Main Menu
User Menu
Reklama

Commodus, Lucius Aurelius

LUCIUS AELIUS AURELIUS COMMODUS


(21.8. 161 Lavinium - 31.12. 192 Řím)Římskému císaři Marcu Aureliovi (121-180) se během jeho třicetiletého svazku s manželkou Faustinou Aurelií Mladší (zemřela 175) narodilo celkem třináct dětí. Dospělého věku se dožili pouze čtyři dcery a syn Lucius Aelius Aurelius Commodus, který se narodil v Laviniu v římském Latiu 31. srpna 161. Do historie vstoupil jako císař Commodus (Imperator Caesar Lucius Aurelius Commodus Augustus) vládnoucí nejprve od roku 176 do roku 180 jako spoluvládce Marca Aurelia a od roku 180 do roku 192 vládnoucí samostatně.


Císařovna Faustina Aurelia byla známá svým odlišným životním stylem. Přičítali se jí intimní mimomanželské vztahy, což v budoucnosti zavdalo příčinu spekulacím o nemanželském původu císaře Commoda. Pravdou ale zůstává, že Marcus Aurelius měl svoji ženu (dceru svého adoptivního otce císaře Antonina Pia) rád a důvěřoval jí. Vyjadřoval se o ní jako o věrné a ctihodné ženě, která ho doprovázela i na mnoha válečných taženích, kde si vysloužila titul Mater castrorum (Matka tábora).


Marcus Aurelius (Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus, vládl v letech 161 až 180) si jako první císař v římské historii vybral spolucísaře, svého adoptivního bratra Lucia Ceionia Commoda (jako císař Imperator Caesar Lucius Aurelius Verus Augustus), který s ním vládl v letech 161 až 169. Důvodem tohoto rozhodnutí bylo ohrožení ohromné Římské říše především z východu od Parthů a ze severu od germánských kmenů.


Spoluvládce (nejednalo se o císaře jemu rovného, spíše o císaře na výpomoc) Lucius Verus, hlavně s pomocí svého legáta Avidia Cassia, vytlačil ze Sýrie vojska parthského krále Vologaesa III. (148 - 190). Boje zde trvaly od roku 162 do roku 166 a skončily kompromisním smírem, protože na severu hrozilo nebezpečí od germánských kmenů. Římská armáda se narychlo přesunovala do severní Itálie.


Mladý Commodus mezitím dostal ke své výuce nejlepší učitele své doby. Marcus Aurelius kladl velký důraz na vzdělání mladého Commoda, protože ho už od dětství chtěl připravit na post nejvyšší, na trůn římského císaře. Marcus Aurelius dal přednost dynastické posloupnosti před adoptivním ustanovením budoucího císaře výběrem toho nejlepšího, který byl praktikován od vlády císaře Nervy (96-98 Imperator Nerva Caesar Augustus). V roce 166 je pětiletému Commodovi příznán titul Caesar a později i cognomen Germanicus. Commodus ale nebyl typem mladíka, který by nějak toužil po vzdělání. Jeho povaha byla jiná.


Začíná první markomanská válka (167-175). Marcus Aurelius a Lucius Verus vytlačují Germány ze severní Itálie, kde nájezdníci obklíčili město Aquileiu. Zde spoluvládce Lucius Verus počátkem roku 169 umírá.
Marcus Aurelius v letech 172-175 pronásleduje Germány až za levý břeh Dunaje. Při tomto tažení už má po svém boku čtrnáctiletého Commoda.
URL : https://www.valka.cz/Commodus-Lucius-Aurelius-t18687#69503Verze : 0
Válka s germánskými kmeny, hlavně s Markomany a Kvády, vyčerpává státní pokladnu naplněnou císařem Antoninem Piem (27 000 000 aureů). Římské legie jsou oslabeny jak boji s Germány, tak epidemií moru, kterou na severní hranici zavlekli vojáci vracející se ze Sýrie. Commodus se svým otcem musí zasáhnout v Sýrii proti uzurpátorovi Avidiovi Cassiovi, který v dubnu 175 nechá rozšířit fámu o smrti císaře Marca Aurelia a nechává se svými vojáky provolat císařem. Římský senát to ovšem odmítá uznat a poté co se Cassiovi vojáci dozvědí, že císař žije, svého velitele zabijí. Commodovo a Aureliovo tažení tak už postrádá smysl. Vzpoura syrských legií trvala pouze tři měsíce.


V roce 176 se Commodus a Marcus Aurelius vrací do Říma, kde jim senát k poctě jejich vítězství uspořádá společný triumf. 27. listopadu 176 ustanovuje Marcus Aurelius svého syna Commoda spoluvládcem a v roce 177 mu dopomůže k úřadu konzula.


Klid na severní hranici ovšem netrvá dlouho. V roce 177 začíná druhá markomanská válka (177-181). Tentokrát se k Markomanům přidávají i Sarmati (Jazygové, Alanové atd.). Římská armáda proniká až na území dnešního Slovenska. Marcus Aurelius hodlá pokračující problémy řešit vytvořením dvou nových provincíí Markomanie a Sarmatie. Oběma císařům se daří obnovit a upevnit limes Romanus jak na Rýnu, tak na Dunaji. V roce 179 vzniká Regina castrum (Regensburg), která propojená s Bonnou (Bonn) vytváří znovu limes mezi Rýnem a Dunajem. Hranice je obnovena a vede od Severního moře až k moři Černému. 17. března 180 umírá devětapadesátiletý císař Marcus Aurelius ve Vindoboně (Vídeň) nebo v Sirmiu (Sremská Mitrovica v dnešním Srbsku) pravděpodobně na rakovinu. Devatenáctiletý Commodus je jediným pánem Říma.


Po smrti Marca Aurelia uzavírá v roce 181 s Germány mír a odolává tak tlaku proválečné strany vedené Commodovýn švagrem Tiberiem Claudiem Pompeianem, která prosazuje plány bývalého císaře na přičlenění Germánů žíjících na území dnešních Čech a Slovenska. Z dlohodobého hlediska bylo Commodovo rozhodnutí správné, protože prostředky potřebné k ovládnutí a udržení Markomanie a Sarmatie by daleko přesáhly možný zisk z rozšíření Římského imperia o tak nehostinné a nepokojné oblasti. Římané měli štěstí, že útoky Germánů byly nekoordinované a přicházely ve vlnách po několika letech, jinak by toto malé stěhování národů způsobené pravděpodobně tlakem Gótského kmenového svazu, který se dal na cestu ze svých území na dolní Visle, mohlo skončit pro Řím katastrofou. Formálně skončila válka vítězstvím Říma (jinak to podle římských zvyklostí ani nebylo možné), Germáni vyklizují pruh území na levém břehu Dunaje a formálně uznávají svrchovanost Říma, ale ve skutečnosti byl tzv. Commodův mír vykoupen pravidelným pěněžitým výpalným.


Po návratu do Říma občané zpočátku přijímají Commoda s nadějí. Nový císař, na rozdíl od Marca Aurelia, miluje hry v cirku a často tuto kratochvíli Římanům poskytuje. Ovšem po nějaké době se jeho chování mění a svými skutky znovu oživuje pověsti o svém nemanželském původu. Byl pravým opakem asketického Marca Aurelia, stoického filosofa, rozvážného státníka se slabou tělesnou konstitucí a chatrným zdravím, dbajícího více než o svůj prospěch o zájmy státu. Commodus byl vysoký urostlý muž svalnaté postavy, prchlivé a kruté povahy, rád hrál v kostky, byl marnotratný a žil dovokým sexuálním životem. Marcus Aurelius vládl ve shodě se senátem a často se mu i podřizoval, třebas nemusel. Commodus nastolil vládu tvrdého absolutismu.


Svým vystupováním připomínal spíše orientálného monarchu než římského císaře. S postupem času získávali lidé dojem, že se císař snad zbláznil. Z Commoda, syna Marca Aurelia, se stal polobůh Hercules, syn Dia. Chodil často oblečen pouze do lví kůže a po vzoru mýtického hrdiny nosil obrovitý kyj. K dovršení všeho se přířadil k šílencům typu Caliguly a Nerona. Při hrách v cirku zápasil s divokými šelmami a sám se účastnil gladiátorských zápasů. Rád nosil gladiátorskou uniformu a dokonce přespával v gladiátorských kasárnách. Svoji moc opíral Commodus o praetoriánskou gardu a její velitel se stával nejmocnějším mužem v zemi.
Římská říše pod Commodem vnitřně slábla a ekonomicky upadala. Populistická představení v aréně odčerpávala peníze ze státní pokladny a ty potom chyběly na veřejně prospěšnějších akcích. Snížila se i akceschopnost římské armády, do které byli podle mírových smluv verbováni i spojenečtí Germáni. Ovšem by bylo chybou svalovat krizi pouze na Commoda, ta nastala už koncem vlády císaře Antonina Pia a byla pravděpodobě neodvratitelná.


Za své vlády čelil Commodus několika spiknutím a vzpourám. V Galii a Hispánii ovládli vzbouřenci pod vedením vojenského zběha Materna celé rozsáhlé oblasti i s některými městy. Maternus snad dokonce pomýšlel na Commodovo svržení a uzurpaci trůnu, ale byl zajat a popraven. V Římě se Commodus obklopil svými oblíbenci a donašeči. Rozhodující vliv měl na Commoda praefekt praetoriánské gardy Tigidus Perennis, kterému Commodus strachující se o svůj život důvěřoval, a který svého postavení zneužíval ve svůj prospěch. V roce 182 nechal Commodus vypovědět z Říma a pak zavraždit svoji ženu Crispinu, smrti neunikla ani Commodova sestra Aurelia Lucilla. Svému osudu neunikl ani sám Perennis, kterého v roce 185 ve funkci praefekta praetoriánů nahradil intrikující Commodův propuštěnec Marcus Aurelius Cleander.


Commodův osud byl nakonec stejný jako většiny tyranů opírajících se o moc své osobní gardy. Když začalo být Commodovo chování neúnosné a nebezpečné i pro jeho oblíbence, zosnoval nový praefekt praetoriánů Quintus Aemilius Laetus spolu s Commodovou milenkou Marcií vražedný atentát na Commoda. 31. prosince roku 192 byl Commodus zavražděn najatým gladiátorem.


Po jeho smrti senát Commoda proklel a prohlásil ho za nepřítele lidu i bohů. Protože za svého života neustanovil Commodus žádného nástupce pokusilo se uzurpovat moc hned pět kandidátů. Z nich nakonec vyšel vítězně panonský legát Lucius Septimius Severus, který byl slavnostně uznán císařem 9. června 193 jako Imperátor Caesar Lucius Septimius Severus Pertinax Augustus, který založil novou vládnoucí dynastii Severovců vládnoucích až do roku 235.
URL : https://www.valka.cz/Commodus-Lucius-Aurelius-t18687#69522Verze : 0
Prehľad titulov a poct, ktorými bol poctený od roku 176 do roku 192:
Tribún ľudu I. – XVIII.
Imperátor I. – VIII.
Konzul I. – VII


Ďalej : Caesar (166), Germanicus (?), Sarmaticus (?), Augustus (177), Otec vlasti (177), Najvyšší kňaz (181), Zbožný (183), Britanicus (184), Šťastný (185).
URL : https://www.valka.cz/Commodus-Lucius-Aurelius-t18687#70914Verze : 0
portrét:

a busta:


URL : https://www.valka.cz/Commodus-Lucius-Aurelius-t18687#101871Verze : 0