Main Menu
User Menu
Reklama

Řád slovenského národního povstání

Order of Slovak National Uprising

Rad slovenského národného povstania

     
Název:
Name:
Řád slovenského národního povstání
Název v originále:
Original Name:
Rad slovenského národného povstania
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.08.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1992
Struktura:
Structure:
I. třída - stříbrná pozlacená medaile
II. třída - stříbrná medaile
pamětní medaile - bronzová medaile
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.vyznamenani.net/?page_id=27 Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980. Sukeník, Ludvík – Novotný, Vlastislav: Československá vyznamenání 1918-1948. Hodonín, OB-ZP 1997.
Úradný vestník 912/1946 Vyhláška predsedu Slovenskej národnej rady zo dňa 16. mamrca 1946, ktorou sa uverejňujů stanovy "Radu slovenskeho národného povstania"
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-narodniho-povstani-t18133#66611Verze : 1
     
Název:
Name:
Řád Slovenského národního povstání I. třída
Název v originále:
Original Name:
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.08.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1992
Komponenty:
Components:
klenot
stuha
stužka
Klenot:
Badge:
Dekorace I. třídy je tvořena stříbrnou, pozlacenou medailí o průměru 36 mm a síle 2 mm.Na přední straně je ve střední části poměrně plasticky provedená postava ženy, která je poměrně široce do předu nakročená a dívá se k pravému okraji. Žena je oblečená do antického, rozevlátého pláště, který jí částečně zahaluje. Žena vzpažuje podél těla dozadu a směrem nahoru ruce, zároveň její pravice svírá jílec meče, kterému ale chybí čepel. Postava stoupá po kamenném podlaží, z kterého vyrůstá při patě levé nohy ženy kmen lípy s několika lístky. Okraj medaile nese nápis: "SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE"
a v dolní části oddělené dvěmi malými pěticípími hvězdičkami v opise: "20. VIII. 1944". Nad římskou číslici VIII je malé písmeno "k", které je značkou medailéra. Jsou však známé i exempláře pamětní medaile bez písmenka "k" nad římskou číslici VIII. Zadní strana zlaté medaile I. třídy nese ve svém středu pětiřádkový nápis: "RAD / SLOVENSKÉHO / NÁRODNÉHO / POVSTANIA / I. TRIEDA"
Pod nápisem se označovalo evidenční (matriční) číslo, které se razilo do plochy medaile. Dva milimetry od kraje medaile probíhá plastický kruh tvořící rámec zadní strany.K hornímu okraji medaile je pevně napojené kolmo postavené úzké ouško v rozměru 4x l,8 mm, kterým prochází závěsný kruh v průměru 8,5 mm.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-narodniho-povstani-t18133#93556Verze : 1
     
Název:
Name:
Řád Slovenského národního povstání II. třída
Název v originále:
Original Name:
Rad Slovenského národného povstania II. trieda
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.08.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1992
Komponenty:
Components:
klenot
stuha
stužka
Klenot:
Badge:
Řád má podobu kruhové bronzové postříbřené a patinované medaile, která má průměr a sílu střížku jako řád I. stupně. Lícová strana je shodná s medailí I. třídy, na zadní straně je opět pětiřádkový nápis: " RÁD / SLOVENSKÉHO / NÁRODNÉHO / POVSTANIA / II. TRIEDA "
Na tuto medaili se nevyráží matriční číslo. Zvýšený kruh je přímo na okraji. Závěsné ouško i kruh jsou shodné.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-narodniho-povstani-t18133#93559Verze : 1
     
Název:
Name:
Pamětní medaile Řádu Slovenského národního povstání
Název v originále:
Original Name:
Pamätná medaila Radu Slovenského národného povstania
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.08.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1992
Komponenty:
Components:
klenot
stuha
stužka
Klenot:
Badge:
Medaile je na své přední stran zcela identická s ražbou řádu SNP I. i II. stupně, ale vlastní ražba je provedena v bronzu. Zadní strana, jejichž okraj je opatřený zvýšenou kružnicí jako rámováním má ve svém středu trojřádkový nápis: " NA PAMÄŤ / ZA ÚČAST / V POVSTANÍ "
Nad nápisem v horní části, ale také v dolní části pod nápisem je volně položený lipový list. Závěsné ouško i kruh jsou shodné s předcházejícími ražbami.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:


Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-narodniho-povstani-t18133#219434Verze : 1
Řád byl zřízen v roce 1945, byl udělován československým i cizím státním příslušníkům, vojenským útvarům a skupinám osob, které se vynikajícím způsobem zasloužili o odboj proti německým okupantům v době SNP. Udělován byl především za bojové, organizační a velitelské činy, při kterých docházelo k ohrožení života nebo im memoriam za zatrátu života během takové akce. Řád má dvě třídy a pamětní medaili. Na fotografii je řád v prvé třídě (zlatý řád). Druhá třída je stříbrná a pamětní medaile bronzová.
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-narodniho-povstani-t18133#66754Verze : 0
Pamätná medaila Radu slovenského národného povstania
Potvrdenie o udelení pamätnej medaily
zdroj : archív autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-narodniho-povstani-t18133#221035Verze : 1
Řád Slovenského národního povstání.
Ing. Alexander Klabník
Řád byl založený nařízením Slovenské národní rady číslo 102/1945 Sbírky nařízení SNR ze dne 23.8. 1945. V tomto nařízení se mimo jiné uvádí: „ Řád Slovenského národního povstání se uděluje osobám, které, které se vynikajícím způsobem zúčastnili na přípravě odboje či na přípravě a boje v době Slovenského národního povstání, prokázali vynikající velitelský či organizační talent a byli osobně vystaveni nebezpečí ohrožení vlastního života, případně při těchto bojových akcích zahynuli. Toto nařízení SNR bylo později doplněno vládním nařízením číslo 30/1949 Sb. ze dne 18. ledna 1949, na základě tohoto doplnění bylo možné řád SNP udělit i cizincům, vojenským skupinám a symbolem znázorňující skupiny osob, které se o odboj mimořádně zasloužili.Stanovy řádu SNP jsou schváleny usnesením předsednictva SNR ze dne 29. 1. 1946 a byli zveřejněné vyhláškou předsedy SNR č. 912 ze dne 16. 3. 1946 ( Úřední věstník č. 24/1946). Předsednictvo SNR udělovalo řád na návrh předsedy nebo členů Sboru pověřenců, do 15. dubna roku 1948, kdy bylo toto právo zákonem č. 55/1948 Sbírky prezidenta republiky převedeno na jeho osobu. Od tohoto okamžiku mohl řád propůjčovat pouze prezident. Tímto zákonným opatřením se řád stává vysokým státním řádem republiky Československé. Vláda ČSR usnesením z 12. července 1949 však vyznamenávání řádem Slovenského národního povstání ukončila. Přesné důvody nejsou známé. Stalo se tak pravděpodobně proto, že od srpna 1945, kdy byl řád zřízený uplynulo dostatek času, aby řád obdržel každý, kdo splňoval podmínky na udělení a měl na něj nárok. Při příležitosti oslav 20. výročí SNP, však byl řád propůjčený i některým obcím jako ocenění zásluh v době SNP. Řád se uděloval bezplatně a po smrti nositele se řád nevracel prezidentské kanceláři, ale ponechával se v rodině statečného bojovníka.
Řád Slovenského národního povstání se člení na dvě třídy a pamětní medaili.
Řád SNP I. třídy.


Pod nápisem se označovalo evidenční ( matriční) číslo, které se razilo do plochy medaile. Dva milimetry od kraje medaile probíhá plastický kruh tvořící rámec zadní strany. K hornímu okraji medaile je pevně napojené kolmo postavené úzké ouško v rozměru 4x l,8 mm, kterým prochází závěsný kruh v průměru 8,5 mm.Řádem SNP I. třídy bylo podle poměrně přesných záznamů v příslušné kmenové knize vyznamenaných 1236 osob.
V původním návrhu se počítalo s udělením 1000 ks řádu SNP I. třídy a také tolik jich bylo ve státní mincovně v Kremnici vyrobeno. Protože došlo ke zvýšení počtů nad 1000 ks k další výrobě použila mincovna řády SNP II. třídy z kterých odstranila jedno „I“ a řády pozlatila .Toto je možné pod silnější lupou vidět jako vlasový stín. Podotýkám, že to je legální( oficielní) výrobek mincovny, ale jen u řádu SNP I. třídy s číslem nad 1000.
Část č. 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-narodniho-povstani-t18133#390950Verze : 3
Část.2
Řád SNP II. třída
Řád má podobu kruhové bronzové postříbřené a patinované medaile, která má průměr a sílu střížku jako řád I. stupně. Lícová strana je shodná s medailí I. třídy, na zadní straně je opět pětiřádkový nápis: „ RÁD / SLOVENSKÉHO / NÁRODNÉHO / POVSTANIA / II. TRIEDA „ Na tuto medaili se nevyráží matriční číslo. Zvýšený kruh je přímo na okraji. Závěsné ouško i kruh jsou shodné.
Řádem SNP II. třídy bylo podle záznamů vyznamenáno:
- 130 Francouzů
- 225 občanů bývalého SSSR
- 84 Bulharů
- 31 občanů USA
- 16 Poláků
- 3 Jugoslávci
- 5 Rumunů
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-narodniho-povstani-t18133#391095Verze : 1
Část 3.
Pamětní medaile řádu Slovenského národního povstání.
Popis medaile:
Pamětní medaili bylo podle záznamu v příslušné pomocné kmenové knize vyznamenáno 31 356 lidí.
STUHA:
Výtvarný návrh zpracoval akademický sochař, národní umělec Josef Kostka. Věci řádu Slovenského národního povstání spravuje Slovenský národný archiv v Bratislavě.
Tento článek byl po prvé publikován v časopise Drobná plastika ročník 2006. Autor pan Ing. Alexander Klabnik povolil publikovaní na stránkách www. valka cz. Další rozšiřování si však nepřeje.
Poznámka:
Slovenský falerista Ing. Klabník je zkušeným odborníkem na dekorace Československa i Slovenského štátu.
V období SNP padlo či jinak zahynulo na 19 000 lidí, jim patří památka a vzpomínka.
Řád slovenského národního povstání - Poslední žijící stateční bojovníci SNP!

Poslední žijící stateční bojovníci SNP!
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-narodniho-povstani-t18133#391241Verze : 1
Města a obce držitelé řádu SNP I. třídy:
- Baláže, okres Banská Bystrica ( 1946
- Banská Belá okres Žiar n. Hronom
- Banská Bystrica
- Banská Štavnica okres Žiar nad Hronom
- Baťovany (po roce 1949 Partizánske)
- Biely Potok (dnes Ružomberok)
- Cigeľ pri Prievidzi
- Čierna Lehota pri Rožnavě
- Čierny Balog pri Banskej Bystrici
- Donovaly pri Banskej Bystrici
- Hlavín kopanica obce Stará Turá,
- Jarabina okres Stará Ľubovňa
- Jasenie okres Banská Bystrica
- Kľak okres Žiar nad Hronom (1946)
- Klenovec pri Hnúšti (1948 )
- Kopcové, kopanica obce Stará Turá
- Kunerad, okres Žilina
- Liptovská Lúžna, okres Ružomberok
- Liptovská Osada, okres Liptovský Mikuláš
- Miezgovce, okres Bánovce nad Bebravou
- Nižná Olšava, okres Bardejov
- Poráč okres Spišská Nová Ves
- Porúbka, okres Žilina
- Ružomberok ( 1947)
- Sklabiňa, okres Martin
- Skýcov, okres Zlaté Moravce ( 1946 )
- Smrečany okres Liptovský Mikuláš
- Telgárt okres Banská Bystrica ( od roku 1948 Švermovo, dnes opět Telgárt)
- Tisovec okres Rimavská Sobota
- Turzovka, okres Čadca
- Uhrovec, okres Bánovce nad Bebravou (1946)
- Utekáč, okres Lučenec (1945 )
- Valaská Belá, okres Prievidza
- Varé, kopanica obce Stará Turá
- Vlkolínec, (dnes časť mesta Ružomberok)
- Závada, okres Humenné ( 1964)
- Zvolen
- Žakarovce, okres Spišská Nová Ves
- Žiar pri Liptovskom Mikuláši
Města a obce, kterým byl pravd udělený řád SNP I. třídy:
- Liptovská Porúbka pri Liptovskom Mikuláši
- Liptovský Mikuláš
- Stará Turá pri Trenčíne
- Závažná Poruba pri Liptovském Mikuláši
- Žiar pri Liptovskom Mikuláši
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-narodniho-povstani-t18133#391242Verze : 1
Města a obce držitelé řádu SNP II. třídy:
- Babinec, okr. Rimavská Sobota
- Banka, okr. Piešťany
- Čadca
- Čavoj okr. Prievidza
- Čučma okr. Rožňava
- Domaniža, okr. Považská Bystrica
- Handlová okr. Prievidza
- Hostišovce, okr. Rimavská Sobora
- Hrabičov, okr.Žiar nad Hronom
- Istebné, okr. Dolný Kubín
- Kokava, okr. Rimavská Sobota
- Kokava nad Rimavicou, okr. Lučenec
- Kraskovo, okr. Rimavská Sobota
- Kríže, okr. Bardejov
- Kšinná, okr. Topoľčany
- Liptovská Kokava, okr. Liptovský Mikuláš
- Makov, okr. Čadca
- Mengusovce, okr. Poprad
- Mýto pod Ďumbierom, okr. Banská Bystrica
- Nesluša, okr. Čadca
- Nižný Tvarožec, okr. Bardejov
- Nižná Boca,okr. Liptovský Mikuláš
- Nová Baňa,okr. Žiar nad Hronom
- Ochtiná, okr. Rožnava
- Omastiná,okr. Topoľčany
- Osrablie, okr. Topoľčany
- Pača, okr. Rožnava
- Pčoliné, okr. Humenné
- Pohorelá, okr. Banská Bystrica
- Polomka,okr. Banská Bystrica
- Pribylina, okr. Liptovský Mikuláš
- Priechod, okr. Banská Bystrica
- Roštár, okr. Rožnava
- Slavošovce, okr. Rožnava
- Slizké, okr. Rimavská Sobota
- Svarín, okr. Liptovský Mikuláš, dnes časť obce Kráľova Lehota
- Temeš, okr. Prievidza
- Trstín, okr. Trnava
- Uhorské, okr. Lučenec
- Važec, okr. Liptovský Mikuláš
- Vyšná Boca, okr. Liptovský Mikuláš
- Závadka, okr. Humenné
- Zlatníky, okr. Topoľčany.
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-narodniho-povstani-t18133#391340Verze : 1
Poznámka k titulu Hrdina Slovenského národního povstání.
Mgr. Květoslav Growka
Mezi tradiční mylné informace, s nimiž se často setkáváme v našem tisku, patří kromě stálého označování kpt. Jaroše prvním hrdinou SSSR cizí státní příslušnosti, uvádění titulu hrdina SNP, který domněle obdržel Jan Šverma.Je sice pravdou, že zřízení tohoto titulu bylo navrženo na prvním zasedání Slovenské národní rady v Bratislavě dne 5. května roku 1945, ale k jeho zřízení ani udělování nakonec nedošlo. Byl však realizován návrh na zřízení Řád Slovenského národního povstání ( 23.8. 1945). Na další udělení čestného titulu hrdiny SNP byli původně navrženi:
- Jan Šverma ( 23.3. 1901- 10. 11. 1944 )
- Ján Nálepka ( 20. 9. 1912 – 16. 12. 1943 )
- Štefan Turček ( 16. 12. 1921 – 30. 11. 1943 )
- Daniel Ganda ( 12. 1. 1909 – 12. 9. 1944 )
- Ľudovít Kukorelli ( 6. 10. 1914 – 24. 11. 1944 )
- Michal Pavlovič ( 27. 9. 1916 – 3. 2. 1945 )
Vzhledem k tomu, že titul nebyl zřízen, byli všichni výše jmenovaní vyznamenání Řádem Slovenského národního povstání I. stupně in memoriam.
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-narodniho-povstani-t18133#391341Verze : 1
Název
Name
Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-narodniho-povstani-t18133#414991Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Slovenského národního povstání II. třída
Order of Slovak National Uprising 2nd class
Rad Slovenského národného povstania II. trieda
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-narodniho-povstani-t18133#471648Verze : 0
MOD
Název
Name
Pamětní medaile Řádu Slovenského národního povstání
Commemorative Medal of Order of Slovak National Uprising
Pamätná medaila Radu Slovenského národného povstania
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1945 Kúkel, Jozef
DD.MM.1945 - Čakaný, Štefan
DD.MM.1946 Choma, Michal
DD.MM.1946 Droppa, Anton
DD.MM.1946 Husák, Ján
DD.MM.1946 Kalický, Pravoslav
DD.MM.1946 Novisedlák, Jozef
DD.MM.1946 Šimko, Štefan
DD.MM.1964 Adam, František
DD.MM.1964 Novisedlák, Jozef
DD.MM.RRRR Achimský, Ján
DD.MM.RRRR Augustin, Viktor
DD.MM.RRRR Borský, František
DD.MM.RRRR Brziak, Miloš
DD.MM.RRRR Motyčka, Tomáš
DD.MM.RRRR Murgaš, Anton
Celkem : 16
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-narodniho-povstani-t18133#471649Verze : 0
MOD