Main Menu
User Menu

Bláha, Silvestr

     
Příjmení:
Surname:
Bláha
Jméno:
Given Name:
Silvestr
Jméno v originále:
Original Name:
Silvestr Bláha
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
31.12.1887 Zvole /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
06.11.1946 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Blaha-Silvestr-t10609#374724Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Bláha
Jméno:
Given Name:
Silvestr
Jméno v originále:
Original Name:
Silvestr Bláha
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1897-DD.07.1905 Státní reálka, Nové Město na Moravě
DD.10.1905-DD.08.1910 Vysoké učení technické, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1910-DD.02.1911 Škola jednoročních dobrovolníků, Kraków
DD.08.1917-DD.10.1917 Důstojnická škola, Borispol
DD.11.1926-DD.05.1927 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.11.1913 kadet rakousko-uherské branné moci
15.11.1914 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.03.1915 poručík rakousko-uherské branné moci
25.09.1917 podporučík ruské armády
04.03.1918 poručík legií
02.09.1918 kapitán legií
05.12.1918 major legií
01.08.1919 podplukovník legií
29.12.1922 plukovník
23.03.1929 brigádní generál
31.07.1934 divisní generál
01.01.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1925-DD.10.1926 Velitel : Pěší pluk 33
DD.10.1927-DD.02.1929 Velitel : Pěší pluk 33
01.03.1929-23.03.1929 Velitel : Vojenská kancelář presidenta republiky
23.03.1929-31.07.1934 Velitel : Vojenská kancelář presidenta republiky
31.07.1934-15.11.1938 Velitel : Vojenská kancelář presidenta republiky

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1910-DD.11.1910 jednoroční dobrovolník Pevnostního dělostřeleckého pluku č. 2, Kraków
DD.11.1910-DD.02.1911 vojenské studium, Kraków
DD.02.1911-DD.09.1911 velitel dělostřelecké čety Pevnostního dělostřeleckého pluku č. 2, Kraków
DD.07.1914-DD.10.1914 velitel dělostřelecké čety Pevnostního dělostřeleckého praporu č. 3, východoevropské válčiště
DD.10.1911-DD.03.1915 velitel improvizované pevnostní dělostřelecké baterie, východoevropské válčiště
22.03.1915-22.03.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.03.1915-DD.07.1917 ruské zajatecké tábory
DD.07.1917-DD.08.1917 dobrovolník 5. československého střeleckého pluku, Borispol
DD.08.1917-DD.10.1917 vojenské studium, Borispol
DD.10.1917-DD.01.1917 cesta do Francie
DD.01.1917-DD.04.1917 praporní pobočník 21. československého střeleckého pluku, Cognac
DD.04.1917-DD.11.1918 velitel pěší roty 21. československého střeleckého pluku, Cognac a západoevropské válčiště
DD.11.1918-DD.01.1919 velitel praporu 21. československého střeleckého pluku, západoevropské válčiště a slezské válčiště
DD.01.1919-DD.01.1919 velitel plukovní skupiny, slezské válčiště
DD.01.1919-DD.02.1919 velitel Kombinované brigády, slezské válčiště
DD.02.1919-DD.05.1919 zástupce velitele Velitelství vojsk operujících na Těšínsku, slezské válčiště
DD.05.1919-DD.07.1919 velitel 4. pěší brigády, slovenské válčiště
DD.07.1919-DD.08.1919 repatriační dovolená
DD.08.1919-DD.01.1920 referent Presidiálního odboru ministerstva, Praha
DD.01.1920-DD.10.1925 vojenský přidělenec, Paris
DD.11.1925-DD.11.1926 velitel Pěšího pluku 33, Cheb
DD.11.1926-DD.05.1927 vojenské studium, Praha
DD.05.1927-DD.02.1929 velitel Pěšího pluku 33, Cheb
DD.02.1929-DD.11.1938 přednosta Vojenské kanceláře presidenta republiky
DD.06.1932-DD.12.1938 president Vědeckého ústavu vojenského, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1918

Válečný kříž
Croix de Guerre
-

DD.MM.1918

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1919

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1925

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1925

Řád Britského Impéria 3. třída (CBE)
Order of British Empire 3rd Class (CBE)
-

DD.MM.1925

Řád koruny 3. třída - komander
Order of Crown 3rd Class - commander
Ordre de la Couronne 3 classe
-

Zaniklé státy / Defunct States DD.MM.1929

Řád Nilu - velkodůstojník
Order of Nile 2nd Class
Nishan al-Nil
-

DD.MM.1933

Řád rumunské koruny 2. třída
Order of Crown of Romania 2nd Class
Ordinul Coroana României Mare Ofițer
-

DD.MM.1933

Řád Sv. Sávy 2. třída
Order of St. Sava 2nd Class
Орден Светог Саве 2. ред
-

DD.MM.1935

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Blaha-Silvestr-t10609#374726Verze : 0
MOD
divizní gen. ing. Silvestr Bláha (1887-1946)


Generál Bláha se narodil 31. 12. 1887 ve Zvoli v okr. Žďár n. S. V letech 1898-1905 studoval na vyšší reálce v Novém Městě na Moravě a po maturitě absolvoval stavební odbor na České vysoké škole technické a stal se stavebním inženýrem. Když splnil povinnosti prezenční služby v rakousko-uherské armádě u dělostřeleckého pluku č. 2 v Krakově, odešel v roce 1912 jako stavební inženýr státních služeb do Dalmácie, kde pracoval na různých drobných stavbách až do vypuknutí první světové války. V mobilizaci nastoupil službu u samostatného pevnostního dělostřeleckého praporu č. 3 v Přemyšlu. Zde byl také dne 22. března 1915 zajat ruskou armádou. Následovala dvouletá anabáze po zajateckých táborech a poté vstoupil jako dobrovolník do Čs. vojska na Rusi. Jako prostý vojín byl zařazen do Čs. střeleckého pluku 8 "Slezského", ale krátce poté absolvoval důstojnický kurz v Borispoli. Nato v říjnu 1917 odjel s prvním transportem dobrovolníků k čs. legiím do Francie. Načas velel francouzské rotě a od srpna 1918 byl velitelem 11. roty 21. čs. střeleckého pluku, s nímž prodělal válečné tažení na západní frontě v prostoru Alsaska, Champagne a Arden, zejména boje u Terronu. Později byl ustanoven velitelem III. praporu jedenadvacátého pluku, s kterým se v hodnosti majora vrátil do vlasti.


Po návratu do vlasti se zúčastnil bojů na Těšínsku a Slovensku. V lednu 1919 velel kombinované brigádě v severním úseku Těšínska, poté se stal zástupcem vrchního velitele operujících vojsk. Velel jsem zpočátku pouze 3. praporu, v jehož čele jsem obklíčil a zajal v Bohumíně 1. polský prapor a provedl obchodný manévr Karviná, čímž jsem umožnil 1. a 2. praporu téhož pluku vzíti toto místo frontálně. V slavném boji dne 26. ledna [1919] týž prapor rozbil Poláky u Žibřidovic s ohromnými pro ně ztrátami. (...) Při dalším nástupu obdržel jsem velení severní brigády, se kterou jsem provedl nástup až na Vislu. Dne 23. února [1919] byl jsem jmenován zástupcem vrchního velitele těšínského frontu. Připadla mi v této funkci za nepřítomnosti plukovníka Šnejdárka smutná úloha ve dnech 24. a 25. února říditi ústup našich vojsk na pozdější demarkační čáru dle rozkazu dohodové komise. Dne 28. 5. 1919 se Bláha stal velitelem brigády ve svazku 2. pěší divize v bojích na Slovensku. Při vypuknutí vojny na Slovensku odešel jsem s plukovníkem Šnejdárkem na toto nové bojiště a velel jsem v jeho divizi nejprve skupině šťavnické. Bylo to zpočátku doby ústupu našich demoralizovaných řad. V mém úseku ústup děl se až na Kremnici dle rozkazu divize (ve dnech 4. - 8. června 1919). Zatím došly posily čerstvých praporů z Čech. Z nich byla sestavena útočná brigáda s dotyčným dělostřelectvem a obdržel jsem její velení. Ve dnech 9. a 10. června slavným a odvážným nástupem v horských cestách provedl jsem řadu riskantních operací. Dne 15. června padla Šťavnice ohromným morálním i vojenským úsilím mé útočné brigády. Jedním z praporů brigády (hanáckým) horským manévrem vzali jsme Hronskou Březnici a způsobili pád Zvolenu. Při dalším nástupu operoval jsem jako pravé křídlo II. divize proti Levici. Při konečném útoku v tomto směru 7. divize a brigády "Bláha" postoupil jsem přes Pukavec 35 km kupředu až na 4 km před Levice v překrásné dvoudenní polní bitvě; úspěchu toho nedalo se ale úplně využitkovati, ježto moji sousedi v bitvě nebyli tak šťastni. Naopak, neobdržev spojení s těmito, byl jsem nucen zajistiti se na linii vzadu.


Mezitím byl major Bláha povýšen do hodnosti podplukovníka a byl koncem srpna 1919 přidělen zahraničnímu oddělení prezídia ministerstva národní obrany. V lednu následujícího roku byl ustanoven náčelníkem Čs. vojenské mise ve Francii a současně prvním vojenským atašé pro Francii, Belgii, Velkou Británii a Švýcarsko. V letech 1925-1929 velel 33. "Doss Alto" pěšímu pluku v Chebu. Dnem 30. května 1927 plukovník Bláha úspěšně ukončil kurz pro vyšší velitele při Válečné škole v Praze. Jeho další vojenská kariéra se začala vyvíjet jiným směrem, když byl dnem 28. února 1928 ustanoven přednostou Vojenské kanceláře prezidenta republiky, kteroužto funkci zastával až do Mnichovské kapitulace. Krátce nato byl v roce 1929 povýšen na brigádního generála. Od jara 1932 byl současně náčelníkem Vojenského ústavu vědeckého a jedním z předních československých vojenských teoretiků. Jako vojenský teoretik Silvestr Bláha upozorňoval na hrubé nedostatky čs. vojenské doktríny: Při našich aplikačních cvičeních se uvažuje možnost vyklizení celých Čech, ježto prvně chceme vésti válku proti Maďarům. Naše obrana přitom nebere zřetel na naši celou rozlohu a na to, že válka se vede průmyslem. Kdo připustí vyklizení Čech, vzdá se bez bitvy snad až 50 procent všech našich sil. Uvažovat ústup živé síly až na Moravu s předpokladem, že se Čechy zase zpět dobudou, - bylo by možné za Marie Terezie -. Nyní to znamená připustiti bez boje nejtěžší porážku. Jedním slovem: Pro případ všeobecné války máme plán buď špatný, a nebo nemáme plánu. Činný byl též publicisticky jako autor spisů Branná politika a demokracie, Svaz čs. důstojnictva v Praze, 1933, Co dal Masaryk armádě a brannosti národa, Praha 1936, 2. vyd. 1990 a též studií Budování mocenského postavení Malé dohody, Obrana republiky, Technika v obraně naší republiky.


Na divizního generála byl Silvestr Bláha povýšen 1. 7. 1934. Po abdikaci prezidenta Beneše měl být z politických a patrně i osobních důvodů odvolán, a to způsobem, který byl spíše odstraněním. Měl si totiž okamžitě požádat o přeložení do výslužby. Na intervenci podnáčelníka hlavního štábu generála B. Fialy byl tento příkrý postup zmírněn tím, že generála Bláhu formálně ustanovili velitelem 9. divize na Slovensku. Ten službu u divize nenastoupil, neboť byl přesvědčen, že má morální povinnost zůstati věren tradici služby u obou prezidentů, a proto ve svých dvaapadesáti letech požádal v lednu 1939 o superarbitraci. S nacistickou okupací se gen. Bláha nesmířil. Pro své exponované postavení u prezidenta dr. E. Beneše a publikační činnost byl známý mezi širokou veřejností a získal doklady o tom, že Němci sledují jeho činnost a hlídají ho. Proto, aby neohrozil případné spolupracovníky, se nezapojil do odboje. Naskytla se možnost odejít do exilu, ale na podzim 1939 se jako následek předchozí operace projevilo těžké krvácení do žaludku. Až v dubnu 1945 se dal gen. Bláha k dispozici Národnímu výboru Praha XIX. na Hanspaulce, a to přes generála Vedrala, jehož velení pak podléhal při květnových bojích na barikádách. Po skončení války generál podal přijímací komisi ministerstva národní obrany přihlášku o povolání do činné služby. V srpnu 1945 mu bylo sděleno, že nebude navržen k povolání, ježto překročil věkovou hranici. Na základě odvolání byl sice přijat do služby, avšak vzápětí byl dán do výslužby. Tento formální postup měl ovšem značný morální význam a v neposlední řadě i význam materiální, vzhledem k dekretu prezidenta republiky o odčinění křivd za nacistické okupace. Krátce poté, před svými devětapadesátými narozeninami, generál Bláha 6. 11. 1946 v Praze zemřel.
URL : https://www.valka.cz/Blaha-Silvestr-t10609#32427Verze : 0
Bláha
URL : https://www.valka.cz/Blaha-Silvestr-t10609#93329Verze : 0
Pamětní deska byla odhalena 12.10.2008 v jeho rodišti - Zvoli nad Pernštejnem na budově Zálkadní školy.


Zdroj: www.vysocina-news.cz
URL : https://www.valka.cz/Blaha-Silvestr-t10609#309986Verze : 0