Main Menu
User Menu

Perfluoroizobutylén

Perfluoroisobutylen

PERFLUOROIZOBUTYLÉN
(dusivá bojová látka)


Perfluoroizobutylén je bezfarebný plyn toxickejší ako fosgén.


základné údaje:
názov: perfluoroizobutylén
označenie: PFIB
ďalšie názvy:
registračné číslo CAS: 382-21-8


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-trifluórmetylpropén
vzorec: (F3C)2-C=CF2
molekulová hmotnosť: 200,03
bežný fyzikálny stav: bezfarebný plyn
zápach: ?
teplota varu: 7°C
teplota topenia: ?
hustota: ?
tlak pár: ?
viskozita: ?
povrchové napätie: ?
teplota vzplanutia: ?
teplota rozkladu: ?
rozpustnosť: ?
hydrolýza: ?
stálosť pri uskladnení: ?
reakcie s kovmi a inými materiálmi: ?


toxicita:
oči: ?
pokožka: ?
vdychovanie: pľúcny edém
ochrana: ?
typ látky: ?
účinok: ?odhad toxicity:
letálna dávka LD50: 400 mg.min./m3
prahová dávka ED50: 150 mg.min./m3zdroje:
Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, Inštitút bezpečnostných a obranných štúdií MOSR, Bratislava, 2005
www.asanltr.com
www.caslab.com
URL : https://www.valka.cz/Perfluoroizobutylen-t104053#373856Verze : 0
MOD