Rundstedt, Gerd von

     
Příjmení:
Surname:
von Rundstedtvon Rundstedt
Jméno:
Given Name:
Karl Rudolf Gerd Karl Rudolf Gerd
Jméno v originále:
Original Name:
Karl Rudolf Gerd von Rundstedt
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál polní maršál General Field Marshal
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.12.1875 Aschersleben /
12.12.1875 Aschersleben /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
24.02.1953 Hannover /
24.02.1953 Hannover /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ Armádnej skupiny Juh - Commander of Army Group South
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- držiteľ Rytierského kríža k Železnému krížu s dubovými ratolesťami a mečmi - Knight's Cross of the Iron Cross with Oak Leaves and Swords
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Gerd_von_Rundstedt
URL : https://www.valka.cz/Rundstedt-Gerd-von-t10681#403842 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
von Rundstedtvon Rundstedt
Jméno:
Given Name:
Karl Rudolf Gerd Karl Rudolf Gerd
Jméno v originále:
Original Name:
Karl Rudolf Gerd von Rundstedt
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
17.06.1893 poručík
12.09.1902 nadporučík
24.03.1907 kapitán
28.11.1914 major
01.10.1920 podplukovník
01.02.1923 plukovník
01.11.1927 generálmajor
01.03.1929 generálporučík
01.10.1932 generál pěchoty
01.03.1938 generálplukovník
19.07.1940 generál polní maršál
17.06.1893 Leutnant
12.09.1902 Oberleutnant
24.03.1907 Hauptmann
28.11.1914 Major
01.10.1920 Oberstleutnant
01.02.1923 Oberst
01.11.1927 Major General
01.03.1929 Lieutenant General
01.10.1932 General of the Infantry
01.03.1938 Colonel General
19.07.1940 General Field Marshal
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gerd_von_Rundstedt
www.tracesofwar.com
uk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rundstedt-Gerd-von-t10681#421747 Verze : 1
Pruský aristokrat Gerd von Rundstedt je právem považován za jednoho z nejvýznamnějších německých generálů. Za druhé světové války zastával díky svým výjimečným schopnostem vysoké velitelské funkce i přes pokročilý věk a okázalý nezájem o politiku a nacionální socialismus.

Karl Rudolf Gerd von Rundstedt se narodil 12. prosince 1875 v Ascherlebenu v pruské aristokratické rodině s dlouhou vojenskou tradicí. Jako syn generálmajora pruské královské armády byl předurčen pro vojenskou kariéru a v patnácti letech nastoupil do kadetní školy. 22. března 1892 zahájil v hodnosti praporčíka vojenskou službu v pěším pluku v Kasselu a po převelení do Válečné školy v Hannoveru byl 17. června 1893 povýšen na poručíka. Po deseti letech služby u pěchoty ve funkcích pobočníka velitele praporu a pluku byl vyslán ke studiu na Pruské válečné akademii v Berlíně. Po jejím úspěšném absolvování v roce 1907 byl převelen na generální štáb.
Krátce po vypuknutí 1. světové války byl von Rundstedt, náčelník štábu 22. záložní pěší divize, povýšen na majora a v této hodnosti zastával po celou válku vyšší štábní funkce na západní i východní frontě (až po náčelníka štábu XV. sboru), působil i v německé vojenské misi v Osmanské říši. Byl navržen na udělení řádu Pour le Mérite, to však již nemohlo být schváleno kvůli abdikaci císaře Viléma II.

Po válce působil v Reichswehru - od května 1920 zastával v hodnosti podplukovníka funkci náčelníka štábu 3. jízdní divize a v roce 1923 byl povýšen na plukovníka. Od května 1925 velel 18. pěšímu pluku a v roce 1927 byl povýšen do první generálské hodnosti.
Von Rundstedt dále stoupal po služebním žebříčku a velel 3. divizi Reichswehru, Vojenské oblasti III a od roku 1932 pak Skupinovému velitelství 1 v hodnosti generála pěchoty.

S politikou nastupujícího nacionálně socialistického režimu von Rundstedt nesympatizoval, ale jako vojenský profesionál podporoval Hitlerovu snahu o vybudování silné armády, zvláště poté, co diktátor ujistil generalitu, že nebude zasahovat do vnitřních armádních záležitostí. V roce 1934, když generál Kurt Freiherr von Hammerstein-Equord rezignoval na funkci náčelníka generálního štábu, Hitler chtěl jmenovat jeho nástupcem generála Walthera von Reichenau. Von Rundstedt vystoupil spolu s několika dalšími vysokými důstojníky proti jeho jmenování, s odůvodněním, že příliš otevřeně podporuje nacismus. Hitler ustoupil a jmenoval místo něj generála Wernera von Fritsche. Když byl von Fritsch v roce 1938 donucen odstoupit, Rundstedt opět blokoval Reichenauovo jmenování a podporoval generála Walthera von Brauchitsche.
Během sudetské krize v roce 1938 se von Rundstedt netajil názorem, že Německo ještě není připraveno na válku. Po okupaci Sudet na vlastní žádost odešel k 31. říjnu v hodnosti generálplukovníka do zálohy.

Von Rundstedt si důchodu dlouho neužíval. V dubnu 1939 byl reaktivován a jmenován náčelníkem "pracovního štábu von Rundstedt", který tvořil základ budoucí Skupiny armád Jih pro plánovanou invazi do Polska ze Slovenska a Slezska. Dne 23. srpna 1939 byl rozšířený von Rundstedtův štáb (nyní přejmenovaný na 12. armádu) převelen do Nisy v Horním Slezsku a převzal dne 25. srpna velení tří podřízených armád. Za úspěšné velení v polské kampani byl von Rundstedt 30. září 1939 vyznamenán Rytířským křížem.

Po porážce Polska byla von Rundstedtova skupina armád přejmenována na Skupinu armád A pro plánované západní tažení. Později podpořil Mannsteinovu modifikaci plánu na útok do Beneluxu a Francie. Během následující ofenzivy pronikly jednotky von Rundstedtovy armádní skupiny přes Ardeny, postoupily na pobřeží kanálu La Manche a obklíčily nepřátelské síly u Dunkerku. Během druhé fáze kampaně ve Francii byla armádní skupina reorganizována a znovu nasazena na Sommě. Za úspěšné velení během západního tažení byl von Rundstedt spolu s dvanácti dalšími důstojníky 19. července 1940 povýšen do hodnosti polního maršála. V říjnu 1940 převzal velení Hlavního velitelství Západ a měl velet plánované invazi na britské ostrovy.

Po krachu letecké bitvy o Británii byla invaze odvolána a von Rundstedt převzal velení Skupiny armád Jih (52 pěších a pět tankových divizí) během úvodní fáze východního tažení v roce 1941. Po počátečních úspěších (obklíčení stovek tisíc sovětských vojáků u Umaně v srpnu a v Kyjevském kotli v září) se postup jeho armád zpomalil v důsledku logistických potíží a v polovině listopadu zasáhla ruská zima. Von Rundstedt se dostal do ostrých sporů s vrchním velením - odmítal požadavky na další postup a chtěl své armády zastavit a zakopat na zimu. V té době nebyl v dobrém zdravotním stavu - bylo mu již 65 let a začátkem listopadu prodělal lehký infarkt. Po ostré výměně názorů s Hitlerem poté, co neuposlechl rozkaz a vyklidil před nepřátelským protiútokem Rostov na Donu, byl na konci listopadu odvolán z funkce a propuštěn do zálohy. Odvolání bylo zdůvodněno zdravotními obtížemi a byl tak propuštěn se všemi poctami, dokonce obdržel dar ve výši 250 000 říšských marek.

V březnu 1942 byl von Rundstedt opět reaktivován a pověřen velením Hlavního velitelství Západ současně se Skupinou armád D. Jeho úkol byl oproti předchozím obdobím čistě defenzivní - přípravy na očekávanou spojeneckou invazi do Francie. Poté, co se nepodařilo v červnu 1944 zlikvidovat spojenecké předmostí, von Rundstedt ztratil víru ve vojenský úspěch a navrhoval uzavřít příměří. Po otevřené kritice německého vrchního velení v rozhovoru s náčelníkem OKW Wilhelmem Keitelem ("...ukončit válku, vy idioti!) jej nechal Hitler 2. července 1944 nahradit polním maršálem Günthherem von Kluge. Den předtím, 1. července, jej vyznamenal dubovými ratolestmi k Rytířskému kříži.

Von Rundstedt věděl o přípravách červencového spiknutí, ale nezapojil se do něj. Po neúspěšném atentátu na Hitlera byl jmenován předsedou čestného soudu, který vyloučil aktivní účastníky spiknutí z armády.

Když se začala západní fronta hroutit a von Kluge spáchal sebevraždu, byl von Rundstedt jmenován 5. září 1944 opět do funkce. Pod jeho velením dosáhli Němci na západní frontě posledního úspěchu, když zmařili Mongomeryho operaci Market Garden. Zanedlouho obdržel rozkazy k provedení útoku v Ardenách. Nevěřil v úspěch operace a marně se snažil Hitlera přesvědčit o jejím odvolání. Ardenská ofenziva nakonec skončila přesně tak, jak von Rundstedt předpokládal.

V březnu 1945, poté, co spojenci obsadili most u Remagenu, byl polní maršál definitivně odvolán pro "poraženectví". Krátce předtím, 18. února 1945, obdržel meče k Rytířskému kříži.

Dne 5. května byl zajat příslušníky americké 36. pěší divize v bavorském Bad Tölz a předán do britského zajetí. Následně byl obviněn z válečných zločinů, ke kterým došlo pod jeho velením. Během Norimberského procesu vystupoval jako svědek. Vzhledem k pokročilému věku a špatnému zdravotnímu stavu nebyl odsouzen a v květnu 1949 byl propuštěn ze zajetí.

Gerd von Rundstedt zemřel v Hannoveru 24. února 1953.

Zdroje:
www.lexikon-der-wehrmacht.de
www.specialcamp11.co.uk
http://de.wikipedia.org/wiki/Gerd_von_Rundstedt
http://en.wikipedia.org/wiki/Gerd_von_Rundstedt
www.spartacus.schoolnet.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Rundstedt-Gerd-von-t10681#494592 Verze : 0
povýšení:
Generalfeldmarschall: 19.červenec 1940
Generaloberst: 1.březen 1938
General der Infanterie: 1.říjen 1932
Generalleutnant: 1.březen 1929
Generalmajor: 1.listopad 1927
Oberst: 1.únor 1923
Oberstleutnant: 1.říjen 1920
Major: 28.listopad 1914
Hauptmann: 24.březen 1907
Oberleutnant: 12.září 1902
Leutnant: 17.červen 1893


velení:
Vrchní velitel-Západ: 5.září 1944-9..březen 1945
Vrchní velitel-Západ: 15.březen 1942-2.červenec 1944
velitel skupiny armád Süd: 10.červen 1941-1.prosinec 1941
Vrchní velitel-Západ: 1.říjen 1940-10.červen 1941?
velitel skupiny armád A: 25.říjen 1939-1.říjen 1940?
Vrchní velitel-Východ: 1.-20.říjen 1939
velitel skupiny armád Süd: 1.září 1939-1.říjen 1939
velitel 18.pěšího pluku: 1.listopad 1938-květen 1945
URL : https://www.valka.cz/Rundstedt-Gerd-von-t10681#63603 Verze : 0
Generalfeldmarschall Karl Rudolf Gerd von Rundstedt
narozen: 12.12.1875 v Ascherslebenu
zemřel: 24.2.1953 v bei Celle


vyznamenání:
Rytířský kříž: 30.9.1939, Generaloberst, velitel skupiny armád Jih
Dubové ratolesti: 1.7.1944, Generalfeldmarschall, velitel-Západ
Meče: 18.2.1945, Generalfeldmarschall, velitel-Západ
Pruský korunní řád, 4.třída
Pruský královský Hohenzollernský rodový řád, Rytířský kříž s meči
Pruský železný kříž, 1.třída (1914)
Pruský železný kříž, 2.třída (1914)
Spona 1939 k Pruskému železnému kříži, 1.třída
Spona 1939 k Pruskému železnému kříži, 2.třída
Bavorský vojenský záslužný řád, 4.třída s korunou a meči
Saský Albertův řád, Rytířský-1.třída s meči
Sasko-Výmarsko-Eisenašský rodový řád za bdělost neboli Bílý sokol, Rytířský-2.třída bez mečů
Švarzburský čestný kříž, 3.třída
URL : https://www.valka.cz/Rundstedt-Gerd-von-t10681#56406 Verze : 0
Karl Rudolf Gerd von Rundstedt


Jeden z nejzkušenějších důstojníků německé armády, se narodil 12.prosince 1875 v Ascherslebenu. Za první světové války sloužil jako důstojník generálního štábu, bojoval ve Francii a Turecku. Poválečný Reichswehr mu umožnil rychlý kariérní postup. Po kritice příprav útoku na Československo v roce 1938 byl však dán v hodnosti generálplukovníka do výslužby. Záhy byl ovšem znovu aktivován a v polském tažení roku 1939 velel skupině armád Jih. V tažení proti Francii a Nizozemsku v roce 1940 pak velel skupině armád ,,A". Po pádu Francie byl povýšen na generála polního maršála.
V tažení proti Sovětskému svazu velel skupině armád Jih, postupující do vnitrozemí Ukrajiny. Hitler ho však 12. prosince 1941 odvolal z funkce kvůli tomu, že nařídil taktický ústup svých armád u Rostova na Donu. Do služby se vrátil již 1. března 1942 ve funkci velitele armád Západ ve Francii. Odpovídal za přípravy k odražení očekávané spojenecké invaze. Po nezdaru pokusů o zatlačení spojenců do moře byl 2. července 1944 znovu odvolán. Opět byl aktivován v souvislosti s přípravami německé ofenzivy v Ardenách v prosinci 1944, které měl velet. Byl informován o přípravě důstojnického puče proti Hitlerovi v červenci 1944, avšak nezůčastnil se ho. Po krachu spiknutí předsedal čestnému soudu, který spiklence vyloučil z armády. Po válce si Rundstedt odpykával trest za rozšiřování Hitlerova rozkazu z 18.října 1942 o zacházení s příslušníky Commandos. Dne 5.května roku 1949 byl kvůli těžké nemoci propuštěn na svobodu. Zemřel 24. února 1953 v Hannoveru.
URL : https://www.valka.cz/Rundstedt-Gerd-von-t10681#175341 Verze : 0
Fotografie z obsazených Sudet ve společnosti Göringa a Henleina.

zdroj :Hitler befreit Sudetenland,Zeitgeschichte-Verlag 1938
URL : https://www.valka.cz/Rundstedt-Gerd-von-t10681#237782 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více