Main Menu
User Menu
Král Aššurbanipal, asyrský panovník


- vládl v letech 668 - 630 př. n. l.
URL : https://www.valka.cz/Assurbanipal-t23982#89356Verze : 0
Nastoupil na asyrský trůn po svém otci Asarhaddonovi koncem roku 669 př. n. l.. O dva roky později se rozhodl pokračovat v dobývání Egypta, které zahájil jeho otec. U Memfisu porazil faraóna Taharaku a donutil ho k útěku do Théb na jihu země. Sám Aššurbanipal se této výpravy nezúčastnil a celé tažení řídil z Ninive pomocí dokonale fungujícího systému jízdních kurýrů.

Ninive za jeho vlády vzkvétalo, vyrostlo zde mnoho stavem, mezi jinými významná knihovna s rozsáhlým archívem klínopisných textů, obsahujících téměř veškeré vědění té doby. Aššurbanipal sám sebe popisoval jako vědce, který umí řešit složité matematické úlohy, číst sumerské i akkadské texty. Jeho největší vášní však byl lov, což dokládá i text na slavném souboru reliéfů, jimiž nechal vyzdobit svůj palác, kde se praví: " Já Aššurbanipal, král světa, král Asýrie, jsem pro své královské potěšení šípem střelil hrůzného stepního lva, vypuštěného z klece. Ale to jej ještě neskolilo. Na příkaz boha Nergala, vládce stepi, který mne nadal mužnou silou, jsem tasil železný meč a probodl jej, takže vypustil duši."


V roce 664 př. n. l. zemřel faraon Taharaka a vládcem v Thébách se stal jeho synovec Tanutamón, který se ihned vydal na sever aby dobyl zpět Memfis a vyhnal odtud Asyřany. V nilské deltě pak rozdrtil vojska asyrských vazalů zmocnil se Memfisu. Když se to dozvěděl Aššurbanipal, osobně vytáhl roku 657 př. n. l. v čele vojska do Egypta a Tanutamóna přiměl k útěku. Poté co se znovu zmocnil Memfisu, táhl na jih, vyplenil Théby a s velkou kořistí se vrátil do Ninive. V roce 653 př. n. l. podnikl tažení proti Elamu, jejího krále Teummana porazil u břehů řeky Ulai a jeho hlavu pak vystavil v Arbilu a Ninive.

Rovněž s Babylonem vedl Aššubanipal válku, když roku 652 př. n. l. povstal proti asyrské nadvládě s podporou Elamitů. Aššurbanipal roku 650 př. n. l. oblehl město a koncem roku 648 př. n. l. ho dobyl. Vzbouřence dal popravit a jejich rozčtvrcená těla hodil ptákům a rybám v Eufratu. Poté podnikl druhou výpravu proti Elamu - spojencům Babylonu, porazil je, dobylo a vyplenil Súsy, znesvětil a zhanobil hroby elamských králů a zem pak dal zasypat solí, aby se na ní nic neurodilo.


Za jeho vlády dosáhla Asyrská říše největšího územního rozsahu. Pro konec Aššurbanipalovy vlády chybí prameny, dokonce i datum smrti je nejisté. Předpokládá se že zemřel roku 627 př. n. l..
URL : https://www.valka.cz/Assurbanipal-t23982#89494Verze : 0