Main Menu
User Menu
Reklama

Gibiš, Hynek

     
Příjmení:
Surname:
Gibiš
Jméno:
Given Name:
Hynek
Jméno v originále:
Original Name:
Hynek Gibiš
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
10.03.1871 Olešnice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
31.07.1936 Dobrá Voda /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Gibis-Hynek-t23957#367329Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Gibiš
Jméno:
Given Name:
Hynek
Jméno v originále:
Original Name:
Hynek Gibiš
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1882-DD.07.1889 Státní reálné gymnasium, Hradec Králové
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1889-DD.02.1890 Škola jednoročních dobrovolníků, Hradec Králové
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
22.12.1890 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1896 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.09.1902 výslužba
01.11.1903 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1908 kapitán rakousko-uherské branné moci
01.07.1913 výslužba
01.08.1914 kapitán rakousko-uherské branné moci
15.07.1917 kapitán ruské armády
01.02.1918 kapitán legií
01.04.1918 major legií
21.01.1919 podplukovník legií
25.05.1919 plukovník legií
01.08.1919 plukovník pěchoty
20.07.1921 generál V. hodnostní třídy
01.01.1924 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
30.07.1917-DD.09.1917 Velitel : 3. československý střelecký pluk
00.08.1919-10.10.1919 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Čechách
10.10.1919-20.07.1921 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství pro Čechy
20.07.1921-DD.10.1921 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství pro Čechy
DD.10.1921-DD.12.1923 Velitel : 1. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1889-DD.11.1889 jednoroční dobrovolník, Pěší pluk č. 18, Hradec Králové
DD.11.1889-DD.02.1890 vojenské studium, Hradec Králové
DD.02.1890-DD.09.1890 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 18, Hradec Králové
DD.05.1891-DD.11.1891 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 18, Hradec Králové
DD.11.1891-DD.11.1901 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 9, Przemysl a Stryj
DD.11.1901-DD.01.1902 praporní pobočník Bosensko-hercegovského pěšího pluku č. 2, Mostar
DD.01.1902-DD.09.1902 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 9, Lwów
DD.11.1903-DD.09.1913 důstojník velitelství Pěšího pluku č. 67, Ejpéres
DD.08.1914-DD.09.1914 velitel Vojenské etapní stanice, Podhajce
DD.09.1914-DD.01.1915 velitel kombinovaného zeměbraneckého praporu přemyšlské posádky, východoevropské válčiště
DD.01.1915-DD.03.1915 velitel obranného úseku přemyšlské pevnosti, východoevropské válčiště
24.03.1915-24.03.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.03.1915-DD.07.1917 ruské zajatecké tábory
DD.07.1917-DD.09.1917 velitel 3. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.09.1917-DD.02.1918 velitel II. transportu dobrovolníků do Francie, přesun
DD.02.1918-DD.11.1918 zmocněnec Československé národní rady, Cognac a Foligno
DD.11.1918-DD.07.1919 náčelník štábu Velitelství československé domobrany, Galatare
DD.07.1919-DD.08.1919 repatriační dovolená
DD.08.1919-DD.10.1921 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Čechách, Praha
DD.10.1921-DD.12.1923 velitel Divise 1, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1914

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1919

Řád Sv. Mořice a Sv. Lazara důstojník (4. třída)
Order of St. Maurice and St. Lazarus Officer (4th Class)
Ordine Di San Maurizio E San Lazzaro
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1919

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1920

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1923

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1923

Řád italské koruny komandér (3. třída)
Order of Crown of Italy Commander (3rd Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.MM.1923

Řád rumunské koruny 3. třída
Order of Crown of Romania 3rd Class
Ordinul Coroana României Comandor
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Gibis-Hynek-t23957#382326Verze : 1
MOD
Gen. Hynek Gibiš


Narodil se 10. 3. 1871 v Olešnici jako syn řídícího učitele Ignáce Gibiše. Po základním vzdělání vystudoval Vyšší reálnou školu v Hradci Králové. Po maturitě se rozhodl nastoupit vojenskou službu. Odveden byl v roce 1889. Od října 1890 nastoupil službu u Infanterie regiment Nr. 18 v Hradci Králové jako jednoroční dobrovolník. Po roce, v říjnu 1891, byl převelen k Infanterie regiment Nr. 9. Získal zde hodnost nadporučíka. V roce 1903 byl převelen k Infanterie regiment Nr. 67, kde byl jmenován skladištním důstojníkem a povýšen na kapitána. Zde působil až do roku 1913. Vždy vystupoval hrdě jako Čech.


Když vypukla I. světová válka, byl hejtman Gibiš v pevnosti Przemysl v Haliči. Velel zde 2. pracovní skupině při opevňovacích pracích. Když byla pevnost Przemysl v březnu 1915 dobyta ruskou armádou, byl zajat.


V zajetí se postupně dostal až do zajateckého tábora v Caricynu. Od prosince 1916 do července 1917 byl dokonce velitelem zajatců tohoto tábora. V zajetí dával jako Čech najevo své vlastenecké smýšlení a sympatie k československému zahraničnímu odboji proti Rakousko-Uhersku.


Po bitvě u Zborova (2. 7. 1917), která proslavila jméno čs. dobrovolníků a hlavně svým úspěchem získala souhlas ruské vlády k dalšímu náboru Čechů a Slováků v zajateckých táborech do tvořícího se čs. vojska, byla kladně vyřízena i Gibišova přihláška. 17. 7. 1917 se tak stal dobrovolníkem čs. vojska v Rusku. Vzhledem k dosažené hodnosti v rakouské c. k. armádě byl jmenován dočasným velitelem 3. stř. pluku "Jana Žižky z Trocnova". Od 8. 7. 1917 byl dokonce jmenován dočasným velitelem celé Československé střelecké brigády. V září funkci velitele brigády předal a vrátil se na své místo dočasného velitele 3. stř. pluku. Byl také vyznamenán Křížem sv. Jiří. V říjnu 1917 byl potom odvelen do Kyjeva k formovací skupině zamýšleného přesunu čs. vojska na francouzské bojiště. Od října byl tak velitelem 2. ešalonu čs. dobrovolníků, vybraných pro přesun do Francie, kde na základě jednání T. G. Masaryka a M. R. Štefánika měli tvořit jeden ze základů zamýšleného čs. vojska ve Francii. Byl též povýšen na podplukovníka.


Transport vyrazil 12. 11. 1917 na cestu. Boje propukající ruské občanské války zadržely transport v Čerepovci a ještě v únoru a březnu 1918 musel transport chránit železnici na Kole a Murmani před řáděním polovojenských ozbrojených tlup různých politických frakcí. Nakonec se podařilo transport lodí vypravit a v březnu 1918 tak opustil i Gibiš Rusko.


Po neklidné a strastiplné plavbě dorazil Gibišův transport 3. 4. 1918 do Francie, do přístavu Cognac. Jeho transport se spolu s předchozím transportem čs. dobrovolníků z Ruska (transport kpt. O. Husáka) a čs. doborovolníky ze srbského vojska tvořil jádro vznikajícího čs. vojska ve Francii. Jako první byl zde postaven 21. stř. pluk. Podplukovník Gibiš byl k němu přidělen v hodnosti majora jako velitel jednoho z praporů. Absolvoval zde také zvláštní válečný kurz. Koncem května 1918 se vrátil z fronty zpět do Cognacu, kde byl až do poloviny června 1918. Potom odjel do Paříže se zvláštním úkolem k Čs. národní radě.


28. 10. 1918 vzniká Československá republika.


Na základě dispozic čs. zahraničního vedení odjel v listopadu 1918 z Paříže do Itálie. Zde měl organizovat tzv. domobranecké prapory z těch Čechů a Slováků v italských zajateckých táborech, kteří nevstoupili do čs. vojska před 28. 10. 1918. Jednalo se o tzv. "Druhou" armádu. Měl k tomu i jazykové dispozice, neboť mimo mateřského jazyka ovládal i němčinu, polštinu, ukrajinštinu, francouzštinu, maďarštinu a italštinu. Zastával zde tak funkci náčelníka generálního štábu Čs. domobrany. Organizoval formování, zajištění a výcvik jednotlivých čs. domobraneckých praporů. Podařilo se mu postavit 55 "domobraneckých" praporů, složených z čs. dobrovolníků ze zajateckých táborů, nyní již po 28. 10. 1918 čs. státních občanů. Obdržel také vyznamenání - Komandérský kříž italské koruny a dále Řád sv. Lazara a Mauritia.


V prosinci 1918 obdržel rozkaz od gen. M. R. Štefánika k rychlému odesílání těchto praporů do vlasti, kde jich bylo potřeba zejména v bojích na Slovensku a k zajišťování hranic mladé republiky. Některé domobranecké prapory pak skutečně do bojů na Slovensku zasáhly.


Dne 24. 5. 1919 byl povýšen na plukovníka. Byl jedním z mála čs. legionářů, kteří vystřídali ruskou, francouzskou i italskou frontu.


Na jaře 1919 se plukovník Gibiš vrátil z Itálie do vlasti. Zde byl jmenován náčelníkem štábu Zemského vojenského velitelství v Brně. Následně byl přemístěn jako náčelník štábu k Zemskému vojenskému velitelství v Praze. Byl mimo dalších medailí vyznamenán i Československým válečným křížem. Účastnil se také bojů s maďarskou armádou na Slovensku, které probíhaly až do léta 1919. Dne 20. 7. 1921 byl povýšen na generála a následně jmenován velitelem 1. pěší divize v Praze. Později byl jmenován do funkce přednosty Vojenské kanceláře prezidenta republiky. K 1. 1. 1924 byl penzionován. Dne 30. 7. 1936 zemřel general Hynek Gibiš v Praze.


(Zdroj: J. Juza - "Čs. legionáři okresu Rychnov nad Kněžnou", Rychnov n. K. 1998)
URL : https://www.valka.cz/Gibis-Hynek-t23957#89268Verze : 0