Main Menu
User Menu

Gustav II. Adolf

Král Gustav II. Adolf


(1594 - 1632)


Je nazýván "otcem moderní války"


Narodil se 9. 12. 1594 ve Stockholmu jako syn krále Karla IX. Již jako sedmnáctiletý se zúčastnil válečného tažení svého otce proti Dánsku a získal roku 1611 pro Švédsko Kalmar. V témže roce jeho otec umírá a Gustav se 30. října stává králem. Na svůj věk byl velmi vzdělaný - ovládal latinu, řečtinu, angličtinu a němčinu. Na konci života se obstojně domluvil osmi jazyky. Vojenské vzdělání neměl, byl samouk, který své vojenské umění získal praxí a vlastní pílí a vynalézavostí. Jako první vojevůdce vůbec začal používat technickou novinku té doby - dalekohled!
Přestože byl vrchním velitelem a neomezeným pánem nad svým vojskem, nosil prostý oděv a spal ve stejném stanu, jaké měli k dispozici jeho vojáci. Obklopoval se vynikajícími a oddanými lidmi, včetně velmi schopných skotských a irských žoldnéřů. Za rádce v politických záležitostech a kancléře si vybral vynikajícího diplomata Axela Oxenstiernu.


V roce 1617 uzavřel tzv. stolbovský mír s Ruskem poté co ho připravil o přístup k Baltu. V následujícím období zahájil rozsáhlou reformu švédské armády. Zavedl brannou povinnost pro všechny zdravé muže mladší 50 let při minimálním závazku 20 let, pokud nastoupí do armády v patnácti. Vojáci soustavně cvičili. Obdrželi kromě uniforem též odznak příslušného pluku, což působilo kladně na morálku vojáků, kteří tím získali pocit, že slouží ve skutečně národní armádě. Upravil poměr mezi mušketýry a pikovníky, přičemž z mušket učinil svou hlavní zbraň. Po reorganizaci se kompanie (rota) skládala ze 72 mušketýrů a 54 píkovníků. Čtyři kompanie tvořily prapor a pluk měl osm praporů. Čtyři pluky pak tvořily brigádu, která se stala hlavní bojovou formací. Gustav zkrátil délku muškety na 1,2 m, takže se již nemusela používat opěrka. Řadu střelců pak zredukoval z deseti na šest ve více řadách, aby zefektivnil přehradnou palbu.
V roce 1629 zreorganizoval dělostřelectvo. Zavedl do armády dělostřelecký pluk jako samostatnou jednotku! Ze šestnácti druhů děl vznikly tři standardní kalibry. Král rovněž zavedl do výzbroje tzv. lehký kanon jako podpůrnou zbraň pěších pluků. Na 1000 vojáků připadalo téměř 10 děl, což dávalo švédské armádě velikou palebnou sílu, mnohonásobně převyšující potencionálního protivníka.


Po ukončení reforem armády v roce 1630 se Gustav Adolf rozhodl zapojit do probíhající třicetileté války, aby upevnil švédské pozice v Evropě i své osobní (měl ambice stát se římským císařem). 4. července 1630 se vylodil na ostrově Usedom s nevelkou armádou čítající pouhých 13 000 mužů. Proti němu stálo stotisícové císařské vojsko. V té době však císař Ferdinand II. odvolal pro nedůvěru svého velitele Albrechta z Valdštejna, čehož Gustav Adolf náležitě využil a v krátké době se zmocnil Štětína, pak celého Pomořanska a Mecklenburska. Na jeho stranu přešlo několik protestantských severoněmeckých knížat a 17. září 1631 u Breitenfeldu pak porazil císařské vojsko v čele s maršálem Tillym. Poté obsadil Porýní a dobyl Mohuč. Proto císař povolal zpět do svých služeb vévodu Albrechta z Valdštejna. Bylo však již pozdě, švédské vojsko mezitím překročilo Dunaj a v dubnu 1632 vtáhlo do Bavorska. V září téhož roku se Gustav Adolf obrátil na pochod do Saska, kde se mu 9. listopadu u Lützenu postavilo císařské vojsko vedené Albrechtem z Valdštejna. Švédové v bitvě zvítězili, ale král Gustav Adolf padl. Byl stár 37 let.


Jeho pobočník, skotský kapitán Robert Munro napsal: "Nebyl pouhým králem, ale statečným válečníkem, a co víc, ušlechtilým, dobrým a moudrým, k tomu všemu laskavým a nadmíru vzdělaným člověkem, nadaným darem jazyka. Fyzickou zdatnost a mužnou postavu korunovala síla ducha, jež přísluší každému hrdinném u vojevůdci."
URL : https://www.valka.cz/Gustav-II-Adolf-t21483#82159Verze : 0


URL : https://www.valka.cz/Gustav-II-Adolf-t21483#169594Verze : 0
MOD