Main Menu
User Menu

5. výpočetní středisko [1995-2003]

5th Computer Centre

5. výpočtové stredisko

     
Název:
Name:
5. výpočetní středisko
Originální název:
Original Name:
5. výpočtové stredisko
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1995
Předchůdce:
Predecessor:
3. výpočetní středisko
Datum zániku:
Disbanded:
01.03.2003
Nástupce:
Successor:
zrušené
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1995-01.07.2002 Generálny štáb ASR
01.07.2002-01.03.2003 Spojovací velitelství
Dislokace:
Deployed:
01.10.1995-01.03.2003 Trenčín, Kasárna Slovenského národního povstáni

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zemek, Vratislav (plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR -
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR -
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR -
Poznámka:
Note:
VÚ 3075, oOznačované aj ako 5. výpočtové stredisko GŠ ASR
Zdroje:
Sources:
Archív autora - prednáška: Komunikačný systém ASR, plk.doc. Ing. Jozef Kašša, PhD; VA Liptovský Mikuláš 2002
https://www.valka.cz/topic/view/48750/
URL CZ: https://www.valka.cz/5-vypocetni-stredisko-1995-2003-t103722#372966Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/5th-Computer-Centre-t103722#372966Version : 0
5. výpočtové stredisko nemá v štruktúre podriadené jednotky. Člení sa na Veliteľstvo a Štáb, kam patrí:
- Organizačné a plánovacie oddelenie
- Oddelenie počítačových sietí a AIS,
- Oddelenie servisného zabezpečenia a údržby systémov,
- Úsek analýzy a tvorby projektov,
- Spisovňa (pracovisko administratívnej bezpečnosti).Hlavné úlohy 5. výpočtového strediska:
- koordinácia činnosti počítačových sietí, zabezpečenie správy systémov ARDANet a riešenie otázok bezpečnosti rezortu;
- poradenská činnosť pre používateľov ARDANet a pre správcov sietí LAN v rezorte;
- podieľanie sa na organizácii a zabezpečovaní antivírusovej ochrany, distribúcia nových antivírusových prostriedkov a poradenská služba;
- zabezpečuje komplexnú analýzu a následnú tvorbu a údržbu projektov v oblasti výpočtovej techniky v prospech útvarov ASR/OS SR;
- zabezpečenie technických opráv a údržby počítačov pre útvary a zariadenia ASR / OS SR a riadenie a školenie regionálnych servisných skupín;
- vedenie, aktualizácia, archivácia a distribúcia (na požiadanie) katalógu projektov v rámci ASR / OS SR;
- podieľa sa na výberových konaniach pri nákupe výpočtovej techniky a softvéru;
- plní úlohy školiaceho pracoviska pre potreby ASR/OS SR;
- zúčastňuje sa medzinárodných cvičení.
Zdroj: archív autora - prednáška: Komunikačný systém ASR, plk.doc. Ing. Jozef Kašša, PhD; VA Liptovský Mikuláš 2002
URL CZ: https://www.valka.cz/5-vypocetni-stredisko-1995-2003-t103722#372967Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/5th-Computer-Centre-t103722#372967Version : 0