Hus, Jan

Mistr Jan Hus


(1369 - 1415)
URL : https://www.valka.cz/Hus-Jan-t21821#83089 Verze : 0
Nevíme, jak vypadal, nemáme údaje o jeho dětství či dospívání. Snad se narodil okolo roku 1370 v Husinci u Prachatic. Studoval na pražském učení a roku 1401 byl vysvěcen na kněze. Krátce působil jako děkan artistické fakulty a od roku 1402 kázal v Betlémské kapli.


Rebelem se Hus nestal přes noc. Ostatně sám se za rebela nepovažoval nikdy. Naopak, byl zbožným křesťanem, chtěl jen napravit církev, která se odklonila od svého původního poslání a stávala se stále více světskou. Trvalo mu celých deset let, než vytříbil své názory. Když vystoupil na kazatelnu, byl již vyzrálý. Netrvalo dlouho a změnil Betlémskou kapli v „pevnost víry“. Byl zapálený, byl charismatický a mluvil o tom, co prostý lid trápilo. Na jeho kázání chodilo naráz až tři tisíce lidí. Zamilovali si ho a brzy se stal jejich tribunem. Myšlenky, které kdysi znalo jen pár vyvolených, se staly majetkem všech a zažehly požár neuvěřitelné síly.


Záběr Mistra Jana byl široký. Kritizoval církev a její představitele, zjednodušil českou gramatiku, aby ji učinil srozumitelnou širokým vrstvám věřících, psal výchovné a mravoučné spisy. Již jako rektor Pražské univerzity se v roce 1409 zasadil o přijetí tzv. dekretu kutnohorského, kterým se upravoval poměr hlasů na vysokém učení ve prospěch českých mistrů.


Ve svých kázáních byl rok od roku kritičtější, zejména vůči prodávání odpustků, kterými římský papež papež financoval válku proti svým soupeřům. Po prvním varování brzy nastalo vyhlášení interdiktu: V Praze byly zakázány všechny církevní úkony: svatby, pohřby, bohoslužby. Papež Jan XXIII. dal Husa do klatby, což v praxi znamenalo, že jej mohl jakýkoliv „úřad “ bez soudu zatknout a upálit. Jan Hus proto roku 1412 raději Prahu opustil a uchýlil se nejprve na Kozí hrádek u Tábora a později na hrad Krakovec. Odtud už jeho cesta vedla do Kostnice na církevní sněm, kde měl obhájit své názory. Jan Hus dostal na cestu glejt od císaře Zikmunda, ale už měsíc po svém příjezdu byl zatčen a uvězněn v kobce dominikánského kláštera, kde onemocněl a trpěl žlučníkovými záchvaty. Koncil žádal Husa, aby odvolal své učení, aby se zřekl „bludů“, které celý život kázal. Hus ovšem namítal, že mnohé z věcí, které mu byly vytýkány koncilem nikdy neučil, a trval na tom, aby ho církevní otcové poučili v čem se odchyluje jeho učení od Písma. Místo toho se mu dostalo odsouzení za kacířství.


Hus zůstal do konce svého života věrný svému morálnímu krédu: „Žij pravdu, braň pravdu.“ (které se později v pozměněné podobě dostalo i na prezidentskou standartu). Nakonec jeho soudci rozhodli, že bude zničeno tělo hříchů. Odňali mu kněžské symboly a na hlavu mu nasadili papírovou čepici ozdobenou kresbami čertů a výstražným nápisem: „Tento jest arcikacíř!“ „Svěřujeme tvou duši ďáblu“ řekli mu před hranicí, ale statečný Mistr jim oponoval: „a já ji svěřuji Kristu!“ Pak zažehli hranici. Když dohořela, hodili popel do Rýna. Všechny vzpomínky měly být vyvráceny. Ale v Mistrově rodné zemi zůstaly jeho knihy i živá vzpomínka na plamenná kázání.


Zdroj: Popravy slavných, Libor Budínský
URL : https://www.valka.cz/Hus-Jan-t21821#83818 Verze : 0
Jan Hus byl ovlivněn i domácími učenci, Janem Milíčem z Kroměříže a Matějem z Janova.
Zpočátku se těšil i přízni českého krále Václava IV., a jeho manželky Žofie. Dokonce se těšil i přízni pražského arcibiskupa Jana Zajíce z Hazmburka. To se začalo měnit po roce 1408, kdy se arcibiskup postavil proti Wycliffeovým stopencům a nařídil odevzdat spisy anglického reformátora. Mistr to odmítl. Roku 1412 Hus ostře vystoupil proti papežským odpustkům a tím přišel i o přízeň Václava IV.
Na venkobě sepsal svá základní díla:
- De Ecclesia (O církvi)
- O šesti bludiech
- Knížky o svatokupectví
- O poznání cěsty pravé k spasení (Dcerka)
- Postila
Ve vězení v Kostnici schválil příjímání "pod obojí způsobou".
URL : https://www.valka.cz/Hus-Jan-t21821#84406 Verze : 0
Od r. 1390 - studuje na Pražské univerzitě.
r. 1393 - získal titul bakaláře a r. 1396 i titul mistra svobodných umění.
Od r. 1398 působí jako profesor.


Datumy vysvěcení na kněze se v různých pramenech liší, ale nejčastěji je udáván rok 1400.


V oddobí 1401-02 zastávál místo děkana artistické fakulty.
r. 1409 - se stal rektorem Pražské univerzity.
Interdikt nad Prahou byl vyhlášen v roce 1412.


Do Kostnice se vydal 14. 10. 1414 v doprovodu družiny přibližně třiceti jezdců, tuto cestu ukončil 3. 11. 1414. Z vězení poslat svým přátelům a přívržencům několik dopisů.


Na stejném místě jako m. Jan Hus byl 30.5. 1416 upálen i Jeroným Pražský
URL : https://www.valka.cz/Hus-Jan-t21821#84421 Verze : 0
Jen bych připoměl že o podobě mistra Jana Husa určité znalosti máme, je popisován jako menší obtloustlý muž, i on sám píše v jednom dopise že musí jezdit na oslu "neboť jsem tlust". Bezesporu je to člověk který našemu národu slouží ke cti. Koncil který ho odsoudil zasedal v Kostnici po dobu několika let a měl vlastně vyřešit problém církevního schizmatu (toho že současně byli 3 papeži).
URL : https://www.valka.cz/Hus-Jan-t21821#84433 Verze : 0
V textu jsem opravil nepřesnost - interdikt byl vyhlášen nad Prahou, nikoliv nad osobou Mistra Jana Husa.


Dále bych rád ještě uvedl na pravou míru zavádějící konstatování, které se vyskytuje i v tomto článku - Jan Hus dostal na cestu od císaře Zikmunda glejt, který mu zajišťoval volný a nerušený průjezd do Kostnice. Co se bude dít v Kostnici, na to se glejt nevztahoval, nad tím Zikmund ani neměl žádnou kontrolu. Takže časté tvrzení, že Zikmund se zachoval podle, když mu nejdřív vystavil glejt, a pak ho nechal upálit, je nesmysl.
URL : https://www.valka.cz/Hus-Jan-t21821#166814 Verze : 0
Ono i jednání s Husem v Kostnici není tak úplně popsáno správně. S Husem se zpočátku jednalo celkem normálně a on sám se snažil pro své myšlenky získat i přítomné vysoké hodnostáře církve. ti se naopak snažili (někteří zcela jistě upřímně) aby se některých myšlenek zřekl. teprve po nějaké době byl uvržen do žaláře a to podle církevního práva do žaláře pro kacíře (tedy tuhého) i pak ale s ním bylo zacházeno poměrně neobvykle a bylo mu umožněno veřejné slyšení v kostele kde zasedal koncil (v té době to bylo velmi neobvyklé) takže ani zde se nedá mluvit o tom že by Hus byl předem odsouzen. Jeho názory byly vyslechnuty a odmítnuty většinou církevních veličin, přesto mu bylo nabídnuto aby odvolal (s tím že dále nebude stíhán) zde pak Hus ukázal svou největší odvahu když přes to že mu v té době muselo být jasné že odmítnutí skončí jeho smrtí neodvolal (to naopak popudilo jeho příznivce mezi hlavami církve a hlasování o jeho smrti bylo myslím jednomyslné). Teprve následně byl popraven.
Poprava upálením a rozptýlení popela bylo tehdy celkem běžně užívaným zvykem (nešlo tedy o specialitu u Husa) V době husitské se samozřejmě na vlastní Husův život nabalila řada legend (včetně té o zradě císaře Zikmunda) a ty ještě zkošatily v době obrozenecké. Dnes se snad konečně budeme dívat na Husa střízlivěji, tedy jako na člověka vnitřně natolik přesvědčeného o své pravdě že pro ni byl ochoten obětovat život.
URL : https://www.valka.cz/Hus-Jan-t21821#166936 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více