Main Menu
User Menu

CZK - MT-55A (mostní tank)

MT-55KS

Mostový tank MT-55A


Výskumné a vývojové práce začali ešte vo vývojovej konštrukcii vtedajšieho podniku Závody J. V. Stalina v Martine v roku 1961. V rokoch 1962-63 boli vyrobené dve funkčné vzorky vozidla, po ich skuškach koncom roku 1964 prototyp, s ktorým boli vykonané rozsiahle skúšky. Vývoj bol ukončený začiatkom roka 1967. Overovacia séria 5 ks bola vyrobená v roku 1968 a v rokoch 1969-1983 prebiehala sériová výroba. V priebehu vývoja tohoto výrobku bolo udelených 5 čsl. autorských osvedčení, vzťahujúcich sa na konštrukciu nadstavby. Dodávky týchto vozidiel pre ČSLA predstavovali asi 15%, export do krajín bývalej Varšavskej zmluvy tvorili asi 65%, export do tzv. nesocialistických krajín predstavoval asi 20% z vyrobeného množstva.
Vozidlo je vybavené presným diaľkomerom pre určenie širky premosťovanej prekážky.
MT 55 A je i s naloženým mostom pomocou zariadenia "RIEKA" schopný prekonávať 1000m širokú vodnú prekážku hlbokým brodením do hĺbky 4m.
MT 55 A je obrnené vozidlo so streleckou a protiradiačnou odolnosťou na úrovni tanku T 55 A, určené na rýchle premostenie vodných, terénnych a iných prekážok a zátarasov v dotyku s paľbou nepriateľa. Pohonná jednotka, prevodové ústrojenstvo a podvozok je unifikovaný s tankom T 55 A.


Hlavné technické parametre MT 55A:


hmotnosť : 36 000 kg
posádka : 2 muži
max. rýchlosť : 50 km/h
merný výkon : 11,83 kW/t
dojazd bez prídavných sudov : 500 km
nosnosť mostu : 50 t
max. šírky premostenej prekážky : 17.5 m
čas potrebný na položenie mostu : 3 min.
čas potrebný na naloženie mostu : 5-8 min.
dĺžka rozovretého mostu : 18 m
šírka mostu : 3,3 m
hmotnosť mostu : 6500 kg
pokladací mechnizmus : 4-klbový, plne hydraulický (hydraulické valce), s elektrosystémom pre automatizovaný proces pokladania a nakladania mostu.


zdroj : MOT 8/2000Další informace
URL : https://www.valka.cz/CZK-MT-55A-mostni-tank-t10857#47346Verze : 0
Mostný tank MT-55AVývoj mostného tanku, ktorého základ mal tvoriť strojový spodok tanku T-55, sa začal na jar 1964 na základe technicko-taktických požiadaviek MNO – Veliteľstva ženijného vojska,zaslaných riaditeľstvu ZTEES Martin. Podľa nich mala dĺžka mostu nožničového typu dosahovať pri roztvorení 18 m a šírka nesmela prekročiť 3,4 m. Okrem toho mal byť tank vybavený ochranou proti zbraniam hromadného ničenia, protipožiarnou ochranou a súpravou na hlboké brodenie „RIEKA“.


Hlavným riešiteľom projektu mostného tanku sa stal Vývojový závod TEES Martin. Na projekte s ním spolupracoval VOP 025 Nový Jičín a niektoré ďalšie podniky. Do konca júna 1964 bol dokončený konečný projekt, podľa ktorého sa do decembra 1964 vyrobil prototyp vozidla. Funkčné skúšky s prototypom sa začali vo februári 1965. Ich priebeh však prerušila havária kladúceho mechanizmu. Prototyp prešiel ďalšími úpravami. Podnikové a na ne nadväzujúce kontrolné skúšky prototypu prebiehali v Martine od júna do konca októbra 1965.


Skúšky boli rozdelené na jazdné a špeciálne, v ktorých sa preverovala funkčnosť nadstavby.V ich priebehu najazdil prototyp v priestore budúcej priehrady Liptovská Mara s mostom 1 500 km a bez mostu 500 km.V rámci špeciálnych skúšok sa vyskytli poruchy na hydraulickom systéme. Na základe týchto skutočností skúšobná komisia po stránke splnenia technicko-taktických parametrov hodnotila prototyp ako vyhovujúci, z hľadiska funkčnej spoľahlivosti však ako nevyhovujúci. Preto vývojový závod pristúpil k ďalšej úprave prototypu. Bol upravený hydraulický systém a najviac namáhané časti kladúceho mechanizmu. Prvého júla 1966 upravený prototyp odovzdali na opakované podnikové a kontrolné skúšky. Prijazdných skúškach bez poruchy odjazdil 200 km, ale pri špeciálnych skúškach prototyp opäť nevyhovel z dôvodu prasknutia lyžice kladúceho mechanizmu a zadnej nosnej konzoly. Začiatkom mája 1967 na základe hlásenia TEES Martin o odstránení porúch sa s prototypom uskutočnili vojskové skúšky, ktoré sa skončili v októbri 1967 s negatívnym výsledkom. Opätovne sa vyskytli poruchy na kladúcom mechanizme a praskol čap mostu. Vzhľadom na to prešiel prototyp ďalšími rozsiahlymi úpravami.


S upraveným prototypom sa od 1. februára do 24. apríla1968 na podnikovom polygóne TEES Martin uskutočnili jazdné a funkčné skúšky, v rámci ktorých prototyp uspel. V nadväznosti na to sa v TEES Martin rozbehla výroba 5 ks vozidiel overovacej série. Dva kusy prešli veľkými kontrolnými skúškami vo Vojenskom skúšobnom stredisku 020 Doksy. Stredisko urobilo s vozidlami intenzívne jazdno-technické a špeciálne skúšky, v rámci ktorých vozidlá vyhoveli. Po skúškach bol jeden mostný tank ponechaný VOP 025 Nový Jičín ako vzorový voz a druhý po generálnej oprave prevzala Vojenská akadémia v Brne. Zostávajúce tri kusy prevzala dočasne 1. tanková divízia, ktorá ich používala do polovice roka 1973, keď boli odoslané do generálnej opravy. V decembri 1969 schválilo MNO dokumentáciu pre sériovú výrobu mostného tanku pod označením MT-55A (neskôr bola doplnená).


Sériová výroba trvala od roku 1973 do roku 1983, pričom pre potreby ČSĽA bolo dodaných spolu 1270 kusov MT-55A. Mostné tanky boli začlenené do zostavy tankových plukov tankových divízií, tankových práporov motostreleckých plukov a tankových plukov motostreleckých divízií, ako aj ženijných práporov, ženijných brigád.
Zdroj : TURZA Peter - Mostný tank z Martina OBRANA č.10 2011


Foto : MIHÁLIK Miroslav, ing. – VHÚ VHM Piešťany
CZK - MT-55A (mostní tank) - MT-55A ako exponát VHM Piešťany.

MT-55A ako exponát VHM Piešťany.
URL : https://www.valka.cz/CZK-MT-55A-mostni-tank-t10857#414410Verze : 0
Mostový tank MT-55A je určený na rýchle premosťovanie :


- protitankových priekop, stien a zrázov na vodorovnom teréne,
- prírodných prekážok v nerovnom teréne alebo umelých prekážok vytvorených trhavinami,
- úzkych vodných prekážok,


Most je možné použiť aj na zosilnenie málo únosných mostov alebo na spevnenie neúnosných úsekov terénu a pod.


Rozmery MT-55A s naloženým mostom :


Dĺžka : 9880 mm
Šírka : 3300 mm
Výška: 3350 mm


Svetlosť : 425 mm


Dĺžka s mostom položeným na rovine : 27100 m


Dojazd : na cestách 430 - 480 km / v teréne 270 – 300 km


Spotreba paliva pri ukladaní mostu : 50 l / hod.


Most : koľajový, nožnicový s dvoma nezávislými mostovkami


Dĺžka zloženého mosta : 9600 mm
Šírka jednej koľaje : 1150 mm
Šírka medzery medzi koľajami : 1000 mm


MT-55A možno prepravovať :


- po železnici na dvoch železničných vozňoch Px alebo Paon : na jednom vozni podvozok, na druhom mostovku.
- na dvoch podvalníkoch s nosnosťou 20 t,
- po vlastnej osi,
- na prepravníku PM-55 / len most /.Zdroj : Vojenské mosty a zásobovanie vodou SVŠT 1984
URL : https://www.valka.cz/CZK-MT-55A-mostni-tank-t10857#254006Verze : 0
Schopnosti prekonávať prekážky:


Max. stúpanie 32°
Max. bočný náklon 30°
Šírka priekopy 2,7 m
Výška kolmej steny 0,7 m
Hĺbka brodu bez prípravy vozidla 1,4 m


Jazda pod vodou:
- max. rýchlosť prúdu 1 m/s
- šírka vodnej prekážky 1000 m
- max. hĺbka vody 4 m


Výzbroj:
Samopal vz.58 1 ks
Ručné granáty 15 ks
Signálna pištoľ 1 ks


Spojovacie prostriedky:
R-123


Hnacie a pohybové ústrojenstvo:
Motor V-55
Obsah palivových nádrží bez prídavných sudov 910 l
Počet prevodových stupňov 5
Ovládanie mechanické, zdvojené posilňovačom
Ovládanie smerového ústrojenstva kvapalinové
Palubná sieť 24 V


Prístroje nočného videnia:
- pozorovací prístroj veliteľa TKN-1
- pozorovací prístroj vodiča TVN-2


Ochrana proti ZHN:
Pri výbuchu atomovej zbrane dôjde ku automatickému uzavretiu .
Pri prejezde zamoreným priestorom sa vytvára vo vozidle pretlak.


Ukladacie zariadenie mostného tanku je vybavené kvapalinovým, vysokotlakým, trojokruhovým systémom, ovládaným ručne alebo elektrohydraulicky. Zdroj tlakového oleja sú 4 ks čerpadiel ACK-16-7 (piestkové, axiálne, vysokotlaké). Ohrievanie tlakového oleja v olejovej nádrži je zabezpečené výmenníkom tepla, v ktorom prúdi teplá voda z chladiaceho a ohrievacieho ústrojenstva motora.


Dodávané množstvo oleja 50 l
Trvalý pracovný tlak 21,5 MPa (220 kp/cm2)
Krátkodobý maximálny tlak 27,5 MPa (280 kp/cm2)
Množstvo oleja v kvapalinovom systéme 350 l
Rozvádzač - šesť sekčný s dvoma riadenými poisťovacími ventilami
Ovládanie posúvačov (šoupátka) - ručné, pri automatizácii procesu elektrohydraulickéZdroj
1) Hlavní takticko-technické data tankové a automobilové techniky ČSLA, Naše vojsko, 1976
URL : https://www.valka.cz/CZK-MT-55A-mostni-tank-t10857#304338Verze : 0
MOD
Mostový tank MT-55A je určený k rýchlemu premosťovaniu protitankových zátarasov a iných prekážok. Je to špeciálne upravený tank T-55A bez veže a výzbroje. Je vybavený mostom a zariadením, ktoré umožňuje pokladanie mostu cez prekážku.


Pokladacie ústrojenstvo je poháňané hydraulickými valcami. Rozvod tlakovej kvapaliny do jednotlivých hydraulických valcov je riadený rozvádzačom, umiestneným vo vnútri vozidla.


Podvozok, hnacie a prevodové ústrojenstvo je v zásade zhodné s tankom T-55A. Rozdielne je len usporiadanie skupín v bojovom priestore. Korba MT-55A má niektoré menšie úpravy súvisiace so zabudovaním mostovej nadstavbovej časti a uložením mostu na podvozku.


Na prekážku sa most pokladá preklopením dopredu, pričom sa súčasne roztvára.


MT-55A sa skladá :


- korba,
- pozorovacie a orientačné prístroje,
- hnacie a prevodové ústrojenstvo,
- podvozok,
- pokladacie ústrojenstvo,
- most,
- zariadenie pre uloženie mostu na podvozok,
- hydraulická sústava,
- elektrická výzbroj,
- pojítka,
- zariadenie pre ochranu před účinkami ZHN,
- požiarne a zadýmovacie zariadenie,
- zariadenie pre jazdu pod vodou,
- vybavenie záložnými dielmi, náradím príslušenstvo.


Výzbroj


Pozorovací prístroj


Cez deň :


- veliteľ tanku : TPKU-2B + hranolový pozorovací prístroj – 4 ks,
- vodič tanku : hranolový pozorovací prístroj – 2 ks.
-
V noci :


- veliteľ tanku :infraďalekohľad TKN-1,
- vodič tanku : infrahľad TVN-2.Hlavné technické údaje :


TTD tanku sú zhodné so stredným tankom T-55A


Most


Typ : koľajový, nožnicový s dvomi nezávislými mostovkami,


Vozovka : oceľový plech s pozdĺžnym prelismi a priečnym zdrsnením.


Nosnosť : 50 t


Rozmery mostu v mm:


Dĺžka roztvoreného mostu : 18000
Dĺžka zovretého mostu : 9600


Šírka mostu : 3300
Šírka jednej koľaje : 1150


Výška roztvoreného mostu v strede : 8000


Hmotnosť mostu : cca 6500 kgZdroj tlakovej kvapaliny : čerpadlo ACK-16-7 - piestové, axiálne, vysokotlakové.
Počet : 4
Dodávané množstvo : 45 l / min. ( jedno čerpadlo )
Max. dĺžka prekážky : 17,5 m


Rozmery v mm:


Dĺžka : 9880 s mostom / prepravná poloha : 8450
Dĺžka s položeným mostom na rovine : 27100


Šírka : 3270 bez mostu / s naloženým mostom : 3300


Výška : s naloženým mostom 3350 / bez mostu s pokladacím ústrojenstvom : 2800


Svetlosť. s naloženým mostom : 425 / bez mostu : 460Hmotnosť kg : cca 36000


Priemerná rýchlosť v km / hod. :
- komunikácie: 30 – 32
- terén :15 – 25
- max. po ceste : 50


Dojazd : 430 – 480 km / terén : 270 – 300 km


Čas potrebný pre položenie mostu : 3 minúty / pre naloženie mostu : 5 – 8 minút


Osádka : 2 muži
Zdroj : Žen-24-11 Mostný tank MT-55A – predpis ČSĽA, Praha 1975 - fond VHÚ Bratislava
CZK - MT-55A (mostní tank) - Predná časť.

Predná časť.
CZK - MT-55A (mostní tank) - Zadná časť.

Zadná časť.
CZK - MT-55A (mostní tank) - Korba.

Korba.
CZK - MT-55A (mostní tank) - MT-55A - popis.

MT-55A - popis.
CZK - MT-55A (mostní tank) - MT-55A bez mostu.

MT-55A bez mostu.
URL : https://www.valka.cz/CZK-MT-55A-mostni-tank-t10857#385865Verze : 0
MT-55A slovenskej armady na vystave IDEE 2004
CZK - MT-55A (mostní tank) -


CZK - MT-55A (mostní tank) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-MT-55A-mostni-tank-t10857#46231Verze : 0
niekde v muzeu
CZK - MT-55A (mostní tank) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-MT-55A-mostni-tank-t10857#73957Verze : 0
ten pískový MT-55A je v barvách IDF ( Israeli Defence Forces ) a je vystaven ve vojenském muzeu v Latrunu. Tyto mosťáky izraelská armáda ukořistila Egyptu během Šestidenní války v roce 1967 na Sinaji. Během této války IDF ukořistila několik set kusů nepoškozené vojenské techniky všeho druhu. Tato technika byla dost často egypťany opuštěna z důvodu nedostatku pohonných hmot a rychlým postupem izraelských jednotek.
URL : https://www.valka.cz/CZK-MT-55A-mostni-tank-t10857#97359Verze : 0
MT-55KS


Vývoj: 1970
Výroba: 1971 - 1983
Počet vyrobených kusů: 183
Uživatelé: Indie, IrákStroj indické armády
URL : https://www.valka.cz/CZK-MT-55A-mostni-tank-t10857#127186Verze : 0
MOD
MT-55A bez mostovky
CZK - MT-55A (mostní tank) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-MT-55A-mostni-tank-t10857#259137Verze : 0
MOD
MT-55A
CIAF 2009
CZK - MT-55A (mostní tank) - vlastní foto

vlastní foto
CZK - MT-55A (mostní tank) - vlastní foto

vlastní foto
CZK - MT-55A (mostní tank) - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/CZK-MT-55A-mostni-tank-t10857#325587Verze : 0
MOD
Možnosti využitia MT-55A.
Zdroj : Žen-24-11 Mostný tank MT-55A – predpis ČSĽA, Praha 1975 - fond VHÚ Bratislava
CZK - MT-55A (mostní tank) - Mostovka - popis.

Mostovka - popis.
CZK - MT-55A (mostní tank) - Pokladanie mostu na prekážku.

Pokladanie mostu na prekážku.
CZK - MT-55A (mostní tank) - Nakladanie mostu na tank.

Nakladanie mostu na tank.
CZK - MT-55A (mostní tank) - Varianty použitia MT-551.

Varianty použitia MT-551.
CZK - MT-55A (mostní tank) - Pokladač - popis.

Pokladač - popis.
URL : https://www.valka.cz/CZK-MT-55A-mostni-tank-t10857#385911Verze : 0
MT-55A ("bílá 071") z výzbroje 73. tankového praporu, Tankový den, Vojenské technické muzeum, Lešany, 1.9.2012.
CZK - MT-55A (mostní tank) -


CZK - MT-55A (mostní tank) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-MT-55A-mostni-tank-t10857#458486Verze : 0
MOD
Památník a muzeum Obrněného sboru, Latrun vlastní foto, 2017
CZK - MT-55A (mostní tank) -


CZK - MT-55A (mostní tank) -


CZK - MT-55A (mostní tank) -


CZK - MT-55A (mostní tank) -


CZK - MT-55A (mostní tank) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-MT-55A-mostni-tank-t10857#586987Verze : 0
MOD
Brobandvagn 971 (BroBv 971), původně východoněmecké BLG-60M2 koupené v roce 1999 v počtu 32 kusů. Podvozky pro všechny východoněmecké mostní tanky řady BLG-60 byly vyrobeny v Československu.

Vlastní foto, muzeum Boden
CZK - MT-55A (mostní tank) -


CZK - MT-55A (mostní tank) -


CZK - MT-55A (mostní tank) -


CZK - MT-55A (mostní tank) -


CZK - MT-55A (mostní tank) -


CZK - MT-55A (mostní tank) -


CZK - MT-55A (mostní tank) -


CZK - MT-55A (mostní tank) -


CZK - MT-55A (mostní tank) -


CZK - MT-55A (mostní tank) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-MT-55A-mostni-tank-t10857#619733Verze : 3
MOD
Diskuse
URL : https://www.valka.cz/CZK-MT-55A-mostni-tank-t10857#613549Verze : 0
MOD