Main Menu
User Menu
Reklama

Samostatná divize operačního určení [1994- ]

Separate Operational Purpose Division

Отдельная дивизия оперативного назначения (ODON, ОДОН)

     
Název:
Name:
Samostatná divize operačního určení
Originální název:
Original Name:
Отдельная дивизия оперативного назначения
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.02.1994
Předchůdce:
Predecessor:
Samostatná motostřelecká divize zvláštního určení
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Federální služba vojska Národní gardy
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Balašicha, ?

Velitel:
Commander:
26.10.2016-DD.MM.RRRR Čerepanov, Dmitrij Vladimirovič ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
23.06.1939 Leninův řád
DD.MM.1944 Řád rudého praporu
DD.MM.RRRR Řád říjnové revoluce
17.06.2014 Řád Žukova
DD.MM.2003 Řád Petra Velikého 1. stupně
DD.MM.2004 Řád Štít vlasti
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
wikipedia
http://tankfront.ru/ussr/nkvd/omsdon1.html
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-divize-operacniho-urceni-1994-t208216#589293Verze : 0
MOD
Znak divize (bílý panter)
Samostatná divize operačního určení [1994- ] - Zdroj / Source: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Separate_division_operational_use.jpg

Zdroj / Source: en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-divize-operacniho-urceni-1994-t208216#589295Verze : 12
MOD

DZERŽINCI - MOSKEVSKÁ PRAETORIÁNSKÁ GARDA


OD ODŘADU K DIVIZI

Historie Samostatné divize operačního určení se začala psát 24. února 1918. Toho dne byl nařízením Všeruského ústředního výkonného výboru (Всероссийский центральный исполнительный комитет, ВЦИК, VÚVV) zřízen 1. automobilní bojový odřad při VÚVV (1-й автомобильный боевой отряд при ВЦИК, 1-й автобоевой отряд при ВЦИК). Mužstvo tvořili dělníci a řidiči automobilního oddílu VÚVV. Odřad nebyl ani vojenskou jednotkou, ani jednotkou Všeruské mimořádné komise pro boj s kontrarevolucí a sabotáží (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, ВЧК, Čeka) při Radě lidových komisařů (Совет народных комиссаров, СНК, RLK), nýbrž jednotkou podřízenou přímo předsedovi VÚVV, což byl nejvyšší legislativní a kontrolní orgán. V jeho čele tehdy stál Jakov M. Sverdlov. Za úkol odřad dostal ochranu nejvyšších představitelů sovětské moci před jejich odpůrci z řad ideologických nepřátel i z řad nespokojených revolucionářů. Odřadu velel Julian V. Konopko a ve stavu měl jen tři desítky příslušníků, nicméně výzbroj nebyla, především k přihlédnutím k přidělenému úkolu, až tak zanedbatelná. Odřad měl ve výzbroji dva obrněné automobily Austin-Putilov, čtyři nákladní automobily Fiat 15 Ter, které měly na korbě namontované dvouhlavňové těžké kulomety Maxim na otočné lafetě, a několik automobilů a motocyklů, jež byly vyzbrojeny kulomety Lewis. Na počátku března 1918 byl odřad přejmenován na 1. odřad obrněných automobilů při VÚVV (1-й автобронеотряд при ВЦИК). Společně s 2. lotyšským plukem zajišťoval odřad ochranu Smolného paláce a doprovod nejvyšších činitelů sovětské moci. Někdy ale rovněž poskytovali posily při raziích Čeky.

V březnu 1918 bylo rozhodnuto o přesunu hlavního města do Moskvy. Celá operace probíhala v přísném utajení, nicméně i tak došlo k několika incidentům. K jednomu došlo ve stanici Malaja Višera. Anarchisté, kteří se zde zrovna nacházeli, přehradili cestu vlaku, v němž cestovali Lenin, Sverdlov a další významní představitelé bolševiků. Jenže lotyšští střelci a příslušníci odřadu anarchisty obklíčili a za pomoci namířených kulometů je odzbrojili. Vlak pak mohl pokračovat dál do Moskvy. Zde odřad společně s Lotyši a Kremelskými kadety, kteří chránili Lenina, sídlil v Kremlu a zajišťoval ochranu představitelům VÚVV a RLK. Vedle toho byl odřad nasazován při různých operacích Čeky. 4. července 1918 začal v Moskvě 5. všeruský sjezd sovětů dělnických, rolnických, rudoarmějských a kozáckých zástupců. Odřad zajišťoval ostrahu Velkého divadla, v němž se sjezd konal. I s pomocí obrněných automobilů a nákladních automobilů s kulomety se jim podařilo odrazit pokus levých eserů o útok na sjezd. Odřad se postupně rozrostl z třicítky mužů na padesátku. Velká část z nich měla neruský původ, což Sverdlov vnímal jako výhodu, neboť je to izolovalo od vnitroruských politických sporů. V polovině března 1919 Sverdlov zemřel. Jméno odřadu poté bylo na jeho počest rozhojněno na 1. odřad obrněných automobilů VÚVV soudruha J. M. Sverdlova (1-й автобронеотряд ВЦИК имени т. Я. М. Свердлова). 18. listopadu 1920 byl odřad zařazen do Vojska vnitřní služby republiky (Войска внутренней службы республики, Войска ВНУС, ВНУтренняя Служба, ВНУС, VNUS). Odřad byl při této příležitosti přejmenován na Odřad obrněných automobilů zvláštního určení J. M. Sverdlova (Автобронеотряд особого назначения им. Я. М. Свердлова). Odřad byl nasazován i při bojových operacích proti děnikinovským silám či při potlačování povstání v tambovské oblasti.

24. února 1921 čekal odřad další přesun. Tentokrát přešel do stavu Čeky, přičemž byl přejmenován na Odřad obrněných automobilů zvláštního určení při Prezídiu VČK RSFSR J. M. Sverdlova (Автобронеотряд особого назначения при Президиуме ВЧК РСФСР им. Я. М. Свердлова). V dubnu byl odřad transformován na Odřad zvláštního určení při Prezídiu VČK RSFSR (Отряд Особого Назначения при Президиуме ВЧК РСФСР). Nový odřad byl oproti původnímu doplněn o tři střelecké roty, kulometné družstvo, jezdeckou eskadronu, spojovací družstvo, hospodářské družstvo a zásobovací kolonu. Odřad poté čítal 1 097 příslušníků. Mnoho bývalých příslušníků ale muselo odřad opustit a přejít na administrativní či jiné pozice. Ve třicátých letech pak nemálo z nich přišlo o život při stalinských čistkách. Když se v roce 1922 Čeka přejmenovala na Státní politickou správu (Государственное политическое управление, ГПУ, GPU), změnil odřad svůj oficiální název na Odřad zvláštního určení při GPU RSFSR (Отряд Особого Назначения при ГПУ РСФСР). V polovině listopadu 1923 se Státní politická správa změnila na Sjednocenou státní politickou správu (Объединённое государственное политическое управление, ОГПУ, OGPU) a změna se tedy dotkla i odřadu. Ten se nyní oficiálně nazýval Odřad zvláštního určení při Kolegiu OGPU RSFSR (Отряд особого назначения при Коллегии ОГПУ РСФСР).

DIVIZE V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ

17. června 1924 byl odřad reorganizován na Divizi zvláštního určení při OGPU SSSR (Дивизия особого Назначения при ОГПУ СССР). Kromě dosavadních jednotek byly do stavu nové divize zařazeny i 6. pluk (6-й полк) a 61. oddíl (61-й дивизион) vojska OGPU (войск ОГПУ). Divize sestávala ze čtyř střeleckých pluků a oddílu obrněných automobilů (автобронедивизион). 19. června byl vytvořen samostatný spojovací prapor. V květnu 1926 byl do podřízenosti divize zařazen Zvláštní solovecký pluk OGPU (Особый Соловецкий полк ОГПУ). Když v červenci 1926 zemřel předseda OGPU Felix E. Dzeržinskij, byla na jeho počest divize v srpnu přejmenována na Divizi zvláštního určení při OGPU SSSR F. E. Dzeržinského (Дивизия Особого Назначения при ОГПУ СССР имени Ф. Э. Дзержинского). V listopadu 1926 byly do divize zařazeny 1. tulský oddíl, 4. voroněžský oddíl, 5. nižněgorodský oddíl, 8. jaroslavský oddíl a 15. vjatský oddíl vojska OGPU. Divize nyní sestávala z 4 436 příslušníků. V únoru 1929 prodělala divize reorganizaci, která ji více přiblížila divizím Rudé armády. Její struktura byla nyní tvořena především dvěma střeleckými pluky, cyklistickým plukem, jezdeckým plukem, oddílem obrněných automobilů, spojovacím oddílem, samostatným suzdalským oddílem a plukovní školou. Oddíl obrněných automobilů byl v roce 1931 reorganizován na obrněný pluk (бронетанковый полк).

V průběhu 20. let divize pokračovala v zajišťování ochrany Kremlu, budov RLK, budovy Ústředního výboru Všesvazové komunistické strany (bolševiků) (Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков), ВКП(б), VKS(b)), dalších určených budov nejvyššího významu. Části divize se podíleli také na potlačení povstání basmačů ve Střední Asii a bojích s Finy. 8. září 1934 byla divize reorganizována na Samostatnou motomechanizovanou divizi zvláštního určení F. E. Dzeržinského vojska NKVD, přičemž byly střelecké pluky reorganizovány na motomechanizované. V roce 1937 prošla divize další reoganizací a byla transformována na Samostatnou motostřeleckou divizi zvláštního určení F. E. Dzeržinského vojska NKVD (ОМСДОН, OMSDON), přičemž její motomechanizované pluky se změnily na pluky motostřelecké. Tankové roty těchto pluku z nich byly vyčleněny a byl z nich zformován samostatný tankový prapor. Dělostřelecké baterie byly obdobně soustředěny v dělostřeleckém oddílu. Zákopnický oddíl byl reorganizován na samostatnou zákopnickou rotu. Divize byla dislokována v Reutově u Moskvy. V letech 1937-1938 byly části divize nasazeny do bojů v Číně. V březnu 1938 byla samostatná chemická rota reorganizována na samostatný odřad protichemické obrany NKVD. V červnu 1939 byla divize nařízením Prezídia Nejvyššího sovětu na památku patnáctého výročí svého založení a za příkladné plnění uložených úkolů, bojové úspěchy a výbornou politickou přípravu vyznamenána Leninovým řádem. 29. června 1939 byl divizní autopark reorganizován na remontně-opravárenský park.

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA

Části divize byly nasazeny v průběhu sovětsko-finské války. V dubnu 1940 byl 6. operační pluk vojska NKVD zařazen do stavu divize, přičemž byl současně přetransformován na 12. samostatný střelecký prapor. 13. června 1941 byl vojenský lazer divize reorganizován na divizní nemocnici. V době vypuknutí německo-sovětské války divize sestávala z 1. motostřeleckého pluku, 2. motostřeleckého pluku, 3. motostřeleckého pluku, jezdeckého pluku, 12. samostatného střeleckého praporu, samostatného tankového praporu, samostatného dělostřeleckého oddílu, samostatné roty zvláštního určení, samostatné spojovací roty, samostatné zákopnické roty, samostatného odřadu protichemické obrany, remontně-opravárenského parku, divizní nemocnici a kanceláře velitele tábora. V souladu s mobilizačním plánem se skutečný početní stav příslušníků divize více jak zdvojnásobil z 7 019 na 15 435 osob, přičemž systemizovaný byl zvýšen ze 7 362 na 15 778. Současně byl samostatný dělostřelecký oddíl rozšířen na pluk, samostatný tankový prapor též na pluk a samostatná zákopnická rota na prapor. 13. července 1941 byla za účelem ochrany zvlášť důležitých objektů v Moskvě zřízena v sestavě divize brigáda, do jejíž sestavy byly zařazeny 3. motostřelecký pluk, jezdecký pluk a 12. samostatný střelecký prapor. 3. motostřelecký pluk byl současně reorganizován na 3. střelecký pluk. Ještě v červenci byly do stavu divize převeleny 7. a 10. motostřelecký pluk operačního vojska NKVD. V říjnu 1941 byla část jednotek divize použita ke zformování 2. motostřelecké divize zvláštního určení NKVD. Divize přišla o 7. motostřelecký pluk a 12. samostatný střelecký prapor. Tankový pluk byl reorganizován na dva samostatné tankové prapory, z nichž jeden u divize zůstal a druhý byl předán nové divizi.

Když se německé jednotky přiblížily k Moskvě, byla část jednotek divize nasazena k obraně města, při nemž se vyznamenali především odstřelovači jezdeckého pluku. Příslušníci divize se také podíleli na výstavbě obraných prvků. Zbytek, především zmíněná brigáda, střežil důležité objekty, prováděl hlídkovou činnost v ulicích města a likvidoval průzkumné jednotek v přífrontové oblasti. Jednotky divize také zajali desítky tisíc dezertérů a osob, které porušily vyhlášená nařízení o omezení pohybu. 7. listopadu se divize zúčastnila vojenské přehlídky na Rudém náměstí. V březnu 1942 byl remotně-opravárenský park transformován na remontně-opravárenský prapor. V únoru 1943 bylo zrušeno velitelství a štáb brigády. Divize dostala v polovině února pořadové číslo a byla přejmenována na 1. motostřeleckou divizi zvláštního určení F. E. Dzeržinského vnitřního vojska NKVD. Od srpna 1943 vypalovali dělostřelci divize slavnostní salvu z prostoru Kremlu ve dnech státních svátků. Když se v Jaltě konala spojenecká konference, ostrahu zajišťoval 2. motostřelecký pluk. Během vítězné přehlídky na Rudém náměstí 24. června 1945 prošly příslušníci 2. motostřeleckého pluku přes Rudé náměstí a naházeli ukořistěné prapory a standarty nepřátelských jednotek na hromadu u Leninova mauzolea. Jednotky divize zajišťovali ostrahu i během Postupimské konference. Jeden příslušník divize si během války vysloužil titul Hrdina Sovětského svazu. 3. května 1943 se kulometčík Vasilij G. Lazarenko z 3. motostřeleckého pluku účastnil výpadu tankového desantu do týla nepřítele. Během výpadu nepozorovaně proklouzl ke dvěma maskovaným německým tankům a vyřadil je protitankovými granáty. Divize za leta 1941 až 1945 vykázala dvanáct tisíc zabitých nepřátelských vojáků.


POVÁLEČNÉ OBDOBÍ
Od roku 1944 do roku 1947 se jednotky divize podílely na potlačování protisovětského povstání na Západní Ukrajině. Podílely se také na deportaci Čečenců a Ingušů do Kazachstánu. Ke konci září 1945 byl do stavu divize převeden 9. motostřelecký pluk od 2. motostřelecké divize zvláštního určení. V červnu 1946 byl zrušen 2. motostřelecký pluk. Mužstvo bylo převeleno do 4. střelecké divize vnitřního vojska Ministerstva vnitra (Министерство внутренних дел, МВД, MVD). V prosinci 1946 byl zrušen 1. motostřelecký pluk. V lednu 1947 byla divize převedena pod Ministerstvo státní bezpečnosti (Министерство государственной безопасности, МГБ, MGB) V té době sestávala z velitelství, štábu, politického oddělení, 3. střeleckého pluku, 7. motostřeleckého pluku, 9. motostřeleckého pluku, 10. motostřeleckého pluku, jezdeckého pluku, dělostřeleckého pluku, samostatného tankového praporu a remotně-opravárenského praporu. V roce 1953 bylo MGB zrušeno a divize se vrátila do stavu vojska MVD. Tehdy se v Moskvě ustavila rovnováha bezpečnostních sil. KGB disponovalo Samostatným plukem zvláštního určení, který zajišťoval ostrahu Kremlu. Ministerstvo obrany mělo v Moskevské oblasti 4. gardovou tankovou divizi a 2. gardovou motostřeleckou divizi. A Ministerstvo vnitra právě 1. motostřeleckou divizi zvláštního určení.

V červnu 1955 byla divize přejmenována na Samostatnou motostřeleckou divizi zvláštního určení F. E. Dzeržinského. Divize i v poválečném období především zajišťovala ochranu nejdůležitějších budov státního a stranického aparátu. Motostřelecké jednotky pomáhaly zajišťovat veřejný pořádek během hromadných sportovních a kulturních akcí. 3. zvláštní motorizovaný pluk milice se podílel na každodenním zajišťování veřejného pořádku. V roce 1978 byla v rámci příprav na olympiádu v Moskvě 1980 reorganizována 9. rota 3. praporu 2. pluku na Výcvikovou rotu zvláštního určení (Учебная рота специального назначения), jež se stala první jednotkou specnaz v řadách jednotek Vnitřního vojska. Rota byla později přetransformována na 1. odřad zvláštního určení Vnitřního vojska Viťjaz. Příslušníci divize se pak podíleli na bezpečnostním zajištění průběhu olympiády.

21. října 1981 propukly ve městě Vladikavkaz, které se tehdy nazývalo Ordžonikidze, hromadné nepokoje mezi Inguši a Osetinci. Na místo byly vyslány jednotky divize, které během několika hodin obnovily pořádek. Po výbuchu v Černobylské jaderné elektrárně se divize podílela na likvidaci následků. Většina jednotek zajišťovala evakuační zónu, zatímco prapor protichemické ochrany se podílel přímo na likvidaci havárie. V letech 1988 až 1991 byly části divize nasazeny při protiarménském pogromu v ázerbajdžánském městě Sumqayit, při konfliktech v Náhorním Karabachu, při hroamdných protestech v Baku, při konfliktech mezi Uzbeky a Meschetskými Turky ve Ferghanském údolí a při nepokojích v Abcházii, Jižní Osetii a v Tbilisi. Jednotky divize byly nasazeny také při odstraňování následků zemětřesení v Arménii v roce 1988. Příslušníci divize odstraňovali závaly, pomáhali obětem a hlídali oblasti před rabováním. V srpnu 1991 divize poslechla rozkaz ministra vnitra Borise K. Puga a zapojila se do srpnového puče proti Gobračovovi, přičemž chybělo málo a zakročila proti demonstrantům, kteří se postavili za Borise N. Jelcina. Pokus o puč nicméně brzy selhal. Sovětský svaz se pak na konci roku 1991 rozpadl.


OBDOBÍ PO ROZPADU SOVĚTSKÉHO SVAZU
V roce 1992 se části divize opět vrátily na Severní Kavkaz, přičemž zpravidla oddělovaly jednotlivé znesvářené strany. Příslušníci divize tak byli nasazeni v částech Ruské federace jako jsou Kabardsko-Balkarsko, Severní Osetie, Ingušsko či Čečensko. Když došlo na podzim roku 1993 ke sporu mezi prezidentem Jelcinem a parlamentem, byla divize opět aktivním účastníkem. A to paradoxně na obou stranách. Budova parlamentu, tzv. Bílý dům, patřila mezi chráněné budovy, a tak ji hlídala část mužstva. Na druhou stranu ale divize jako celek bez váhání postavila za prezidenta a příslušníci divize se účastnili blokády Bílého domu i následného útoku na něj. V únoru 1994 byla divize přejmenována na Samostatnou divizi operačního určení Vnitřního vojska MVD (Отдельная дивизия оперативного назначения, ОДОН, ODON). Od toho roku byla divize opakovaně nasazována v Čečně a dalších oblastech Severního Kavkazu. Více jak tři tisíce příslušníků divize zde získalo různá státní vyznamenání. Na druhou stranu jich zde ale stodvaapadesát padlo. V roce 2003 divize obdržela Řád Štít vlasti a v roce 2004 Řád Petra Velikého 1. stupně. V roce 2014 se divize podílela na zajištění bezpečnosti během Zimních olympijských her v Soči. V roce 2014 divize obdržela Řád Žukova a bylo jí navráceno čestné jméno F. E. Dzeržinského. V létě 2016 byla divize převedena do stavu Vojska Národní Gardy Ruské federace. Na podzim 2017 se podílela na zajištění bezpečnosti během Světového festivalu mládeže a studentstva. Za dobu existence divize obdrželo dvanáct příslušníků titul Hrdina Sovětského svazu a devatenáct příslušníků titul Hrdina Ruské federace.

Samostatná divize operačního určení je relativně dobře zabezpečená, mobilní jednotka s vysokou mírou bojové připravenosti, jež může být v relativně krátkém čase nasazena kdekoliv na území Ruské federace. Tak jako po celou dobu své historie je schopná operovat jak jako strážní jednotka zabezpečující ochranu významných objektů, pořádek při politických, kulturních a sportovních akcích a poskytující posilové síly a prostředky pro běžné policejní jednotky, tak díky své výzbroji může operovat také jako elitní úderné uskupení vojenského charakteru potlačující hromadná protistátní vystoupení. Divize sestává zhruba z 11 tisíc důstojníků a příslušníků mužstva, z nichž většina je v profesionální službě. Byla a je kombinací vojenské a policejní jednotky. Patřila a patří mezi základní opory režimu a současně představovala a i nadále představuje prvek rovnováhy ozbrojených sil v ruském hlavním městě.


Zdroje:
Galeotti, Mark: Russian Security and Paramilitary Forces since 1991, Osprey Publishing, Oxford, 2013
rosgvard.ru
https://tankfront.ru/ussr/nkvd/omsdon1.html
ru.wikipedia.org
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-divize-operacniho-urceni-1994-t208216#589329Verze : 51
MOD
Struktura divize v roce 2014

 • velitelství divize
 • 604. středisko zvláštního určení
 • 2. pluk operačního určení
 • 4. pluk operačního určení
 • 5. pluk operačního určení
 • 60. výcvikový prapor
 • 344. samostatný velitelský prapor
 • samostatný spojovací prapor
 • samostatný remontně-opravárenský prapor
 • samostatný zdravotnicko-sanitární prapor
 • 319. samostatný prapor ochrany a zabezpečení výcvikových středisek
 • 4. samostatná rota radiační, chemické a biologické ochrany
 • posádkové ubytovatelsko-provozní oddělení
 • 441. samostatný zabezpečovací prapor
 • 752. samostatný ženijně-zákopnický prapor
 • posádkový důstojnický dům
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-divize-operacniho-urceni-1994-t208216#589472Verze : 1
MOD
Fotografie techniky odřadu z počátku 20. let


Zdroj / Source:
http://www.sovsekretno.ru/articles/id/594
Samostatná divize operačního určení [1994- ] - Nákladní automobil Fiat s těžkým kulometem na korbě

Nákladní automobil Fiat s těžkým kulometem na korbě
Samostatná divize operačního určení [1994- ] - Obrněný automobil Austin-Putilov při ostraze Velkého divadla během 5. všeruského sjezdu

Obrněný automobil Austin-Putilov při ostraze Velkého divadla během 5. všeruského sjezdu
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-divize-operacniho-urceni-1994-t208216#589509Verze : 0
MOD
Foto z taktického protiteroristického cvičení divize (letci, motostřelci, operátoři 604. střediska zvláštního určení) ve spolupráci s 33. odřadem zvláštního určení Peresvet z Centrálního okruhu
Balašicha, 2015Zdroj / Source:
www.vitalykuzmin.net
Photos by Vitaly Kuzmin. Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-divize-operacniho-urceni-1994-t208216#589471Verze : 0
MOD