov dekrét z 08.09.1841 hovorí o 8 generálnych kapitániách ktoré vskutočnosti vnikli 14. Modifikácie z tohto roku boli časom zruěné. Je vytvorená Generálna kapitánia afrických držav (1847-1851) ktorá zahrňuje oblasť stredomoria, po ktorej zániku sa znovu vytvára Generálne velitelstvo Ceuta (Comandancia General de Ceuta), ktorá znovu sa vracia do podriadeniosti Generálnej kapitánie Granada, Melilla ako aj Peñón de la Gomera a ostrovy Chafarinas.


A od roku 1844 dostávajú svoje pôvodné denominácie ako kapitánie.


censoarchivos.mcu.es
ejercito.defensa.gob.es
es.wikipedia.org
Hermoso de Mendoza y Baztán, M. T., (2006), Boletin Informativo de Aistema Archivistico de la Defensa, La División Territorial Militar en los siglos XIX y XX, Ministerio de Defensa, Madrid, pp. 3-13
Andújar Castillo, F., (2004), Revista de Historia Moderna Anales de la Universidad de Alicante nº 22 "Capitanes generales y capitanías generales en el siglo XVIII", Espagrafic, Madrid
Mogaburo López, F., (2017), Historia orgánica de la grandes unidades (1475-2018), Ministerio de Defensa, Madrid

Generálne kapitánie a vojenské regióny - územnosprávne členenie poloostrova z 1716

územnosprávne členenie poloostrova z 1716
Generálne kapitánie a vojenské regióny - územnosprávne členenie poloostrova z 1766

územnosprávne členenie poloostrova z 1766
URL : https://www.valka.cz/Generalne-kapitanie-a-vojenske-regiony-t253872#697804Verze : 51
MOD
V priebehu času vznikajú ďalšie modifikácie z hľadiska vojenského členenia krajiny medzi najdôležitejšie patria nasledovné.


Vytvorenie Velitelstva regiónu Maestrazgo (Comandancia del Maestrazgo) ktorá vzniká na základe královského dekrétu z 07.08.1847 a je začlenená do Generálnej kapitánie Valencia. Velitelstvo sídli v Morella a zahrňa teritótiá Castellónu, Tarragony, Teruelu a Zaragozy. Velitelstvo zaniká po skončení Karlistickej vojny na základe královského dekrétu z 11.02.1871 a ooblasti pod správou sú začlenené do Generálnych kapitánii Valencia a Aragón. Zároveň v tom istom čase Vojenská správa Castellón sa začleňuje do provincie Tarragona.


Na základe královského rozkazu z 20.05.1852 sa časť provincie Cuenca vyníma z Generálnej kapitánie Nová Kastilia a zaraďuje sa do Valencie.


V 1848 na základe královského rozkazu z 04.08.1848 sa spájajú Generálne kapitánie Navarra a Baskycké provincie aby sa znovu rozdelili na základe rozkazu z 25.03.1851. 02.07.1866 sa znovu spoja do jedného celku.


Královský dekrét z 21.12.1852 upravuje a potvrdzuje demarkáciu Velitelstva Gibraltaru zahrnujúc obce Tarifa, San Roque, Los Barrios, Algeciras, Jimena, Castellar a Alcalá de los Gazules.


V 1859 na základe královského dekrétu z 03.11 a z dôvodu vojny v Afrike, dochádza k deleniu teritória na 5 velkých celkov, pričom jednotky na území týchto nových vojenských okresov sa organizujú ako armádne zbory, avšak bez zmeny fungovania kapitánie na území ktorej sa nachádzali.


K ďalším zmenám dochádza v 1866 kedy na základe královského dekrétu z 03.07.1866 je zrušená Generálna kapitánia Extremadura, ktorá je pričlenená k Andalúzii a 28.03.1866 sa zruší Burgos ktorý spolu s Navarrou a Baskickými provinciami za zlúčia do Starej Kastýlie. Generálna kapitánia Burgos je znovu vytvorená 22.05.1872.


Počas krátkej epochy existencie prvej republiky je vytvorená komisia ktorá má študovať a navrhnúť nové členenie, avšak pre krátkosť času k ničomu nedôjde. Jediným výsledkom je že na základe dekrétu z 20.03.1874 sa znovu vytvára Generálna kapitánia Extremadura a na základe dekrétu z 05.07.1874 tiež Generálna kapitánia Navarra.


V zmysle královského dekrétu z 10.02.1893 je vytvorených 7. vojenských oblastí pre poloostrov a Generálne kapitánie Baleáry a Kanárske ostrovy (Capitanías Generales de Baleares y Canarias) a Generálne velitelstvá Ceuta a Melilla, každá so svojim armádnym zborom, divíziami a brigádami dislokovanými na náležiacom území.
- V zmysle královského dekrétu z 29.08.1893 dochádza k reorganizácii jednotiek, technických, administratívnych a pomocných služieb v zmysle delenia na 7 oblastí. Náborovo je územie rozčlenené na 61 zón kopírujúc súdno-správne členenie.


Od tejto reorganizácie tradičné okresy (distritos) sa začínajú označovať ako vojenské oblasti (Regiones Militares). Napriek tomu velitelia ako aj velitelia generálnych velitelstviev si zachovávajú pôvodné historické označenie svojej funkcie a úradu ako generálkapitán.

vojenský okres / military districtoblasť / regionsídlo okresuprovincie
1. vojenská oblastCastilla la Nueva a ExtremaduraMadridMadrid, Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Segovia, Ávila, Cáceres a Badajoz
2. vojenská oblastSevilla a GranadaCórdobaHuelva, Córdoba, Cádiz, Jaén, Granada, Málaga a Almería
3. vojenská oblastValenciaValenciaAlicante, Murcia, Albacete, Castellón de la Plana
4. vojenská oblastKatalánskoBarcelonaBarcelona, Tarragona, Lérida a Gerona
5. vojenská oblastAragónZaragozaHuesca, Teruel, Guadalajara a Soria
6. vojenská oblastBurgos, Navarra a Baskické provincieMiranda de EbroÁlava, Guipúzcoa, Vizcaya, Santander a Logroño
7. vojenská oblast Castilla la Vieja a GaliciaLeónValladolid, Palencia, León, Zamora, Asturias, Salamanca, La Coruña, Lugo, Pontevedra a Orense- 12.09.1896 je vytvorená 8. vojenská oblasť ktorá je vytvorená oddelením Galicijských provincií so sídlom v La Coruña a velenie 7. oblasti je presunuté do Valladolidu.
– 03.06.1910 je vytvorená vojenská oblasť s označením Generálna kapitánia Melilla (Capitanía General de Melilla) s velitelstvom v Melilla a s pôsobnosťou Melilla, Islas Chafarinas, Alhucemas, Peñón de Vélez a teritorium Rif. 22.12.1912 mení sovje označenie ako Vojenský úrad Melilla (Comandancia General de Melilla).


Počas 2. republiky dochádza k velkej rorganizácii armády, pričom je významne redukovaná. Na základe dekrétu z 16.06.1931 sú zrušnené vojenské oblasti, velitelstvá Baleáry a Kanárske ostrovy ako aj je zrušený úrad generálkapitána so všetkými titulmi, benefitmi a poctami ktoré úradu prináležali. Nové členenie je na základe 6 organických divízii ktorým sú podriadené jednotky a služby na teritóriu prináležiacemu. Velitelmi sú divízny generáli s kompetenciami výlučne vojenskými. Pre riadne fungovanie sú vytvorené tri Generálen inšpekcie (Inspeccion General de Ejército) ktoré podliehajú priamo ministertsvu vojny.


Po vypuknutí občianskej vojny a v jej priebehu sa postupne mení štruktúra a je rušený republikový systém organických divízii ktorý je znova nahrádzaný postupne vojenskými oblasťami postupne ako sú tieto oslobodzované Národnou armádou. Z tohoto dôvodu sú znovu vytvorené 6. a 8. vojenská oblasť, dekrétom z 31.10.1937, 5. vojenská oblasť dekrétom z 31.04.1938, 12.07.1938 2. vojenská oblasť a 30.03.1939 4. Dekrét z 05.04.1940 potvrdzuje označenie generálna kapitánia a znovu je zavedené členenie na 8 kapitánii plus generálne kapitánie Baleáry a Kanárske ostrovy.


V 1942 sa vytvára 9. vojenská oblasť (9ª Región Militar) so sídlom v Granade, tvoriac ho provincie Málaga, Almería, Jaén a Granada.


- V 1960 sa modifikujú teritoria niektorých oblastí, provincia Badajoz je zaradená do 2. vojenskej oblasti, Segovia a Palencia do 7. vojenskejo oblasti, a Guadalajara do 1. vojenskej oblasti.


Ďalšou velkou zmenou je královský dekrét z 01.08.1984 ktorým sa implementuje plán na modernizáciu armády (Plan General de Modernización del Ejército, známy aj ako Plan Meta). Na základe neho je vytvorených 6. regiónov a dve vojenské oblasti (Baleáry a Kanárske ostrovy). Na čele Kanársky ostrovov sa nachádzal generálporučík a tituloval sa ako generálkapitán. Na čele Baleárskych ostrovov sa nachádzal divizný generál s titulom generálny velitel.

V 1997 na základe královského dekrétu z 11.07.1997 sa národné teritorium delí na 4 oblasti: Stred, Juh, Pyreneje a Severozápad a 4 zóny: Baleárske ostrovy, Kanárske ostrovy, Ceuta a Melilla. S touto reorganizáciou definitívne mizne osoba generálkapitána a je nahradený generálporučíkom alebo diviznym generálom s označením veliaci generál alebo genrál veliaci regiónu respektíve prináležiacej oblasti.


V 2003 sa reorganizuje štruktúra pozemných sil. Ich orgaizačná štruktúra dovoluje priradenie čiastočné alebo úplné podla potreby operačným velitelstvám alebo súčasťiam. V tejto štruktúre ja zachované velitelstvo Kanárskych ostrovov a Generálne velitelstvá Ceuta a Melilla spadajúce priamo pod náčelníka štábu (Jefe del Estado Mayor de la Defensa).
es.wikipedia.org
Hermoso de Mendoza y Baztán, M. T., (2006), Boletin Informativo de Aistema Archivistico de la Defensa, La División Territorial Militar en los siglos XIX y XX, Ministerio de Defensa, Madrid, pp. 3-13
Mogaburo López, F., (2017), Historia orgánica de la grandes unidades (1475-2018), Ministerio de Defensa, Madrid

Generálne kapitánie a vojenské regióny - členenie z 1841

členenie z 1841
Generálne kapitánie a vojenské regióny - generálne kapitánie 1896

generálne kapitánie 1896
Generálne kapitánie a vojenské regióny - delenie na organické divízie počas 2. republiky

delenie na organické divízie počas 2. republiky
Generálne kapitánie a vojenské regióny - členenie od roku 1997

členenie od roku 1997
URL : https://www.valka.cz/Generalne-kapitanie-a-vojenske-regiony-t253872#716163Verze : 14
MOD
Diskuse
zámorské


Nové Španielsko
Generální kapitánie Kuba 1777-1898 (Luizianský guvernorát [1763-1804], Západní Florida [1783-1821], Východní Florida [1783-1821])
Generální kapitánie Guatemala 1542-1821
Generální kapitánie Santo Domingo 1535-1865 (Kubánský guvernorát [1535-1777], Generální kapitánie Puerto Rico 1585-1869)Místokrálovství Río de la Plata [1776-1814]
Guvernorát Horní Perú [1776-1825]
Vojensko politická vláda Montevidea [1751-1814]
rozpracované
URL : https://www.valka.cz/Generalne-kapitanie-a-vojenske-regiony-t253872#700107Verze : 13
MOD