Main Menu
User Menu
VS
(nervovoparalytická látka)


Informácie o látke VS sú obmedzené. Je to látka zo skupiny nervovoparalytických látok skupiny V.


základné údaje:
názov:
označenie: VS
ďalšie názvy:
registračné číslo CAS: 73835-17-3


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: S-(2-(izopropylamino)etyl)-O-(etyl)etylfosfonotionát
vzorec: CH3CH2O-PO(CH2CH3)-S-CH2CH2-N(CH(CH3)2)2
molekulová hmotnosť: ?
bežný fyzikálny stav: ?
zápach: ?
teplota varu: ?
teplota topenia: ?
hustota: ?
tlak pár: ?
viskozita: ?
povrchové napätie: ?
teplota vzplanutia: ?
teplota rozkladu: ?
rozpustnosť: ?
hydrolýza: ?
stálosť pri uskladnení: ?
reakcie s kovmi a inými materiálmi: ?zdroj: www.cbwinfo.com
URL : https://www.valka.cz/VS-t103921#373472Verze : 0
MOD