CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK)

     
Název:
Name:
vz. 53/59 vz. 53/59
Originální název:
Original Name:
vz. 53/59
Výrobce:
Producer:
ZŘR Vsetín (dělo / gun)
AZKG Praha (podvozek / chassis)
ZKJV Dubnica - Kubra (finální dodavatel / final supplier)
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1959-DD.MM.1962
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
761 do roku 1961. Jiné materiály mluví o 900 kusech a uvádějí pozdější datum.
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
31.01.1959
Osádka:
Crew:
5
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
10300 kg22708 lb
Celková délka:
Overall Length:
6920 mm 22 ft, 8.44 in
Celková šířka:
Overall Width:
2345 mm 7 ft, 8.32 in
Celková výška:
Overall Height:
2950 mm 9 ft, 8.14 in
Světlá výška:
Ground Clearance:
400 mm 1 ft, 3.75 in
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Tatra T-912-2 řadový vzduchem chlazený vznětový 6 válec Tatra T-912-2, 6-cylinder inline air-cooled diesel
Výkon:
Power:
81 kW při 2200 ot/min 110 bhp at 2200 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
mechanická: 4 vpřed, 1 vzad mechanical: 4 forward, 1 reverse
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
50 km/h80.5 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
~25 km/h~40 mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
500 km804.7 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km ? mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
60 ° ? %
Boční náklon:
Side Slope:
30 ° 67 %
Překročivost:
Trench Crossing:
0,7 m 27.56 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,46 m 18.11 in
Brodivost:
Fording Depth:
0,8 m 31.5 in
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
2x 30mm kanon vz. 53/59 2x 30mm gun vz. 53/59
Vedlejší:
Secondary:
ruční zbraně osádky handguns crew
Uživatelské státy:
User States:
/ /Další verze:

/

/ /Other version:

/

Poznámka:
Note:
Zbraň byla vyvíjena v letech 1957-1959 pod krycím názvem "Ještěrka" v Konstruktě Brno.


Upravený podvozek 6x6 Praga V3S, částečně pancéřovaný.


Náměr:-10° až +85° (mimo veliteľskú kopulu)
Odměr: 360°


Modernizace
Jsou známy tři, ale nesměřovaly k odstranění závažných nedostatků zbraně. Například, zaměřovače vz. 47, či 61/30, nebyly nahrazeny elektronickými přístroji, které by umožnily boj v noci a za ztížených povětrnostních podmínek. Pancéřový automobil Praga V3S nebyl vybaven výkonnější pohonnou jednotkou.
The weapon was developed in the years 1957-1959, under the codename "Jesterka" (Lizard) in Konstrukta Brno.


Modified chassis 6x6 Praga V3S, partially armored.


Elevation: -10° až +85°
Traverse: 360°


Modernization
There are three, but do not point to serious deficiencies weapons. For example, gunsight model 47, or 61/30, have not been replaced by electronic devices that would allow the fight at night and in adverse weather conditions. Praga V3S armored car was not equipped with powerful drive unit.
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv, fond: MNO ATS, rok: 1959 (1964), složka: čj. 21822/NTV-59 "Ještěrka"
Jan Neumann: Praga V3S, Grada, Praha 2007, ISBN 978-80-247-2172-9
Turza Peter: Úspešná jašterka, in Obrana 2012, č. 1, str. 26, MO SR, ISSN 1336-1910

Vysvětlivky:
     
ZKJV Automobilové závody Klementa Gottwalda (dříve ČKD Praga)
ZKJV Závody Klimenta Jefremoviče Vorošilova (dříve Škodovy závody Dubnica nad Váhom)
Dubnica - Kubra pobočka ZKJV (pozdější Strojárne 9. mája Trenčín)
ZŘR Závody Říjnové revoluce Vsetín (dříve Zbrojovka Vsetín)

Tabulky vypracovány: 30.03.2013
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#484657 Verze : 0
30mm protiletadlový dvojkanon vz. 53/59
Spoluautor: František Jakubec

     
Název:
Name:
30mm PldvK vz. 53/59 30 mm anti-aircraft twin-gun model 53/59
Originální název:
Original name:
30mm protiletadlový dvojkanon vz. 53/59
Výrobce:
Producer:
ZŘR Vsetín (dělo / gun)
ZKJV Dubnica - Kubra (finální dodavatel / final supplier)
Období výroby:
Production period:
DD.MM.1959-DD.MM.1962 (~1980 ?)
Vyrobeno kusů:
Number of produced:
761 v letech 1959-61. Jiné materiály mluví o 900 kusech a uvádějí pozdější datum.
761 in the years 1959-61 (other materials talking about 900 pieces and indicate a later date)
Prototyp vyroben:
Prototype built:
~31.10.1957
Obsluha:
Gun detachment:
3 + 1
Technické údaje:
Technical data:
 
Bojová hmotnost:
Combat weight:
1750 kg 3858 lb
Délka:
Overall length
3835 mm 12 ft, 7 in
Šířka:
Overall width
1800 mm 5 ft, 10.9 in
Výška (0°):
Height at 0° angle:
1864 6 ft, 1.39 in
Výška (85°):
Height at 85° angle:
3525 mm 11 ft, 7.17 in
Palná výška:
Firing height:
975 až 1065 mm 3 ft, 2.39 in
Náměr:
Elevation:
-10° až +85° -10° až +85°
Odměr:
Traverse:
360° 360°
Hmotnost jednoho kanónu bez zásobníku:
Weight of one gun without magazine:
225 kg 460 lb
Výkony:
Performance:
 
Úsťová rychlost:
Muzzle velocity:
1000 m/s 3281 ft/sec.
Dostřel dálkový:
Maximum range:
9600 m 10499 yd
Dostřel výškový:
Maximum height range:
6300 m 6890 yd
Dostřel účinný:
Effective range:
3500 m 3828 yd
Rychlost střelby teoretická:
Theoretical rate of fire:
2x 420-450 ran/min. 2x 420-450 rpm
Rychlost střelby praktická:
Practical rate of fire:
2x 100 ran/min. 2x 100 rpm
Hlaveň:
Barrel:
 
Ráže:
Calibre:
30 mm 1.181 in
Hmotnost s úsťovou brzdou:
Weight with a muzzle brake:
78,2 kg 172.4 lb
Délka s úsťovou brzdou:
Length with muzzle brake:
2357 mm 7 ft, 8.8 in
Délka bez úsťové brzdy:
Length without muzzle brake:
2190 mm 7 ft, 2.22 in
Délka drážkované části:
Length of bore:
1985 mm 6 ft, 6.15 in
Počet drážek:
Number of grooves:
16 16
Stoupání:
Rifling grooves:
800 mm 31.496 in
Šířka drážky:
Width of groove:
3,6 mm 0.14 in
Délka nábojové komory:
Length of the chamber:
204 mm 8.03 in
Zásobování kanónu:
Supplying arms ammunition:
 
Schránkový zásobník:
Detachable cartridge magazine:
až 50 kusů nábojů up to 50 pcs of ammunition
Hmotnost prázdná:
Weight of empty magazine:
27,5 kg 60.6
Hmotnost po naplnění:
Weight of loaded magazine:
84,5 kg 186.3 lb
Střelivo:
Ammunition:
 
Náboj:
Cartridge:
30x211 mm
Hmotnost náboje:
Weight of cartridge:
až 1,14 kg 2.51 lb
Hmotnost střely:
Weight of projectile:
0,435 kg 0.959 lb
Střela:
Projectile:
30-JFSv-53 - nárazová trhavá se stopovkou 30-JFSv-53 - impact explosive with tracer
Střela:
Projectile:
30-JNhSv-53 - náhradní se stopovkou 30-JNhSv-53 - replacement with tracer
Hmotnost střely:
Weight of projectile:
0,425 kg 0.937 lb
Střela:
Projectile:
30-JPZSv-53 - protipancéřová zápalná se stopovkou 30-JPZSv-53 - armor-piercing incendiary tracer
Dotace střeliva:
Subsidies ammunition:
800 kusů 800 pcs
V zásobnících uloženo:
Number cartridges in magazines:
400 kusů 400 pcs
V truhlících uloženo:
Number cartridges in boxes:
400 kusů 400 pcs
Počet přidělených zásobníků:
Number of allocated cartridge magazines:
8 kusů 8 pcs
Počet přidělených truhlíků:
Number of allocated cartridge box:
8 kusů (po 50 nábojích), nebo 10 kusů (po čtyřiceti nábojích) 8 pcs (after fifty rounds), or 10 pcs (after forty rounds)
Způsob vedení palby:
Method of keeping fire:
 
Řididla:
Primary Controls:
mechanická s 3 převody mechanical with 3 gears
Pohon řididel:
Propulsion of Primary Controls:
elektromotorem, nebo ručně electric motor, or manually
Odpalování:
Trigger:
nožní elektromagnetické, nebo mechanické foot electromagnetic, or mechanical
Spodní lafeta:
Basic structure:
 
Rozsah vysunutí zvedáku:
Range ejection jack:
200 mm 200 mm
Rozsah vsunutí zvedáku:
Range decline jack:
90 mm 90 mm
Zbraň ve vodorovné poloze na svahu:
Basic structure in horizontal position on a hillside:
do 5° to 5°
Šířka skluznice:
Width of the skid:
155 mm 6.1 in
Poznámka:
Note:
 
Odhoz nábojnic do stran:
Throwing empty cartridges in sideways:
5 až 15 m, podle rychlosti střelby a náměru 5.5 yd up to 15.4 yd, according to the cadence and elevation
Verze:
Version:
30mm PldvK vz. 53/59, vz. 53/59 M a vz. 53/59 B 30mm PldvK M53/59, M53/59M and M53/59B
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv, fond MNO ATS, rok 1959 (1964), složka: čj. 21822/NTV-59 "Ještěrka"
Děl-22-17: 30mm potiletadlový dvojkanón vz.53/59, MNO Praha 1964, ISBN nemá
Děl-22-31: 30mm protiletadlový dvojkanon vz 53/59M, MNO Praha 1977, ISBN nemá
Děl-22-37: 30mm protiletadlový dvojkanón vz.53/59, Opravy, MNO Praha 1974, ISBN nemá
Děl-22-70: 30mm protiletadlový dvojkanón vz.53/59M a 53/59B, Ošetřování zbraňové části, MNO Praha 1985,
ISBN nemá
Lubomír Popelínský: Československé automatické zbraně a jejich tvůrci, Naše vojsko, Praha 1999,
ISBN 80-206-0567-3
Ivan Hamtil, Lubomír Popelínský: Současný stav výzbroje PLV AČR a možnosti její modernizace, in Vojenské rozhledy 2002, č. 3, AVIS-MO Praha, ISSN 1210-3292

Vysvětlivky:
     
ZKJV Závody Klimenta Jefremoviče Vorošilova (dříve Škodovy závody Dubnica nad Váhom)
Dubnica - Kubra pobočka ZKJV (pozdější Strojárne 9. mája Trenčín)
ZŘR Závody Říjnové revoluce Vsetín (dříve Zbrojovka Vsetín)
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#485082 Verze : 0
30 mm samohybný protilietadlový dvojkanón PLDvK vz. 53/59 je umiestnený na pancierovanom kolesovom podvozku automobilu Praga V3S, konštrukčne vychádza z ťahaného protilietadlového dvojkanónu vz. 53.

Vo vozidle nie je zabudované zariadenie na ochranu osádky pred účinkami ZHN. Lafeta s kanónmi je konštruovaná ako snímateľná, čo umožňuje použitie tohto systému v stacionárnom prevedení. Kanóny majú odmer celých 360° a námer je v rozsahu od -2° do +85°. Na pozemné ciele môže účinne pôsobiť do vzdialenosti 2000 m.

Na začiatku výrobu PLDvK vz. 53/59 zabezpečovali Letecké opravovne Olomouc a od polovice roka 1959 Strojárne 9. mája v Trenčíne - Kubrej (TOS Trenčín). Správa vyzbrojovania prevzala pre potreby čs. armády asi 900 kusov 30 mm PlDvK vzor 53/59. Tie spočiatku tvorili výzbroj protilietadlových delostreleckých čiat, motostreleckých práporov a neskôr protilietadlových delostreleckých batérií motostreleckých a tankových plukov. Ďalej sa nachádzali vo výzbroji palebných batérií letiskových práporov letiskového zabezpečenia. O kvalite PlDdvK vz. 53/59 svedčí skutočnosť, že ešte v roku 1988 sa ich vo výzbroji bývalej federálnej čs. armády nachádzalo približne 700 kusov.


Zdroj : Turza Peter, Úspešná jašterka str. 26 Obrana 2012 č.1 MO SR - ISSN 1336-1910

Foto : Mihálik Miroslav VHM VHÚ
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Exponát v hale VHM Piešťany.

Exponát v hale VHM Piešťany.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Exponát VHM VHÚ Piešťany

Exponát VHM VHÚ Piešťany
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#423380 Verze : 0
30mm protilietadlový dvojkanón vz. 53/59(30mm PldvK vz.53/59)


Vážení,
z uspořádání protiletadlového kompletu vyplývá, že brněnští konstruktéři se inspirovali zbraňovými systémy à la Waffenträger Heuschrecke, z druhé světové války. Zbraňový komplet (pancéřovaný automobil Praga V3S + 30mm PldvK vz.53/59) byl vyvíjen v brněnské Konstruktě. Zbraň byla navržena jako stacionární palebné postavení, které bylo možné převážet na zadní plošině opancéřovaného nosiče. Vozidlo nesloužilo jen k přepravě, ale umožňovalo střelbu i během krátkých zastávek. Robustně konstruovaná spodní lafeta byla vybavena dvěma kluznicemi, které zjednodušovaly manipulaci. Pomocí navijáku, bylo možné tuto zbraň spustit, či vyzdvihnou. V případě nutnosti kluznice umožňovaly i vlečení za vozidlem, za podmínky, že rychlost smyku nepřekročí 20 km/h.


Modernizace
Jsou známy tři, ale nesměřovaly k odstranění závažných nedostatků zbraně. Například, zaměřovače vz. 47, či vz. 61/30, nebyly nahrazeny elektronickými přístroji, které by umožnily boj v noci a za ztížených povětrnostních podmínek.


Poznámka
Fotografie převzaty a upraveny z níže uvedených zdrojů.


Zdroje
http://forum.presscont.eu/viewtopic.php?f=41&t=202
http://svsm.org/gallery/m-53-59
www.chmelar-diorama.cz
http://www.jesterka.wz.cz/ttd_zbran.htm
www.militaryphotos.net!
www.vkpvt.estranky.cz
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Modelářská rekonstrukce, autor: Ing. Ivan Repček.

Modelářská rekonstrukce, autor: Ing. Ivan Repček.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Autor: Východočeský klub přátel vojenské techniky, Hradec Králové.

Autor: Východočeský klub přátel vojenské techniky, Hradec Králové.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Autor: Ing. František Jakubec.

Autor: Ing. František Jakubec.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Pohled do prostoru střelce. Autor: Alex Burlyga.

Pohled do prostoru střelce. Autor: Alex Burlyga.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Autor: Aleš Chmelař.

Autor: Aleš Chmelař.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Autor: Alex Burlyga.

Autor: Alex Burlyga.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Zasunutý zvedák spodní lafety.

Zasunutý zvedák spodní lafety.
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#485289 Verze : 0
Celkový pohľad na vz.53/59 s popisom komponentov.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Celkový pohľad

Celkový pohľad
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#206298 Verze : 0
PLDvK vz. 53/59 z výzbroje české armády, 1997. Poslední Ještěrky byly z výzbroje české armády vyřazeny k 31. prosinci 2003.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#4791 Verze : 0
PLDvK vz. 53/59, Bahna 2003, květen 2003. Vozidlo pochází ze sbírek Vojenského muzea na demarkační linii v Rokycanech.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - (©Radek Havelka)

(©Radek Havelka)
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - (©Radek Havelka)

(©Radek Havelka)
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#69941 Verze : 0
PLDvK vz.53/59, oslavy 100 let o založení VVP, Milovice, květen 2004.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#83684 Verze : 0
Něco málo... v květnu jsem vyřazoval 8 těchto strojů.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#99376 Verze : 0
PLDvK vz. 53/59 z výzbroje OSSR.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#104260 Verze : 1
PLDvK vz. 53/59 slovenské armády při přepravě po železnici.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#104345 Verze : 0
"Vagonování" Ještěrky české armády, resp. nakládání na podvalník P-32.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#114280 Verze : 0
Tak nás to dnes popadlo po práci a vytáhli jsme V3S Ještěrku a projeli jí cca 100km. Po 3 měsíční pauze chytla na škrtnutí a bez jediného zaváhání vyrazila na PVO. Akorát v ní bylo dnes docela dost teplo pro řidiče a velitele... Shocked


Beteer
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#117402 Verze : 0
Ještěrka českého letectva vytažená z nedotknutelných zásob, 4. základna taktického letectva, Den otevřených dveří, Čáslav, 26.6.1999.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#214540 Verze : 0
PLDvK vz.53/59 ze sbírek Vojenského historického muzea v Trenčíně (později přestěhovaného do Piešťan), vojenský veletrh IDEE 2002, Trenčín, květen 2002.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#222662 Verze : 0
Cihelna 2007, 18.8.2007.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#229012 Verze : 0
Ještěrka v expozici kralického muzea
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#229137 Verze : 0
PLDvK vz. 53/59 bývalé jugoslávských ozbrojených sil, na snímcích již v kamufláži chorvatské armády během bojů na Balkáně v devadesátých letech. Světlé kamuflážní schéma se používalo v pobřežních oblastech (Dolomity, Karst).

Zdroj: Croatian Army Vehicles 1991-1995, ISBN-953-219-025-4

CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#212743 Verze : 0
Další fotografie "balkánské" Ještěrky.


Fotogafie: archiv

CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#305098 Verze : 0
Náboje pro PLDvK vz. 53/59 (poslední 3 zprava) pro porovnání zleva: 30x155, 23x152 a 37x155 v řezu, moje sbírka.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#301530 Verze : 0
Munícia pre 30 mm PlDvk vz.53/59


Zdroj : Zápisník 1985
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Plnenie zásobníkov 30 mm muníciou.

Plnenie zásobníkov 30 mm muníciou.
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#307451 Verze : 0
Lešany 2009, Přelouč
vlastní foto
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#318470 Verze : 0
PlDvK vz. 53/59 počas nasadenie v Kosove.


Zdroj: www.facebook.com

CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - PlDvK vz. 53/59 počas nasadenie v Kosove.

PlDvK vz. 53/59 počas nasadenie v Kosove.
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#522960 Verze : 0
PLDvK vz. 53/59, Vojenský újezd Brdy, Bahna 2015, červen 2015.


autor: Josef Holek

CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#534639 Verze : 4
Dve snímky z Ozbrojených síl Demokratickej republiky Kongo. Podľa zdroja ide o reexport vozidiel, ktoré vyradilo z výzbroje Srbsko.


Zdroj: www.facebook.com
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - 30mm PLDvK vz. 53/59

30mm PLDvK vz. 53/59
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - 30mm PLDvK vz. 53/59

30mm PLDvK vz. 53/59
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#539207 Verze : 0
zdravím, dovolím si sem pridať fotky svojho zameriavacieho puškohľadu vz.47 určeného pre pldvk 53/59 na zameriavanie pozemných cieľov.


Zdroj: vlastná zbierka

CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Vo vrchnej časti chýba úchyt na prísvit

Vo vrchnej časti chýba úchyt na prísvit
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Odobratá očnica

Odobratá očnica
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Pohľad do očnice zvnútra, na odpruženie

Pohľad do očnice zvnútra, na odpruženie
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Zameriavacia osnova

Zameriavacia osnova
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#725711 Verze : 1

Diskuse

PLDvK vz. 53/59, pravdepodobne cvičenie Vltava 66.


Pre odborníkov : rozšírené " boforsové " vyústenie hlavní. Vie niekto o tom viac ?
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Typ kanónu : ...

Typ kanónu : ...
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#259167 Verze : 0
Poměrně hrozivý pohled a být na špatné straně tak asi i poslední.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#92635 Verze : 0
Chtěl bych se zeptat, jestli už byla "Ještěrka" vyřazena ze stavu naší armády. Jestli ano, tak by mě zajímalo, čím ji chce AČR nahradit...
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#299276 Verze : 0

Citace - Miroslav Hlavatý :

Pre odborníkov : rozšírené " boforsové " vyústenie hlavní. Vie niekto o tom viac ?
Niečo takéto som videl na Juhoslovanských Jašterkách - tie mali od výrobcu označenie myslím vz. 53/59B ? Ale momentálne na potvrdenie nemám zdroje, naviac na snímkoch z konfliktu v 90. rokoch mali aj tieto kanóny štandartnú úsťovú brzdu.


K náhrade Jašteriek v armáde - myslím že v ČR ich nahradili rakety RBS-70 (a v SR Igla). Pôvodne mal byť náhradou komplet Strop, ale ten bol zrušený v ČR v roku 1994 (v SR jeho nástupca Brams myslím až v roku 2004).
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#299280 Verze : 0

Citace - Miroslav Hlavatý :

Pre odborníkov : rozšírené " boforsové " vyústenie hlavní. Vie niekto o tom viac ?Ináč, keď ste niekto videli film Za nepriateľskou líniou, tak v ňom tie PLdvK majú také vyústenie. Hádam zoženiem aj nejaké foto .... Very Happy
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#299282 Verze : 0
Někde jsem (ale již dávno) četl, že tahle zbraň byl v jistých počtech ve výzbroji i rakouské armády (vedle PTK 85 mm, vz. 52). Je to pravda ??
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#484721 Verze : 0
pretože na tento web sa nedajú priamo zavesiť videá, robím pokus s animovaným GIF formátom, teraz 30mm PLdvK vz.53/59 na cvičení Štít 1972, čo vy na to


pozn FiBe: ale jde to, formátovací [*video*][*/video*] resp. [*youtube*][*/youtube*] bez hvězdiček
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - batéria 30-tok v akcii

batéria 30-tok v akcii
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#568159 Verze : 2
ok, čiže aj videá ktoré nie sú na YOU TUBE?
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#568183 Verze : 2
ne ne, zatim to jde jen pres youtube, je to asi nejspolehlivejsi ... na hostovani vetsiho mnozstvi videi bohuzel nemame kapacitu (nejde jen o prostor, ale i konvertovani do spravneho formatu atd), takze dat to na youtube a pak sem vlozit jen patricny kod je nejlepsi reseni Smile
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#568287 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více