Main Menu
User Menu

Cyklosin (GF)

Cyklosin

CYKLOSIN (GF)
(nervovoparalytická látka)


Čistý cyklosin je vo forme bezfarebnej kvapaliny bez zápachu.


základné údaje:
názov: cyklosin
označenie: GF
ďalšie názvy: cyklosarin
registračné číslo CAS: 329-99-7


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: O-cyklohexylmetylfluorofosfonát
vzorec: CH3-PO(F)-O(C6H11)
molekulová hmotnosť: 180,16
bežný fyzikálny stav: bezfarebná kvapalina, ak je čistý
zápach: bez zápachu
teplota varu: 239°C 2); 228°C (extrapolovaná) 1)
teplota topenia: -12°C (teplota mrznutia: -30 až -50°C)
hustota: (extrapolovaná)
1,1276 g/ml pri 25°C
1,1525 g/ml pri 0°C
tlak pár: (extrapolovaný)
12,359 Pa pri 25°C
1,304 Pa pri 0°C
viskozita: (extrapolovaná)
5,41 mPa.s pri 25°C
14,762 mPa.s pri 0°C
povrchové napätie:
32,3 mN/m pri 25,5°C
teplota vzplanutia: 94°C
teplota rozkladu: úplný rozklad za 2 hodiny pri 150°C
rozpustnosť: vo vode:
3,7 g na 100 g pri 20°C
5,1 g na 100 g pri 0°C
hydrolýza: za vzniku HF; hydrolýza 0,003-molárneho roztoku cyklosinu v destilovanej vode pri 25°C: t1/2 = 42 hodín
stálosť pri uskladnení: stabilizovaný môže byť uskladnený pri 71°C minimálne pol roka v sklenených nádobách a minimálne rok v oceľových a hliníkových nádobách
reakcie s kovmi a inými materiálmi: koroduje oceľ rýchlosťou 1346 nm/mesiac pri 65°Czdroje:
1) POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
2) Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
URL : https://www.valka.cz/Cyklosin-GF-t103915#373446Verze : 0
MOD
toxicita:
oči: väčšia toxicita ako pri kontakte s pokožkou
pokožka: preniká pokožkou
vdychovanie: najviac toxický vdychovaním
ochrana: ľahko preniká bežnými šatami; potrebná špeciálna ochrana
typ látky: nervovoparalytická látka s okamžitým účinkom
účinok: rýchlyodhad toxicity:
účinok
spôsob kontaktu
účinná dávka
doba expozície
exponent toxicity
spoľahlivosť údaju
smrť
vdychovanie/očný kontakt
LD50: 35 mg.min./m3
2 min.
1,25
stredná
smrť
kontakt pokožky
s tekutinou
LD50: 350 mg
-
-
nízka
smrť
kontakt pokožky
s plynom 3)
LD50: 3000 mg.min./m3 pri 18-29°C
LD50: 1500 mg.min./m3 pri viac ako 29°C 4)
30-360 min.
?
nízka
závažné účinky,
možné úmrtie
vdychovanie/očný kontakt
ED50: 25 mg.min./m3
2 min.
1,25
stredná
závažné účinky,
možné úmrtie
kontakt pokožky
s tekutinou
ED50: 200 mg
-
-
nízka
závažné účinky,
možné úmrtie
kontakt pokožky
s plynom 3)
ED50: 2000 mg pri 18-29°C
ED50: 1000 mg pri viac ako 29°C 4)
30-360 min.
?
nízka
prahové efekty
(mierna inhibícia cholínesterázy)
kontakt pokožky
s plynom 3)
ED50: 300 mg.min./m3 pri 18-29°C
ED50: 150 mg.min./m3 pri viac ako 29°C 4)
30-360 min.
?
nízka
mierne účinky
(mióza, nádcha)
vdychovanie/očný kontakt
ED50: 0,2 mg.min./m3 5)
2 min.
1,4
nízka
zdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005


3) predpokladá sa, že zasiahnutí majú oči chránené pred účinkom látky
4) založené na údajoch o sarine
5) založené na údajoch o somane
URL : https://www.valka.cz/Cyklosin-GF-t103915#373449Verze : 0
MOD