Main Menu
User Menu

Vx (x v dolnom indexe)

látka Vx (Medemo)

Vx
(nervovoparalytická látka)


Informácie o látke Vx sú obmedzené. Zdá sa, že je menej účinná ako látka VX, avšak omnoho účinnejšia ako látky G (sarin, soman, tabun...). Tiež je prchavejšia ako látka VX, teda potenciálne nebezpečný môže byť kontakt s jej parami.


základné údaje:
názov:
označenie: Vx
ďalšie názvy: Medemo
registračné číslo CAS: 20820-80-8


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: S-(2-(dimetylamino)etyl)-O-(etyl)metylfosfonotionát
vzorec: CH3CH2O-PO(CH3)-S-CH2CH2-N(CH3)2
molekulová hmotnosť: 211,26
bežný fyzikálny stav: kvapalina
zápach: bez zápachu
teplota varu: 256°C (extrapolovaná)
teplota topenia: ?
hustota: (extrapolovaná)
1,06 g/ml pri 25°C
1,082 g/ml pri 0°C
tlak pár: (extrapolovaný)
897,26 mPa pri 25°C
75,99 mPa pri 0°C
viskozita: (extrapolovaná)
5,628 mPa.s pri 25°C
15,335 mPa.s pri 0°C
povrchové napätie:
31,4 mN/m pri 25°C
33,7 mN/m pri 0°C
teplota vzplanutia: 110,4°C
teplota rozkladu: ?
rozpustnosť: rozpustný v organických rozpúšťadlách
hydrolýza:
stálosť pri uskladnení: ?
reakcie s kovmi a inými materiálmi: ?zdroje:
POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
www.lookchem.com
URL : https://www.valka.cz/Vx-x-v-dolnom-indexe-t103918#373461Verze : 0
MOD
toxicita:
oči: veľmi toxický
pokožka: veľmi toxický
vdychovanie: veľmi účinný
ochrana: ľahko preniká bežnými šatami; potrebná špeciálna ochrana
typ látky: nervovoparalytická látka s okamžitým účinkom
účinok: rýchlyodhad toxicity:
účinok
spôsob kontaktu
účinná dávka
doba expozície
exponent toxicity
spoľahlivosť údaju
dáta nie sú k dispozícií
-
-
-
-
-zdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
URL : https://www.valka.cz/Vx-x-v-dolnom-indexe-t103918#373464Verze : 0
MOD