Main Menu
User Menu
Reklama

Rudolf II.

Rudolf II., císař římský, král český a uherský, arcivévoda rakouský


- vládl v letech 1576-1611
URL : https://www.valka.cz/Rudolf-II-t21756#82951Verze : 0
MOD
Narodil se 18. července 1552 ve Vídni jako nejstarší syn císaře Maximiliána II. Vychován byl u bratra své matky Filipa II. na španělském královském dvoře, v přísném katolickém prostředí. Sám se však horlivým katolíkem nikdy nestal a k rekatolizaci se stavěl skepticky. Byl stoupencem absolutismu a umírněné reformace. Od roku 1599 trpěl duševní nemocí, projevující se náhlými změnami nálad a depresemi.

V roce 1572 byl korunován uherským králem a v roce 1575 též českým. V říjnu 1575 byl zvolen římským králem a po smrti svého otce o rok později, se čtyřiadvacetiletý Rudolf II. stal i římským císařem. Jeho pasivita v náboženských otázkách vedla k ostrému střetu s vlastní rodinou. Rudolf byl nakonec svoji matkou a bratry přinucen provádět protireformační politiku v Rakousku a Českých zemích, která vyvrcholila roku 1602 zákazem Jednoty bratrské.

V zahraniční politice byla jeho vláda poznamenána válkou s Turky, kterou byl nucen vést od roku 1593. Do toho vypuklo v roce 1604 protihabsburské povstání v Uhrách, vedené sedmihradským knížetem Štěpánem Bosckajem. Rudolfův bratr Matyáš uzavřel v roce 1606 tzv. žitvarocký mír s Osmanskou říší a Vídeňskou smlouvu se Štěpánem Bosckajem, podle které mu připadlo Sedmihradsko a část Uher. Rudolf II. tyto smlouvy odmítl podepsat, což vedlo až ke konfliktu mezi oběma bratry o dva roky později. Matyáš s podporou uherských, rakouských a moravských stavů přinutil Rudolfa II. podepsat v červnu 1608 tzv. libeňský mír, kterým mu byla zachována vláda jen nad Čechami a ve Slezskem.

V roce 1609 vydal Rudolf II. na nátlak českých stavů tzv. Majestát císaře Rudolfa II., zaručující náboženskou svobodu i pro Jednotu bratrskou. Na konci své vlády, počátkem roku 1611 povolal do země vojsko žoldnéřů, které shromáždil jeho bratranec pasovský biskup Leopold. S jejich pomocí chtěl obnovit svoji svrchovanost nad dědičnými zeměmi, namísto toho ztratil podporu českých stavů. V květnu 1611 byl svým bratrem Matyášem poražen a donucen k abdikaci. Zemřel 20. ledna 1620 na Pražském hradě, kde byl v domácím vězení.

Rudolf II. byl mecenášem umělců a vědců. Mnoho času věnoval sbíráním uměleckých děl po celé Evropě a jejich shromažďování na Pražském hradě. U jeho dvora nalézali podporu významní učenci a vědci té doby, jako byli astronomové Tycho de Brahe a Johannes Kepler, ale i celá řada podvodníků, tzv. astrologů a alchymistů. Mnoho děl z jeho sbírek padlo za oběť švédskému rabování na konci třicetileté války v roce 1648.
URL : https://www.valka.cz/Rudolf-II-t21756#99475Verze : 2
Rudolf


Rudolf bol prvým uhorským kráľom tohto mena, napriek tomu ho slovenská aj maďarská historiografia takmer vždy uvádza ako Rudolfa II.


Rudolf od jedenástich rokov vyrastal na dvore španielskeho kráľa Filipa II. Jeho otec Maximilián rátal s možnosťou, že po smrti Filipa II. ,by obsadili rakúski Habsburgovci španielsky trón. Španielsky následník trónu Don Carlos bol duševne chorí. Sedem ročný pobyt na španielskom dvore, a hlavne absolutistický spôsob vlády jeho strýka Filipa, Rudolfa veľmi ovplyvnil. No po návrate musel Rudolf korigovať svoje vladárske predstavy. Na rozdiel od Španielska, ktoré čerpalo finančné prostriedky zo svojich kolónií, bol panovník Čiech, Rakúska a hlavne Uhorska závislí od daní svojich poddaných. Čo znamenalo umožniť šľachte a mestám istý stupeň voľnosti. Rudolf nemohol vládnuť absolutisticky a bol závislí od svojich poddaných.


V roku 1572 nastúpil Rudolf na uhorský trón. Ak chcel Rudolf upevniť svoju moc nad Uhorskom musel zlomiť moc uhorskej šľachty. A na tento účel použil rekatolizáciu ( v tom čase sa 90 % obyvateľstva Uhorska, vrátane šľachty hlásila k protestantskej viere). Takisto potreboval dostať do štátnej pokladnice finančné prostriedky na boj proti Turkom. V roku 1593 totiž vypukla "15-násť ročná" vojna s Turkami. V Uhorsku sa začali konať "podivné" súdne procesy namierené proti protestantskej šľachte. Odsúdený šľachtic bol zbavený majetku a ten pripadol kráľovi. Nemôžeme sa preto čudovať, že odbojná uhorská šľachta začala pripravovať proti Rudolfovi povstanie. Olej do ohňa priliali takzvané "košické udalosti". Na jeseň roku 1603 hornouhorský kapitán Giacomo Barbiano di Belgioso, s pomocou cisárskeho vojska, na Rudolfov rozkaz, násilne odobral protestantom košický Dóm a kaplnku. Protestantskí kňazi boli vyhnaní z mesta. Tento skutok ešte večmi pobúril uhorských protestantov. Pre obyvateľov Uhorska bolo neznesiteľné aj správanie sa nemeckých, španielskych a valónskych žoldnierov, ktorí sa správali agresívne voči domácemu obyvateľstvu. Bolo už len otázkou času kedy sa Uhorsko vzbúri proti Rudolfovi.


Stalo sa tak vo chvíli, keď cisárske vojsko začalo zaberať majetky Štefana Bočkaja. Ten porazil cisárske oddieli v bitke pri Dioszégu 15. Októbra 1604. Zakrátko sa k jeho povstaniu začala pridávať aj uhorská šľachta a mestá. V zime 1604 Bočkaj ovládal takmer celé Slovensko. V máji 1605 dokonca vpadol do okolia Viedne a na Moravu. Rudolf nebol schopný reagovať na vzniknutú situáciu a preto s Bočkajom začal vyjednávať jeho brat Matej. Dohodol s Bočkajom mier, ktorým bola potvrdená uhorská autonómia a náboženská sloboda šľachty a miest. Rudolf nesúhlasil s takýmito podmienkami mieru, čo vyústilo do otvoreného sporu oboch bratov. Po tom čo si Matej zabezpečil podporu uhorskej, moravskej a rakúskej šľachty donútil Rudolfa abdikovať na uhorský trón a sám sa stal uhorským kráľom. Stalo sa tak v roku 1608.


V roku 1568 sa Rudolf zasnúbil s Izabelou, dcérou Filipa II., no nikdy sa s ňou ani s inou ženou neoženil. Mal mnoho nemanželských detí. Najlepšie a najdlhšie si rozume s Katarínou Stradovou s ktorou mal najmenej šesť detí.


Kolektív autorov -Kniha Kráľov
- Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá -Bratislava 2003, ISBN 80-10-00324-7
Vojtech Dangl, Vojtech Kopčan - Vojenské dejiny Slovenska II.
- vydalo Ministerstvo obrany SR- Bratislava 1995 - ISBN 80-967113-2-8
URL : https://www.valka.cz/Rudolf-II-t21756#185220Verze : 0
.
Rudolf II. - Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.

Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.
URL : https://www.valka.cz/Rudolf-II-t21756#427354Verze : 0