Main Menu
User Menu

Lisický, Mikuláš

Lisicky, Mikulas

     
Příjmení:
Surname:
Lisický
Jméno:
Given Name:
Mikuláš
Jméno v originále:
Original Name:
Mikuláš Lisický
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
inžinier (Ing.)
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.07.1908 Liptovský Mikuláš /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.03.1987 Bratislava /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
1. čs. smíšená letecká divize - zástupce velitele
4. letecká divise - velitel
Velitelství letectva 4. oblasti - dočasný velitel
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
příslušník slovenských Vzdušných zbraní
účastník protifašistického odboje
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Láník, Jaroslav a kolektiv: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Ministerstvo obrany ČR-AVIS, Praha 2005, ISBN 80-7278-233-9
URL : https://www.valka.cz/Lisicky-Mikulas-t128804#434722Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Lisický
Jméno:
Given Name:
Mikoláš
Jméno v originále:
Original Name:
Mikuláš Lisický
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1918-DD.MM.1926 Státní reálné gymnázium, Ružomberok
DD.MM.RRRR-DD.MM.1960 Slovenská vysoká škola technická, Bratislava
Vojenské vzdělání:
Military Education:
30.09.1927-28.07.1929 Vojenská akademie, Hranice
01.10.1930-11.07.1931 Aplikační škola dělostřelectva
29.02.1932-28.05.1932 pozorovatelský kurs pro důstojníky
01.02.1933-31.08.1933 Pozorovatelská škola pro důstojníky z povolání
DD.MM.1947-DD.MM.RRRR Kurs pro vyšší velitele
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
28.07.1929 poručík dělostřelectva
01.10.1933 nadporučík dělostřelectva
31.08.1934 nadporučík letectva
01.04.1938 kapitán letectva
DD.MM.1939 stotník letectva
01.07.1941 major letectva
01.08.1945 podplukovník letectva
01.03.1946 plukovník letectva
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
26.09.1938-05.10.1938 Velitel : Letka 69
01.07.1939-DD.MM.1939 Velitel : Peruť III
15.12.1943-04.08.1944 Velitel : Bombardovací peruť III
03.08.1945-DD.12.1946 Velitel : 4. letecká divise
01.01.1947-01.08.1947 Velitel : Velitelství letectva 4. oblasti
01.08.1947-01.05.1948 Velitel : IV. letecký sbor
01.05.1948-01.10.1948 Velitel : 4. letecká divise

Ručně vyplněné položky:
28.07.1929-29.02.1932 Dělostřelecký pluk 202
29.05.1932-31.01.1933 Letka 9./3
01.09.1933-14.02.1934 Letka 13./3
15.02.1934-30.03.1935 Letka 64./3
31.03.1935-11.10.1936 Vojenský zkušební ústav, Praha
12.10.1936-18.03.1939 Vojenské letecké učiliště, Prostějov
25.03.1939-17.06.1939 Letecký pluk - dočasný zástupce velitele
01.07.1939-DD.MM.1939 Peruť III - velitel
01.07.1939-DD.MM.1939 Škola pro důstojníky letectva v záloze - velitel
10.09.1939-31.10.1939 Letecká župa XVII - styčný důstojník
30.12.1939-06.03.1940 stáž u německého letectva v Briegu
20.04.1940-31.07.1940 Letecká škola - velitel
01.08.1940-DD.MM.RRRR letiště Spišská Nová Ves - velitel
31.01.1941-01.07.1943 Velitelství vzdušných zbraní
01.07.1943-15.11.1943 letecká skupina „Lisický“ - velitel
15.12.1943-04.08.1944 Bombardovací peruť III - velitel
25.01.1945-17.05.1945 1. čs. smíšená letecká divise - zástupce velitele
17.05.1945-31.07.1945 Výcvikové středisko v Popradu - velitel
01.08.1945-DD.12.1946 4. letecká divise - velitel
31.12.1946-DD.07.1947 Velitelství letectva 4. oblasti - dočasný velitel
DD.03.1948-DD.10.1948 4. letecká divise - velitel
01.07.1949-DD.MM.RRRR přeložen do výslužby
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1945

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1945

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1945

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1945

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

se štítkem SSSR / with USSR claps

DD.MM.1945

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

MM.DD.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Láník, Jaroslav a kolektiv: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Ministerstvo obrany ČR-AVIS, Praha 2005, ISBN 80-7278-233-9
URL : https://www.valka.cz/Lisicky-Mikulas-t128804#434924Verze : 0
MOD
Mikuláš Lisický

sa narodil 20.07.1908 vo Vrbici (od roku 1923 súčasť mesta Liptovský Mikuláš) ako prvorodený syn Margity Lisickej a Mikuláša Lisického, vyučeného sadzača.

Do ľudovej školy začal chodiť v Liptovskom Mikuláši a od roku 1917 v Ružomberku, kam sa rodina presťahovala. V roku 1918 začal navštevovať maďarské piaristické gymnázium. V roku 1919 sa toto zmenilo na reálne gymnázium s vyučovacím jazykom československým, ktoré ukončil maturitou s vyznamenaním v roku 1926.

Nakoľko sa chcel stať vojakom z povolania, v októbri 1926 sa dobrovoľne prihlásil k delostreleckému pluku 201 v Ružomberku a neskôr nastúpil do dôstojníckej školy v Prešove. Odtiaľ odišiel do Vojenskej akadémie v Hraniciach, ktorú vychodil u delostrelcov a ako prvý z nich bol v júli 1929 vyradený ako dôstojník – poručík delostrelectva z povolania. Prevelený bol do delostreleckého pluku 202 v Prešove, ale dlho sa tam neohrial. Bol pridelený k 5. batérii do Kežmarku. Po roku 1930 odišiel do Aplikačnej školy pre delostrelectvo v Olomouci, kde sa prihlásil k letectvu a od 1. marca 1931 nastúpil k Vojenskému leteckému učilišťu v Prostejove a začal lietať. Slúžil v Piešťanoch u Leteckého pluku 3 gen. letca Milana Rastislava Štefánika. Neskôr bol pridelený k VZÚ (Vojenský zemepisný ústav) do Prahy na leteckú fotogeometriu. Odtiaľ sa potom dostal späť do Prostejova, kde slúžil od 01.10.1936 ako učiteľ lietania a profesor leteckej fotogeometrie až do rozpadu ČSR v marci 1939. V roku 1940, 16. novembra, sa oženil vo Vysokých Tatrách na Hrebienku s Wandou, rodenou Kucielovou. s ktorou mal dve deti. Syna Mikuláša a dcéru Wandu. Bývali v Trenčíne, kde v tej dobe bol veliteľom 4. leteckej divízie a veliteľom posádky.

V marci 1939, keď vznikol Slovenský štát, bol na Smrekovici pri Ružomberku na rekreácii, kde 12. marca 1939 dostal telegram tohto znenia : kpt. Lisický - Smrekovica pri Ružomberku - nastúpte ihneď na Ministerstvo národnej obrany v Bratislave - pplk. Čatloš

Bol z toho úplne dezorientovaný. Pripol si lyže a zbehol do Ružomberka na posádkové veliteľstvo, kde sa dozvedel, čo sa deje: o 22 hod. ten istý deň sadol na vlak a ráno prišiel do Bratislavy v lyžiarskom obleku s lyžami. Na MNO prevzal letecký odbor a pôsobil tam 14 dní, kým sa dostal do svojej starej posádky do Prostejova, no tam už boli Nemci. Po návrate na Slovensko už na MNO v Bratislave nepôsobil, pretože bol ustanovený za zástupcu veliteľa leteckého pluku v Piešťanoch, ako aj nového veliteľa leteckej školy.

V lete 1940 prišiel z Banskej Bystrice z leteckej akadémie do Piešťan na skúšky Dušan Čatloš, mladší brat ministra a stalo sa, že pri skúškach prepadol a nemohol byť vyradený ako poručík. Mikuláš Lisický bol preto predvolaný na MNO aby opravil skúšky tak, že ich menovaný urobil. Odmietol to. Obrátili sa preto na zástupcu Mikuláša Lisického poručíka Júliusa Trnku, ktorý to urobil. Zato sa stal veliteľom školy a Lisický v bol preložený v auguste 1940 do Spišskej Novej Vsi za veliteľa letiska. Tam pôsobil do januára 1941. Potom odišiel na MNO za prednostu letectva do Bratislavy, kde pôsobil až do leta 1943. Potom bol odoslaný na preškolenie na viacmotorové bombardovacie lietadlá na Krym. Po návrate z Krymu prevzal bombardovaciu peruť III na letisku Poprad.

V júli 1944 prichádzali za Lisickým viacerí dôverníci politických a vojenských skupín odboja s tým, či by bol ochotný letieť do Sovietskeho zväzu a dopraviť tam určitých ľudí. Sľúbil, že keď bude treba, poletí. 3. augusta 1944 večer prišiel do bytu v Poprade za M. Lisickým kuriér z Banskej Bystrice s písomným príkazom, že dohovorený odlet sa uskutoční 4.augusta o 13,00 hod. z letiska Mokraď pri Liptovskom Hrádku do Moskvy. S Lisickým mali letieť generál Jurech a Karol Šmidke. Miesto Jurecha, ktorý bol už v tom čase zatknutý, prišiel podplukovník Ferjenčík. Let sa vydaril. Z Moskvy sa s posádkou dostal do Poľska do čs. leteckého strediska 28.10.1944. Tam boli sústredení všetci slovenskí a českí letci na území ZSSR. Z nich sa sformovala a vycvičila 6.12.1944 1. Československá zmiešaná letecká divízia v ZSSR v zostave troch plukov. Mikuláš Lisický bol menovaný za zástupcu veliteľa divízie po bojovej časti a vo funkcii potvrdený rozkazom 4. 4. ukrajinského frontu. V tej funkcii sa aj zúčastnil bojov o oslobodenie ČSR a Ostravy. Do Prahy priletel 15.5.1945 po vojne. Na Slovensko priletela 4. letecká divízia 28.8.1945.

Veliteľom divízie Lisický zostal len do 1.10.1948. Najskôr dostal dovolenku s čakaním, aby nakoniec 30.6.1949 bol prepustený do výslužby bez nároku na penziu. Bol vyhodený na dlažbu a musel si hľadať na staré kolená novú existenciu. Uchytil sa v rozdeľovni textilu ako účtovník. Vojenská správa mu robila ťažkosti s bytom v Trenčíne, preto sa musel presťahovať do Bratislavy. Prijal miesto figuranta na geodézii v Bratislave. Tam začal „od piky“ a popri zamestnaní začal študovať na SVŠT v rokoch 1953-1960, kde vyštudoval za inžiniera.

Medzitým bol rehabilitovaný.

Zomrel 16.03.1987 v Bratislave a je pochovaný na cintoríne v Borinke pri Bratislave.

Zdroj: vlastní životopis, via Wanda Kachničová (email)

Lisický, Mikuláš - Heinkel He 111H3 SAF S 82, Trenčín, Slovensko, leden 1943

Heinkel He 111H3 SAF S 82, Trenčín, Slovensko, leden 1943
URL : https://www.valka.cz/Lisicky-Mikulas-t128804#571907Verze : 9
MOD
4. srpna 1944 krátce po 13. hodině odstartoval z letiště Mokraď Focke Wulf FW 58B Weihe (W.Nr. 454), na jehož palubě se nacházela osádka ve složení mjr. Mikuláš Lisický - pilot, npor. Viliam Gabriš - navigátor a rtk. A. Počiatok - palubní mechanik, která měla do Sovětského svazu přepravit delegaci zastupující Slovenskou národní radu a Vojenské ústředí ve složení Karol Šmidke a pplk. Dr. Mikuláš Ferjenčík. Po čtyřapůl hodinovém letu stroj nouzově přistál poblíž Čortkova (Чортків) na Ukrajině. Po přivítání byli všichni převezeni do Moskvy.

zdroj
Šumichrast, Peter - Klabník, Viliam: Slovenské letectvo 1939-1944. Sv. 2. Bratislava, MPS 2000.
URL : https://www.valka.cz/Lisicky-Mikulas-t128804#436075Verze : 0
MOD
Hrob Mikuláša Lisického 48°15'46.07"N 17°04'45.04"E


Zdroj:
www.vets.cz
Foto - Ladislav Barabás
URL : https://www.valka.cz/Lisicky-Mikulas-t128804#571947Verze : 0
MOD