Main Menu
User Menu

Úmluva o genocidě

Úmluva o předcházení a stíhání zločinu genocidia.


Schváleno při jednání Valného shromáždení OSN v Paříži v usnesení č. 260 A (III) z 9.12.1948, 56 státy.
V platnost vstupuje 12.1.1951.


Preambule připomíná usnesení č. 96 (I)


Článek I
Smluvní strany potvrzují, že genocidium, spáchané at' za míru nebo za války, je zločinem podle mezinárodního práva, a zavazují se proto zabraňovat mu a trestat je.


Článek II
V této Úmluvě se genocidiem rozumí kterýkoli z dále uvedených činů, jež byly spáchány v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou:
a) usmrcení příslušníků této skupiny;
b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny;
c) úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení;
d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí;
e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné.


Článek III
Trestné jsou tyto činy:
a) genocidium;
b) spolčení k spáchání genocídia;
c) přímé a veřejné podněcování k spáchání genocidia;
d) pokus spáchání genocidia;
e) účastenství na genocidiu.


Článek IV
Osoby páchající genocidium nebo kterýkoliv z ostatních činů vypočtených v článku III podléhají trestu bez ohledu na to, jde-li o ústavně odpovědého vládního činitele, veřejné úředníky nebo osoby soukromé.


Článek V
Smluvní strany se zavazují, že učiní ve shodě se svými příslušnými ústavami nutná zákonodárná opatření, aby zajistily účinnost ustanovení této Úmluvy, a že zejména ustanoví účinné tresty proti osobám, které se dopustily genocidia nebo kteréhokoli z ostatních činů vypočtených v článku III.


Článek VI
Osoby obviněné z genocidia nebo z kterýchkoli jiných činů vypočtených v článku III budou souzeny příslušným soudem toho státu, na jehož území byl tento čin spáchán, nebo takovým mezinárodním trestním soudem, který bude příslušný pro ty smluvní strany, jež uznaly jeho pravomoc.


Článek VII
Pokud jde o vydávání provinilců, genocidium a ostatní činy vypočtené v článku III nepokládají se za zločiny politické.
Smluvní strany se zavazují povolovat vydávání v takových případech podle svého zákonodárství a podle platných smluv.


Článek VIII
Každá smluvní strana může požádat příslušný orgán OSN, aby v souhlase s ustanovením Charty OSN učinil všechna opatření, jež by považoval za nutná k zabránění a potlačení páchání genocidy nebo kteréhokoli z činů vypočtených v článku III.


Článek IX
Spory mezi smluvními stranami týkající se výkladu, provádění nebo plnění této Úmluvy, včetně sporů týkajících se odpovědnosti států za genocidium nebo za kterýkoli z ostatních činů vypočtených v článku III, předkládají se na žádost kterékoli sporné strany k projednání Mezinárodnímu soudnímu dvoru.

Článek X až XIX

Pojednávají hlavně o ratifikaci, přijetí, revizi a vypovězení této Úmluvy.
URL : https://www.valka.cz/Umluva-o-genocide-t19474#72540Verze : 0
Na objasnenie určitej problematiky je nutná presná definícia pojmov.
Vela definíciíí spôsobuje nejednoznačnosť problematiky.
V prípade genocídy sú však definície vzácne zhodné.
Jediné čo mi nesedí je fakt, že mnohé definície datujú vznik genocídy do roku 1944. Zásadne nesúhlasím, pretože genocída je tak stará ako ľudstvo samotné.


Genocída je čiastočná alebo úplná likvidácia určitej skupiny osôb.


Genocide
Deliberate and systematic destruction of a racial, political, or cultural group.
library.thinkquest.org


Genocide A systematic attempt to annihilate a racial group or nation. The word was first used in 1944.
www.bl.uk


Genocide:
The systematic, planned annihilation of an ethnic, racial or political group.
https://www.elissetche.org/dico/G.htm


Genocide is the deliberate destruction of an entire people or ethnic group.
https://dhrc.wright.edu/faces/glossary.htm


The United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide defines the term as: Any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group:
(a) Killing members of the group;
(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
(d) Imposing measures ...
www.facsnet.org


From the word genus (race) and (cide), killing. Coined by Raphael Lemkin, a Russian Jewish jurist, in 1944, it refers to the intentional, systematic murder of all of the people in a targeted group. The 20th century is one of recurrent genocide including the Armenians in World War I, the Jews during World War II, and post-1945, genocides took place in many areas including Cambodia, Rwanda, Guatemala and the former Yugoslavia.
dal.lowell.smartedu.net/projects/afglossary.html


viac na :
www.google.sk
URL : https://www.valka.cz/Umluva-o-genocide-t19474#138186Verze : 0
To Sallet: prosím slovensky - tohle je pro některé uživatele k ničemu
URL : https://www.valka.cz/Umluva-o-genocide-t19474#138251Verze : 0
V svojom príspevku som reagoval na tému "Genocída" trochu inak.
https://www.valka.cz/topic/postview/138180/
Článok popisoval genocídu páchanú na "nežnom pohlaví".
Bol som zvedavý či sa pojem genocída vzťahuje aj na ženy ako cielovú skupiny. Preto som aj spravil tento research, hladajúc definíciu cielovej skupiny.


Preklad myslím nie je v tomto prípade až taký dôležitý.
Všetko sú to variácie na tému definícia genocídy.
Zhrnul by som to rovnako ako v predchádzajúcom príspevku nasledovne:


Genocída je čiastočná alebo úplná likvidácia určitej skupiny osôb.


Jednotlivé linky obsahujú rôzne variáce tejto definície s väčšími či menšími odchylkami od modulovej definície.


Linky sú viac-menej určené ako lahôdka anglofilom. Človeku neznalému tejto reči to síce nič nedá ale ho to ani o nič dôležité nepripravý.
Spomínané linky by som si tam dovolil naďalej ponechať nakoľko vykazujú určitú informačnú hodnotu.
URL : https://www.valka.cz/Umluva-o-genocide-t19474#139231Verze : 0
Predsa len by son rád jednu vetu preložil.
Výraz Genocída je zložený zo slov Genos (grécky výraz pre rodinu, kmeň alebo rasu) a Cide(latinský výraz pre fyzickú likvidáciu)
URL : https://www.valka.cz/Umluva-o-genocide-t19474#139234Verze : 0