Main Menu
User Menu

Lipník nad Bečvou, Dukelská kasárna

Lipnik nad Becvou, Barracks of Dukla

     
Název:
Name:
Dukelská kasárna
Originální název:
Original Name:
Dukelská kasárna
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Lipník nad Bečvou
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°31'54.00"N 17°36'01.00"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1933 výstavba
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.01.1933-DD.09.1933
Dělostřelecký oddíl 82
82nd Artillery Battalion
01.07.1939-00.05.1944
Polní rota 1/12 /pěší/
1st Field Company /Infantry/ of the 12th Battalion
01.07.1939-00.05.1944
Polní rota 2/12 /cyklistická/
2nd Field Company /Bicycle/ of the 12th Battalion
01.07.1939-00.05.1944
Polní rota 3/12 /jezdecká/
3rd Field Company /Cavalry/ of the 12th Battalion
01.07.1939-00.05.1944
Polní rota 4/12 /technická/
4th Field Company /Technical/ of the 12th Battalion
01.07.1939-00.05.1944
Prapor 12
12th Battalion
00.05.1944-00.04.1945
Posádkový oddíl Lipník nad Bečvou
Garrison Detachment Lipník nad Bečvou
01.03.1951-08.03.1957
Pěchotní učiliště
Infantry Apprentice School
08.03.1957-01.09.1958
Vojenské učiliště Lipník nad Bečvou
Military Apprentice School Lipník nad Bečvou
01.10.1958-01.09.1961
312. těžká dělostřelecká brigáda
312th Heavy Artillery Brigade
01.09.1961-01.02.1964
312. kanónová dělostřelecká brigáda
312th Cannon Artillery Brigade
DD.MM.1964-01.11.1982
52. kabelosměrný pluk
52nd Cable-Radio Relay Regiment
DD.MM.1968-DD.MM.1969
1. letecký stavební prapor
1st Air Force Construction Battalion
01.05.1992-31.12.1992
2. smíšený pluk REB
2nd Composite Electronic Warfare Regiment
01.01.1993-30.09.1997
2. smíšený pluk REB
2nd Composite Electronic Warfare Regiment
01.01.1993-30.09.1997
2. spojovací brigáda
2nd Signal Brigade
01.10.1997-30.09.2000
1. spojovací brigáda
1st Signal Brigade
DD.MM.1997-DD.MM.RRRR
7. ženijní prapor
7th Engineer Battalion
01.10.2000-30.11.2003
1. výcviková základna spojovacího vojska
1st Signal Corps Training Base
01.12.2003-30.06.2013
101. spojovací prapor
101st Signal Battalion
01.04.2004-31.10.2013
103. středisko CIMIC/PSYOPS
103rd CIMIC/PSYOPS Center
01.07.2013-DD.MM.RRRR
Centrum operačně taktických systémů velení a řízení
Operational Tactical Command and Control Systems Centre
01.07.2015-DD.MM.RRRR
143. zásobovací prapor
143rd Supply Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Nasaditelný spojovací modul - B
Deployable Communication Module - Bravo


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
45. výročí založení vojenského útvaru6165. MO ČR - AVIS. Praha, 2007. ISBN 9788072784028.
http://wikimapia.org/22210726/cs/Kas%C3%A1rna
URL : https://www.valka.cz/Lipnik-nad-Becvou-Dukelska-kasarna-t176408#520343Verze : 0
MOD

Vznik stálé vojenské posádkyPřestože město Lipník nad Bečvou leží na historicky důležité a strategické cestě v údolí Moravské brány a má velmi výhodnou geografi ckou polohu i dopravní infrastrukturu (jak silnice, tak železnice), nemělo až do začátku první světové války nikdy stálou vojenskou posádku.

Dne 31. 12. 1914 byla v Lipníku nad Bečvou zřízena dekretem okresního hejtmanství v Hranicích ozdravovna pro raněné a nemocné a o dva roky později (20. 6. 1916) vznikla z původní ozdravovny Záložní vojenská nemocnice. Činnost nemocnice byla v roce 1919 ukončena a představitelé města se snažili posílit Lipník hospodářsky, a to umístěním stálé vojenské posádky.

O zřízení stálého sídla vojenské posádky v Lipníku nad Bečvou bylo rozhodnuto dne 1. září 1921 a během měsíců září a října se do prostorů bývalé nemocnice přemístila část 53. dělostřeleckého pluku.

Na jaře 1928 byla městským zastupitelstvem schválena výstavba kasáren, která byla zahájena v roce 1933 a postupně probíhala až do roku 1936.

Od roku 1921 až do příchodu 52. kabelosměrového pluku v roce 1964 byla v posádce Lipník dislokována více než desítka různých jednotek, zejména dělostřeleckých.

101. spojovací prapor je pokračovatelem tradic spojovacího vojska v posádce Lipník nad Bečvou, jež sahají až do roku 1937, kdy zde byl dislokován 6. telegrafní prapor
zvaný odersko-lipenský (25. 9. 1937 až 30. 6. 1939), který zabezpečoval spojení v rámci armádního sboru a v případě mimořádných opatření vytvářel celkem dvacet spojovacích jednotek pro spojení pohraničních opevnění až po město Hlučín.

Konec působení praporu v posádce je totožný s ukončením existence československé armády po obsazení republiky fašistickým Německem.

Po válce byl dne 1. 10. 1945 dislokován do posádky Lipník nad Bečvou další spojovací útvar - Spojovací pluk 3, podřízený Vojenské oblasti 3 v Brně. Ke dni 1. 10. 1947 byl pluk přemístěn do Brna a jeho odchodem zmizeli spojaři z Lipníku nad Bečvou na dobu delší než 15 let, znovu se sem vrátili až v roce 1964.

Historie vojenské útvaru 6165 byla započata v roce 1962, kdy byl v Dašicích u Pardubic reorganizován 52. linkový pluk na 52. kabelosměrný pluk. V roce 1964 byl pluk redislokován do posádky Lipník nad Bečvou.

45. výročí založení vojenského útvaru6165. MO ČR - AVIS. Praha, 2007. ISBN 9788072784028.Origin of permanent military garrisonIn spite of the fact that the town lies on historically important and strategic road in the valley of Moravian Gate and has very favourable geographical position as well as road-traffic infrastructure (both the roads and railways), it had never been a permanent military garrison until the beginning of World War I.

On December 31, 1914, District Administrator in Hranice issued its Decree establishing a sanatorium for wounded and sick in Lipník nad Bečvou and, two years later (20 June 1916), the sanatorium was transformed to Reserve Military Hospital.

In 1919, activity of the hospital was ceased and representatives of the town tried to promote Lipník economically and namely by establishing permanent seat for military garrison.

On September1, 1921, the seat for military garrison in Lipník nad Bečvou was decided and during September and October, the area of former hospital was occupied by some part of the 53rd Artillery Regiment.

In spring 1928, the town representatives approved construction of new barracks which started in 1933 and gradually continued till the year 1936.

Since the year 1921 till the arrival of the 52nd Cable - Radio Relay Regiment in 1964, the garrison hosted more than ten diff erent units, namely Artillery.

The 101st Signal Battalion is a continuer in the traditions of Signal Corps in Lipník nad Bečvou garrison which go back as far as the year 1937 when the 6th Telegraph Battalion called "Odersko-Lipenský” (25 September 1937 - 30 June 1939) was based here. The Battalion provided communications within the Army Corps and, in case of emergency, it formed altogether twenty signal units for the communication with the frontier fortifi cations up to Hlučín town.

The end of operation of the Battalion in the garrison coincides with the end of Czechoslovak Army after occupation of our Republic by fascist Germany.

After the war, on October 1, 1945, Lipník nad Bečvou garrison welcomed new signal unit, the 3rd Signal Regiment, subordinated to 3rd Military Area in Brno.

On October 1, 1947, the Regiment moved to Brno and, after its departure, the signalmen disappeared from the town for the period longer than 15 years. They came back as late as 1964.

History of the military unit No.6165 began in 1962 when the 52nd Wire Communication Regiment in Dašice by Pardubice was reorganized to the 52nd Cable-Radio Relay Regiment. In 1964, the Regiment was relocated to Lipník nad Bečvou garrison.

Source:
45. výročí založení vojenského útvaru6165. MO ČR - AVIS. Praha, 2007. ISBN 9788072784028.
URL : https://www.valka.cz/Lipnik-nad-Becvou-Dukelska-kasarna-t176408#520345Verze : 0
MOD