Šmigovský, Ján

Smigovsky, Jan
     
Příjmení:
Surname:
Šmigovský Smigovský
Jméno:
Given Name:
Ján Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Šmigovský
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník Lieutenant Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.05.1903 Brownsville (Pensylvánia)
02.05.1903 Brownsville (Pennsylvania)
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.10.1945 Bratislava /
09.10.1945 Bratislava /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel posádky Nitra - Commander od Nitra Garrison
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- popravený zastrelením - executed by shooting
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
sk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Smigovsky-Jan-t121939#742673 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Šmigovský Smigovský
Jméno:
Given Name:
Ján Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Šmigovský
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Lidová škola, Spišské Podhradie
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Gymnázium Levoča
DD.MM.RRRR-DD.MM.1923 Učiteľský ústav, Spišská Kapitula
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Basic School, Spišské Podhradie
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Secondary Grammar School Levoča
DD.MM.RRRR-DD.MM.1923 Teacher's Institute, Spišská Kapitula
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1924-DD.MM.1926 Vojenská akadémie, Hranice
DD.MM.1924-DD.MM.1926 Military Academy, Hranice
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1926 poručík
DD.MM.1931 nadporučík
DD.MM.1936 kapitán
01.07.1941 major
13.09.1944 podplukovník
DD.MM.1926 Lieutenant
DD.MM.1931 Senior Lieutenant
DD.MM.1936 Captain
01.07.1941 major
13.09.1944 Lieutenant Colonel
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
sk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Smigovsky-Jan-t121939#742674 Verze : 0

podplukovník Ján Šmigovský


* 02.05.1903 Brownsville
+ 09.10.1945 Bratislava

Ján Šmigovský sa narodil 02.05.1903 v Brownsville v USA slovenským vysťahovalcom. V roku 1905 sa celá rodina Šmigovských vrátila naspäť na slovensko do Spišského Podhradia a živila sa hlavne poľnohospodárstvom.

Po ukončení 6. tried základného vzdelania v Spišskom Podhradí pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Levoči. Pre nedostatok finančných prostriedkov bol nútený ukončiť štúdia v Levoči a po absolvovaní štvrtej triedy sa vrátil do Spišského Podhradia. Tu pokračoval v štúdiu na učiteľskom ústave, ktoré v roku 1923 ukončil maturitnou skúškou. V roku 1924 začal navštevovať vojenskú akadémiu v Hraniciach na Morave. Po jej absolvovaní v roku 1926 bol vyradený v hodnosti poručíka pechoty a pôsobil ako inštruktor v poddôstojníckej škole. V roku 1931 bol povýšený na nadporučíka a v roku 1936 na kapitána. V rokoch 1926 až 1939 pôsobil v útvaroch dislokovaných v Hraniciach na Morave, Chomutove, Žiline, Čadci a Ružomberku.

Po vzniku Slovenského štátu bol v máji 1939 Šmigovský podľa rozhodnutia Ministerstva národnej obrany pridelený k Hlavnému veliteľstvu Hlinkovej gardy ako pridelenec ministerstva. Už v auguste 1939 však tento post opustil a to na vlastnú žiadosť. Potom pôsobil ako veliteľ práporu, neskôr pluku v Trnave, inštruktor pre výcvik dôstojníkov v Bratislave a ako veliteľ výcvikového tábora v Lešti. V slovenskej armáde bol povýšený 1. júla 1941 na majora a 13. septembra 1944 na podplukovníka, čo bola jeho najvyššia dosiahnutá hodnosť.

V rokoch 1941 až 1943 bol dva krát na ruskom fronte, avšak jednotky, ktorým velil sa priamych bojov nezúčastnili a príslušníci týchto jednotiek vykonávali prevažne strážnu službu a pomocné prace. V Rusku Šmigovský vážne ochorel na dizentériu a maláriu a musel sa vrátiť späť na Slovensko. Po uzdravení z choroby bol v januári 1944 ustanovený za veliteľa pechotnej školy a mestskej posádky v Nitre.

Tí, ktorí sa zaujímajú o históriu Slovenského štátu isto vedia o podplukovníkovi Šmigovskom to, že Nitrianska posádka, ktorej velil, sa nepridala k povstaniu aj keď mu bol 29.08.1944 doručený rozkaz podpísaný náčelníkom generálneho štábu pozemných vojsk v Banskej Bystrici generálom Golianom. Šmigovský sa k povstaniu nepridal a ostal verný Bratislavskej vláde. Tento krok – neuposlúchnutie rozkazu a loajalita k Tisovému režimu podplukovníka Šmigovského stálo po vojne život.

5. septembra 1944 ho minister Haššík ustanovil veliteľom 1. pešieho pluku Domobrany. Domobrana vykonávala predovšetkým ochranu už Nemcami oslobodených území (opevňovacie práce, strážna služba) a prevádzala výcvik vojakov a dôstojníkov. Do priamych bojov zasiahla minimálne. Práve nitrianska posádka s jej cca 2 000 mužmi sa stala základom Domobrany. V čase najväčšieho rozmachu mala Domobrana vyše 40 000 členov.
Šmigovský svoju veliteľskú funkciu zastával až do 3. apríla 1945, kedy sa jej v Holíči vzdal u ministra Haššíka. Dva dni na to odišiel do Prahy, kde bola evuakuovaná jeho rodina. V Česku Šmigovský ostal až do konca vojny. Keď 5. mája vypuklo. „pražské povstanie“, zúčastnil sa ho na strane povstalcov.

Dňa 17. mája 1945 sa Šmigovský rozhodol, že sa prihlási vojenským úradom na Slovensku a vydal sa na cestu domov. Na Slovensko dorazil po 6 dňoch a zastavil sa v Trnave. Tu bol 24. mája, na ulici zadržaný a eskortovaný do Bratislavy. Odvtedy až do svojej smrti 09. októbra 1945 bol držaný vo väzbe.

Obžaloba na neho bola podaná 3. septembra 1945 na Národný súd. Samotné pojednávanie začalo 21. septembra a skončilo 25. septembra vynesením odsudzujúceho rozsudku. Šmigovský hlavnú časť svojej obhajoby postavil na tom, že v podstate bol za povstanie, nemal však veľmi na výber a v rámci svojej pozície robil proti nemu čo najmenej. Ako podporné tvrdenia uvádzal, že bol iba vojak, do politiky sa nestaral. Konal vždy ako dobrý Slovák (toto stále zdôrazňoval) a ako pre vojaka pre neho bola jeho prísaha záväzná. Na otázku, prečo pre neho nebola už záväzná vojenská prísaha učinená za ČSR, odpovedal, že ČSR prestala existovať, nebolo teda komu držať prísahu.
Národný súd neprijal túto Šmigovského interpretáciu jeho jednania. Šmigovský bol 25. septembra 1945 odsúdený na trest smrti a konfiškáciu štvrtiny majetku v prospech štátu. Žiadosti o milosť nebolo vyhovené.

Rozsudok bol vykonaný 9. októbra 1945 zastrelením.

V novodobých dejinách je jednanie a osoba podplukovníka Jána Šmigovského hodnotená rôzne. Časť Slovákov ho chváli a stotožňuje sa s jeho konaním, že ako vojak zostal verný prísahe Slovenského štátu a časť haní, že bol zradca a kolaborant. Domnievam sa, že aj v budúcnosti sa pohľady verejnosti na konanie a osobu Jána Šmigovského budú naďalej rôzniť, avšak ako rozporuplnú osobnosť a vojaka si ho treba pripomenúť najmä z historického kontextu.
beo.sk

Šmigovský, Ján - podplukovník Šmigovský s manželkou

podplukovník Šmigovský s manželkou
Šmigovský, Ján - Ján Šmigovský ako stotník slovenskej armády
https://www.zsi.sk/jan-smigovsky-1903-1945-slovensky-dostojnik-a-martyr/

Ján Šmigovský ako stotník slovenskej armády
www.zsi.sk

Šmigovský, Ján - Pamätná tabuľa na býv. Mestských kasárňach v Nitre visela od r. 1998. Odstrániť ju dal primátor mesta F. Vitek v roku 2005
https://www.zsi.sk/jan-smigovsky-1903-1945-slovensky-dostojnik-a-martyr/

Pamätná tabuľa na býv. Mestských kasárňach v Nitre visela od r. 1998. Odstrániť ju dal primátor mesta F. Vitek v roku 2005
www.zsi.sk

URL : https://www.valka.cz/Smigovsky-Jan-t121939#417109 Verze : 11
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více