Main Menu
User Menu
Reklama

Bir Dufan, Letiště Bir Dufan [1943-RRRR]

Bir Dufan Airfield

     
Název:
Name:
Letiště Bir Dufan
Originální název:
Original Name:
Bir Dufan Airfield
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1941-DD.MM.1943 Feldflugplatz Bir Dufan
DD.MM.RRRR-DD.MM.1943 Aerodromo di Bir Dufan(?)
Obec:
Municipality:
Bir Dufan
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
31°59'00.00"N 14°36'00.00"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
13.02.1941-DD.03.1941
1. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
1st Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
13.02.1941-DD.03.1941
2. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
2nd Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
13.02.1941-DD.03.1941
3. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
3rd Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
13.02.1941-DD.03.1941
4. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
4th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
13.02.1941-DD.03.1941
5. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
5th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
13.02.1941-DD.03.1941
6. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
6th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
13.02.1941-DD.03.1941
Eskadra střemhlavých bombardérů 3
3rd Dive Bomber Wing
13.02.1941-DD.03.1941
I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 1
1st Group of the 1st Dive Bomber Wing
13.02.1941-DD.03.1941
II. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 2
2nd Group of the 2nd Dive Bomber Wing
13.02.1941-DD.03.1941
Štáb I. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 1
Staff of the 1st Group of the 1st Dive Bomber Wing
13.02.1941-DD.03.1941
Štáb II. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 2
Staff of the 2nd Group of the 2nd Dive Bomber Wing
25.12.1942-17.01.1943
I. skupina Stíhací eskadry 77
1st Group of the 77th Fighter Wing
25.12.1942-17.01.1943
III. skupina Stíhací eskadry 77
3rd Group of the 77th Fighter Wing
25.12.1942-17.01.1943
Stíhací eskadra 77
77th Fighter Wing
DD.12.1942-DD.01.1943
7. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
7th Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.12.1942-DD.01.1943
8. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
8th Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.12.1942-DD.01.1943
9. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
9th Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.12.1942-DD.01.1943
III. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 3
3rd Group of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.12.1942-DD.01.1943
Štáb III. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 3
Staff of the 3rd Group of the 3rd Dive Bomber Wing
11.01.1943-19.01.1943
II. skupina Stíhací eskadry 77
2nd Group of the 77th Fighter Wing
12.01.1943-18.01.1943
260. peruť RAF
No. 260 Squadron RAF
19.01.1943-25.01.1943
112. peruť RAF
No. 112 Squadron RAF
19.01.1943-24.01.1943
250. peruť RAF
No. 250 Squadron RAF
21.01.1943-04.02.1943
73. peruť RAF
No. 73 Squadron RAF


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR opuštěno
Poznámka:
Note:
Komplex několika přistávacích ploch.
Zdroje:
Sources:
Jefford, Wing Commander C.G., MBE, BA, RAF(Retd.). RAF Squadrons, a Comprehensive record of the Movement and Equipment of all RAF Squadrons and their Antecedents since 1912. Shrewsbury, Shropshire, UK: Airlife Publishing, 1988 (second edition 2001). ISBN 1-85310-053-6.
www.ww2.dk (p. 27)
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Bir-Dufan-Letiste-Bir-Dufan-1943-RRRR-t198728#569723Verze : 1
MOD
Reklama