Main Menu
User Menu

Vysoká vojenská škola [1940-1945]

High Military School / Vysoká vojenná škola

     
Název:
Name:
Vysoká vojenská škola
Originální název:
Original Name:
Vysoká vojenná škola
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.02.1940
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.02.1940-DD.MM.1945 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
15.02.1940-DD.MM.1945 Bratislava, Dunajské kasárny /

Velitel:
Commander:
15.02.1940-DD.MM.RRRR Malár, Augustín (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

15.02.1940-DD.MM.1945 Oddělení A
15.02.1940-DD.MM.1945 Oddělení B
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kozolka, Jaroslav: Vyoká vojenná škola 1940-1942; Vojenská história 2015/03; VHU Bratislava
URL : https://www.valka.cz/Vysoka-vojenska-skola-1940-1945-t192963#555983Verze : 0
MOD
Veliteľ školy, plk. Augustín Malár popri funkcii veliteľa školy súčasne vykonával aj funkciu veliteľa 1. divíznej oblasti. Preto prevažná časť bežnýh úloh vyplývajúcich z funkcie veliteľa plnil zástupca veliteľa mjr. gšt. E. Novotný, ktorý bol súčasne aj veliteľom Oddelenia A. Oddelenie A zabezpečovalo prípravu dôstojníkov generálneho štábu, zatiaľ čo Oddelenie B (veliteľ pplk. int. V. Baumann) zabezpečovalo prípravu dôstojníkov intendančnej služby).
V apríli 1940 bol mjr. Novotný menovaný za vojenského pridelenca v Rumunsku a na jeho funkciách v škole (ZV, veliteľ Oddelenia A) ho nahradil plk. Rudolf Pilfousek.
V priebehu I kurzu (1940-1942) došlo k ďalším zmenám vo vedení - zástupcom veliteľa sa stal pplk. gšt. Ladislav Lavotha, veliteľom Oddelenia A pplk. gšt. Viliam Kanák a veliteľom oddelenia B plk. int. Filip Cramer.
Celkovo škola zrealizovala 2 úplné trojročné kurzy (z dôvodu prebiehajúceho konfliktu ale skrátené časovo na 2 roky) a v roku 1944 sa začal 3 kurz, otvorený len v Oddelení A.


Kozolka, Jaroslav: Vyoká vojenná škola 1940-1942; Vojenská história 2015/03; VHU Bratislava
URL : https://www.valka.cz/Vysoka-vojenska-skola-1940-1945-t192963#555988Verze : 5
MOD
Studium od
Studied from
Studium do
Studied to
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
15.02.1940 14.02.1942 Kužel-Znievčan, Vladislav
15.02.1940 14.02.1942 Stanek, Ján Juraj
15.02.1940 15.02.1942 Tóth, Jozef
DD.02.1940 DD.MM.1942 Nosko, Július
DD.MM.1940 DD.MM.1941 Vlčko, Peter
DD.01.1941 DD.07.1941 Drozd, Július
18.08.1941 01.10.1941 Drozd, Július
DD.MM.1943 DD.MM.1944 Činčár, Jozef
URL : https://www.valka.cz/Vysoka-vojenska-skola-1940-1945-t192963#561923Verze : 1
MOD