Main Menu
User Menu

Larache

Larache

Larache / Leɛrayec / العرايش

     
Název:
Name:
Larache
Originální název:
Original Name:
Larache / Leɛrayec / العرايش
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Larache
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
35°10'59.98"N 6°09'00.00"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
rímske vykopávky
prístav Lixus
hrad Storks
Španielske námestie
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Larache
URL : https://www.valka.cz/Larache-t226472#630493Verze : 0
MOD