Main Menu
User Menu

Odznak Československého partyzána

Odznak Československého partyzána

     
Název:
Name:
Odznak Československého partyzána
Název v originále:
Original Name:
Odznak Československého partyzána
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.08.1946
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československká vyznamenání, III.část, ČNS Hradec Králové 1974, str. 24
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Ceskoslovenskeho-partyzana-t105574#377407Verze : 0
     
Název:
Name:
Odznak Československého partyzána
Název v originále:
Original Name:
Odznak Československého partyzána
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.08.1946
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Vlastní dekorace má podobu pěticípé hvězdy o průměru 50 mm. Odznak je vyroben z bronzu a patinován do barvy starého stříbra. Na lícové straně je rozkročená typická postava, bojovníka-partyzána se samopalem v ruce. Cípy hvězdy jsou podloženy lipovým věncem a v místě, kde hlaveň samopalu míří mimo plochu hvězdy je cíp překrytý lipovým věncem.


Na opačné straně namísto lipového věnce překrývá cíp hvězdy dvouřádkový opis :


ČS. - PARTYZÁN


Rubní strana této hvězdy je opatřena šroubem a maticí k upevnění na stejnokroj či občanský oděv. Dekorace se nosila bez stuhy a nebyla zřízená žádná malá řádová stužka.


Mimo tohoto klasického odznaku, známe i odznak tak zvané poloviční velikosti o průměru 25 mm, případně miniaturky 26-27 mm, tyto malé odznaky mají na zadní straně jehlicí k zapíchnutí do klopy občanského oděvu. Na vojenském stejnokroji bylo nařízeno nošení odznaku " In natura
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Ceskoslovenskeho-partyzana-t105574#377419Verze : 0
Odznak československého partyzána
Das Ehrenzeichen des Tsechoslowakischen Partisanen
V zemích okupované Evropy (Francie, Polsko, SSSR, Itálie, Řecku atd.) byla odbojová činnost a partyzánské hnutí nepříjemným faktorem, s kterým se německá armáda musela vyrovnat. Činila tak silou a brutalitou v armádním měřítku do této doby nevídanou. V okupovaném Československu dochází k odbojovému hnutí již v počátku okupace v roce 1939 ( Obrana národa ), a tento pasivní odpor přechází již v roce 1943-44 v otevřený partyzánský boj.
Partyzánské jednotky v dubnu a květnu roku 1945 vedou regulérní boj s německými okupanty. Zde se však budeme věnovat pouze pamětnímu odznaku ČESKOSLOVENSKÉHO PARTYZÁNA.
Příslušníci partyzánských jednotek byli vyznamenáni již v roce 1945 čs. Válečným křížem či medaili Za chrabrost. Bylo však nutné jistě i slušné zřídit viditelné ocenění, které by bylo možno nosit na stejnokroji případně občanském oděvu. Tedy dekorace, která bude mít jen prostý upomínkový a pamětní charakter.
Vládním nařízením č. 621 ze dne 9. srpna 1946 byl zřízen tento pamětní odznak. Zároveň zákonem č. 34/1946 Sb. ze dne 14. února bylo specifikováno a vymezeno, kdo má nárok na udělení odznaku, a kdo se může nazývat „PARTYZÁNEM„. Právě toto vymezení pojmu „partyzána„ se ukázalo být problematické, neb podmínky pro udělení odznaku byly přísné a výběr náročný. Pozdějším důsledkem tohoto nařízení bylo zakládání odznaků odbojových a partyzánských skupin, o kterých pojednáváme a budeme pojednávat na stránkách www.valka.cz.
Odznak, jako vyznamenání mohl být udělován i cizím státním příslušníkům. Odznaky obdrželi např. francouzští váleční zajatci, kteří se zapojili do Slovenského národního povstání a bojovali v partyzánských jednotkách na Slovensku, udělení je také prokazatelné u „sovětských„ partyzánů.
Vlastní dekorace má podobu pěticípé hvězdy o průměru 50 mm. Odznak je vyroben z bronzu a patinován do barvy starého stříbra. Na lícové straně je rozkročená typická postava, bojovníka-partyzána se samopalem v ruce. Cípy hvězdy jsou podloženy lipovým věncem a v místě, kde hlaveň samopalu míří mimo plochu hvězdy je cíp překrytý lipovým věncem. Na opačné straně namísto lipového věnce překrývá cíp hvězdy dvouřádkový opis: ČS. – PARTYZÁN
Rubní strana této hvězdy je opatřena šroubem a maticí k upevnění na stejnokroj či občanský oděv. Dekorace se nosila bez stuhy a nebyla zřízená žádná malá řádová stužka.
Mimo tohoto klasického odznaku, známe i odznak, tak zvané, poloviční velikosti o průměru 25 mm, případně miniaturky 26-27 mm, tyto malé odznaky mají na zadní straně jehlicí k zapíchnutí do klopy občanského oděvu. Na vojenském stejnokroji bylo nařízeno nošení odznaku „In natura„.
Udělováním odznaku, evidenci a dalšími náležitostmi, bylo pověřeno Ministerstvo národní obrany.
Autorem tohoto vkusného odznaku byl akademický sochař Josef Malejovský.
Poznámka:
Stuha ani malá stužka k tomuto odznaku oficielně neexistovala, ale jak popisuje pan Václav Měřička nositelé, pokud nenosili originál odznaku na oděvu či stejnokroji, používali nepředpisové a nepovolené stužky v rozměru 27 mm. Stuha jasně červené barvy jejíž pravý okraj (heraldicky) je tvořen dvěma proužky v barvě bílo-modré a opačný tedy levý okraj žlutým postranním a červeným okrajovým pruhem. Tato úprava byla trpěna v padesátých letech, kdy byl tento odznak ještě v povědomí lidi a byl s hrdosti nošen. V pozdějším období, po roce 1960 již tato úprava trpěna nebyla.
Literatura:
Václav Měřička: Československá vyznamenání III. část 1939 – 1948
Dr. Vladivoj Pulec: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha 1980
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Ceskoslovenskeho-partyzana-t105574#336207Verze : 1
Nebude od věcí si představit další typ odznaku Čs. partyzána, který je snad údajně návrhový exemplář z dílny autora .
Prozatím ani já, ani nikdo z mých kolegů podobný odznak neviděl. Tento návrhový kus se nachází v soukromé sbírce v Kanadě a obrázek nám poskytl slovenský falerista Ing. Alex Klabnik .
Odznak, či přesněji tento návrh je zhotoven ze stříbra, bližší údaje prozatím nemáme k dispozici. V případě, že kdokoliv bude ochoten a schopen podat podrobnější popis, obrázek či podrobnosti, předeme děkujeme .
Prameny
Archiv : Ing. Alex Klabnik
(prosím Radima, třeba někde něco objeví )- Děkuji
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Ceskoslovenskeho-partyzana-t105574#347305Verze : 1
Název
Name
Odznak Československého partyzána
Decoration of Czechoslovak Partisan
Odznak Československého partyzána
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Ceskoslovenskeho-partyzana-t105574#415003Verze : 0
MOD

Citace :

1723/1946 Ú.l.I


Vyhláška
ministra národní obrany


ze dne 20. srpna 1946, č.j. 44971-IV/1, odděl. 1946,


o odznaku československého partyzána


V příloze vyhlašuji usnesení vlády republiky Československé ze dne 9. srpna 1946, jímž se zakládá "Odznak československého partyzána".

Ministr národní obrany:


gen. Svoboda v. r.


Vládní usnesení
ze dne 9. srpna 1946, jímž se zakládá "Odznak československého partyzána"


Vláda republiky Československé usnáší se podle § 3 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech, takto:


§ 1

(1) Na paměť bojů partyzánů za osvobození Československé republiky z nepřátelského útlaku zakládá se "Odznak československého partyzána", jako viditelná upomínka pro československé partyzány podle § 1 zákona ze dne 14. února 1946, č. 34 Sb., jímž se vymezuje pojem "československého partyzána". Odznak lze však uděliti též příslušníkům spojeneckých států, kteří se zúčastnili utvoření československých partyzánských jednotek nebo bojů v nich.

(2) Podrobnosti o odznaku obsahují připojené stanovy, které jsou součástí tohoto usnesení.

§ 2

Toto usnesení provede ministr národní obrany, a pokud jde o příslušníky spojeneckých států, v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí.

Stanovy "Odznaku československého partyzána"


Čl. 1

Odznak československého partyzána (dále jen odznak) se uděluje jako viditelná upomínka pro československé partyzány podle § 1 zákona č. 34/1946 Sb. Odznak lze uděliti též příslušníkům spojeneckých států, kteří se zúčastnili utvoření československých partyzánských jednotek nebo bojů v nich.

Čl. 2

Odznak uděluje ministr národní obrany.

Čl. 3

(1) Odznak má tvar pěticípé hvězdy symbolisující pokrok, osvětu a vlastenecké uvědomění. Střed hvězdy vyplňuje postava partyzána v bojovém pohybu. Kolem postavy je lipový věnec symbolisující Slovanstvo. V levém horním rohu je nápis "čs. partyzán".

(2) Odznak je z matného bronzu, lipový věnec z lesklého kovu.

Čl. 4

(1) Odznak je proveden ve dvou velikostech o průměru 50 a 25 mm.

(2) Odznak o průměru 50 mm se nosí na pravé straně stejnokroje nad hořejší náprsní kapsou.

(3) Odznak o průměru 25 mm se nosí na občanském oděvu na levé klopě kabátu.

(4) Každý, komu byl odznak udělen, je oprávněn nositi podle okolností případu odznak v příslušném provedení.

Čl. 5

Odznak se uděluje jen jednou, a to doživotně a bezplatně. Uděluje se také in memoriam. Zároveň s odznakem se vydá dekret o jeho udělení a o oprávnění jej nositi.

Čl. 6

V případě úmrtí oprávněné osoby lze ponechati odznak rodinným příslušníkům na památku. Nesmějí odznak však nositi.

Čl. 7

Oprávněný pozbývá odznaku, byl-li soudem pravoplatně odsouzen pro trestný čin, který má vzápětí ztrátu tuzemských i cizozemských řádů, vojenských i občanských vyznamenání a čestných odznaků. Odsouzený je v tomto případě povinen vrátiti odznak spolu s dekretem neprodleně ministerstvu národní obrany.

Čl. 8

Věci odznaku spravuje ministerstvo národní obrany.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Ceskoslovenskeho-partyzana-t105574#462198Verze : 0
MOD
Diskuse
Hello, Regarding the Czechoslovakia Partisan Decoration, I have just acquired a full size specimen, 50mm, unmarked, (see 2 scans) in solid fine silver along with a mini on a stick pin, the small version seems to be silver plated and maker marked "Mincovna Kremnica".
As this badge was issued in bronze, I wonder if anyone can explain this silver variation? Is it an early strike before the others were made, or perhaps a private purchase piece?
Is the silver variety scarce? Any comments on value? Any comments will be appreciated. Many thanks.
Sincerely, Frank Draskovic, Southern California Orders & Medals Society
Odznak Československého partyzána - Partisan Decoration Silver,
full size, 50 mm. 
Mini 23 mm, obverse

Partisan Decoration Silver,
full size, 50 mm.
Mini 23 mm, obverse

Odznak Československého partyzána - Partisan Decoration Silver,
full size, 50 mm. 
Mini 23 mm, reverse

Partisan Decoration Silver,
full size, 50 mm.
Mini 23 mm, reverse

URL : https://www.valka.cz/Odznak-Ceskoslovenskeho-partyzana-t105574#377836Verze : 0