Main Menu
User Menu

>> Všeobecne jedovaté toxické látky

Blood agents

Všeobecne jedovaté toxické látkybojové chemické zlúčeniny, ktoré svojím účinkom na organizmus postihujú a brzdia životne dôležité funkcie. Do organizmu prenikajú prevažne inhaláciou, pričom v mieste vstupu nevyvolávajú význačnejšie patologické zmeny. U zasiahnutých jedincov však narúšajú základné životné funkcie (respiračná funkcia krvi, tkanivové dýchanie, funkcia pečene, obličiek, kardiovaskulárneho systému a riadiaca činnosť centrálnej nervovej sústavy). Kvôli pôsobeniu na obehový systém sa preto niektoré všeobecne jedovaté látky nazývajú krvnými jedmi. Na ochranu sú potrebné plynové masky s čistým filtrom, ktorý je po zásahu dobré vymeniť.


Prvotnými príznakmi otravy (ktoré nastupujú do niekoľkých sekúnd) je bolesť hlavy, brucha a závrate. Môžu sa dostaviť i prechodné poruchy videnia, alebo dýchacie ťažkosti, prípadne slabosť. V prípade že došlo k väčšej expozícii, dýchanie sa zrýchli a zasiahnutý často dokonca nedokáže zadržať dych. Nasleduje strata vedomia po niekoľkých minútach nasledovaná zástavou srdca a smrťou.


Pri zasiahnutý vysokou koncentráciou látky dochádza k zovretiu krku a strate vedomia už po niekoľkých sekundách (jeden, alebo niekoľko málo nádychov). Smrť nastáva v priebehu najbližších minút.


Všeobecne jedovaté toxické látky sa delia podľa spôsobu, akým pôsobia na organizmus. Látky s kyanidovou skupinou (kyanovodík a chlórkyan) sa viažu na tkanivo a tým zabraňujú okysličovaniu zasiahnutého tkaniva z krvi. Následkom je vnútorné dusenie na bunkovej úrovni. Ďalšie látky, ako napríklad oxid uhoľnatý, sa účinne viažu na krvné farbivo (hemoglobín) a tak bránia prenosu kyslíka do tkanív. Napokon sú tu látky, ktoré priamo pôsobia rozklad červených krviniek (arzénovodík).


Všeobecne toxické jedovaté látky:
-Kyanovodík (AC)
-Chlórkyan (CK)
-Oxid uhoľnatý
-Arzénovodík (SA)
-Fosfín


zdroje:
POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
URL : https://www.valka.cz/Vseobecne-jedovate-toxicke-latky-t104121#374036Verze : 0
MOD