Main Menu
User Menu

Brómbenzylkyanid (CA)

Brombenzylkyanid

BRÓMBENZYLKYANID (CA)
(slzotvorná látka)


Brómbenzylkyanid je kvôli svojim nestálym vlastnostiam značne nevhodný na skladovanie. Kvôli svojej vysokej toxicite sa už tiež považuje za zastaralý a nevhodný na použitie pri potláčaní nepokojov.


základné údaje:
názov: brómbenzylkyanid
označenie: CA
ďalšie názvy:
registračné číslo CAS: 5798-79-8


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: α-brómbenzylkyanid
vzorec: C6H5-CHBr-CN
molekulová hmotnosť: 196,05
bežný fyzikálny stav: tuhá látka
zápach: ?
teplota varu: 242°C (za rozkladu)
teplota topenia: 25,4°C
hustota: kvapalina: 1,47 g/ml pri 25°C
tlak pár: 1,463 Pa pri 20°C
teplota vzplanutia: ?
teplota rozkladu: ?
rozpustnosť: ?
hydrolýza: ?
stálosť pri uskladnení: nestály, citlivý na teplo
reakcie s kovmi a inými materiálmi: koroduje železo a oceľ


toxicita:
oči: dráždivý a slzotvorný
pokožka: ?
vdychovanie: ?
ochrana: ?
typ látky: zastaralá látka na potláčanie nepokojov
účinok: ?


zdroje:
www.chemicalbook.com
POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
URL : https://www.valka.cz/Brombenzylkyanid-CA-t107127#381854Verze : 0
MOD