Main Menu
User Menu

Ahmóse II.

Amasis II

Faraon Ahmóse II, egyptský panovník


- vládl v letech 570 - 526 př. n. l.
URL : https://www.valka.cz/Ahmose-II-t23984#89358Verze : 0
Datum narození faraona Ahmóse II. není známo. Ahmóse (řecky Amásis) nebyl pokrevním příbuzným svých předchůdců 26. tzv. saiské dynastie na egyptském trůně. Pocházel ze Siufu u Sais, byl důstojníkem armády faraóna Vahjebre (řecky Apriés, starozákonně Hofra) a k moci se dostal v roce 570 př.n.l..


V roce 570 př.n.l. se Vahjebre, jehož mocenské postavení bylo oslabeno už porážkou od novoasyrského krále Nabukadnezara II. v roce 588 př.n.l., rozhodl vojensky zakročit proti řecké kolonii Kyréné (severní Lybie), kterou založili řečtí obyvatelé ostrova z ostrova Théry (Santorini) v roce 630 př.n.l. Prosperující kolonie lákala stále větší počet řeckých osadníků, kteří se tak zákonitě dostali do konfliktu s místními lybijskými kmeny, kteří byli vytlačováni ze svých území. Egyptská armáda, která bojovala na straně lybijského náčelníka Adikrana proti kyrénskému králi Battovi II. utrpěla těžkou porážku. Část egyptské armády, tzv. machimoi (vojenská vrstva lybijského původu zdomácnělá v Egyptě) vypověděla faraónovi, kerého obviňovala ze zrady, poslušnost a provolala egyptským faraonem důstojníka machimoi Ahmóse.


Rozpoutala se občanská válka, protože řečtí a kárští žoldnéři zůstali věrni Vahjebremu. Z bitev v nilské deltě vyšel vítězně Ahmóse. Vahjébre sice zůstal nadále formálně egyptským panovníkem, ovšem skutečná výkonná moc v Egyptě přešla na Ahmóse. V roce 568 př.n.l. se Vahjebre, s poporou Řeků a Kárů sloužících v egyptské armádě, pokusil získat ztracenou moc, ale povstání bylo poraženo a sám Vahjebre byl v bojích zabit. Vítězný Ahmóse usedl v roce 568 př.n.l. na egyptský trůn jako faraon Ahmóse II.


Po vítězství čekal na Ahmóse II. těžký úkol sjednotit občanskou válkou a averzí proti cizincům rozdělenou zemi. Ahmóse II. si byl vědom nevraživosti Egypťanů proti cizincům, ale na druhé straně chápal, že jsou pro něho cizinci, zvláště v armádě a státní správě, nepostradatelní. Ahmóse II. stáhnul žoldnéřskou armádu z posádek rozmístěných po celém území Egypta do strategicky položené bývalé metropole Mennoferu, odkud mohli zmobilizovaní vojáci relativně ryhchle reagovat na případné povstání nebo vpád cizích vojsk.


Ahmóse II. zrušil i řecké obchodní stanice roztroušené po egyptském území a na oplátku předal, někdy kolem roku 560 př.n.l., Řekům pod samosprávu osadu Naukratis v severozápadní části nilské delty. V Naukratidě mohli žít Řekové podle svých zvyklostí a uctívat své bohy aniž by provokovali domorodé obyvatelstvo. Řekům v Naukratidě byl navíc svěřen monopol na obchod mezi Egyptem a řeckými městy ve středomoří, a proto osada začala nebývale prosperovat. Pro Řeky se stal Ahmóse II. populárním panovníkem. Být přítelem Ahmóse II. bylo v řeckém světě pocta a mnozí slavní Řekové např. Solón, Pythágoras nebo Thalétos se, někdy i smyšleně, přátelskými vztahy s Ahmósem II. chlubili.


Popularitu mezi Řeky si Ahmóse II. obratně prohluboval. Finančně obdarovával řecké svatyně a když v roce 548 př.n.l. vyhořel Apollónův chrám v Delfách přispěl na jeho obnovu. O jeho oblíbenosti mezi Řeky svědčí novela z 3. století př.n.l Amásis a lodník, kde je Ahmóse II. vylíčen jako lidový panovník se svérázným smyslem pro humor. Nemocný Ahmóse zde např. uklidňuje bědující dvořany " Ale co, zkrátka jsem vypil moc vína a teď mám kocovinu ".


Na domácí scéně bodoval Ahmóse II., po vzoru Psammmtéka I. a Nekóa II., podporou vlivného kněžstva. Ač byl Ahmóse II., což se ani nepokoušel zastírat, prostého původu patří období jeho vlády k vrcholnému období tz. saiské renesance.


Zahraniční politika Ahmóse II. se vyznačovala podporou mírové koexistence mezi velmocemi Přední Asie mezi které Ahmóse II. řadil Lýdii, Médii a Novobabylónskou říši. Jeho spojencem, budoucnost ukáže, že nijak věrným, byl i mocný řecký tyran Polykratés ze Samu. Jediným územním výbojem Egypta té doby bylo dobytí Kypru, který nespadal do sféry vlivu jmenovaných velmocí. Obsazení Kypru mu umožnila silná námořní flotila, kterou vybudoval Nekó II. Hlavního nepřítele spatřoval Ahmóse II. v expandující perské říši. V odporu proti Peršanům Ahmóse II. podpořil jak lýdského krále Kroisa, tak posledního novoasyrského krále Nabonida. Ani rozbroje mezi Řeky v Kyrenaice ho nezlákaly k vojenskému zásahu a k odvetě za krvavou porážku z roku 570 př.n.l.


Veškeré úsilí Ahmóse II. zamezit vzniku mocné perské veleříše bylo však marné. V roce 550 př.n.l. médský vazal Kýros, pozdější perský král Kýros II. Veliký, dobyl médskou metropoli Ektabanu a svrhnul svého lenního pána krále Astyaga. O tři roky později pod perským náporem padla i Lýdie, jejíhož krále Kroisa marně zrazoval od útoku na Persii. Po dobytí Babylónu a rozbití novoasyrské říše v roce 539 př.n.l. zůstal Ahmóse II. osamocen.


Vzestup Persie nenechal klidným ani tyrana Polykrata. Ten pragmaticky vyhodnotil situaci postavil se na stranu silnějšího a dal Peršanům k dispozici svoji flotilu. Smrt perského krále Kýra II. Velikého pád saiské dynastie jen oddálila. V roce 526 př.n.l. Ahmóse II. umírá. Vláda jeho syna, posledního saiského faraona, Psammtéka III. byla už pouze několikaměsíční epizodou. V roce 525 př.n.l. se Egypt hroutí před armádou peského krále Kambýsa II.


zdroje:
https://faraon.wz.cz/historie/vlada2.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Amasis_II
URL : https://www.valka.cz/Ahmose-II-t23984#101816Verze : 1
Vyobrazenie osobnosti.
Ahmóse II. - Faraón Ahmose II. zobrazený ako egyptský boh smrti Osiris.

Faraón Ahmose II. zobrazený ako egyptský boh smrti Osiris.
URL : https://www.valka.cz/Ahmose-II-t23984#132043Verze : 0