Main Menu
User Menu

Zákon ČSR č. 61 Sb. o zrušení šlechtictví, řádů a titulů

Diskuse
Již dne 10.12.1918 přijalo Národní shromáždění nově vzniklé ČSR zákon č. 61 Sbírky zákonů a nařízení, jímž bylo v plném rozsahu zrušeno šlechtictví, řády a tituly.


Zákon č.61/1918sb.


Změna: 243/1920 Sb.


§ 1
Šlechtictví a řády, jakož i veškerá z nich plynoucí práva se zrušují, rovněž tak tituly, pokud byly udělovány jako pouhá vyznamenání. V platnosti zůstávají takové tituly, na které lze splněním předepsaných podmínek nabýti právního nároku (titul doktorský, inženýrský atd.), pak tituly, jež vyjadřují skutečně zastávanou úřední hodnost, a vyznamenání udělovaná vysokými školami (čestné doktoráty a pod.).
Bývalí šlechtici nesmějí užívati svého rodného jména s přídomkem nebo dodatkem vyznačujícím šlechtictví.


§ 2
Občané republiky Československé nemohou ani v cizině platně přijímati vyznamenání, pokud byla předcházejícím paragrafem zrušena.


§ 3
Ministru vnitra ukládá se, aby v dohodě se zúčastněnými ministry zákon tento provedl.


§ 4
Zákon tento nabývá platnosti dnem vyhlášení.


Dr. Karel Kramář v.r.
A. Švehla v.r.
URL : https://www.valka.cz/Zakon-CSR-c-61-Sb-o-zruseni-slechtictvi-radu-a-titulu-t102364#369019Verze : 0