Main Menu
User Menu

Poniatowski, Stanisław August

Král Stanisław II. August Poniatowski


1732-1798
URL : https://www.valka.cz/Poniatowski-Stanislaw-August-t21934#83624Verze : 0
MOD
Král Stanisław II. August Poniatowski

Dne 5.října 1763 umírá ve Varšavě král August III., který vládl v Polsku od roku 1733. Datem jeho smrti vrcholí drama postupného zániku samostatného polského království. V roce 1763 se na polský trůn, díky velké přízni a podpoře ruské carevny Kateřiny II., dostává, polský šlechtic Stanislav August Poniatowski. Narodil se dne 17.ledna 1732 ve Wolczynu, jako syn hraběte Stanislava Poniatowského a jeho manželky Konstancie, princezny Czartoryjské. Byl vychován v Paříži a v době vlády krále Augusta III. byl vyslancem diplomatické mise v Petrohradě, u dvora carevny Alžběty a zde se seznámil s Kateřinou, pozdější carevnou, získal si její přízeň a možná i lásku... Tato náklonnost mu dopomohla k tomu, že dne 25.listopadu 1764 byl ve Varšavě korunován králem a bylo mu předurčeno být i posledním polským králem.
Stanislav August se však dostává do područí Ruska a v rozhodování koná jen to, co je milé carevně Kateřině II., dostává se do konfliktu se šlechtou vlastní země. Již v 21.února 1768 ustavilo osm katolických konzervativních polských šlechtických rodů tak zvanou "Barskou konfederaci" (dle města Baru v Podolí) která usilovala o plné potvrzení práv a výsad šlechty a o omezení ruského vlivu. Největší překážkou se jevil ruský vyslanec ve Varšavě Mikuláš Vasilijevič Repnin (1734-1801). Na čele nespokojených pánů stál kamenský biskup Adam Krasinský a tamní starosta Josef Pulawski. Král ze své politiky neustoupil a tak byl v roce 1771 zajat a internován. Jeho zajetí však znamenalo válku. Stanislav August se za pomocí ruské armády dostává na svobodu a vrací se do Varšavy. Ruský generál Apraxin poráží dne 28.května 1771 konfederanty. To vše byla záminky k vojenskému zásahu sousedů Polska. Dne 5.srpna 1772 dochází k dělení Polska, které přišlo o 214 000 kilometrů čtverečních svého území. Polský král sice protestoval, ale se svými protesty neuspěl u žádné ze zúčastněných stran. 3.května 1791 podepsal Stanislav August novou polskou ústavu a protestoval proti ruské expanzi. Zdálo se, že se král z ruského vlivu vymanil Rusové na krále dále činili nátlak, kterému on nedokázal odolat. Dne 14.května 1792 spolupodepsal targovskou konfederaci, která se snažila o zrušení ústavy a o návrat ke starým pořádkům. Dochází k občanské válce a dalšímu zásahu ze strany Ruska.
Král pověřil velením armády svého bratrance Josefa Antonína, knížete Poniatovského. Polská armáda v bitvě u Zielenice dne 15.června roku 1792 zvítězila. Ale brzy je opět poražena a tak dne 4.ledna 1794 dochází k tak zvanému druhému dělení Polska. Josef Antonín, kníže Poniatovský navrhl králi po vítězství u Zielenice založení vojenského řádu, kterým by byla oceněna statečnost důstojníků. Vzorem měl být již tehdy existující Vojenský řád Marie Terezie stejně tak jako pruský řád Pour le Mérité z roku 1740, nebo ruský řád Sv.Jiří z roku 1769. Král Stanislav August přání vyhověl a založil dekoraci v podobě zlaté a stříbrné oválné medaile s heslem VIRTUTI MILITARI (Vojenské ctnosti). Autorem návrhu této medaile byl sám král Stanislav August.

Král Stanislav August po podepsání targovské konfederace,která vznikla na popud maršálka sejmu Felixe Poniatovského dne 14.května 1792 se dostal do situace,kdy většina pokrokových Poláků se s nim politicky rozešla. Targovická konfederace byla totiž namířená proti konstituci,tedy ústavě,která omezovala vliv a práva šlechty. Král se sice proti druhému dělení Polska ozval,ale jeho protest nebyl brán v úvahu. Ruská carevna nechala krále zajmout, deportovat do Grodna, kde byl pod nátlakem nusen podepsat dne 25.listopadu roku 1795 třetí dělení Polska. Tehdy Polsko jako samostatný stát zaniká. Stanislav Augustus se muselk vzdát trůnu. Po smrti Kateřiny II. v roce 1796,nechal nový car Pavel I. bývalého polského krále dopravit do Petrohradu,kde žil s ruskou penzi až do své smrti dne 12.února roku 1798.

Zdroje:
Kniha Stanislava Loza:Ordery a odznaczenia Polskie
prof.Dr.Zdislav Z.Wesolowski:Polisch Orders,Medals,Bagdes and Insignia Military and Civilián Decorations 1705-1985(Polské řády,medaile,odznaky a insignie vojenské a oibčanské dekorace 1705-1985

Foto: wikipedia

URL : https://www.valka.cz/Poniatowski-Stanislaw-August-t21934#303363Verze : 0