Main Menu
User Menu
VX
(nervovoparalytická látka)


Čistá látka VX je bezfarebná kvapalina bez zápachu. Hoci látka VX je menej prchavá ako iné nervovoparalytické látky, je veľmi účinná a kontakt pár s pokožkou tak predstavuje veľké nebezpečenstvo.


základné údaje:
názov:
označenie: VX
ďalšie názvy:
registračné číslo CAS: 50782-69-9


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: S-(2-(izopropylamino)etyl)-O-(etyl)metylfosfonotionát
vzorec: CH3CH2O-PO(CH3)-S-CH2CH2-N(CH(CH3)2)2
molekulová hmotnosť: 267,37
bežný fyzikálny stav: bezfarebná kvapalina, ak je čistá
zápach: bez zápachu, ak je čistá
teplota varu: 292°C (extrapolovaná)
teplota topenia: pod -51°C (teplota mrznutia: -39 až -60°C)
hustota: (extrapolovaná)
1,0083 g/ml pri 25°C
1,0209 g/ml pri 0°C
tlak pár: (extrapolovaný)
117,057 mPa pri 25°C
5,626 mPa pri 0°C
viskozita: (extrapolovaná)
10,041 mPa.s pri 25°C
37,532 mPa.s pri 0°C
povrchové napätie:
31,3 mN/m pri 25°C
37,7 mN/m pri 0°C
teplota vzplanutia: 94°C
teplota rozkladu: t1/2 = 502 dní pri 71°C; t1/2 = 41 dní pri 100°C; t1/2 = 34,5 hodiny pri 150°C; t1/2 = 10 hodín pri 170°C; t1/2 = 1,6 hodiny pri 200°C; t1/2 = 4 min. pri 250°C; t1/2 = 36 s pri 295°C
rozpustnosť: vo vode: 5% pri 21,5°C; pod 9,4°C je miešateľná s vodou; rozpustná v bežných organických rozpúšťadlách
hydrolýza: spôsob hydrolýzy závisí od teploty, koncentrácie a pH
stálosť pri uskladnení: relatívne stála pri bežnej teplote; nestabilizovaná VX s čistotou 95% sa rozkladá rýchlosťou 5% za mesiac pri 71°C; vysoko čistá je stála v sklenených a oceľových nádobách
reakcie s kovmi a inými materiálmi: zanedbateľný vplyv na oceľ, hliník a mosadz; mierne koroduje meďzdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
URL : https://www.valka.cz/VX-t103916#373451Verze : 0
MOD
toxicita:
oči: veľmi toxický
pokožka: veľmi toxický
vdychovanie: veľmi účinný
ochrana: ľahko preniká bežnými šatami; potrebná špeciálna ochrana
typ látky: nervovoparalytická látka s okamžitým účinkom
účinok: rýchlyodhad toxicity:
účinok
spôsob kontaktu
účinná dávka
doba expozície
exponent toxicity
spoľahlivosť údaju
smrť
vdychovanie/očný kontakt
LD50: 15 mg.min./m3
2-360 min.
1 1)
nízka
smrť
kontakt pokožky
s tekutinou
LD50: 5 mg
-
-
nízka
smrť
kontakt pokožky
s plynom 2)
LD50: 150 mg pri 18-29°C
LD50: 75 mg pri viac ako 29°C 3)
30-360 min.
?
nízka
závažné účinky,
možné úmrtie
vdychovanie/očný kontakt
ED50: 10 mg.min./m3
2-360 min.
1 1)
nízka
závažné účinky,
možné úmrtie
kontakt pokožky
s tekutinou
ED50: 2 mg
-
-
nízka
závažné účinky,
možné úmrtie
kontakt pokožky
s plynom 2)
ED50: 25 mg.min./m3
pri 18-29°C
30-360 min.
?
stredná
prahové efekty
(mierna inhibícia cholínesterázy)
kontakt pokožky
s plynom 2)
ED50: 10 mg.min./m3
pri 18-29°C
30-360 min.
?
stredná
mierne účinky
(mióza, nádcha)
vdychovanie/očný kontakt
ED50: 0,1 mg.min./m3
2-360 min.
1 1)
nízka
zdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005


1) LD50/ED50 by mohli byť nižšie, nakoľko exponent toxicity by podľa niektorých údajov mohol byť menší ako 1
2) predpokladá sa, že zasiahnutí majú oči chránené pred účinkom látky
3) založené na údajoch o sarine
URL : https://www.valka.cz/VX-t103916#373455Verze : 0
MOD