Main Menu
User Menu
Reklama

Veřejná diskuse - nový studijní obor Archeologie modernity

Diskuse
Nový studijní obor „Archeologie modernity“


V akademické obci se v poslední době rozproudila diskuse nad možností vzniku nového vysokoškolského studijního oboru Archeologie modernity (v rámci bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Archeologie), tedy studia období 18. - 20. století, s důrazem na století minulé, a to na výrazně interdisciplinární bázi. Uvedené období je ve společnosti velmi populární a sledované, vědecké výzkumy se však jen velmi zřídka věnují výzkumu artefaktů, včetně nemovitých památek, které postupně mizí a s nimi i unikátní typ informací, které nesou. Hlavním důvodem zřejmě je, že si společnost neuvědomuje, že i objekty mladší sta i méně let, jsou jedinečným svědectvím své doby a jejich zničením nenávratně vymažeme část historického dědictví. Velice dobrým příkladem je tzv. „železná opona“, které v době po roce 1989 zmizela velmi rychle a do dnešních dnů se dochovaly jen nepočetné relikty (obdobně např. tzv. Berlínská zeď).


V posledních desetiletích rozšiřovala archeologie chronologický rámec svého zájmu, který se od prehistorického a protohistorického období posouval postupně do mladší minulosti a dnes se již dotýká současnosti. Nejprve byla překročena hranice středověku a výzkum se zaměřil také na období časného novověku (tzv. postmedievální archeologie), následně se staly předmětem zkoumání památky spojené s rozvojem průmyslu a průmyslovou revolucí (industriální archeologie) a v posledních letech se ve světě stále častěji setkáváme také s výzkumnými projekty zaměřenými na 20. století (archeologie moderní doby). Tento posun od bádání o dávné minulosti (v oboru ovšem nadále dominující) k výzkumu doby nedávné souvisí s vývojem a proměnami teoretických přístupů této vědní disciplíny.


Pokud odstraníme předpokládanou, ale nikoliv nezbytnou značnou časovou vzdálenost mezi předmětem našeho zkoumání a současností a soustředíme se na vztah mezi lidskou společností, lidským chováním a tzv. hmotnou kulturou, zjistíme, že se předmětem archeologického výzkumu může stát každý artefakt, bez ohledu na jeho stáří. Právě artefakty, tedy předměty intencionálně vytvořené nebo pozměněné člověkem, jsou totiž vlastním pramenem archeologického poznání. Archeologie usiluje o poznání minulé společnosti prostřednictvím materiálních předmětů, které jsou již vyřazeny z užívání nebo plní jiný účel, než kterému byly původně určeny. Proces „archeologizace“, tedy vyřazení artefaktů z kontextu živé společnosti, má množství různých forem a archeologické památky nemusí být nutně situovány pod zemí, jak se obvykle předpokládá.


Uvažovaný obor by se soustřeďoval na studium nedávné minulosti, založeném především na tzv. hmotné kultuře, ovšem v úzké spolupráci s příbuznými obory. Výuka by tak kombinovala kursy z obecné archeologie (teorie a metody archeologie, terénní výzkum, s důrazem na nedestruktivní postupy, např. dálkový průzkum země a geofyzikální průzkum, ochrana archeologického dědictví; úvody do archeologie pravěku, starověku, středověku), archeologie modernity (např. archeologie konfliktů 18. - 20. století, industriální archeologie, archeologie komunismu a studené války, archeologie volného času 20. století, archeologie moderní krajiny atd.), moderní historie, etnologie/sociální a kulturní antropologie. Standardně bude kladen důraz na výuku jazyků a součástí studia mohou být zahraniční stáže nebo účast na výzkumech partnerských zahraničních archeologických institucí v rámci terénních praxí.


Absolvent by tak získal vysokoškolské vzdělání v oboru archeologie s přesahem do dalších historických a společensko – vědních disciplín. Bude připraven pro případné další studium v relevantních doktorských oborech a pro působení ve vědecko-výzkumných institucích doma i v zahraničí. Zároveň získané vzdělání poskytne plné kompetence pro působení v oblasti smluvního výzkumu (veřejnoprávní i soukromoprávní neziskové organizace; zejm. tzv. záchranné a předstihové archeologické výzkumy podle zákona o památkové péči), v oblasti ochrany, prezentace a popularizace historického dědictví (památková péče, muzejní instituce) nebo veřejné správy (územní plánování, prevence a ochrana památek zejm. na stavebních úřadech, posuzování trestné činnosti související s archeologickými památkami, celní služba), ale také v komerční sféře (např. cestovní ruch a další volnočasové aktivity, poradenství apod.). Zájemcům o hmotné památky ze sledovaného období nabízí tento obor rozšíření vzdělání v této oblasti i v příbuzných disciplínám a umožní jim tak věnovat se nadále jejich koníčkům na profesionální úrovni.


Obracíme se touto cestou na širší veřejnost a možné budoucí zájemce s dotazem, zda by byl o takto koncipované studium zájem. Probíhalo by jak klasickou prezenční formou, tak kombinovanou nebo dálkovou za využití moderních komunikačních prostředků (tzv. e-learning). Přivítáme Vaše případné připomínky a návrhy.Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.
Mgr. Michal Rak, Ph.D.
URL : https://www.valka.cz/Verejna-diskuse-novy-studijni-obor-Archeologie-modernity-t141090#457751Verze : 0
MOD
Pro představu přikládám několik obrázků z našich akcí.
Články o výsledcích některých z nich můžete nalézt zde - http://zcu.academia.edu/MichalRak
Veřejná diskuse - nový studijní obor Archeologie modernity - Z výzkumu polního opevnění z roku 1938 u obce Úterý - odkrytý okop pro těžký kulomet.

Z výzkumu polního opevnění z roku 1938 u obce Úterý - odkrytý okop pro těžký kulomet.
Veřejná diskuse - nový studijní obor Archeologie modernity - 3D model okopu pro kanón proti útočné vozbě a vedle se nacházejícího okopu pro kulomet (viz foto) autor: J. Čibera.

3D model okopu pro kanón proti útočné vozbě a vedle se nacházejícího okopu pro kulomet (viz foto) autor: J. Čibera.
Veřejná diskuse - nový studijní obor Archeologie modernity - 3D model krytu. Zajímavým objevem byly schody vlámané do skalního podloží u vchodu a že objekt nebyl v době opuštění dokončen. autor: J. Čibera

3D model krytu. Zajímavým objevem byly schody vlámané do skalního podloží u vchodu a že objekt nebyl v době opuštění dokončen. autor: J. Čibera
Veřejná diskuse - nový studijní obor Archeologie modernity - Výzkum exhumovaného hromaného hrobu obětí pochodů smrti ve Staré Knížecí Huti

Výzkum exhumovaného hromaného hrobu obětí pochodů smrti ve Staré Knížecí Huti
Veřejná diskuse - nový studijní obor Archeologie modernity - Typickým nálezem zde byla obuv. 37 těl bylo v roce 1946 přemístěno do společného hrobu v Tachově.

Typickým nálezem zde byla obuv. 37 těl bylo v roce 1946 přemístěno do společného hrobu v Tachově.
URL : https://www.valka.cz/Verejna-diskuse-novy-studijni-obor-Archeologie-modernity-t141090#458286Verze : 0
MOD
Kromě kopání zničené techniky, vojenských postavení, sestřelených letounů atd., týká se tato archeologie modernity i třeba výzkumů masových hrobů např. z území bývalé Jugoslavie?
URL : https://www.valka.cz/Verejna-diskuse-novy-studijni-obor-Archeologie-modernity-t141090#458413Verze : 0
U takto nových událostí je to problematické. Výzkumy jsou zde dělány hlavně pro určení totožnosti mrtvých a získání důkazů pro soudy s válečnými zločinci. Ale obecně platí, že když jsou archeologové přizvání, na těchto akcích se také podílí a data následně používají i ke svým účelům. Myslím, že byli archeologové i v Jugoslávii, určitě se ale podílejí na výzkumech v Kambodži a docela dost odkryvů hromadných hrobů je v Polsku (podporováno ústavy pro studium nacistických a komunistických zločinů).


Ovšem modernita není jen o vojenských věcech. Ty příklady jsou zde, protože tímto se zabývám já a mám obrázky (a data) Smile
Jinak kolegové dělají např. zaniklé vesnice po roce 1945 v Sudetech, sklárny na Šumavě z 18.-20. století, doc. Vařeka zkoumal opuštěnou trampskou osadu atd.


Pro archeologii je na těchto "mladých" lokalitách zajímavé zkoumat nejen události, ale také procesy, ke kterým zde dochází, protože jejich pochopení,muže pomoci s pochopením těchto procesů v minulosti.
URL : https://www.valka.cz/Verejna-diskuse-novy-studijni-obor-Archeologie-modernity-t141090#458553Verze : 0
MOD