Main Menu
User Menu

Prapor okamžité reakce [2000-2006]

Quick Reaction Battalion

     
Název:
Name:
Prapor okamžité reakce
Originální název:
Original Name:
Prápor okamžitej reakcie
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.2000
Předchůdce:
Predecessor:
Prápor rýchleho nasadenia
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.2006
Nástupce:
Successor:
11. mechanizovaný prápor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.2000-01.10.2000 Generálny štáb ASR
01.10.2000-01.01.2003 Veliteľstvo pozemných síl
01.01.2003-01.10.2006 Ľahká brigáda
30.05.2002-23.05.2005 Mnohonárodní brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.04.2000-01.10.2006 Martin, Kasárne SNP

Velitel:
Commander:
01.04.2000-01.10.2000 Galík, Jozef - zástupca veliteľa - poverený velením (Major)
01.10.2000-01.07.2003 Faix, Štefan (Podplukovník)
01.07.2003-01.05.2006 Stoklasa, Martin (Podplukovník)
01.05.2006-19.06.2006 Bystriansky, Ivan - zástupca veliteľa - poverený velením (Major)
19.06.2006-01.10.2006 Kollárik, Alexander (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.04.2000-30.09.2006 veliteľstvo a štáb práporu
01.04.2000-30.09.2006 1. mechanizovaná rota
01.04.2000-30.09.2006 2. mechanizovaná rota
01.04.2000-30.09.2006 3. mechanizovaná rota
01.04.2000-30.09.2006 práporné obväzisko
01.04.2000-30.06 2003 rota velenia a bojového zabezpečenia
01.04.2000-30.06 2003 rota radiačnej, chemickej a biologickej ochrany
01.04.2000-30.06 2003 protiliedadlová raketová batéria
01.04.2000-30.06 2003 protitanková batéria
01.04.2000-30.06 2003 mínometná batéria
01.04.2000-30.06 2003 rota materiálneho a technického zabezpečenia
01.04.2000-30.06 2003 skupina vojenskej polície
01.04.2000-30.06 2003 ženijno-technická rota
01.07.2003-30.09.2006 rota podpory velenia
01.07.2003-30.09.2006 rota palebnej podpory
Čestný název:
Honorary Name:
01.03.2001-30.09.2006 „Prápor okamžitej reakcie kapitána Jána FRANCISCIHO“
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, www.11mpr.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Prapor-okamzite-reakce-2000-2006-t20830#384690Verze : 0
MOD
Prápor okamžitej reakcie


Krycie číslo: VÚ 2370


Výzbroj a vybavení
01.04.2000-30.09.2006 BVP-2
01.04.2000-30.09.2006 OT-90
01.04.2000-30.09.2006 BPsV Svatava
01.04.2000-30.09.2006 Aligátor
01.04.2000-30.09.2006 Aktis STA
01.04.2000-30.09.2006 9P148
01.04.2000-30.09.2006 98 mm mínomet vz.97
Zdroj
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko -
V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, Vojenská treningová publikácia 11.mpr Martin,
15.rokov vojenského útvaru 2370 Martin (1995-2010), archív autora

URL : https://www.valka.cz/Prapor-okamzite-reakce-2000-2006-t20830#294012Verze : 0
MOD
znak
URL : https://www.valka.cz/Prapor-okamzite-reakce-2000-2006-t20830#81081Verze : 0
Znak Práporu okamžitej reakcie (prOR):


Dňa 1.marca 2001 minister obrany SR Jozef STANK „Práporu okamžitej reakcie“ (prOR) Rozkazom MO SR č.5 zo dňa 7.2.2001 o priznaní čestného názvu a znaku“ priznal čestný názov a znak.


Znak je symbolom vojenského útvaru. Predstavuje trvalé farebné znamenie na štíte, vytvorené podľa heraldických pravidiel, určené na identifikovanie jeho nositeľa.
Znak Práporu okamžitej reakcie je vysoký 95 mm a je široký 75 mm.
Podkladovou farbou gotického štítu je zelená farba. Hlavová čas znaku je vysoká 11 mm (bez lemu). Nápis v textovej časti znaku (hlavovej časti) je vysoký 6 mm a je bielej farby, typ písma ARIAL. V obrazovej časti znaku je umiestnená základná heraldická štylizovaná figúra. Farebné vyhotovenie heraldickej figúry je v bielej farbe.
Vo vojenskej histórii boli predchodcovia síl vysokej pripravenosti jazdecké jednotky. Kôň, ako ušľachtilé zviera je inteligentné a rýchle zviera, čo sú neodmysliteľné vlastnosti jednotiek okamžitej reakcie. Biely ušľachtilý kôň je taktiež znázornený spolu s patrónom mesta Martin v mestskom erbe posádkového mesta Martin, v ktorom je Prápor okamžitej reakcie dislokovaný.
Podklad gotického štítu je zelenej farby. Zelená farba vyjadruje lesné bohatstvo okolitých lesov posádkového mesta Martin. Taktiež zelená farba je vhodná pre maskovanie pri bojovej činnosti a pri plnení iných služobných úloh.
Lemovanie gotického štítu je široké 2 mm a je žltej farby. Žltá farba je znakom slnka.
Nápisy v textovej (hlavovej) a základný heraldický znak v obrazovej časti znaku sú bielej farby. Biela farba je znakom čistoty, vyjadruje "čisté úmysly". Táto farba má pripomínať, že sa musíme snažiť, aby naša vojenská jednotka zostala čistá a neporušená. Lem gotického štítu tvorí tenký lem žltej farby.
Zdroj:
- STP - HISTÓRIA (Vojenská treningová publikácia 11.mpr Martin),
- 15.rokov vojenského útvaru 2370 Martin (1995-2010),
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/Prapor-okamzite-reakce-2000-2006-t20830#291316Verze : 1
Prápor okamžitej reakcie (prOR):
Dňa 1.januára 1998 nadobudol účinnosť zákony 351/1997 Branný zákon. V tomto zá-kone bola „Armáda Slovenskej republiky“ (ASR) nahradená „Ozbrojenými silami Slovenskej republiky“ (OS SR).
Zároveň tento zákon zaviedol pojem „profesionálny vojak“.


V roku 2000 pokračovali zmeny v štruktúrach pozemných a vzdušných síl. Pozemné sily boli členené do dvoch brigád (ľahkej brigády a mechanizovanej brigády), delostreleckej brigády a práporu okamžitej reakcie, do prvkov bojovej podpory, bojového zabezpečenia a výcvikových základní.

Prápor okamžitej reakcie (prOR) bol tvorený z nasledovných jednotiek:
- veliteľstvo a štáb práporu,
- rota velenia a bojového zabezpečenia,
- 3 x mechanizovaná rota na vozidlách BVP-1 zložená z 3 x mechanizovaná čata,
- rota materiálno-technického zabezpečenia,
- ženijno-technická rota,
- rota radiačnej, chemickej a biologickej ochrany,
- protiliedadlová raketová batéria,
- práporné obväzisko,Dňa 1.januára 2003 bol „Prápor okamžitej reakcie“ (prOR) prepodriadený z podria-denosti pozemných síl Ozbrojených síl SR (PS OS SR) do podriadenosti „Veliteľstva ľahkej brigády Topoľčany“ (ľb).
Ľahká brigáda vznikla 1.októbra 2002 ako prvá zložka Pozemných síl OS SR, ktorá odzrkadľuje princípy modernej doby a je plne kompatibilná a interoperabilná s jednotkami ozbrojených síl krajín NATO. Brigáda je budovaná a pripravovaná v súlade so štandardami NATO ako moderná, dobre vyzbrojená a vysoko mobilná taktická jednotka s vysokou palebnou silou, veľkým bojovým potenciálom a dostatočnou kapacitou na splnenie celého spektra bojových úloh na súčasnom modernom bojisku.

Základný zbraňový systém, ktorým je brigáda vyzbrojená, tvorí bojové vozidlo pechoty (BVP), spĺňa požiadavky ľahkej brigády na vedenie útočných a obranných operácií v akomkoľvek teréne a kdekoľvek na svete. Bojové vozidlá sú podporované ďalšou výzbrojou prieskumných, delostreleckých, protitankových, mínometných a protivzdušných jednotiek tvoriacich bojovú podporu brigády.

Ľahká brigáda je predurčená pre pôsobenie v zostave medzinárodných koaličných síl zložených predovšetkým na báze síl NATO. Zároveň je pripravená na obranu územnej celistvosti Slovenskej republiky.


K 1.októbra 2006 došlo k premenovaniu „Ľahkej brigády“ (ľb) v Topoľčanoch na „1.mechanizovanú brigádu“ (1.mb) a aj ostatných útvarov pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky.


Dňa 1.júla 2003 prebehla reorganizácia „Práporu okamžitej reakcie“ (prOR), odobratie jednotiek z podriadenosti práporu „Roty radiačnej, chemickej a biologickej ochrany“ (rota RCHBO), „Protilietadlovej raketovej batérie“ (plrbat) a „Roty ženijno-technického zabezpečenia“ (žtr) z podriadenosti „Práporu okamžitej reakcie“ (prOR).

Rota radiačnej, chemickej a biologickej ochrany sa presťahovala do miesta svojej novej pôsobnosti v posádke Rimavská Sobota a stala sa súčasťou výcvikovej základne radiačnej, chemickej a biologickej ochrany. Základňa bola 1.1.2004 reorganizovaná na prápor RCHBO. Dňom 1.10.2004 bol prápor presunutý do posádky Rožňava.

Rota ženijno-technického zabezpečenia (premenovaná na ženijnú rotu) a Protilietadlová raketová batéria (premenovaná na protilietadlovú batériu). Obe jednotky prešli do podriadenosti veliteľstva ľahkej brigády v Topoľčanoch. Miesto dislokácie jednotiek ostalo nezmenené - posádke Martin.


Zreorganizovala sa rota velenia a bojového zabezpečenia a rota materiálneho a technického zabezpečenia na jednu rotu, a to na rotu podpory velenia.

Vznikla nová rota, rota palebnej podpory.

Reorganizácia mala za cieľ priblížiť počty osôb a organizáciu „Práporu okamžitej re-akcie“ k ostatným mechanizovaným práporom v Ozbrojených silách Slovenskej republiky (mechanizovaný prápor Nitra, mechanizovaný prápor Levice, mechanizovaný prápor Trebi-šov a mechanizovaný prápor Michalovce.
Touto reorganizáciou „Prápor okamžitej reakcie“ stratil jednu zo svojich výnimočností.


Prápor okamžitej reakcie (prOR) je tvorený:
+ veliteľstvo práporu
+ 1 x rota podpory velenia (rpv) zložená z:
- veliteľskej čaty,
- prieskumnej čaty,
+ opravárenskej čaty,
+ dopravnej čaty,
+ 3 x mechanizovaná rota (1.mr, 2.mr a 3.mr) na vozidlách BVP-1 zložená z:
- 1 rota: 3 x mechanizovaná čata (1.mč, 2.mč a 3.mč),
- 1 rota: čata palebnej podpory (čpp) zložená z:
- sekcia ostreľovačov,
- protitankové družstvo,
- mínometné družstvo,
+ 1 x rota palebnej podpory (rpv) zložená z:
- mínometnej čaty,
- protitankovej čaty,
- protilietadlovej čaty,
+ práporného obväziska (obvôzisko)Zdroj:
- STP - HISTÓRIA (Vojenská treningová publikácia 11.mpr Martin),
- 15.rokov vojenského útvaru 2370 Martin (1995-2010),
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/Prapor-okamzite-reakce-2000-2006-t20830#291309Verze : 1
Stručná chronológia práporu (Práporu rýchleho nasadenia - prRN a Práporu okamžitej reakcie - prOR):


Prápor rýchleho nasadenia:
- 22.8.1995 vznik organizačného jadra pre vytvorenie Práporu rýchleho nasadenia v po-sádkovom meste Martin,
- 1.10.1995 vznik Práporu rýchleho nasadenia (prRN),
- máj 1996 prezbrojenie práporu z vozidiel OT-90 na vozidlá BVP-1,
- 14.5.1996 prezbrojenie z protitankových kompletov PTRK 9P135 na obrnené vozidlá 9P148 na podbvozku OT BRDM-2,
- jún 1997 zavedenie zeleného baretu podľa RMO č.56/1997 do výstrojnej normy pre príslušníkov rýchlej reakcie,
- 1.10.2000 premenovanie Práporu rýchleho nasadenia (prRN) na Prápor okamžitej reakcie (prOR),


Prápor okamžitej reakcie:
- 1.10.2000 reorganizácia práporu, vytvorenie roty RCHBO, plrbat a ženijna čata sa zmenila na žtr,
- 1.3.2001 priznanie čestného názvu a oficiálneho znaku prOR,
- 14.12.2001 založenie klubu dôstojníkov,
- 5.2.2002 používanie motta PER ASPER AD ASTRA, (používalo sa do 14.9.2005),
- 1.1.2003 prepodriadenie Práporu okamžitej reakcie z podriadenosti Pozemných síl do podriadenosti ľahkej brigády,
- 18.6.2003 prápor v podriadenosti medzinárodnej Česko-poľsko-slovenskej brigády,
- 19.6.2003 na nádvorí prezidentského paláca v Bratislave bola zapožičaná práporu bo-jová zástava,
- 1.7.2003 reorganizácia Práporu okamžitej reakcie, prepodriadenie jednotiek RCHBO, žtr, plrbat, vytvorenie nových čiat palebnej podpory v rámci mechanizovaných rôt,
- 1.7.2003 vytvorenie novej funkcie v rámci práporu: veliaci poddôstojník,
- 22.9.2003 Veliteľ medzinárodnej Česko-poľsko-slovenskej brigády odovzdal práporu čestnú stuhu na bojovú zástavu (modrá),
- december 2003 prezbrojenie z vozidiel BVP-1 na vozidlá BVP-2,
- 14.9.2005 používanie motta NASPÄŤ CESTA NEMOŽNÁ, VPRED SA ÍSŤ MUSÍ!
- 14.9.2005 vydanie zvláštneho rozkazu č.1 z 14.9.2005 o zriadení Pamätného odznaku Práporu okamžitej reakcie k 10.výročiu založenia Práporu okamžitej reakcie kapitána Jána FRANCISCIHO,


Zdroj:
- STP - HISTÓRIA (Vojenská treningová publikácia 11.mpr Martin),
- 15.rokov vojenského útvaru 2370 Martin (1995-2010),
- kronika VÚ 2370 Martin,
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/Prapor-okamzite-reakce-2000-2006-t20830#291310Verze : 1
Čestný názov Práporu rýchleho nasadenia:


Dňa 1.marca 2001 minister obrany Slovenskej republiky Jozef STANK „Práporu okamžitej reakcie“ (prOR) Rozkazom MO SR č.5 zo dňa 7.2.2001 o priznaní čestného názvu a znaku“ priznal čestný názov a znak.


Čestný názov znie:


„Prápor okamžitej reakcie kapitána Jána FRANCISCIHO“


Ján FRANCISCI (1822 - 1905) – politik, spisovateľ, redaktor, národný buditeľ, básnik, publicista, pedagóg, zberateľ ľudovej slovesnosti, zakladateľ a funkcionár Matice slovenskej. Už počas štúdia sa stal nadšeným štúrovcom a organizátorom študentského hnutia. V revolučných rokoch 1848 – 1849 sa postavil na čelo slovenských dobrovoľníkov, za čo ho odsúdili na smrť. Stal pri zrode Tatrína (1844), mikulášskych Žiadostí slovenského národa (1848), bol spoluorganizátor Memorandového zhromaždenia (1861) a významnú úlohu zohral i pri zrode Matice slovenskej (1863), kde ho zvolili za doživotného čestného podpredsedu. Od mladosti publikoval v slovenskej tlači, založil a redigoval Pešťbudínske vedomosti a vynikol aj ako zberateľ ľudových rozprávok a povestí.


Ján FRANCISCI bol kapitánom, neskôr veliteľom dobrovoľníckych jednotiek organi-zovaných v rokoch 1848 – 1849. Počas pôsobenia v dobrovoľníckych jednotkách vypracoval návrh cvičného poľného poriadku v slovenskom jazyku, s vysvetlením a popisom najdôleži-tejších povelov, hodností, názvov, pohybu a rozdelenia vojenských telies, práv a povinností vojakov a podobne.


Vzdelanie:
V roku 1839 študoval Ján FRANCISCI na evanjelickom lýceu v Bratislave, kde sa stal stúpencom Štúrovych myšlienok a názorov. Na protest proti zákazu Štúrových prednášok odišiel so skupinou študentov študovať do Levoče, kde sa stal zástupcom profesora Michala Hlaváčka (1844 - 1845), ktorý v roku 1832 založil Spoločnosť reči a literatúry česko-slovanskej.


Životopis:
Ján FRANCISCI-Rimavský sa v roku 1844 stal členom Tatrína. V Levoči založil 6. augusta 1844 Jednotu mládeže slovenskej, ktorá združovala slovenských študentov všetkých evanjelických škôl v Uhorsku. Po vyštudovaní práva na kolégiu v Prešove v rokoch 1845 - 1847 pracoval ako úradník. Koncom roka 1847 vypracoval spolu so Štefanom Markom Dax-nerom petíciu za zrušenie poddanstva a úradovanie v slovenskej reči v stoličných orgánoch. Už počas študentských rokov sa prejavil ako talentovaný básnik a prozaik. Jeho báseň Svojím vrstovníkom na pamiatku bola prvým samostatným výtlačkom v štúrovskej slovenčine. Neskôr vydal i historickú prózu Janko Podhorský. Bol tiež horlivým zberateľom slovenských ľudových povestí a ako jeden z prvých ich začal vydávať. V revolúcii 1848-49 patril k najak-tívnejším. Podieľal sa na príprave slovenských vlastencov v Liptovskom Mikuláši v máji 1848, na ktorom boli prijaté Žiadosti slovenského národa. Spolu so Š. M. Daxnerom a M. Bakulínym organizoval v gemerskej stolici založenie národnej gardy. Za svoju činnosť bol väznený v Plešivci a v Pešti. (pôvodne odsúdený na trest smrti). V januári 1849 ho z budapeš-tianskeho väzenia oslobodila Windischgrätzova armáda. V marci 1849 prevzal velenie slovenských dobrovoľníkov sformovaných na Myjave po B. Janečkovi. Jeho zásluhou a zásluhou Š. M. Daxnera sa zorganizovala tretia, tzv. letná výprava. V slovenskom dobrovoľníckom vojsku mal hodnosť kapitána. V roku 1850 sa stal expedítorom Zvolenskej stolice a v rokoch 1853 - 1859 pôsobil ako župný komisár v Debrecíne. V rokoch 1860 - 1861 bol radcom miestodržiteľskej rady v Budíne. Významným spôsobom sa zaslúžil o rozvoj a úspechy slovenského národného hnutia v 60. rokoch. 19. marca 1861 začal v Budíne vydávať Pešťbudínske vedomosti. V júni toho istého roku predsedal zhromaždeniu slovenských vlastencov v Martine, ktoré sa zišlo 6. a 7. júna 1861 v Martine a prijalo Memorandum národa slovenského. Stál v čele prípravného výboru Matice slovenskej, zostavil jej stanovy a na jej prvom zhromaždení bol zvolený doživotným čestným podpredsedom. V novembri 1864 sa stal hlavným županom Liptovskej župy. Z tejto funkcie bol 10.9. 1865 odvolaný. Podieľal sa aj na zakladaní slovenských gymnázií a v roku 1868 bol hlavným dozorcom gymnázia v Revúcej. V roku 1869 sa stal predsedom Kníhtlačiarskeho účastinného spolku - prvej národnej kníhtlačiarne s vydavateľstvom (bol ním do roku 1898). Prekladal divadelné hry a spísal svoj životopis, v ktorom venoval najväčšiu pozornosť revolučnému obdobiu 1848 - 1849 a memorandovému hnutiu 60. rokov. Na začiatku 70. rokov sa aktívne zúčastnil polemiky proti tzv. Novej škole, ale postupne politickú aj novinársku činnosť zanechal. Vo verejnom a kultúrnom živote sa však angažoval ďalej. Prispel k rozvoju Martina, kde žil od roku 1872. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.


Zdroj:
- STP - HISTÓRIA (Vojenská treningová publikácia 11.mpr Martin),
- 15.rokov vojenského útvaru 2370 Martin (1995-2010),
- archív autora,
Prapor okamžité reakce [2000-2006] - Ján FRANCISCI ako dobrovoľnícky kapitán na obraze P.M.BOHÚŇA

Ján FRANCISCI ako dobrovoľnícky kapitán na obraze P.M.BOHÚŇA
URL : https://www.valka.cz/Prapor-okamzite-reakce-2000-2006-t20830#291317Verze : 0
organizačná štruktúra ku dňu 1. novembra 2004
URL : https://www.valka.cz/Prapor-okamzite-reakce-2000-2006-t20830#79013Verze : 0
Technika
URL : https://www.valka.cz/Prapor-okamzite-reakce-2000-2006-t20830#83398Verze : 0
Pripájam niekoľko fotografií vytvorených pri spoločnom výcviku plbat ľahkej brigády Nitra spolu s plč rpp PrOR Martin vo Výcvikovom zariadení Kežmarok v auguste 2004, konkrétne zo strelieb skompletov S-2M a Igla ktoré tieto jednotky majú vo výzbroji
Prapor okamžité reakce [2000-2006] - Príprava pred streľbou

Príprava pred streľbou
Prapor okamžité reakce [2000-2006] - Príchod družstva na palebnú čiaru

Príchod družstva na palebnú čiaru
Prapor okamžité reakce [2000-2006] - Odjazd prieskumu

Odjazd prieskumu
Prapor okamžité reakce [2000-2006] - Strelec S-2M v palebnom postaení spolu s bezpečnostným dôstojníkom

Strelec S-2M v palebnom postaení spolu s bezpečnostným dôstojníkom
Prapor okamžité reakce [2000-2006] - S-2M po odpálení letí na cvičný cieľ (streĺba vedená za súmraku)

S-2M po odpálení letí na cvičný cieľ (streĺba vedená za súmraku)
Prapor okamžité reakce [2000-2006] - S-2M tesne po zápálení letového motora a cieľ

S-2M tesne po zápálení letového motora a cieľ
URL : https://www.valka.cz/Prapor-okamzite-reakce-2000-2006-t20830#124598Verze : 0
MOD
Pamätný odznak Práporu okamžitej reakcie kapitána Jána Francisciho - zriadený 14.09.2005.


Pamätný odznak Práporu okamžitej reakcie kapitána Jána FRANCISCIHO bol zriadený zvláštnym rozkazom veliteľa prOR č.1 zo 14.9.2005 - Vytvorenie pamätného odznaku Práporu okamžitej reakcie k 10.výročiu založenia Práporu okamžitej reakcie kapitána Jána FRANCISCIHO.Zdroj:
- STP - HISTÓRIA (Vojenská treningová publikácia 11.mpr Martin),
- Zvláštny rozkaz veliteľa prOR č.1 z 14.9.2005 - Vytvorenie pamätného odznaku Práporu okamžitej reakcie
- archív autora,
Prapor okamžité reakce [2000-2006] - Pamätný odznak Práporu okamžitej reakcie

Pamätný odznak Práporu okamžitej reakcie
URL : https://www.valka.cz/Prapor-okamzite-reakce-2000-2006-t20830#291323Verze : 0
Prápor okamžitej reakcie v podriadenosti Medzinárodnej česko-poľsko-slovenskej brigády:


Dňa 30.5.2002 sa v posádkovom meste Topoľčany uskutočnilo slávnostne zahájenie činnosti veliteľstva a štábu medzinárodnej brigády. Slávnostného nástupu na námestí sa zúčastnilo 51 českých vojakov z delostreleckého oddielu z Pardubíc, 49 poľských vojakov z výsadkového práporu z Gliwice a 55 slovenských vojakov z Práporu okamžitej reakcie z Martina.


Iniciatíva k vzniku medzinárodnej brigády bola 22.3.2001. Dňa 30.5.2001 došlo v Bratislave k podpisu spoločného prehlásenia o vytvorení spoločnej česko-poľsko-slovenskej jednotky.


21.3.2002 došlo k podpísaniu Technickej dohody medzi ministrami obrany ČR, PR a SR.


Príslušníci jednotky pracovali podľa štandardov NATO. Hlavným poslaním brigády bolo plniť úlohy v medzinárodných mierových operáciách pod vedením NATO a EÚ.


V podriadenosti Medzinárodnej česko-poľsko-slovenskej brigády bol od 26.3.2003 131.zmiešaný delostrelecký oddiel z Pardubíc, proces postupnej integrácie určených národných jednotiek ďalej pokračoval v júni 2003 začlenením Práporu okamžitej reakcie z Martina a v októbri 2003 začlenením 6.výsadkovo úderného práporu z poľských Gliwíc.Medzinárodnú brigádu tvorili nasledovné útvary:
- 131.zmiešaný delostrelecký oddiel (smdo) generála Netíka v Pardubiciach
Veliteľ: mjr. Ing. Ján TŘINÁCTÝ

- 6.výsadkovo úderný prápor (vúdpr) generála Edwina ROZLUBIRSKIEGO v Glivice
Veliteľ: pplk. Ing. Jerzy GUT- Prápor okamžitej reakcie (prOR) kapitána Jána FRANCISCIHO v Martine
Veliteľ: pplk. Ing. Štefan FAIX
od 1.7.2003 pplk. Ing. Martin STOKLASA


Všetky tri zaradené jednotky sú plne profesionálne útvary a vätšina ich členov má skúsenosti z mierových misií a operácií.

Mnohonárodná brigáda mala dosiahnúť operačnú pohotovosť 31.12.2005 ale v roku 2005 brigáda zanikla.
Zdroj:
- STP - HISTÓRIA (Vojenská treningová publikácia 11.mpr Martin),
- 15.rokov vojenského útvaru 2370 Martin (1995-2010),
- archív autora,
Prapor okamžité reakce [2000-2006] - Pamätná tabuľa venovaná k slávnostnému začatiu činnosti veliteľstva a štábu mnohonárodnej brigády. Tabuľa je umiestnená na budove štábu brigády v Topoľčanoch.

Pamätná tabuľa venovaná k slávnostnému začatiu činnosti veliteľstva a štábu mnohonárodnej brigády. Tabuľa je umiestnená na budove štábu brigády v Topoľčanoch.
Prapor okamžité reakce [2000-2006] - 131.zmiešaný delostrelecký oddiel (smdo) generála Hetika v Pardubiciach

131.zmiešaný delostrelecký oddiel (smdo) generála Hetika v Pardubiciach
Prapor okamžité reakce [2000-2006] - 6.výsadkovo úderný prápor (vúdpr) generála Edwina ROZLUBIRSKIEGO v Glivice

6.výsadkovo úderný prápor (vúdpr) generála Edwina ROZLUBIRSKIEGO v Glivice
Prapor okamžité reakce [2000-2006] - Prápor okamžitej reakcie (prOR) kapitána Jána FRANCISCIHO v Martine

Prápor okamžitej reakcie (prOR) kapitána Jána FRANCISCIHO v Martine
URL : https://www.valka.cz/Prapor-okamzite-reakce-2000-2006-t20830#291324Verze : 1
Prápor okamžitej reakcie v podriadenosti Medzinárodnej česko-poľsko-slovenskej brigády:Znak brigády:

Symbolom mnohonárodnej brigády je biely kamzík zo zlatými rohmi a kopytami na oválnom modročervenom štíte, ktorý zodpovedá národným farbám zúčastnených štátov. Kamzík nebol do symbolu vybraný náhodou: vyskytuje sa na území štátov, ktoré sa zaviazali vytvoriť spoločnú brigádu, nie je predátorom a nie je agresorom.

Žije v spoločenstvách a je to hrdé zviera, ktoré je schopné uhájiť si svoje teritórium. Je skromný a je schopný prežiť aj v ťažkých horských podmienkach.Zdroj:
- 15.rokov vojenského útvaru 2370 Martin (1995-2010),
- archív autora,
Prapor okamžité reakce [2000-2006] - Rukávový znak 
Medzinárodnej Česko – Poľsko – Slovenskej brigády (MNB)

Rukávový znak
Medzinárodnej Česko – Poľsko – Slovenskej brigády (MNB)

Prapor okamžité reakce [2000-2006] - Rukávový znak 
Medzinárodnej Česko – Poľsko – Slovenskej brigády (MNB)

Rukávový znak
Medzinárodnej Česko – Poľsko – Slovenskej brigády (MNB)

URL : https://www.valka.cz/Prapor-okamzite-reakce-2000-2006-t20830#291328Verze : 0
Prápor okamžitej reakcie v podriadenosti Medzinárodnej česko-poľsko-slovenskej brigády:


Dňa 22.9.2003 sa v posádkovom meste Topoľčany (veliteľstvo ľahkej brigády a veliteľstvo Medzinárodnej brigády - MNB) sa uskutočnili na námestí Milana Rastislava Štefánika oslavy Dňa Ozbrojených síl Slovenskej republiky.


Súčasne sa uskutočnilo aj slávnostne odovzdávanie bojovej zástavy Medzinárodnej česko-poľsko-slovenskej brigáde zo sídlom v Topoľčanoch, bojovej zástavy pre 6.úderno výsadkový prápor z poľských GLIWÍC a čestných stúh na bojové zástavy 6.výsadkovo úderného prápor (vúdpr) generála Edwina ROZLUBIRSKIEGO z Glivice, 131.zmiešanému delostreleckému oddielu (smdo) generála Hetika z Pardubíc a Práporu okamžitej reakcie (prOR) kapitána Jána FRANCISCIHO z Martina.

Bojovú zástavu prevzal veliteľ MNB brig. gen. Mikuláš REGULA z rúk náčelníkov generálnych štábov. Na bojovej zástave je nápis „In the service of peace“ – V službách mieru.


Týmto slávnostným aktom bola potvrdená príslušnosť týchto národných jednotiek do štruktúry Medzinárodnej brigády (MNB).Zdroj:
- 15.rokov vojenského útvaru 2370 Martin (1995-2010),
- archív autora,
Prapor okamžité reakce [2000-2006] - Bojovú zástavu prevzal veliteľ MNB brig. gen. Mikuláš REGULA z rúk náčelníkov generálnych štábov.

Bojovú zástavu prevzal veliteľ MNB brig. gen. Mikuláš REGULA z rúk náčelníkov generálnych štábov.
Prapor okamžité reakce [2000-2006] - Dekorovania bojových zástav čestnými stuhami medzinárodnej brigády.

Dekorovania bojových zástav čestnými stuhami medzinárodnej brigády.
Prapor okamžité reakce [2000-2006] - Odovzdávanie bojovej zástavy 6.výsadkovo úderný práporu (vúdpr) 
generála Edwina ROZLUBIRSKIEGO z Glivice.

Odovzdávanie bojovej zástavy 6.výsadkovo úderný práporu (vúdpr)
generála Edwina ROZLUBIRSKIEGO z Glivice.

URL : https://www.valka.cz/Prapor-okamzite-reakce-2000-2006-t20830#291332Verze : 0
Prápor okamžitej reakcie v podriadenosti Medzinárodnej česko-poľsko-slovenskej brigády:


23.6.2005 na hlavnom námestí v Topoľčanoch sa uzatvorila trojročná história existencie mnohonárodnej brigády.

História medzinárodnej brigády sa symbolicky ukončila odovzdaním bojovej zástavy medzinárodnej česko-poľsko-sloevenskej brigády do Vojenského historického ústavu, kde bude uložená.


Veliteľ brigády plukovník František HUDÁK ju odovzdal riaditeľovi ústavu Jozefovi BYSTRICKÉMU.

Brigáda bola zložená cca 2.500 profesionálnych vojakov troch štátov Česko, Poľsko a Slovensko.Zdroj:
- 15.rokov vojenského útvaru 2370 Martin (1995-2010),
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/Prapor-okamzite-reakce-2000-2006-t20830#291337Verze : 0
Rukávová nášivka Zdravotnické čety / Sleeve Patch of the Medical Platoon
Prapor okamžité reakce [2000-2006] - vlastní

vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prapor-okamzite-reakce-2000-2006-t20830#538025Verze : 1
MOD