Main Menu
User Menu

Rada lidových komisařů SSSR (RLK SSSR, Sovnarkom)

Council of People's Commissars of the USSR / Совет народных комиссаров СССР (СНК СССР, Совнарком)

     
Název:
Name:
Rada lidových komisařů SSSR
Originální název:
Original Name:
Совет народных комиссаров СССР
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.07.1923
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.03.1946
Nástupce:
Successor:
Rada ministrů SSSR
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.1923-DD.MM.1937 Ústřední výkonný výbor SSSR / Sjezd sovětů SSSR
DD.MM.1938-DD.MM.1946
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1923-DD.MM.1946 Moskva
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.1923-DD.MM.1924 Lenin, Vladimir Iljič ( )
DD.MM.1924-DD.MM.1930 Rykov, Alexej Ivanovič ( )
DD.MM.1930-DD.MM.1941 Molotov, Vjačeslav Michailovič ( )
DD.MM.1941-DD.MM.1946 Stalin, Josif Vissarionovič ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
06.07.1923-11.02.1934 Lidový komisariát Dělnicko-rolnické inspekce SSSR
06.07.1923-15.03.1946 Lidový komisariát dopravy SSSR
06.07.1923-15.03.1946 Lidový komisariát financí SSSR
06.07.1923-DD.MM.1924 Lidový komisariát potravin SSSR
06.07.1923-17.01.1932 Lidový komisariát pošt a telegrafů SSSR
06.07.1923-23.07.1933 Lidový komisariát práce SSSR
06.07.1923-20.07.1934 Lidový komisariát vojenských a námořních věcí
06.07.1923-15.03.1946 Lidový komisariát zahraničních věcí SSSR
06.07.1923-18.11.1925 Lidový komisariát zahraničního obchodu SSSR
06.07.1923-05.01.1932 Nejvyšší rada národního hospodářství SSSR
DD.MM.1924-18.11.1925 Lidový komisariát vnitřního obchodu SSSR
18.11.1925-22.11.1930 Lidový komisariát zahraničního a vnitřního obchodu SSSR
07.12.1929-15.03.1946 Lidový komisariát zemědělství SSSR
22.11.1930-15.03.1946 Lidový komisariát zahraničního obchodu SSSR
22.11.1930-29.07.1934 Lidový komisariát zásobování SSSR
30.01.1931-09.04.1939 Lidový komisariát vodní dopravy SSSR
05.01.1932-15.03.1946 Lidový komisariát lesního hospodářství SSSR
05.01.1932-24.01.1939 Lidový komisariát těžkého průmyslu SSSR
17.01.1932-15.03.1946 Lidový komisariát spojů SSSR
05.03.1932-15.03.1946 Lidový komisariát lehkého průmyslu SSSR
01.10.1932-15.03.1946 Lidový komisariát obilných a chovatelských sovchozů SSSR
10.07.1934-15.03.1946 Lidový komisariát vnitra SSSR (NKVD)
20.07.1936-15.03.1946 Lidový komisariát spravedlnosti SSSR
30.12.1937-25.02.1946 Lidový komisariát vojenského námořnictva
02.01.1939-15.03.1946 Lidový komisariát textilního průmyslu SSSR
09.04.1939-15.03.1946 Lidový komisariát námořního loďstva SSSR
09.04.1939-15.03.1946 Lidový komisariát říčního loďstva SSSR
09.12.1939-05.01.1940 Hlavní stan hlavního velení
27.04.1940-15.03.1946 Lidový komisariát průmyslu papíru a celulózy SSSR
03.02.1941-20.07.1941 Lidový komisariát státní bezpečnosti SSSR
14.04.1943-15.03.1946 Lidový komisariát státní bezpečnosti SSSR

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
dic.academic.ru
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rada-lidovych-komisaru-SSSR-RLK-SSSR-Sovnarkom-t120699#413902Verze : 2
MOD
Dle ústavy SSSR z roku 1924 se národní komisariáty dělily na všesvazové (zahraničních věcí, vojenských a námořních věcí, zahraničního obchodu, dopravy, pošt a telegrafů) a kombinované (nejvyšší rada národního hospodářství, potravin, práce, financí a dělnicko-rolnické inspekce). Všesvazové komisariáty vykonávaly svoji moc v území prostřednictvím zplnomocněnců, zatímco kombinované komisariáty tak činily prostřednictvím příslušných lidových komisariátů jednotlivých svazových republik. Některé lidové komisariáty byly zřízeny jen na úrovni republik (zemědělství, vnitra, spravedlnosti, školství, zdravotictví či sociálního zabezpečení). V průběhu let došlo k řadě reorganizací - komisariáty vznikaly, zanikaly, slučovaly se, přesunovaly se z republikové na svazovou úroveň atd.


Rada lidových komisařů SSSR byla odpovědná Sjezdu sovětů SSSR, respektive v době mezi jeho zasedáními Ústřednímu výkonnému výboru SSSR. Ústava z roku 1936 přinesla změnu - Rada lidových komisařů byla nadále odpovědná Nejvyššímu sovětu SSSR.
(rozpracováno)
URL : https://www.valka.cz/Rada-lidovych-komisaru-SSSR-RLK-SSSR-Sovnarkom-t120699#413959Verze : 0
MOD
V červenci 1923 se RLK skládala z
- lidového komisariátu dělnicko-rolnické inspekce
- lidového komisariátu dopravy
- lidového komisariátu financí
- lidového komisariátu pošt a telegrafů
- lidového komisariátu potravin
- lidového komisariátu práce
- lidového komisariátu vojenských a námořních věcí
- lidového komisariátu zahraničního obchodu
- lidového komisariátu zahraničních věcí
- nejvyšší rady národního hospodářstvíPostupně došlo k těmto změnám:
- v roce 1924 byl zrušen lidový komisariát potravin
- v květnu 1924 byl zřízen lidový komisariát vnitřního obchodu reorganizací komise pro vnitřní obchod
- v listopadu 1925 byly lidový komisariát zahraničního obchodu a lidový komisariát vnitřního obchodu sloučeny do lidového komisariátu zahraničního a vnitřního obchodu
- v prosinci 1929 byl zřízen lidový komisariát zemědělství
- v listopadu 1930 byl lidový komisariát zahraničního a vnitřního obchodu rozdělen na lidový komisariát zahraničního obchodu a lidový komisariát zásobování
- v lednu 1931 byl z části lidového komisariátu dopravy vydělen lidový komisariát vodní dopravy
- v lednu 1932 byla zrušena nejvyšší rada národního hospodářství; místo ní byly zřízeny lidové komisariáty těžkého průmyslu, lehkého průmyslu a lesního hospodářství
- v lednu 1932 byl lidový komisariát pošt a telegrafů přejmenován na lidový komisariát spojů
- v říjnu 1932 byl z lidového komisariátu zemědělství vydělen lidový komisariát obilných a chovatelských sovchozů
- v červenci 1933 byl zrušen lidový komisariát práce
- v únoru 1934 byl lidový komisariát Dělnicko-rolnické inspekce přeměněn v komisi sovětské kontroly při RLK SSSR
- v červenci 1934 byl zřízen lidový komisariát vnitra, do nehož byla začleněna i sjednocená státní politická správa (pod názvem hlavní správa státní bezpečnosti)
- v červenci 1934 byl lidový komisariát vojenských a námořních věcí přejmenován na lidový komisariát obrany
- v červenci 1934 byl lidový komisariát zásobování rozdělen na lidový komisariát vnitřního obchodu a lidový komisariát potravinářského průmyslu
- v červenci 1936 byly zřízeny lidové komisariáty zdravotnictví a spravedlnosti
- v prosinci 1936 byl z lidového komisariátu těžkého průmyslu vydělen lidový komisariát obranného průmyslu
- v srpnu 1937 byl z lidového komisariátu těžkého průmyslu vydělen lidový komisariát strojírenství
- v prosinci 1937 byl lidového komisariátu obrany vydělen lidový komisariát válečného námořnictva
- v lednu 1938 byl zřízen lidový komsiariát výkupu
- v lednu 1938 byl přejmenován lidový komisariát vnitřního obchodu na lidový komisariát obchodu
- v lednu 1939 byl z lidového komisariátu lehkého průmyslu vydělen lidový komisariát textilního průmyslu
- v lednu 1939 byl lidový komisariát obranného průmyslu rozdělen na lidový komisariát leteckého průmyslu, lidový komisariát loďařského průmyslu, lidový komisariát vyzbrojování a lidový komisariát střeliva
- v lednu 1939 byly z lidového komisariátu potravinářského průmyslu vydělen lidový komisariát rybného průmyslu a lidový komisariát masného a mléčného průmyslu
- v lednu 1939 byl zrušen lidový komisariát těžkého průmyslu; místo něj byly zřízeny lidový komisariát palivového průmyslu, lidový komisariát černé metalurgie, lidový komisariát barevné metalurgie, lidový komisariát elektráren a elektrotechnického průmyslu, lidový komisariát chemického průmyslu a lidový komisariát průmyslu stavebních hmot
- v únoru 1939 byl lidový komisariát strojírenství rozdělen na lidový komsiariát těžkého strojírenství, lidový komisariát středního strojírenství a lidový komisariát všeobecného strojírenství
- v dubnu 1939 byl lidový komisariát vodní dopravy rozdělen na lidový komisariát námořního loďstva a lidový komisariát říčního loďstva
- v květnu 1939 byl zřízen lidový komisariát výstavby
- v říjnu 1939 byl lidový komisariát palivového průmyslu rozdělen na lidový komisariát naftového průmyslu a lidový komisariát uhelného průmyslu
- v dubnu 1940 byl lidový komisariát elektráren a elektrotechnického průmyslu rozdělen na lidový komisariát elektráren a lidový komisariát elektrotechnického průmyslu
- v dubnu 1940 byl z lidového průmyslu lesního hospodářství vydělen lidový komisariát průmyslu papíru a celulózy
- v září 1940 byla komise sovětské kontroly při RLK SSSR přeměněna na lidový komisariát státní kontroly
- v únoru 1941 byl z lidového komisariát vnitra vydělen lidový komisariát státní bezpečnosti
- v březnu 1941 byl z lidového komisariátu chemického průmyslu vydělen lidový komisariát gumárenskho průmyslu
- v červenci 1941 byl zřízen lidový komisariát výroby obráběcích strojů
- v červenci 1941 byl lidový komisariát státní bezpečnosti opět začleněn do lidového komisariátu vnitra
- v září 1941 byl zřízen lidový komisariát tankového průmyslu
- v listopadu 1941 byl lidový komisariát výrovy obráběcích strojů začleněn do lidového komisariátu tankového průmyslu
- v listopadu 1941 byl lidový komisariát všeobecného strojírenství transformován v lidový komisariát minometné výzbroje
- v únoru 1942 byl opět zřízen lidový komisariát výroby obráběcích strojů
- v dubnu 1943 byl z lidového komisariát vnitra opět vydělen lidový komisariát státní bezpečnosti
- v říjnu 1945 byl lidový komisariát tankového průmyslu transformován v lidový komisariát dopravního strojírenství
- v listopadu 1945 byl zřízen lidový komisariát průmyslových plodin
- v lednu 1946 byl lidový komisariát střeliva trasnformován v lidový komisariát zemědělského strojírenství
- v lednu 1946 byl lidový komisariát výstavby rozdělen na lidový komisariát výstavby podniků těžkého průmyslu, lidový komisariát výstavby vojenských podniků a podniků námořnictva a lidový komisariát výstavby palivových podniků
- v lednu 1946 byl lidový komisariát uhelného průmyslu rozdělen na lidový komisariát uhelného průmyslu západních oblastí a lidový komisariát uhelného průmyslu východních oblastí
- v únoru 1946 byl zřízen lidový komisariát stavebního a silničního strojírenství
- v únoru 1946 byl lidový komisariát středního strojírenství transformován v lidový komisariát automobilového průmyslu
- v únoru 1946 byl lidový komisariát minometné výzbroje transformován v lidový komisariát strojírenství a výroby nástrojů
- v únoru 1946 byly lidový komisariát obrany a lidový komisariát válečného námořnictva sloučeny do lidového komisariátu ozbrojených sil
- v březnu 1946 byl lidový komisariát naftového průmyslu rozdělen na lidový komisariát naftového průmyslu východních oblastí a lidový komisariát naftového průmyslu jižních a západních oblastí
- v březnu 1946 byl zrušen lidový komisariát obilných a chovatelských sovchozů- v březnu 1946 byla rada lidových komisařů přejmenována na radu ministrů a lidové komisariáty na ministerstva


(rozpracováno)
URL : https://www.valka.cz/Rada-lidovych-komisaru-SSSR-RLK-SSSR-Sovnarkom-t120699#413974Verze : 0
MOD