Main Menu
User Menu

Sbor rychlého nasazení NATO Španělsko [2000- ]

NATO Rapid Deployable Corps - Spain / NRDC-ESP

NATO Rapid Deployable Corps - Spain (HQ NRDC-ESP)

     
Název:
Name:
Sbor rychlého nasazení NATO Španělsko
Originální název:
Original Name:
NATO Rapid Deployable Corps - Spain (HQ NRDC-ESP)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
11.10.2004
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
11.10.2004-DD.MM.RRRR Velitelství spojeneckých sil pro operace
Dislokace:
Deployed:
11.10.2004-DD.MM.RRRR Bétera, Military Base Jaime I

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.nrdc-sp.nato.int

URL : https://www.valka.cz/Sbor-rychleho-nasazeni-NATO-Spanelsko-2000-t209870#592822Verze : 2
MOD
Diskuse
V roku 2000 oficiálne vláda Španielskeho kráľovstva prezentuje svoj záujem o sídlo velenia pozemných síl vysokej disponibility.
30.1.2001 je vytvorená prípravná komisia pre vytvorenie velenia a začína sa realizovať plán SHAPE a plán implementácie za vznik teoreticky môžeme považovať tento dátum. 20.8.2001 sa presúva prípravná komisia z dočasnej základne Santo Domingo na základňu Jaime I. Medzi tým je zložka navštevovaná delegáciami z rôznych členských krajín aliancie. Po presune na novú základňu, prípravná zložka velenia začína s definitívnou fázou prípravy svojej organizácie, obdrží tu ľudské, materiálne a finančné zdroje pre svoje fungovanie. 10.9.2001 sa k zložke pripojuje prvý zahraničný dôstojník pplk. Wulfse z Holandskej armády. V novembri toho istého roku je poverený velením genpor. Juan Ortuno. 4.12.2001 sa pripája portugalský dôstojník pplk. Pereira Dos Santos. V januári 2002 sú vykonávané previerky všetkých 428 potrebných kritérií, ktoré sú potrebné pre fungovanie velenia pozemných síl rychleho nasadenia. 11.4.2002 preberá logistickú divíziu velenia brig. gen. Tomas Kostopoulus z Gréckej armády. 16.4.2002 preberá post ako prísediaci generál NRDC-SP divizny gen. Víctor Manuel Pinto Ferreira z Portugalskej armády. 27.5.2002 sa pripája Maďarský dôstojník mjr. Sandor Nagy. Počas mesiaca august sa pripájajú k veleniu dôstojníci z Talianska, Nemecka a Velkej Británie, 1.10 z USA a v novembri z Turecka. 14.1.2003 sa k veleniu pridáva prvý poľský dôstojník. 31.10.2005 odišiel prapor CG a vojenskej polície na pomoc postihnutým obetiam zemetrasenia v Pakistane. Velenie pozemných síl vysokej disponibility prevzalo velenie nad kontingentom NATO v tejto krajine, v rámci humanitárnej operácie. Toto bolo prvý krát kedy boli použité tieto sily v misií mimo cvičenia. Sily humanitárnej pomoci vyslané velením pozemných síl rychleho nasadenia boli tvorené:

- Ženijným praporom:
• Jednou Britskou rotou
• Jednou talianskou rotou s ťažkou technikou
• Jednou Poľskou rotou
• Jednou Španielskou rotou
- Poľná nemocnica s Holandským, Francúzskym, Českým, Portugalským a Britským personálom.
- Jednotka čistiarne vody z Litvy a Španielska.

Počas celej existencie velenia pozemných síl rýchleho nasadenia sú vykonávané cvičenia na koordináciu všetkých zložiek podliehajúcich veleniu pozemných síl rýchleho nasadenia NATO.
Velenie sa delí na podriadene sekcie alebo divízie (oddelenia) a to

Divíziu operácií ktorej velí Španielsky brigádny generál. Táto divízia má sekcie:
* G2: Spravodajstvo
* G3: Operácie
* G3 vzdušná sekcia: Spolupráca pri vzdušnej preprave
* FCOORD: Spolupráca pri paľbe
* G5: Plánovanie
* Velenie ženistov: Mobilita a kontramobilita
* G7: Výcvik

Ďalej je podriadená divízia podpory, ktorá má za úlohu poskytovať silám všemožnú podporu pri plnení ich aktivít. Tejto divízii velí Grécky brigádny generál a skladá sa zo sekcii:
* G1: Personáslna sekcia
* G4: Logistická sekcia
* G8: Rozpočtová sekcia
* G9: Sekcia civilno vojenskej spolupráce

Divízia CIS je zodpovedná za kontakt a spoluprácu všetkých ostatných zložiek velenia ako aj podriadených zložiek. Taktiež je zodpovedná za informatiku a spojenie. Veliteľom je Španielsky brigádny generál. Má iba jednu sekciu G6.
Divízia RSC má 3 komponenty a to výbavu pokročilého prieskumu, pokročilé miesto velenia a miesto velenia podpory (Rear Support Command (RSC)). Úlohou tejto zložky je vykonávanie funkcií prvého vstupu na scénu operácií.

Organicky podriadené jednotky:
Jednotky tvoria časť velenia a sú označené ako súčasť systému velenia a kontroly "Sistema de Mando y Control" (C2S) a poskytujú vśetko potrebné k životu velenia v zóne operácií.

Tymito jednotkami sú:
* Prapor podpory velenia
* Spojovacia Brigáda
* Jednotky geografickej podpory
* Jednotka Helikoptér

Jednotky podpory síl
Jednotky podpory síl HQ NRDC-SP poskytujú adekvátnu podporu silám velenia v boji. Tieto jednotky vyčlenia potrebné sily a prostriedky k podpore síl priamo v akcii v prípade potreby. Všetky jednotky dispozičné majú normu nasadenia menej ako 90 dní. Taktiež sa disponuje s Logistickým zoskupením, Pozemnou nemocničnou jednotkou (EMAT) s nasadením menej ako 30 dní.

Týmito jednotkami sú:
* Velenie poľného delostrelectva (MACA)
* Aeromibilné sily pozemnej armády (FAMET)
* Velenie ženistov (MING)
* Velenie protivzdušného delostrelectva (MAAA)

Členské jednotky
Tieteto jednotky sú bojové sily Španielska ako aj ostatných spojencov, ktoré sú priamo k dispozícií NRDC. Ich nasadenia je menej ako 90 dní. Vždy sú k dispozícií menej ako 90 dní a periodicky sa menia, vždy je jedna ľahká brigáda a jedna ťažká brigáda a operačná skupina s nasadením menej ako 10 dní.

Tieto jednotky sú:
Španielske
* Divízia rýchlej reakcie zložená z
 - Brigády Légie
- Brigády Parašutistov
 - Brigády Aerotransportnej
 - Prapor ľahkej kavalérie 8

* Mechanizovaná divízia zložená z:
 - 2 Mechanizovaných brigád
 - Obrnenej brigády
 - Prapor obrnenej ľahkej kavalérie 14
* Brigády kavalérie
* Brigády horských strelcov
* Velenia špeciálnych operácií s 3 skupinami špeciálnych operácií

Portugalské
* Mechanizovanej Brigády
Grécke
* Mechanizovanej brigády

Od 3.7.2004 je Velenie pozemných síl rýchleho nasadenia umiestnené na základni “Jaime I″ v Betera, Valencia.

zdroj:
www.mde.es
www.ejercito.mde.es

URL : https://www.valka.cz/Sbor-rychleho-nasazeni-NATO-Spanelsko-2000-t209870#318974Verze : 2
MOD