Main Menu
User Menu

Vysoká vojenská škola [1940-1945]

High Military School / Vysoká vojenná škola

     
Název:
Name:
Vysoká vojenská škola
Originální název:
Original Name:
Vysoká vojenná škola
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.02.1940
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.02.1940-DD.MM.1945 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
15.02.1940-DD.MM.1945 Bratislava, Dunajské kasárny /

Velitel:
Commander:
15.02.1940-DD.MM.RRRR Malár, Augustín (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

15.02.1940-DD.MM.1945 Oddělení A
15.02.1940-DD.MM.1945 Oddělení B
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kozolka, Jaroslav: Vyoká vojenná škola 1940-1942; Vojenská história 2015/03; VHU Bratislava
URL : https://www.valka.cz/Vysoka-vojenska-skola-1940-1945-t192963#555983Verze : 0
MOD
Veliteľ školy, plk. Augustín Malár popri funkcii veliteľa školy súčasne vykonával aj funkciu veliteľa 1. divíznej oblasti. Preto prevažná časť bežnýh úloh vyplývajúcich z funkcie veliteľa plnil zástupca veliteľa mjr. gšt. E. Novotný, ktorý bol súčasne aj veliteľom Oddelenia A. Oddelenie A zabezpečovalo prípravu dôstojníkov generálneho štábu, zatiaľ čo Oddelenie B (veliteľ pplk. int. V. Baumann) zabezpečovalo prípravu dôstojníkov intendančnej služby).
V apríli 1940 bol mjr. Novotný menovaný za vojenského pridelenca v Rumunsku a na jeho funkciách v škole (ZV, veliteľ Oddelenia A) ho nahradil plk. Rudolf Pilfousek.
V priebehu I kurzu (1940-1942) došlo k ďalším zmenám vo vedení - zástupcom veliteľa sa stal pplk. gšt. Ladislav Lavotha, veliteľom Oddelenia A pplk. gšt. Viliam Kanák a veliteľom oddelenia B plk. int. Filip Cramer.
Celkovo škola zrealizovala 2 úplné trojročné kurzy (z dôvodu prebiehajúceho konfliktu ale skrátené časovo na 2 roky) a v roku 1944 sa začal 3 kurz, otvorený len v Oddelení A.


Kozolka, Jaroslav: Vyoká vojenná škola 1940-1942; Vojenská história 2015/03; VHU Bratislava
URL : https://www.valka.cz/Vysoka-vojenska-skola-1940-1945-t192963#555988Verze : 5
MOD